«Καταδικασμένοι νά εἶναι ἀθάνατοι». Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

«Condenados a ser inmortales». Por san Justino Popovits

Los hombres condenaron a Dios a la muerte; pero el Dios por Su Resurrección “condena” a los hombres a la inmortalidad. Por sus golpes les recompensa con abrazos; por sus insultos con bendiciones; por la muerte la inmortalidad. Nunca los hombres mostraron tanto odio hacia el Dios, que cuando Le crucificaron; y nunca el Dios ha mostrado tanta agapi (amor, energía increada) hacia los hombres, que cuando resucitó. Los hombres querían hacer el Dios mortal, pero el Dios por Su Resurrección los convirtió en hombres inmortales. Resucitó el Dios crucificado y mató la muerte. La muerte esencialmente ya no existe. La inmortalidad inundó al hombre y todos sus mundos. Por la Resurrección del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) la naturaleza humana fue conducida irrevocablemente al camino de la inmortalidad, y se ha convertido terrible para misma muerte. Porque antes de la Resurrección de Cristo la muerte era terrible para el hombre, pero después de la Resurrección se ha convertido el hombre terrible para la muerte. Si el hombre vive por la fe en el Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre), vive por encima de la muerte. Se constituye en intocable también de la muerte. La muerte se convierte “en pedestal de sus pies”; ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1ªCor 15,55-56). Así que si el hombre muere, simplemente deja la prenda de su cuerpo para vestirlo de nuevo durante el día de la Segunda Presencia.

Οἱ ἄνθρωποι κατεδίκασαν τόν Θεόν εἰς θάνατον, ὁ Θεός ὅμως διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ″καταδικάζει″ τούς ἀνθρώπους εἰς ἀθανασίαν. Διά τά κτυπήματα τούς ἀνταποδίδει τούς ἐναγκαλισμούς.διά τάς ὕβρεις τάς εὐλογίας.διά τόν θάνατον τήν ἀθανασίαν. Ποτέ δέν ἔδειξαν οἱ ἄνθρωποι τόσον μῖσος πρός τόν Θεόν, ὅσον ὅταν Τόν ἐσταύρωσαν.καί ποτέ δέν ἔδειξεν ὁ Θεός τόσην ἀγάπην πρός τούς ἀνθρώπους, ὅσην ὅταν ἀνέστη. Οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν νά καταστήσουν τόν Θεόν θνητόν, ἀλλ᾽ ὁ Θεός διά τῆς Ἀναστάσεώς Του κατέστησε τούς ἀνθρώπους ἀθανάτους. Ἀνέστη ὁ σταυρωθείς Θεός καί ἀπέκτεινε τόν θάνατον. Ὁ θάνατος οὐκ ἔστι πλέον. Ἡ ἀθανασία κατέκλυσε τόν ἄνθρωπον καί ὅλους τούς κόσμους του. Διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ὡδηγήθη τελεσιδίκως εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀθανασίας, καί ἔγινε φοβερά καί δι᾽ αὐτόν τόν θάνατον. Διότι πρό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὁ θάνατος ἦτο φοβερός διά τόν ἄνθρωπον, ἀπό δέ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου γίνεται ὁ ἄνθρωπος φοβερός διά τόν θάνατον. Ἐάν ζῇ διά τῆς πίστεως εἰς τόν Ἀναστάντα Θεάνθρωπον ὁ ἄνθρωπος, ζῇ ὑπεράνω τοῦ θανάτου. Καθίσταται ἀπρόσβλητος καί ἀπό τόν θάνατον. Ὁ θάνατος μετατρέπεται εἰς «ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ»: «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;» (πρβλ. Α’ Κορ. 15, 55-56). Οὕτως, ὅταν ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ἀποθνήσκῃ, ἀφήνει ἁπλῶς τό ἔνδυμα τοῦ σώματός του διά νά τό ἐνδυθῇ ἐκ νέου κατά τήν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

Hasta la Resurrección del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Cristo, la muerte era la segunda naturaleza del hombre. La primera era la vida, y la segunda la muerte. El hombre se había acostumbrado a9 la muerte como algo natural. Pero después de Su Resurrección el Señor lo cambió todo: la inmortalidad se hizo la segunda naturaleza del hombre, se ha hecho algo natural en el hombre, e innatural se convirtió la muerte. Tal y como hasta la Resurrección de Cristo era natural en los hombres que sean mortales, así después de la resurrección se hizo para ellos natural la inmortalidad.

Μέχρι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ὁ θάνατος ἦτο ἡ δευτέρα φύσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πρώτη ἦτο ἡ ζωή, καί ὁ θάνατος ἡ δευτέρα. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε συνηθίσει τόν θάνατον ὡς κάτι τό φυσικόν. Ἀλλά μέ τήν Ἀνάστασίν Του ὁ Κύριος ἤλλαξε τά πάντα: ἡ ἀθανασία ἔγινεν ἡ δευτέρα φύσις τοῦ ἀνθρώπου, ἔγινε κάτι τό φυσικόν εἰς τόν ἄνθρωπον, καί τό ἀφύσικον κατέστη ὁ θάνατος. Ὅπως μέχρι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἦτο φυσικόν εἰς τούς ἀνθρώπους τό νά εἶναι θνητοί, οὕτω μετά τήν ἀνάστασιν ἔγινε φυσική δι᾽ αὐτούς ἡ ἀθανασία.

Por el pecado el hombre se convirtió en mortal y perecedero; por la Resurrección del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) se convierte en inmortal y eterno. Exactamente en esto consiste la fuerza, la potencia y la omnipotencia del Cristo Resucitado. Por eso sin la Resurrección de Cristo ni siquiera el Cristianismo existiría. Entre los milagros, la Resurrección del Señor es el mayor milagro. Todos los demás milagros emanan y son resumidos en este. De este milagro emanan la fe, la agapi (amor desinteresado, energía increada divina), la esperanza, la oración y la piedad en Dios. Los discípulos fugados, estos que se marcharon lejos de Jesús cuando estaba muriendo, retornan a Él cuando resucitó. Y el centurión romano cuando ha visto a Cristo resucitar de la tumba, lo confesó como Hijo de Dios. De la misma manera también los primeros Cristianos se hicieron Cristianos, porque Cristo ha resucitado y porque ha vencido la muerte. Esto es lo que ninguna otra religión tiene; esto es aquello que de una manera única e indudable muestra que el Jesús Cristo es el único Dios verdadero y Señor en todos los mundos visibles e invisibles.

Διά τῆς ἁμαρτίας ὁ ἄνθρωπος κατέστη θνητός καί πεπερασμένος, διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου γίνεται ἀθάνατος καί αἰώνιος. Εἰς αὐτό δέ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ δύναμις καί τό κράτος καί ἡ παντοδυναμία τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως. Καί διά τοῦτο ἄνευ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ δέν θά ὑπῆρχε κἄν ὁ Χριστιανισμός. Μεταξύ τῶν θαυμάτων ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι τό μεγαλύτερον θαῦμα. Ὅλα τά ἄλλα θαύματα πηγάζουν ἀπό αὐτό καί συνοψίζονται εἰς αὐτό. Ἐξ αὐτοῦ ἐκπηγάζουν καί ἡ πίστις καί ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλπίς καί ἡ προσευχή καί ἡ θεοσέβεια. Οἱ δραπέται μαθηταί, αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἔφυγαν μακράν ἀπό τόν Ἰησοῦν ὅταν ἀπέθνησκεν, ἐπιστρέφουν πρός Αὐτόν ὅταν ἀνέστη. Καί ὁ Ρωμαῖος ἑκατόνταρχος ὅταν εἶδε τόν Χριστόν νά ἀνίσταται ἐκ τοῦ τάφου, τόν ὡμολόγησεν ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ. Κατά τόν ἴδιον τρόπον καί ὅλοι οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἔγιναν Χριστιανοί, διότι ἀνέστη ὁ Χριστός, διότι ἐνίκησε τόν θάνατον. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον οὐδεμία ἄλλη θρησκεία ἔχει. αὐτό εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον κατά τρόπον μοναδικόν καί ἀναμφισβήτητον δεικνύει καί ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός καί Κύριος εἰς ὅλους τούς ὁρατούς καί ἀοράτους κόσμους.

