Ἐγρήγορσις ἐναντίον τῶν Οἰκουμενιστῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Οἱ ἀδιάκοπες συναντήσεις τῶν ὑψηλόβαθμων κληρικῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς αἱρετικούς, παπικοὺς καὶ προτεστάντες, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀλλόθρησκους, πάντα στὰ πλαίσια τοῦ οἰκουμενισμοῦ, εἶναι προκλητικὲς καὶ ἀποκαλυπτικές. Ἰδιαίτερες ἐπιδόσεις στὸ ὀλέθριο αὐτὸ ἔργο ἔχει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ποίμνιο στὴν Πόλη καὶ βρίσκει διέξοδο στὸν οἰκουμενισμὸ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Φιλαργυρία: Ρίζα πάντων τῶν κακῶν

  Φιλαργυρία: Ρίζα πάντων τῶν κακῶν   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Ὅταν οἱ χριστιανοὶ δεχθοῦν ὅτι ἡ πλεονεξία εἶναι εἰδωλολατρία καὶ φοβερὴ ἀσθένεια, ποὺ ἐπηρεάζει καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή, παρὰ πολλὰ προβλήματα θὰ λυθοῦν στὴν προσωπική τους ζωή, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία γενικότερα. Πρέπει νὰ μελετήσουν τὸ θέμα καὶ νὰ κατανοήσουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐμπειρίαι ἀπό ἐχθρούς

  Ἐμπειρίαι ἀπό ἐχθρούς   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πάντα ἀντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, τὶς ὁποῖες δημιουργοῦν οἱ ἐχθροί τους. Ὅταν μάλιστα εἶναι ἀνώτεροι κληρικοί, ποὺ ἔχουν ἐνάρετη ζωὴ, ἀλλὰ καὶ παρρησία νὰ ὑπερασπίζονται τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους, οἱ ἐχθροὶ πολλαπλασιάζονται, γιατί διαπιστώνουν ὅτι τὰ ὀλέθρια σχέδιά τους ματαιώνονται.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Συμβιβασμένοι μέ τόν κόσμον

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Οἱ περισσότεροι νέοι ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν πολλὲς γνώσεις, τὶς ὁποῖες ἀπέκτησαν σὲ ἑλληνικὰ καὶ ξένα πανεπιστήμια. Ἔχουν τὴν κατὰ κόσμον σοφία, ἐνῷ τοὺς λείπει ἡ κατὰ Θεὸν σοφία. Ἡ πρώτη ἀποτελεῖ τὸ ἐντυπωσιακὸ περιτύλιγμα τῆς πνευματικῆς τους πτωχείας καὶ δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται πλεονέκτημα καὶ ἰδιαίτερο προσόν. Γιὰ τοὺς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προσκυνηματικές περιηγήσεις (churching…)

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Στὴν ἐποχή μας, ποὺ τὰ ταξίδια εἶναι εὔκολα, παρατηροῦμε πολλοὺς χριστιανοὺς νὰ ἐπιλέγουν τὶς προσκυνηματικὲς περιηγήσεις ἢ, ὅπως λέγεται, τὸ θρησκευτικὸ τουρισμό. Παίρνουν τὰ μοναστήρια καὶ τὰ προσκυνήματα μὲ τὴ σειρὰ καὶ μένουν εὐχαριστημένοι, γιατί προσκύνησαν ἱστορικὲς εἰκόνες καὶ ἱερὰ λείψανα ἁγίων, ἀλλὰ καὶ γιατί τοὺς μίλησαν οἱ ὑπεύθυνοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματική ἀντιμετώπισις τῶν ἁμαρτωλῶν

