«Ὅταν πρόκειται περί κοινοῦ φαγητοῦ ἤ ποτοῦ, κανείς δέν μένει οὔτε μίαν ἡμέραν χωρίς νά φάγῃ…»

Ὅταν προκειται περί κοινοῦ φαγητοῦ ἤ ποτοῦ, κανείς δέν μένει οὔτε μίαν ἡμέραν χωρίς νά φάγῃ. Ἄν τυχόν δέν φάγῃ, πικραίνεται πολύ καί τοῦ κακοφαίνεται. Ὅταν πρόκειται ὅμως ὄχι περί κοινοῦ ἄρτου, ἀλλά ἄρτου τῆς ζωῆς, ὄχι περί κοινοῦ ποτηρίου, ἀλλά τοῦ ποτηρίου τῆς ἀθανασίας, τό θεωροῦμεν σάν κάτι ἀδιάφορον καί ἀσήμαντον; Περί Συνεχοῦς Θ….

Συνέχιση ανάγνωσης