Gracias a la Resurrección de Cristo, gracias a la victoria sobre la muerte, los hombres se hacían, se hacen y se irán haciendo siempre Cristianos. Toda la historia del Cristianismo no es otra cosa que la historia del uno e único milagro de la Resurrección de Cristo, el cual continúa incesantemente en todos los corazones de los Cristianos día a día, de año en año, de siglo en siglo hasta la Segunda Presencia.

Χάρις εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, χάρις εἰς τήν νίκην ἐπί τοῦ θανάτου οἱ ἄνθρωποι ἐγίνοντο καί γίνονται καί θά γίνονται πάντοτε Χριστιανοί. Ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ δέν εἶναι ἄλλο τι παρά ἱστορία ἑνός καί μοναδικοῦ θαύματος τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, τό ὁποῖον συνεχίζεται διαρκῶς εἰς ὅλας τάς καρδίας τῶν Χριστιανῶν ἀπό ἡμέρας εἰς ἡμέραν, ἀπό ἔτους εἰς ἔτος, ἀπό αἰῶνος εἰς αἰῶνα μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

El hombre nace realmente, no cuando su madre lo trae al mundo, sino cuando haya creído al Resucitado Salvador Cristo, porque entonces nace en la vida inmortal y eterna, en cambio la madre da a luz al hijo hacia la muerte, para la tumba. La Resurrección de Cristo es la madre de todos nosotros, de todos los Cristianos, la madre de los inmortales. Por la fe en la Resurrección del Señor, nace de nuevo el hombre, nace para la eternidad.

Ὁ ἄνθρωπος γεννᾶται ἀληθῶς ὄχι ὅταν τόν φέρῃ εἰς τόν κόσμον ἡ μητέρα του, ἀλλ᾽ ὅταν πιστεύσῃ εἰς τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα Χριστόν, διότι τότε γεννᾶται εἰς τήν ἀθάνατον καί αἰωνίαν ζωήν, ἐνῷ ἡ μητέρα γεννᾶ τό παιδί της πρός θάνατον, διά τόν τάφον. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μήτηρ πάντων ἡμῶν, πάντων τῶν Χριστιανῶν, ἡ μήτηρ τῶν ἀθανάτων. Διά τῆς πίστεως εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, γεννᾶται ἐκ νέου ὁ ἄνθρωπος, γεννᾶται διά τήν αἰωνιότητα.

– ¡Esto es imposible! Observa el escéptico. Y el Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) contesta: “Todo es posible para el que cree” (Mr 9,23). Y el que cree con todo su corazón, con su psique entera y con todo su ser es que vive según el Evangelio del Resucitado Señor Jesús Cristo.

– Τοῦτο εἶναι ἀδύνατον! Παρατηρεῖ ὁ σκεπτικιστής. Καί ὁ Ἀναστάς Θεάνθρωπος ἀπαντᾷ: «Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι» (πρβλ. Μάρκ. 9, 23). Καί ὁ πιστεύων εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ ὅλην τήν καρδίαν, μέ ὅλην τήν ψυχήν, μέ ὅλον τό εἶναι του ζῇ κατά τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ.

Nuestra fe es la victoria por la que vencemos la muerte, es decir, la fe en el Resucitado Señor. “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En cambio el centro de la muerte es el pecado” (1ªCor 15, 55-56). Por Su resurrección el Señor “destruyó el centro de la muerte”. La muerte es la serpiente y el pecado es su aguijón. Por el pecado, la muerte derrama el veneno en la psique y el cuerpo del hombre. Cuando más pecados tiene el hombre, tanto más son los centros o aguijones por los que derrama la muerte el veneno en él.

Ἡ πίστις μας εἶναι ἡ νίκη διά τῆς ὁποίας νικῶμεν τόν θάνατον, ἡ πίστις δηλαδή εἰς τόν Ἀναστάντα Κύριον. «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;» «Τό δέ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία» (Α’ Κορ. 15, 55-56). Διά τῆς ἀναστάσεώς Του ὁ Κύριος «ἤμβλυνε τοῦ θανάτου τό κέντρον». Ὁ θάνατος εἶναι ὁ ὄφις, ἡ δέ ἁμαρτία εἶναι τό κεντρί του. Διά τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος ἐκχέει τό δηλητήριον εἰς τήν ψυχήν καί τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον περισσοτέρας ἁμαρτίας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον περισσότερα εἶναι τά κέντρα διά τῶν ὁποίων ἐκχέει ὁ θάνατος τό δηλητήριόν του εἰς αὐτόν.

Cuando la avispa pica al hombre, él intenta de cualquier manera quitar el aguijón de su cuerpo. Sin embargo, cuando le pica el pecado –el aguijón de la muerte- ¿qué debe hacer? Debe con la fe y la oración invocar al Resucitado Salvador Cristo, para expulsar Él el aguijón de la muerte de su psique. Y Él como muy caritativo lo hará, porque es Dios de la Misericordia (energía increada) y de la Agapi (agapi, energía increada). Cuando muchas avispas pican al cuerpo del hombre y lo lesionan gravemente, entonces el hombre se envenena y muere. Lo mismo pasa también con la psique del hombre cuando es lesionado por los muchos aguijones de los pecados. Así muere con la muerte que no tiene resurrección.

Ὅταν ἡ σφήκα κεντρίσῃ τόν ἄνθρωπον, καταβάλλει οὗτος κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά νά ἐκβάλῃ τό κεντρί ἀπό τό σῶμα του. Ὅταν δέ τόν κεντρίσῃ ἡ ἀμαρτία – τό κέντρον αὐτό τοῦ θανάτου – τί πρέπει νά κάμῃ; – Πρέπει μέ τήν πίστιν καί προσευχήν νά ἐπικαλεσθῇ τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα Χριστόν, διά νά ἐκβάλῃ Αὐτός τό κεντρί τοῦ θανάτου ἀπό τήν ψυχήν του. Καί Αὐτός ὡς πολυεύσπλαγχνος θά τό κάμῃ, διότι εἶναι Θεός τοῦ Ἐλέους καί τῆς Ἀγάπης. Ὅταν πολλαί σφῆκαι πέσουν ἐπί τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου καί τόν τραυματίσουν πολύ μέ τά κέντρα τους, τότε ὁ ἄνθρωπος δηλητηριάζεται καί ἀποθνήσκει. Τό αὐτό γίνεται καί μέ τήν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου ὅταν τήν τραυματίσουν τά πολλά κέντρα τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν. Ἀποθνήσκει οὗτος θάνατον πού δέν ἔχει ἀνάστασιν.

El hombre con Cristo venciendo el pecado de su interior, vence la muerte. Si ha pasado un día y tú no has vencido ni un pecado, sepas que te has convertido en más mortal. ¡Pero si has vencido uno, dos o tres pecados tuyos, te has convertido en más joven con la juventud que no envejece, la inmortal y la eterna! No olvidemos nunca que: cuando uno cree en el Cristo Resucitado, esto significa que lucha constantemente contra del pecado, del mal y de la muerte.

Νικῶν διά τοῦ Χριστοῦ τήν ἁμαρτίαν μέσα του ὁ ἄνθρωπος νικᾷ τόν θάνατον. Ἐάν περάσῃ μία ἡμέρα καί σύ δέν ἔχῃς νικήσει οὔτε μίαν ἁμαρτίαν σου, γνώρισε ὅτι ἔγινες περισσότερον θνητός. Ἐάν ὅμως νικήσῃς μίαν ἤ δύο ἤ τρεῖς ἁμαρτίας σου, ἔγινες πιό νέος μέ τήν νεότητα ἡ ὁποία δέν γηράσκει, τήν ἀθάνατον καί αἰωνίαν! Ἄς μή τό λησμονῶμεν ποτέ: τό νά πιστεύῃ κανείς εἰς τόν Ἀναστάντα Χριστόν, τοῦτο σημαίνει νά ἀγωνίζεται διαρκῶς τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, τοῦ κακοῦ καί τοῦ θανάτου.