  Πνευματική ἀντιμετώπισις τῶν ἁμαρτωλῶν   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Οἱ ἄνθρωποι συνήθως κατηγοροῦν ἐκείνους ποὺ κάνουν ἀδικίες καὶ ἐργάζονται μὲ πολλοὺς τρόπους τὸ κακό. Εἶναι αὐστηροὶ κριτὲς καὶ δὲν παραλείπουν νὰ ἐπικαλεσθοῦν καὶ μερικὲς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, παρόλο ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν διαπράξει παρόμοιες πράξεις, οἱ ὁποῖες δὲν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὄψιμοι κληρικοὶ μὲ κοσμικὸ φρόνημα

  Ὄψιμοι κληρικοὶ μὲ κοσμικὸν φρόνημα   Τοῦ πρωτ. Διονυσίου Τάτση   Δὲν εἶναι σπάνιο τὸ φαινόμενο μερικοὶ συνταξιοῦχοι τοῦ δημοσίου νὰ ἐκδηλώνουν ἐπιθυμία ἱερωσύνης καὶ νὰ ἔχουν τὴ βεβαιότητα ὅτι θὰ προσφέρουν στὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν κοσμικὴ ἐμπειρία ποὺ διαθέτουν καὶ τὴ σοφία ποὺ ἀπέκτησαν στὰ διάφορα πανεπιστήμια. Ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Διυλίζομεν τὸν κώνωπα καὶ καταπίνομεν τὴν κάμηλον»

Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση Συχνὰ παρατηροῦμε νὰ δημιουργοῦνται προβλήματα στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ μὴ διακριτικὲς ἐνέργειες μερικῶν μητροπολιτῶν. Ἐπιμένουν σὲ ἀποφάσεις τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὶς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν, ἀφοῦ ἐκεῖνοι ὡς «δεσπότες» ἔχουν πάντα δίκαιο! Δυστυχῶς, αὐτὸ παρατηρεῖται ἀπὸ ἀρχιερεῖς ποὺ ἔχουν γνώσεις, ἀλλὰ τοὺς λείπει ἡ ποιμαντικὴ εὐαισθησία. Θυμᾶμαι τὴν περίπτωση ἑνὸς μητροπολίτη,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Θεία Πρόνοια καὶ αἱ καταιγίδες τῆς ζωῆς

  Ἡ Θεία Πρόνοια καὶ αἱ καταιγίδες τῆς ζωῆς   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν λένε ὅτι ὁ κόσμος ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό, ἐννοοῦν κάτι πολὺ δυσάρεστο καὶ ἐπικίνδυνο. Βλέπουν ὅτι ἔχει χαθεῖ πιὰ τὸ πνευματικό τους στήριγμα καὶ ψάχνουν νὰ βροῦν ἄλλο. Στὴν ἀρχὴ οἱ ἄνθρωποι δὲν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη

  Ἡ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον εἶναι βασικὸ καθῆ­κον κάθε χριστιανοῦ. Πολλοὶ ὅμως διερωτῶνται πῶς πρέπει νὰ ἐκδηλώνεται. Εἶναι μόνο προσ­φορὰ χρημάτων; Καὶ ὅποιος δὲν ἔχει χρήματα, τί ἄλλο μπορεῖ νὰ κάνει;   Ἡ ἀγάπη πρωτίστως πρέπει νὰ εἶναι γενική, ὅπως ἔλεγε ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νωθροὶ καὶ ζηλωταί

  Νωθροὶ καὶ ζηλωταί   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ στοὺς πιστούς. Δὲν ἔχουν ὅμως ὅλοι τὴν ἴδια ἀνταπόκριση στὸ κάλεσμά της. Μεγάλο ἐμπόδιο εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν. Πρόκειται γιὰ ἕνα δύσκολο ἄθλημα, τὸ ὁποῖο προϋποθέτει σταθερότητα στὴ θεοφιλῆ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐξομολόγησις δίχως μετάνοια!