Si el hombre cree verdaderamente en Cristo Resucitado, lo demuestra con la lucha contra el pecado y los pazos; y si lucha debe conocer que lo hace para la inmortalidad y la eternidad de su vida. Pero si no lucha, ¡su fe es vana! Porque, si la fe del hombre no es la lucha para la inmortalidad y la eternidad, ¿entonces qué es? Si con la fe en Cristo uno no llega a la inmortalidad y la eternidad, ¿para qué nuestra fe? Si el Cristo no ha resucitado, esto significa que el pecado y la muerte no se han vencido. Si estas dos no se han vencido entones ¿por qué uno creer en Cristo? Pero aquel que por la fe en el Cristo Resucitado lucha contra cada pecado, este automáticamente refuerza en sí mismo el sentido y sentimiento que el Señor realmente ha resucitado, realmente ha destruido el aguijón, el centro de la muerte y realmente la ha vencido en todos los frentes de la batalla.

Τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος πιστεύει ἀληθῶς εἰς τόν Ἀναστάντα Κύριον τό ἀποδεικνύει μέ τό νά ἀγωνίζεται κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν.καί ἐάν μέν ἀγωνίζεται, πρέπει νά γνωρίζῃ ὅτι ἀγωνίζεται διά τήν ἀθανασίαν καί τήν αἰωνίαν ζωήν. Ἐάν ὅμως δέν ἀγωνίζεται, τότε εἶναι ματαία ἡ πίστις του! Διότι, ἐάν ἡ πίστις τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἀγών διά τήν ἀθανασίαν καί τήν αἰωνιότητα, τότε τί εἶναι; Ἐάν μέ τήν εἰς Χριστόν πίστιν δέν φθάνῃ κανείς εἰς τήν ἀθανασίαν καί τήν ἐπί τοῦ θανάτου νίκην, τότε πρός τί ἡ πίστις ἡμῶν; Ἐάν ὁ Χριστός δέν ἀνέστη, τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἁμαρτία καί ὁ θάνατος δέν ἔχουν νικηθῆ. Ἐάν δέ δέν ἔχουν αὐτά τά δύο νικηθῆ, τότε διά τί νά πιστεύῃ κανείς εἰς τόν Χριστόν; Ἐκεῖνος ὅμως ὁ ὁποῖος διά τῆς πίστεως εἰς τόν Ἀναστάντα Χριστόν ἀγωνίζεται ἐναντίον κάθε ἁμαρτίας του, αὐτός ἐνισχύει βαθμιαίως ἐν ἑαυτῷ τήν αἴσθησιν ὅτι ὁ Κύριος ὄντως ἀνέστη, ὄντως ἤμβλυνε τό κέντρον τοῦ θανάτου, ὄντως ἐνίκησε τόν θάνατον εἰς ὅλα τά μέτωπα μάχης.

El pecado reduce gradualmente la psique del hombre y la acerca hacia la muerte, la convierte de inmortal en mortal, de incorruptible e inmensa en corruptible y perecedera. Cuando más pecados tiene el hombre, tanto más mortal es. Si el hombre no se siente en sí mismo como inmortal, está claro que está hundido en los pecados, en pensamientos lúgubres y en sentimientos mortificados. El Cristianismo es una llamada hasta el último respiro de la lucha contra la muerte, es decir, hasta la victoria definitiva sobre ella. Cada pecado es un retroceso y cada pazos es una traición y cada maldad una derrota.

Ἡ ἁμαρτία βαθμιαίως σμικρύνει τήν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου, τήν πλησιάζει πρός τόν θάνατον, τήν μεταβάλλει ἀπό ἀθανάτου εἰς θνητήν, ἀπό ἀφθάρτου καί ἀπεράντου εἰς φθαρτήν καί εἰς πεπερασμένην. Ὅσον περισσοτέρας ἁμαρτίας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον περισσότερον εἶναι θνητός. Καί ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν αἰσθάνεται τόν ἑαυτόν του ἀθάνατον, εἶναι φανερόν ὅτι εὑρίσκεται ὅλος βυθισμένος εἰς τάς ἁμαρτίας, εἰς σκέψεις μυωπικάς, εἰς αἰσθήματα νεκρωμένα. Ὁ Χριστιανισμός εἶναι μία κλῆσις εἰς τόν μέχρις ἐσχάτης ἀναπνοῆς ἀγώνα ἐναντίον τοῦ θανάτου, μέχρι δηλαδή τῆς τελικῆς νίκης ἐπ᾽ αὐτοῦ. Κάθε ἁμαρτία ἀποτελεῖ μίαν ὑποχώρησιν, κάθε πάθος μίαν προδοσίαν, κάθε κακία μίαν ἧτταν.

Uno no debe preguntarse por qué los Cristianos también mueren. Esto se hace, porque la muerte del cuerpo es una siembra. Se siembra cuerpo mortal, dice el Apóstol Pablo (1ªCor 15,42), y brota, crece y se convierte en inmortal. Igual que la semilla sembrada, así también el cuerpo se disuelve, para vivificarlo y perfeccionarlo el Espíritu Santo. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado el cuerpo, ¿qué beneficio tendría esto de Él? Si Él no ha resucitado el cuerpo, no habría salvado al hombre entero. Si no hubiese resucitado el cuerpo, ¿entonces por qué se encarnó, por qué tomó cuerpo, puesto que no lo ha dado nada de Su Deidad? (San Juan el Crisóstomo, comentario a la Epístola a los Corintios).

Δέν πρέπει νά διερωτᾶται κανείς διατί καί οἱ Χριστιανοί ἀποθνήσκουν τόν σωματικόν θάνατον. Τοῦτο γίνεται, διότι ὁ θάνατος τοῦ σώματος εἶναι μία σπορά. Σπείρεται σῶμα θνητόν, λέγει ὀ Ἀπόστολος Παῦλος (πρβλ. Α’ Κορ. 15, 42 ἑξ.), καί βλαστάνει, αὐξάνει καί γίνεται ἀθάνατον. Ὅπως ὁ σπειρόμενος σπόρος, οὕτω καί τό σῶμα διαλύεται, διά νά τό ζωοποιήσῃ καί τελειοποιήσῃ τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἐάν ὁ Κύριος Ἰησοῦς δέν εἶχεν ἀναστήσει τό σῶμα, τί ὄφελος θά εἶχε τοῦτο ἀπό Αὐτόν; Οὗτος δέν θά εἶχε σώσει ὁλόκληρον τόν ἄνθρωπον. Ἐάν δέν ἀνέστησε τό σῶμα, τότε διά τί ἐσαρκώθη, διά τί ἀνέλαβε τό σῶμα, ἀφοῦ δέν τοῦ ἔδωσε τίποτε ἀπό τήν Θεότητά Του;¹

Si el Cristo no ha resucitado, ¿entonces por qué uno creer en Él. Francamente, confieso que yo nunca creería en el Cristo, si no hubiese resucitado y no hubiese vencido la muerte, nuestro mayor enemigo. Pero el Cristo ha resucitado y nos ha regalado la inmortalidad. Sin esta verdad, nuestro mundo es solamente exposición caótica de tonterías odiosas. Sólo con Su gloriosa Resurrección el admirable Señor y Dios nuestro, nos ha liberado de lo paradójico y la desesperanza. Porque sin la Resurrección no existe en el cielo ni debajo del cielo algo más paradójico que este mundo; tampoco hay mayor desesperación en la vida sin la inmortalidad. Por eso en todos los mundos no hay existencia más desgraciada que el hombre que no cree en la Resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos (1ªCor 15,19). “Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido” (Mt 26,24).

Ἐάν ὁ Χριστός δέν ἀνέστη, διά τί τότε νά πιστεύῃ κανείς εἰς Αὐτόν; Ὁμολογῶ εἰλικρινῶς, ὅτι ἐγώ οὐδέποτε θά ἐπίστευον εἰς τόν Χριστόν, ἐάν δέν εἶχεν ἀναστῆ καί δέν εἶχε νικήσει τόν θάνατον, τόν μεγαλύτερον ἐχθρόν μας. Ἀλλ᾽ ὁ Χριστός ἀνέστη καί ἐδώρησεν εἰς ἡμᾶς τήν ἀθανασίαν. Ἄνευ αὐτῆς τῆς ἀληθείας, ὁ κόσμος μας εἶναι μόνον μία χαώδης ἔκθεσις ἀπεχθῶν ἀνοησιῶν. Μόνον μέ τήν ἔνδοξον Ἀνάστασίν Του ὁ θαυμαστός Κύριος καί Θεός μας, μᾶς ἠλευθέρωσεν ἀπό τό παράλογον καί τήν ἀπελπισίαν. Διότι χωρίς τήν Ἀνάστασιν δέν ὑπάρχει οὔτε εἰς τόν οὐρανόν οὔτε ὑπό τόν οὐρανόν τίποτε πιό παράλογον ἀπό τόν κόσμον αὐτόν. οὔτε μεγαλυτέρα ἀπελπισία ἀπό τήν ζωήν αὐτήν, δίχως ἀθανασίαν. Δι᾽ αὐτό εἰς ὅλους τούς κόσμους δέν ὑπάρχει περισσότερον δυστυχισμένη ὕπαρξις ἀπό τόν ἄνθρωπον, πού δέν πιστεύει εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν (πρβλ. Α’ Κορ. 15, 19). «Καλόν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος» (Ματθ. 26, 24).

En nuestro mundo la muerte es el mayor tormento, inhumana y horrible. La liberación de este tormento y esta inhumanidad es exactamente la salvación. Este tipo de salvación ha regalado al género humano sólo el Vencedor de la muerte – el Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre). Por Su resurrección Él nos ha apocaliptado=revelado todo el misterio de nuestra salvación. Salvación significa asegurar para el cuerpo y la psique inmortalidad y vida eterna. ¿Pero cómo se consigue esto? ¡Sólo con la vida divino-humana, la nueva vida en el Resucitado y por el Resucitado Cristo!

Εἰς τόν ἀνθρώπινον κόσμον μας ὁ θάνατος εἶναι τό μεγαλύτερον βάσανον καί ἡ πιό φρικιαστική ἀπανθρωπία. Ἡ ἀπελευθέρωσις ἀπό αὐτό τό βάσανον καί ἀπό αὐτήν τήν ἀπανθρωπίαν εἶναι ἀκριβῶς ἡ σωτηρία. Τοιαύτην σωτηρίαν ἐδώρησεν εἰς τό ἀνθρώπινον γένος μόνον ὁ Νικητής τοῦ θανάτου – ὁ Ἀναστάς Θεάνθρωπος. Διά τῆς ἀναστάσεώς Του Αὐτός μᾶς ἀπεκάλυψεν ὅλον τό μυστήριον τῆς σωτηρίας μας. Σωτηρία σημαίνει τό νά ἐξασφαλισθῇ διά τό σῶμα καί τήν ψυχήν ἀθανασία καί αἰωνία ζωή. Πῶς δέ κατορθώνεται τοῦτο; Μόνον διά τῆς θεανθρωπίνης ζωῆς, τῆς νέας ζωῆς τῆς ἐν τῷ Ἀναστάντι καί διά τόν Ἀναστάντα Χριστόν!

Para nosotros los Cristianos esta vida en la tierra es una escuela, que aprendemos cómo asegurar la inmortalidad y la vida eterna. Porque, ¿qué beneficio tenemos de esta vida, si con ella no podemos asegurar la eterna? Pero el hombre para resucitar con el Cristo, primero debe co-morir con Él y vivir la vida de Cristo como suya. Si hace esto, entonces podrá el día de la resurrección decir junto con san Gregorio el Teólogo: “Ayer me he co-crucificado con Cristo, hoy estoy co-gloriado, ayer estaba muriendo, hoy me vivifico; ayer estaba co-enterrado, hoy me co-resucito” (Logos en la Pascua).

Δι᾽ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἡ ζωή αὐτή ἐπί τῆς γῆς εἶναι σχολεῖον, εἰς τό ὁποῖον μανθάνομεν πῶς νά ἐξασφαλίσωμεν τήν ἀθανασίαν καί τήν αἰωνίαν ζωήν. Διότι τί ὄφελος ἔχομεν ἀπό αὐτήν τήν ζωήν, ἐάν μέ αὐτήν δέν ἠμποροῦμεν νά ἀποκτήσωμεν τήν αἰωνίαν; Ἀλλά, διά νά ἀναστηθῇ μετά τοῦ Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος, πρέπει πρῶτον νά συναποθάνῃ μετ᾽ Αὐτοῦ καί νά ζήσῃ τήν ζωήν τοῦ Χριστοῦ ὡς ἰδικήν του. Ἐάν κάμῃ τοῦτο, τότε τήν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως θά ἠμπορέσῃ μετά τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου νά εἰπῇ: «Χθές συνεσταυρούμην Χριστῷ, σήμερον συνδοξάζομαι.χθές συνενεκρούμην, ζωοποιοῦμαι σήμερον.χθές συνεθαπτόμην, σήμερον συνεγείρομαι»².

Sólo en cuatro palabras se recapitulan también los cuatro Evangelios de Cristo: Χριστός Ἀνέστη! – Ἀληθῶς Ἀνέστη!… ¡Cristo resucitó! -¡verdaderamente resucitó!… En cada una de estas palabras se encuentra también un Evangelio, y en los cuatro Evangelios se encuentra todo el sentido y significado de todos los mundos de Dios, los visibles y los invisibles. Y cuando todos los sentidos, sentimientos y pensamientos del hombre se concentran en este trueno de saludo pascual: «Χριστός Ἀνέστη Cristo ha resucitado!», entonces la alegría de la inmortalidad remueve todos los seres, y estos en deleite y gozo contestan: «Ἀληθῶς Ἀνέστη verdaderamente ha resucitado !!!»

Εἰς τέσσαρας μόνον λέξεις συγκεφαλαιοῦνται καί τά τέσσαρα Εὐαγγέλια τοῦ Χριστοῦ: Χριστός Ἀνέστη! – Ἀληθῶς Ἀνέστη!… Εἰς ἑκάστην ἐξ αὐτῶν εὑρίσκεται ἀπό ἕνα Εὐαγγέλιον, καί εἰς τά τέσσαρα Εὐαγγέλια εὑρίσκεται ὅλον τό νόημα ὅλων τῶν κόσμων τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων. Καί ὅταν ὅλα τά αἰσθήματα τοῦ ἀνθρώπου καί ὅλαι αἱ σκέψεις του συγκεντρωθοῦν εἰς τήν βροντήν τοῦ πασχαλινοῦ αὐτοῦ χαιρετισμοῦ: «Χριστός Ἀνέστη!», τότε ἡ χαρά τῆς ἀθανασίας σείει ὅλα τά ὄντα, καί αὐτά ἐν ἀγαλλιάσει ἀπαντοῦν, ἐπιβεβαιοῦται τό πασχαλινόν θαῦμα: «Ἀληθῶς Ἀνέστη!»

¡Sí, es verdad, el Señor ha resucitado! Y testigo de esto eres tú, yo y cada Cristiano, empezando por los santos Apóstoles hasta la Segunda Presencia, Porque sólo la potencia del Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Cristo fue capaz de dar, -y da continuamente y estará dando- la potencia y energía increada en cada Cristiano, desde el primero hasta el último, para vencer todo lo mortal y la misma muerte, todo lo pecaminoso y al mismo diablo. Porque sólo con Su Resurrección el Señor, mostró y demostró de la manera más convincente que Su vida es Vida Eterna, Su bondad es Bondad Eterna y Su alegría es Alegría Eterna. También mostró y demostró que todo esto lo da Él a cada Cristiano en todas las épocas, por Su filantropía sin precedentes.