  Ἐξομολόγησις δίχως μετάνοια!   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Πολλοὶ ἄνθρωποι βιώνουν μία δυσπερίγραπτη ἐσωτερικὴ ἀκαταστασία, ποὺ τοὺς θλίβει καὶ θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτή. Τὶς περισσότερες φορὲς δὲν μποροῦν νὰ βροῦν ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία, γιατί στὴ ζωὴ τους ἀντιμετωπίζουν πολλὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία καὶ συνεργασία μὲ τοὺς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σαφεῖς καί καθαροί λόγοι

  Σαφεῖς καί καθαροί λόγοι   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Πολλὲς φορὲς μᾶς ἀπογοητεύουν οἱ γνωστοί μας ἄνθρωποι, γιατί οἱ λόγοι τους δὲν εἶναι σαφεῖς καὶ δὲν ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια. Ἐνῷ τοὺς ἀκοῦμε μὲ ἐνδιαφέρον καὶ τοὺς ἐμπιστευόμασθε, τελικὰ διαπιστώνουμε ὅτι μιλοῦν μὲ ἐπιπολαιότητα καὶ εὔκολα συκοφαντοῦν. Ἡ σκέψη τους εἶναι σύνθετη καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ πλούσιοι καί οἱ πτωχοί

  Οἱ πλούσιοι καί οἱ πτωχοί   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Πάντα παρουσιάζει ἐνδιαφέρον καὶ προκαλεῖ συζητήσεις τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα: Πλούσιοι καὶ πτωχοί. Οἱ ἄνθρωποι συνήθως εἶναι χωρισμένοι σὲ δύο κατηγορίες. Οἱ πλούσιοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐργάστηκαν καὶ ἀπέκτησαν τὶς περιουσίες τους. Καὶ αὐτὸ ἦταν θεμιτὸ καὶ κανένας δὲν πρέπει νὰ τὸ ἀμφισβητεῖ. Οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνεξιχνίαστον τό σχέδιον τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ (Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)

Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό. Δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τὸ θεῖο λόγο, δὲν συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἐντολὲς καταπατοῦνται, χωρὶς ἔλεγχο συνειδήσεως καὶ ἴχνος ντροπῆς. Παντοῦ ἡ ἁμαρτία. Ὑπάρχουν καὶ πολλὲς περιπτώσεις, ποὺ ἡ ἁμαρτία εἶναι προστατευόμενη ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ κράτους καὶ χαρακτηρίζεται ὡς δικαίωμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνάγκη ἀξίων κληρικῶν

  Ἀνάγκη ἀξίων κληρικῶν   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Οἱ χριστιανοὶ ποὺ ἐκκλησιάζονται τακτικὰ παρακολουθοῦν καὶ τοὺς κληρικοὺς, γιὰ τοὺς ὁποίους συχνὰ σχηματίζουν ἀρνητικὴ εἰκόνα. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ ὅταν λειτουργεῖ ἀρχιερέας ἢ ὅταν ὑπάρχει ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο, συνήθως σὲ πανηγύρεις. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τοὺς δημιουργεῖ πολλοὺς λογισμοὺς καὶ ταλαντεύονται, ἂν πρέπει νὰ συνεχίζουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ θεατρίνοι τῶν συμπροσευχῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Οἱ οἰκουμενιστὲς συχνὰ συμπροσεύχονται μὲ αἱρετικούς καὶ ἀλλόθρησκους, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν», ἡ εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ καὶ ἡ προσέγγιση τῶν θρησκειῶν, γιὰ κοσμικοὺς καὶ πολιτικοὺς σκοπούς.   Αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν στὶς συμπροσευχὲς εἶναι τέλειοι θεατρίνοι καὶ δὲν πιστεύουν στὴ δύναμη τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνεξιχνίαστον τὸ σχέδιον τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ

Ἀνεξιχνίαστον τὸ σχέδιον τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό. Δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τὸ θεῖο λόγο, δὲν συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἐντολὲς καταπατοῦνται, χωρὶς ἔλεγχο συνειδήσεως καὶ ἴχνος ντροπῆς. Παντοῦ ἡ ἁμαρτία.   Ὑπάρχουν καὶ πολλὲς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐτυχία: Τό ἄπιαστον ὄνειρον