Ναί, ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος! καί μάρτυς τούτου εἶσαι ἐσύ, μάρτυς ἐγώ, μάρτυς κάθε Χριστιανός, ἀρχίζοντες ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους μέχρι καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Διότι μόνον ἡ δύναμις τοῦ Ἀναστάντος Θεανθρώπου Χριστοῦ ἠδυνήθῃ νά δώσῃ, – καί συνεχῶς δίδει καί συνεχῶς θά δίδῃ – τήν δύναμιν εἰς κάθε Χριστιανόν – ἀπό τόν πρῶτον μέχρι τόν τελευταῖον – νά νικήσῃ πᾶν τό θνητόν καί αὐτόν τοῦτον τόν θάνατον.πᾶν τό ἁμαρτωλόν καί αὐτήν ταύτην τήν ἁμαρτίαν.πᾶν τό δαιμονικόν καί αὐτόν τοῦτον τόν διάβολον. Διότι μόνον μέ τήν Ἀνάστασίν Του ὁ Κύριος, κατά τόν πιό πειστικόν τρόπον, ἔδειξε καί ἀπέδειξεν ὅτι ἡ ζωή Του εἶναι Αἰωνία Ζωή, ἡ ἀλήθειά Του εἶναι Αἰωνία Ἀλήθεια, ἡ ἀγάπη Του Αἰωνία Ἀγάπη, ἡ ἀγαθότης Του Αἰωνία Ἀγαθότης, ἡ χαρά Του Αἰωνία Χαρά. Καί ἐπίσης ἔδειξε καί ἀπέδειξεν ὅτι ὅλα αὐτά τά δίδει Αὐτός, κατά τήν ἀπαράμιλλον φιλανθρωπίαν Του, εἰς κάθε Χριστιανόν εἰς ὅλας τάς ἐποχάς.

Por eso, no hay otro acontecimiento, ni en el Evangelio, tampoco en la historia entera del género humano, que sea testificado tanto y de manera tan potente y convincente, tan invulnerable e indudable, como la Resurrección de Cristo. Sin duda, en toda su realidad histórica el Cristianismo, su potencia y omnipotencia histórica está fundamentada sobre el acontecimiento de la Resurrección de Cristo, es decir, la eterna viva Hipostasis (base substancial) del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Cristo. Y sobre esto testifica la historia milagrosa de largos siglos del Cristianismo.

Πρός τούτοις, δέν ὑπάρχει ἕνα γεγονός ὄχι μόνον εἰς τό Εὐαγγέλιον, ἀλλά οὔτε εἰς ὁλόκληρον τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τό ὁποῖον νά εἶναι μεμαρτυρημένον κατά τρόπον τόσον δυνατόν, τόσον ἀπρόσβλητον, τόσον ἀναντίρρητον, ὅσον ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Ἀναμφιβόλως, ὁ Χριστιανισμός εἰς ὅλην του τήν ἱστορικήν πραγματικότητα, τήν ἱστορικήν του δύναμιν καί παντοδυναμίαν, θεμελιοῦται ἐπί τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ἐπί τῆς αἰωνίως ζώσης Ὑποστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Καί περί τούτου μαρτυρεῖ ὅλη ἡ μακραίων καί πάντοτε θαυματουργική ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Porque si hay un acontecimiento en el que sería posible resumir todos los acontecimientos de la vida del Señor y de los Apóstoles y generalmente de todo el Cristianismo, este acontecimiento es la Resurrección de Cristo. Además, si hay una realidad en la que se podrían resumir todas las verdades Evangélicas, esta verdad sería la Resurrección de Cristo. Aún más, si hay una realidad en la que se podrían resumir todas las realidades Nuevo-testamentales, entonces esta realidad sería la Resurrección de Cristo. Finalmente si hay un milagro Evangélico que se podrían resumir todos los milagros del Nuevo Testamento, entonces este milagro sería la Resurrección de Cristo. Porque sólo en la luz increada de la Resurrección de Cristo, se destaca admirablemente también la persona del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Jesús Cristo y Su obra. Sólo en la Resurrección de Cristo se explican todos los milagros de Cristo, todas Sus verdades, todos Sus logos y todos los acontecimientos del Nuevo Testamento.

Διότι ἄν ὑπάρχῃ ἕνα γεγονός εἰς τό ὁποῖον θά ἠδύνατο νά συνοψισθοῦν ὅλα τά γεγονότα, ἀπό τήν ζωήν τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων καί γενικῶς ὁλοκλήρου τοῦ Χριστιανισμοῦ, τό γεγονός τοῦτο θά ἦτο ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης, ἄν ὑπάρχῃ μία ἀλήθεια εἰς τήν ὁποίαν θά ἠδύναντο νά συνοψισθοῦν ὅλαι αἱ Εὐαγγελικαί ἀλήθειαι, ἡ ἀλήθεια αὕτη θά ἦτο ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀκόμη, ἐάν ὑπάρχῃ μία πραγματικότης εἰς τήν ὁποίαν θά ἠδύναντο νά συνοψισθοῦν ὅλαι αἱ Καινοδιαθηκικαί πραγματικότητες, ἡ πραγματικότης αὕτη θά ἦτο ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Καί τέλος, ἄν ὑπάρχῃ ἕνα Εὐαγγελικόν θαῦμα εἰς τό ὁποῖον θά ἠδύναντο νά συνοψισθοῦν ὅλα τά Καινοδιαθηκικά θαύματα, τότε τό θαῦμα τοῦτο θά ἦτο ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Διότι μόνον ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀναδεικνύεται θαυμασίως σαφές καί τό πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ καί τό ἔργον Του. Μόνον ἐν τῇ Ἀναστάσει τοῦ Χριστοῦ λαμβάνουν τήν πλήρη ἐξήγησίν των ὅλα τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ὅλαι αἱ ἀλήθειαί Του, ὅλα τά λόγιά Του, ὅλα τά γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Hasta Su Resurrección, el Señor enseñaba sobre la vida eterna, pero después de Su Resurrección mostró realmente que Él mismo es la vida eterna. Hasta Su Resurrección enseñaba sobre la resurrección de los muertos, pero con Su Resurrección mostró que Él mismo realmente es la Resurrección de los muertos. Hasta Su Resurrección enseñaba que la fe en Él traspasaba de la muerte a la vida, pero con Su Resurrección mostró que Él mismo ha vencido la muerte y aseguró de esta manera en los ya muertos hombres el traspaso de la muerte a la Resurrección. Sí, sí, sí: el Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Jesús Cristo con Su Resurrección mostró y demostró que es el único verdadero Dios, el único verdadero Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) en todos los mundos humanos.

Μέχρι τῆς Ἀναστάσεώς Του ὁ Κύριος ἐδίδασκε περί τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀλλά μετά τήν Ἀνάστασίν Του ἔδειξεν ὅτι ὁ Ἴδιος ὄντως εἶναι ἡ αἰώνιος ζωή. Μέχρι τῆς Ἀναστάσεώς Του ἐδίδασκε περί τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, ἀλλά μέ τήν Ἀνάστασίν Του ἔδειξεν ὅτι ὁ Ἴδιος εἶναι πράγματι ἡ Ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Μέχρι τῆς Ἀναστάσεώς Του ἐδίδασκεν ὅτι ἡ πίστις εἰς Αὐτόν μεταφέρει ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, ἀλλά μέ τήν Ἀνάστασίν Του ἔδειξεν ὅτι ὁ Ἴδιος ἐνίκησε τόν θάνατον καί ἐξησφάλισε τοιουτοτρόπως εἰς τούς τεθανατωμένους ἀνθρώπους τήν μετάβασιν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν Ἀνάστασιν. Ναί, ναί, ναί: ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν Ἀνάστασίν Του ἔδειξε καί ἀπέδειξεν ὅτι εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ὁ μόνος ἀληθινός Θεάνθρωπος εἰς ὅλους τούς ἀνθρωπίνους κόσμους.

Y algo más: sin la Resurrección del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) no se puede explicar la misión, envío o apostolidad de los Apóstoles, ni el martirio de los Mártires, tampoco la confesión de los Confesores, ni la santidad de los Santos, ni la ascesis de los Ascetas, ni la milagrosidad de los Milagros, ni la fe de los creyentes, ni la agapi-amor desinteresado de los que aman, ni la esperanza de los desesperanzados, ni el ayuno de los que ayunan, ni la oración de los que oran, ni la apacibilidad de los apacibles, ni la metania (arrepentimiento, conversión) de los que están en metania, ni la caridad ni cualquier otra virtud cristiana o ascesis. Si el Señor no se hubiera resucitado y como Resucitado no hubiera llenado Sus discípulos con la fuerza vivificante y la sabiduría milagrosa, ¿quién podría juntar a estos asustados y huidos y darles ánimo, fuerza y sabiduría para poder sin miedo a predicar y a confesar al Señor Resucitado y fueran con tanta alegría a la muerte por Él? Y si el Señor Resucitado no los hubiese llenado con Su sabiduría, fuerza y energía increada, ¿cómo podrían encender el fuego inapagable de la fe del Nuevo Testamento a estos simples analfabetos, ignorantes y pobres hombres? Si la fe Cristiana no fuera la fe del Resucitado y por consecuencia del eterno vivo y vivificante Señor, ¿quién podría inspirar a los Mártires en la hazaña del martirio, y los Confesores en la proeza de la confesión, y los Ascetas en la hazaña de la ascesis, y los que ayunan en la hazaña de la abstinencia, y cualquier Cristiano en cualquier hazaña Evangélica?

Καί κάτι ἀκόμη: ἄνευ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου δέν δύναται νά ἐξηγηθῇ οὔτε ἡ ἀποστολικότης τῶν Ἀποστόλων, οὔτε τό μαρτύριον τῶν Μαρτύρων οὔτε ἡ ὁμολογία τῶν Ὁμολογητῶν οὔτε ἡ ἁγιότης τῶν Ἁγίων οὔτε ἡ ἀσκητικότης τῶν Ἀσκητῶν οὔτε ἡ θαυματουργικότης τῶν Θαυματουργῶν οὔτε ἡ πίστις τῶν πιστευόντων οὔτε ἡ ἀγάπη τῶν ἀγαπώντων οὔτε ἡ ἐλπίς τῶν ἐλπιζόντων οὔτε ἡ νηστεία τῶν νηστευόντων οὔτε ἡ προσευχή τῶν προσευχομένων οὔτε ἡ πραότης τῶν πράων οὔτε ἡ μετάνοια τῶν μετανοούντων οὔτε ἡ εὐσπλαγχνία τῶν εὐσπλάγχνων οὔτε οἱαδήποτε χριστιανική ἀρετή ἤ ἄσκησις. Ἐάν ὁ Κύριος δέν εἶχεν ἀναστῆ καί ὡς Ἀναστάς δέν εἶχε γεμίσει τούς μαθητάς Του μέ τήν ζωοποιόν δύναμιν καί τήν θαυματουργικήν σοφίαν, ποῖος θά ἠδύνατο αὐτούς τούς φοβισμένους καί δραπέτας νά τούς συγκεντρώσῃ καί νά τούς δώσῃ τό θάρρος καί τήν δύναμιν καί τήν σοφίαν διά νά ἠμπορέσουν τόσον ἄφοβα καί μέ τόσην δύναμιν καί σοφίαν νά κηρύττουν καί νά ὁμολογοῦν τόν Ἀναστάντα Κύριον καί νά πηγαίνουν μέ τόσην χαράν εἰς τόν θάνατον δι᾽ Αὐτόν; Καί ἄν ὁ Ἀναστάς Σωτήρ δέν τούς εἶχε γεμίσει μέ τήν θείαν δύναμίν Του καί σοφίαν, πῶς θά ἠμποροῦσαν νά ἀνάψουν μέσα εἰς τόν κόσμον τήν ἄσβεστον πυρκαϊάν τῆς Καινοδιαθηκικῆς πίστεως αὐτοί οἱ ἁπλοϊκοί ἀγράμματοι, ἀμαθεῖς καί πτωχοί ἄνθρωποι; Ἐάν ἡ Χριστιανική πίστις δέν ἦτο ἡ πίστις τοῦ Ἀναστάντος καί κατά συνέπειαν τοῦ αἰωνίως ζῶντος καί ζωοποιοῦντος Κυρίου, ποῖος θά ἠδύνατο νά ἐμπνεύσῃ τούς Μάρτυρας εἰς τόν ἆθλον τοῦ μαρτυρίου, καί τούς Ὁμολογητάς εἰς τόν ἆθλον τῆς ὁμολογίας, καί τούς Ἀσκητάς εἰς τόν ἆθλον τῆς ἀσκήσεως, καί τούς Ἀναργύρους εις τόν ἆθλον τῆς ἀναργυρίας, καί τούς Νηστευτάς εἰς τόν ἆθλον τῆς νηστείας καί ἐγκρατείας, καί ὁποιονδήποτε Χριστιανόν εἰς ὁποιονδήποτε Εὐαγγελικόν ἆθλον;

Todas estas cosas, pues, son verdaderas y reales para mí, para ti y para cada existencia humana. Porque el admirable y dulcísimo Señor Jesús Cristo, el Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre), es la única existencia sobre el cielo por la que puede el hombre aquí en la tierra vencer también la muerte, al pecado y al diablo, y convertirse en bienaventurado, feliz e inmortal, partícipe en la Eterna Realeza increada de la Agapi (amor, energía increada) de Cristo… Por eso, para la existencia humana el Resucitado Señor es el todo en todos los mundos: lo Bello, lo Bueno, lo Simpático, lo Favorito, lo Feliz, lo Alegre, lo Divino, lo Sabio lo Eterno y o Increado. Él es toda nuestra Agapi, toda nuestra Verdad, toda nuestra Alegría, toda nuestra Bondad, toda nuestra Vida y la Vida Eterna e Increada en todas las divinas eternidades e inmensidades.

Ὅλα αὐτά εἶναι λοιπόν ἀληθινά καί πραγματικά καί δι᾽ ἐμέ καί διά σέ καί διά κάθε ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν. Διότι ὁ θαυμαστός καί γλυκύτατος Κύριος Ἰησοῦς, ὁ Ἀναστάς Θεάνθρωπος, εἶναι ἡ μόνη Ὕπαρξις ὑπό τόν οὐρανόν μέ τήν ὁποίαν δύναται ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ εἰς τήν γῆν νά νικήσῃ καί τόν θάνατον καί τήν ἁμαρτίαν καί τόν διάβολον, καί νά καταστῇ μακάριος καί ἀθάνατος, συμμέτοχος εἰς τήν Αἰωνίαν Βασιλείαν τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ… Διά τοῦτο, διά τήν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι τά πάντα ἐν πᾶσιν εἰς ὅλους τούς κόσμους: ὅ,τι τό Ὡραῖον, τό Καλόν, τό Ἀληθές, τό Προσφιλές, τό Χαρμόσυνον, τό Θεῖον, τό Σοφόν, τό Αἰώνιον. Αὐτός εἶναι ὅλη ἡ Ἀγάπη μας, ὅλη ἡ Ἀλήθειά μας ὅλη ἡ Χαρά μας, ὅλον τό Ἀγαθόν μας ὅλη ἡ Ζωή μας, ἡ Αἰωνία Ζωή εἰς ὅλας τάς θείας αἰωνιότητας καί ἀπεραντοσύνας.

Por eso otra vez y muchísimas más, e innumerables veces:

Χριστός Ἀνέστη! ¡Jristós anesti Cristo ha resucitado!!!

Διά τοῦτο καί πάλιν, καί πολλάκις, καί ἀναρίθμητες φορές:

Χριστός Ἀνέστη!

Ὑποσημειώσεις:

1. Πρβλ. Ἰ. Χρυσοστόμου, εἰς Α’ Κορ. ὁμ. 39, 2. PG 61, 334: «Εἰ δ᾽ οὐκ ἐγείρονται (τά σώματα), διά τί ἠγέρθη ὁ Χριστός; διά τί ἦλθε; διά τί σάρκα ἀνέλαβεν, εἰ μή ἔμελλεν ἀναστήσειν σάρκα; οὐ γάρ ἐδεῖτο αὐτός, ἀλλά δι᾽ ἡμᾶς».

2. Λόγος εἰς τό Πάσχα, PG 35, 397. Πρβλ. καί Κανών τοῦ Πάσχα, ὡδή γ’.