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ὀνειρεύονται τὴν εὐτυχία καὶ ἀγωνίζονται νὰ τὴν πετύχουν ,χωρὶς νὰ κατανοοῦν ὅτι ἡ εὐτυχία δὲν εἶναι κάτι τὸ σταθερὸ καὶ ἀμετάβλητο. Συνήθως τὴν περιορίζουν στὴν ἀπόλαυση ἄφθονων ὑλικῶν ἀγαθῶν, στὴν ἱκανοποίηση τῶν παθῶν τους καὶ τὴν ἀνέμελη καλοπέραση τόσο τῶν ἴδιων ὅσο καὶ τῶν οἰκείων τους. Ἂς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ μοναχισμὸς φῶς τοῦ κόσμου

Ὁ μοναχισμὸς φῶς τοῦ κόσμου   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας ἀγαποῦν ἰδιαίτερα τούς μοναχοὺς καὶ τὶς μοναχὲς καὶ θαυμάζουν τὸ μοναχικό τους φρόνημα. Ἀποδέχονται τὰ πνευματικά τους λόγια, χαίρονται τὴν ἔκφραση τοῦ προσώπου τους καὶ ἐντυπωσιάζονται ἀπὸ τὴ φιλοξενία ποὺ προσφέρουν στοὺς ἐπισκέπτες καὶ προσκυνητές.   Ἐκδηλώνουν ἐπίσης τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὄχι εἰς ψευδοδιαλόγους καί συνέδρια ματαιότητος

  Ὄχι εἰς ψευδοδιαλόγους καί συνέδρια ματαιότητος   τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Στὴν ἐποχή μας ἀδιάκοπη εἶναι ἡ διοργάνωση ποικίλων συνεδρίων μὲ σκοπὸ νὰ βρεθοῦν λύσεις σὲ διάφορα προβλήματα, ἀφοῦ πρῶτα ἀναδειχθοῦν ἀπὸ τοὺς εἰδικούς. Ὁ λαὸς ὅμως μένει ἐντελῶς ἀπαθής, γιατί δὲν ἐλπίζει ὅτι μπορεῖ νὰ ἀλλάξει κάτι στὴ ζωή του ἀπὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπέρμαχοι τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Εἶναι πικρὴ ἀλήθεια ὅτι πολλοὶ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς δὲν εἶναι ὑπέρμαχοι τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἐνῷ καθημερινὰ συμβαίνουν πολλὰ ἀντιχριστιανικὰ γεγονότα καὶ ἀδιάκοπες οἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις, ἐκεῖνοι δὲν ἀντιδροῦν. Εἶναι συμβιβασμένοι μὲ τὸν κόσμο καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πίστη. Ὑπολογίζουν αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ τὰ ἀρνητικὰ σχόλια τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν δημοσιογράφων, ἀλλὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προκλητικαὶ ἐνέργειαι

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Οἱ κληρικοὶ καὶ τὰ μέλη τῶν ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικοί, ὅταν μερικοὶ σύλλογοι, ὀργανισμοί, διάφορες ἑταιρεῖες καὶ πλούσιοι ἰδιῶτες προθυμοποιοῦνται νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ τὸ ἔργο τῆς ἐνορίας τους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς Μητροπολίτες. Δὲν πρέπει νὰ τηροῦν τὸ «κάθε προσφορὰ δεκτή». Εἶναι ὑποχρέωσή τους νὰ πληροφοροῦνται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποτύπωμα εἰς τὴν ἄμμον

  Ἀποτύπωμα εἰς τὴν ἄμμον   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Μεγάλη ἀνησυχία ἔχουν οἱ πιστοί, ὅταν γίνονται ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη νέων Μητροπολιτῶν. Τοὺς ἐνοχλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν εἶναι γνωστὰ ἀρκετὲς ἡμέρες πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας! Αὐτὸ εἶναι διασυρμὸς τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, γιὰ τὸ ὁποῖο μιλοῦν οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ δυστυχία τοῦ πλεονέκτου