Traducido por: χΧ jJ http://logosortodoxo.wordpress.com/ (En español)

 

 

 

«Καταδικασμένοι νά εἶναι ἀθάνατοι». Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

«Condenados a ser inmortales». Por san Justino Popovits

Los hombres condenaron a Dios a la muerte; pero el Dios por Su Resurrección “condena” a los hombres a la inmortalidad. Por sus golpes les recompensa con abrazos; por sus insultos con bendiciones; por la muerte la inmortalidad. Nunca los hombres mostraron tanto odio hacia el Dios, que cuando Le crucificaron; y nunca el Dios ha mostrado tanta agapi (amor, energía increada) hacia los hombres, que cuando resucitó. Los hombres querían hacer el Dios mortal, pero el Dios por Su Resurrección los convirtió en hombres inmortales. Resucitó el Dios crucificado y mató la muerte. La muerte esencialmente ya no existe. La inmortalidad inundó al hombre y todos sus mundos. Por la Resurrección del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) la naturaleza humana fue conducida irrevocablemente al camino de la inmortalidad, y se ha convertido terrible para misma muerte. Porque antes de la Resurrección de Cristo la muerte era terrible para el hombre, pero después de la Resurrección se ha convertido el hombre terrible para la muerte. Si el hombre vive por la fe en el Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre), vive por encima de la muerte. Se constituye en intocable también de la muerte. La muerte se convierte “en pedestal de sus pies”; ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1ªCor 15,55-56). Así que si el hombre muere, simplemente deja la prenda de su cuerpo para vestirlo de nuevo durante el día de la Segunda Presencia.

Hasta la Resurrección del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Cristo, la muerte era la segunda naturaleza del hombre. La primera era la vida, y la segunda la muerte. El hombre se había acostumbrado a la muerte como algo natural. Pero después de Su Resurrección el Señor lo cambió todo: la inmortalidad se hizo la segunda naturaleza del hombre, se ha hecho algo natural en el hombre, e innatural se convirtió la muerte. Tal y como hasta la Resurrección de Cristo era natural en los hombres que sean mortales, así después de la resurrección se hizo para ellos natural la inmortalidad.

Por el pecado el hombre se convirtió en mortal y perecedero; por la Resurrección del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) se convierte en inmortal y eterno. Exactamente en esto consiste la fuerza, la potencia y la omnipotencia del Cristo Resucitado. Por eso sin la Resurrección de Cristo ni siquiera el Cristianismo existiría. Entre los milagros, la Resurrección del Señor es el mayor milagro. Todos los demás milagros emanan y son resumidos en este. De este milagro emanan la fe, la agapi (amor desinteresado, energía increada divina), la esperanza, la oración y la piedad en Dios. Los discípulos fugados, estos que se marcharon lejos de Jesús cuando estaba muriendo, retornan a Él cuando resucitó. Y el centurión romano cuando ha visto a Cristo resucitar de la tumba, lo confesó como Hijo de Dios. De la misma manera también los primeros Cristianos se hicieron Cristianos, porque Cristo ha resucitado y porque ha vencido la muerte. Esto es lo que ninguna otra religión tiene; esto es aquello que de una manera única e indudable muestra que el Jesús Cristo es el único Dios verdadero y Señor en todos los mundos visibles e invisibles.

Gracias a la Resurrección de Cristo, gracias a la victoria sobre la muerte, los hombres se hacían, se hacen y se irán haciendo siempre Cristianos. Toda la historia del Cristianismo no es otra cosa que la historia del uno e único milagro de la Resurrección de Cristo, el cual continúa incesantemente en todos los corazones de los Cristianos día a día, de año en año, de siglo en siglo hasta la Segunda Presencia.

El hombre nace realmente, no cuando su madre lo trae al mundo, sino cuando haya creído al Resucitado Salvador Cristo, porque entonces nace en la vida inmortal y eterna, en cambio la madre da a luz al hijo hacia la muerte, para la tumba. La Resurrección de Cristo es la madre de todos nosotros, de todos los Cristianos, la madre de los inmortales. Por la fe en la Resurrección del Señor, nace de nuevo el hombre, nace para la eternidad.

– ¡Esto es imposible! Observa el escéptico. Y el Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) contesta: “Todo es posible para el que cree” (Mr 9,23). Y el que cree con todo su corazón, con su psique entera y con todo su ser es que vive según el Evangelio del Resucitado Señor Jesús Cristo.

Nuestra fe es la victoria por la que vencemos la muerte, es decir, la fe en el Resucitado Señor. “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En cambio el centro de la muerte es el pecado” (1ªCor 15, 55-56). Por Su resurrección el Señor “destruyó el centro de la muerte”. La muerte es la serpiente y el pecado es su aguijón. Por el pecado, la muerte derrama el veneno en la psique y el cuerpo del hombre. Cuando más pecados tiene el hombre, tanto más son los centros o aguijones por los que derrama la muerte el veneno en él.

Cuando la avispa pica al hombre, él intenta de cualquier manera quitar el aguijón de su cuerpo. Sin embargo, cuando le pica el pecado –el aguijón de la muerte- ¿qué debe hacer? Debe con la fe y la oración invocar al Resucitado Salvador Cristo, para expulsar Él el aguijón de la muerte de su psique. Y Él como muy caritativo lo hará, porque es Dios de la Misericordia (energía increada) y de la Agapi (agapi, energía increada). Cuando muchas avispas pican al cuerpo del hombre y lo lesionan gravemente, entonces el hombre se envenena y muere. Lo mismo pasa también con la psique del hombre cuando es lesionado por los muchos aguijones de los pecados. Así muere con la muerte que no tiene resurrección.

El hombre con Cristo venciendo el pecado de su interior, vence la muerte. Si ha pasado un día y tú no has vencido ni un pecado, sepas que te has convertido en más mortal. ¡Pero si has vencido uno, dos o tres pecados tuyos, te has convertido en más joven con la juventud que no envejece, la inmortal y la eterna! No olvidemos nunca que: cuando uno cree en el Cristo Resucitado, esto significa que lucha constantemente contra del pecado, del mal y de la muerte.

Si el hombre cree verdaderamente en Cristo Resucitado, lo demuestra con la lucha contra el pecado y los pazos; y si lucha debe conocer que lo hace para la inmortalidad y la eternidad de su vida. Pero si no lucha, ¡su fe es vana! Porque, si la fe del hombre no es la lucha para la inmortalidad y la eternidad, ¿entonces qué es? Si con la fe en Cristo uno no llega a la inmortalidad y la eternidad, ¿para qué nuestra fe? Si el Cristo no ha resucitado, esto significa que el pecado y la muerte no se han vencido. Si estas dos no se han vencido entones ¿por qué uno creer en Cristo? Pero aquel que por la fe en el Cristo Resucitado lucha contra cada pecado, este automáticamente refuerza en sí mismo el sentido y sentimiento que el Señor realmente ha resucitado, realmente ha destruido el aguijón, el centro de la muerte y realmente la ha vencido en todos los frentes de la batalla.

El pecado reduce gradualmente la psique del hombre y la acerca hacia la muerte, la convierte de inmortal en mortal, de incorruptible e inmensa en corruptible y perecedera. Cuando más pecados tiene el hombre, tanto más mortal es. Si el hombre no se siente en sí mismo como inmortal, está claro que está hundido en los pecados, en pensamientos lúgubres y en sentimientos mortificados. El Cristianismo es una llamada hasta el último respiro de la lucha contra la muerte, es decir, hasta la victoria definitiva sobre ella. Cada pecado es un retroceso y cada pazos es una traición y cada maldad una derrota.

Uno no debe preguntarse por qué los Cristianos también mueren. Esto se hace, porque la muerte del cuerpo es una siembra. Se siembra cuerpo mortal, dice el Apóstol Pablo (1ªCor 15,42), y brota, crece y se convierte en inmortal. Igual que la semilla sembrada, así también el cuerpo se disuelve, para vivificarlo y perfeccionarlo el Espíritu Santo. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado el cuerpo, ¿qué beneficio tendría esto de Él? Si Él no ha resucitado el cuerpo, no habría salvado al hombre entero. Si no hubiese resucitado el cuerpo, ¿entonces por qué se encarnó, por qué tomó cuerpo, puesto que no lo ha dado nada de Su Deidad? (San Juan el Crisóstomo, comentario a la Epístola a los Corintios).

Si el Cristo no ha resucitado, ¿entonces por qué uno creer en Él. Francamente, confieso que yo nunca creería en el Cristo, si no hubiese resucitado y no hubiese vencido la muerte, nuestro mayor enemigo. Pero el Cristo ha resucitado y nos ha regalado la inmortalidad. Sin esta verdad, nuestro mundo es solamente exposición caótica de tonterías odiosas. Sólo con Su gloriosa Resurrección el admirable Señor y Dios nuestro, nos ha liberado de lo paradójico y la desesperanza. Porque sin la Resurrección no existe en el cielo ni debajo del cielo algo más paradójico que este mundo; tampoco hay mayor desesperación en la vida sin la inmortalidad. Por eso en todos los mundos no hay existencia más desgraciada que el hombre que no cree en la Resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos (1ªCor 15,19). “Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido” (Mt 26,24).

En nuestro mundo la muerte es el mayor tormento, inhumana y horrible. La liberación de este tormento y esta inhumanidad es exactamente la salvación. Este tipo de salvación ha regalado al género humano sólo el Vencedor de la muerte – el Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre). Por Su resurrección Él nos ha apocaliptado=revelado todo el misterio de nuestra salvación. Salvación significa asegurar para el cuerpo y la psique inmortalidad y vida eterna. ¿Pero cómo se consigue esto? ¡Sólo con la vida divino-humana, la nueva vida en el Resucitado y por el Resucitado Cristo!

Para nosotros los Cristianos esta vida en la tierra es una escuela, que aprendemos cómo asegurar la inmortalidad y la vida eterna. Porque, ¿qué beneficio tenemos de esta vida, si con ella no podemos asegurar la eterna? Pero el hombre para resucitar con el Cristo, primero debe co-morir con Él y vivir la vida de Cristo como suya. Si hace esto, entonces podrá el día de la resurrección decir junto con san Gregorio el Teólogo: “Ayer me he co-crucificado con Cristo, hoy estoy co-gloriado, ayer estaba muriendo, hoy me vivifico; ayer estaba co-enterrado, hoy me co-resucito” (Logos en la Pascua).

Sólo en cuatro palabras se recapitulan también los cuatro Evangelios de Cristo: Χριστός Ἀνέστη! – Ἀληθῶς Ἀνέστη!… ¡Cristo resucitó! -¡verdaderamente resucitó!… En cada una de estas palabras se encuentra también un Evangelio, y en los cuatro Evangelios se encuentra todo el sentido y significado de todos los mundos de Dios, los visibles y los invisibles. Y cuando todos los sentidos, sentimientos y pensamientos del hombre se concentran en este trueno de saludo pascual: «Χριστός Ἀνέστη Cristo ha resucitado!», entonces la alegría de la inmortalidad remueve todos los seres, y estos en deleite y gozo contestan: «Ἀληθῶς Ἀνέστη verdaderamente ha resucitado!!!»

¡Sí, es verdad, el Señor ha resucitado! Y testigo de esto eres tú, yo y cada Cristiano, empezando por los santos Apóstoles hasta la Segunda Presencia, Porque sólo la potencia del Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Cristo fue capaz de dar, -y da continuamente y estará dando- la potencia y energía increada en cada Cristiano, desde el primero hasta el último, para vencer todo lo mortal y la misma muerte, todo lo pecaminoso y al mismo diablo. Porque sólo con Su Resurrección el Señor, mostró y demostró de la manera más convincente que Su vida es Vida Eterna, Su bondad es Bondad Eterna y Su alegría es Alegría Eterna. También mostró y demostró que todo esto lo da Él a cada Cristiano en todas las épocas, por Su filantropía sin precedentes.

Por eso, no hay otro acontecimiento, ni en el Evangelio, tampoco en la historia entera del género humano, que sea testificado tanto y de manera tan potente y convincente, tan invulnerable e indudable, como la Resurrección de Cristo. Sin duda, en toda su realidad histórica el Cristianismo, su potencia y omnipotencia histórica está fundamentada sobre el acontecimiento de la Resurrección de Cristo, es decir, la eterna viva Hipostasis (base substancial) del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Cristo. Y sobre esto testifica la historia milagrosa de largos siglos del Cristianismo.

Porque si hay un acontecimiento en el que sería posible resumir todos los acontecimientos de la vida del Señor y de los Apóstoles y generalmente de todo el Cristianismo, este acontecimiento es la Resurrección de Cristo. Además, si hay una realidad en la que se podrían resumir todas las verdades Evangélicas, esta verdad sería la Resurrección de Cristo. Aún más, si hay una realidad en la que se podrían resumir todas las realidades Nuevo-testamentales, entonces esta realidad sería la Resurrección de Cristo. Finalmente si hay un milagro Evangélico que se podrían resumir todos los milagros del Nuevo Testamento, entonces este milagro sería la Resurrección de Cristo. Porque sólo en la luz increada de la Resurrección de Cristo, se destaca admirablemente también la persona del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Jesús Cristo y Su obra. Sólo en la Resurrección de Cristo se explican todos los milagros de Cristo, todas Sus verdades, todos Sus logos y todos los acontecimientos del Nuevo Testamento.

Hasta Su Resurrección, el Señor enseñaba sobre la vida eterna, pero después de Su Resurrección mostró realmente que Él mismo es la vida eterna. Hasta Su Resurrección enseñaba sobre la resurrección de los muertos, pero con Su Resurrección mostró que Él mismo realmente es la Resurrección de los muertos. Hasta Su Resurrección enseñaba que la fe en Él traspasaba de la muerte a la vida, pero con Su Resurrección mostró que Él mismo ha vencido la muerte y aseguró de esta manera en los ya muertos hombres el traspaso de la muerte a la Resurrección. Sí, sí, sí: el Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) Jesús Cristo con Su Resurrección mostró y demostró que es el único verdadero Dios, el único verdadero Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) en todos los mundos humanos.

Y algo más: sin la Resurrección del Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre) no se puede explicar la misión, envío o apostolidad de los Apóstoles, ni el martirio de los Mártires, tampoco la confesión de los Confesores, ni la santidad de los Santos, ni la ascesis de los Ascetas, ni la milagrosidad de los Milagros, ni la fe de los creyentes, ni la agapi-amor desinteresado de los que aman, ni la esperanza de los desesperanzados, ni el ayuno de los que ayunan, ni la oración de los que oran, ni la apacibilidad de los apacibles, ni la metania (arrepentimiento, conversión) de los que están en metania, ni la caridad ni cualquier otra virtud cristiana o ascesis. Si el Señor no se hubiera resucitado y como Resucitado no hubiera llenado Sus discípulos con la fuerza vivificante y la sabiduría milagrosa, ¿quién podría juntar a estos asustados y huidos y darles ánimo, fuerza y sabiduría para poder sin miedo a predicar y a confesar al Señor Resucitado y fueran con tanta alegría a la muerte por Él? Y si el Señor Resucitado no los hubiese llenado con Su sabiduría, fuerza y energía increada, ¿cómo podrían encender el fuego inapagable de la fe del Nuevo Testamento a estos simples analfabetos, ignorantes y pobres hombres? Si la fe Cristiana no fuera la fe del Resucitado y por consecuencia del eterno vivo y vivificante Señor, ¿quién podría inspirar a los Mártires en la hazaña del martirio, y los Confesores en la proeza de la confesión, y los Ascetas en la hazaña de la ascesis, y los que ayunan en la hazaña de la abstinencia, y cualquier Cristiano en cualquier hazaña Evangélica?

Todas estas cosas, pues, son verdaderas y reales para mí, para ti y para cada existencia humana. Porque el admirable y dulcísimo Señor Jesús Cristo, el Resucitado Θεάνθρωπος (zeánzropos, Dios y hombre), es la única existencia sobre el cielo por la que puede el hombre aquí en la tierra vencer también la muerte, al pecado y al diablo, y convertirse en bienaventurado, feliz e inmortal, partícipe en la Eterna Realeza increada de la Agapi (amor, energía increada) de Cristo… Por eso, para la existencia humana el Resucitado Señor es el todo en todos los mundos: lo Bello, lo Bueno, lo Simpático, lo Favorito, lo Feliz, lo Alegre, lo Divino, lo Sabio lo Eterno y o Increado. Él es toda nuestra Agapi, toda nuestra Verdad, toda nuestra Alegría, toda nuestra Bondad, toda nuestra Vida y la Vida Eterna e Increada en todas las divinas eternidades e inmensidades.

Por eso otra vez y muchísimas más, e innumerables veces:

Χριστός Ἀνέστη! ¡Jristós anesti Cristo ha resucitado!!!

Διά τοῦτο καί πάλιν, καί πολλάκις, καί ἀναρίθμητες φορές:

Χριστός Ἀνέστη!

Traducido por: χΧ jJ http://logosortodoxo.wordpress.com/ (En español)