  Ἡ δυστυχία τοῦ πλεονέκτου   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Πολλοὶ ἄνθρωποι συνήθισαν μερικὰ πάθη καὶ δὲν τὰ θεωροῦν σοβαρά. Ἔχουν πάντα πρόχειρη τὴ δικαιολογία ὅτι ὅλοι ἔτσι κάνουν. Πρόκειται γιὰ πλάνη ποὺ περιορίζει τὸν πνευματικὸ ἀγώνα καὶ συχνὰ τὸν καταργεῖ. Ἕνα τέτοιο πάθος εἶναι καὶ ἡ πλεονεξία, ἡ ὁποία ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κοσμικαὶ δραστηριότητες Μητροπολιτῶν

  Κοσμικαὶ δραστηριότητες Μητροπολιτῶν   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Συχνὰ ἀκοῦμε Μητροπολίτες νὰ ἀναφέρονται στὶς δραστηριότητές τους, προκειμένου νὰ ἐνισχυθοῦν τὰ οἰκονομικά τους καὶ νὰ συνεχισθεῖ τὸ κοινωνικό τους ἔργο. Συνήθως διοργανώνουν συν­αυλίες μὲ γνωστοὺς καλλιτέχνες, χωρὶς καμιὰ ἀναστολή, περιφρονώντας τὸ ἀξίωμα ὅτι «ὁ σκοπός δέν ἁγιάζει τὰ μέσα». Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἂν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ γίνεται θέατρον!

  Ὅταν ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ γίνεται θέατρον!   οῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Συχνὰ διαπιστώνουμε ὅτι ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς τῶν ναῶν μετατρέπεται σὲ θεατρικὴ παράσταση, ὅταν προΐστανται ἀρχιερεῖς. Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀρχιερεῖς ποὺ θεωροῦν τὴν παρουσία τους στὸ ναὸ εὐκαιρία νὰ ἐμφανισθοῦν, νὰ ἐντυπωσιάσουν καὶ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν κενοδοξία τους. Προκαλοῦν μὲ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἄξιοι ἐκ τῶν ἀναξίων»

«Ἄξιοι ἐκ τῶν ἀναξίων» Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ νὰ τὸ ἐπαινοῦν καὶ νὰ τὸ ἀναδεικνύουν. Ὑπάρχει ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖ­ος συνεχῶς μιλάει γι’ αὐτὸ καὶ τὸ χαρακτηρίζει «Μητέρα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν» καὶ τὸ θεωρεῖ ἁρμόδιο νὰ ἐπιλύει τὰ προβλήματά τους,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κοσμικὸς θόρυβος διὰ «λαμπροὺς» ἀνθρώπους

Tοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι ἀγνοοῦν τὸ Θεὸ καὶ περιφρονοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς κληρικούς της. Γνωρίζουν ὅμως μὲ λεπτομέρεια τοὺς βασιλεῖς, τοὺς πολιτικούς, τοὺς ἀνθρώπους τῆς τέχνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, τοὺς ἀθλητές, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ὑποκόσμου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποκαλύπτει τὴν πνευματική τους πτωχεία. Ὅταν δὲ φεύγουν ἀπὸ τὴ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπουσία ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος

  Ἀπουσία ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ εἶναι ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι στὴν ἐποχή μας ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἐγκατέλειψαν τὶς ἠθικὲς ἀξίες ποὺ ἀκολουθοῦσαν οἱ παλαιότεροι. Τώρα πιὰ ὅλα ἐπιτρέπονται. Κανένας δισταγμός, καμιὰ συγκράτηση, κανένα εὐγενικὸ ὅραμα. Ὅποιος σχολιάζει τὴν πνευματικὴ κατάπτωση,…

Συνέχιση ανάγνωσης