El Nacimiento de la Zeotocos según los Santos Padres.

Γέννησις τῆς Θεοτόκου κατά τούς Ἁγίους Πατέρες

San Gregorio Palamás en su homilía sobre el “Nacimiento de la Zeotocos” refiere: «Hoy “salió la flor” que no se marchita de la vara profetizada que brotó de la raíz de Iesé y la que rectificó nuestra naturaleza, la cual se había marchitado, por eso cayó del lugar inmarchitable y placentero, y la retorna al lugar de hoja perenne y exuberante, la asciende hacia el cielo y la introduce al paraíso.

ἅγιοςΓρηγόριοςΠαλαμᾶςστὴνὁμιλίατουστὸ «ΓενέσιοτῆςΘεοτόκου» ἀναφέρει: «ΣήμεραπροφητευμένηράβδοςἐβλάστησεἀπὸτὴνρίζατοῦἸεσσαί, ἀπὸτὴνὁποίαἐβγῆκεἀνθὸς”, ποὺδὲνδέχεταιμαρασμό, ἀλλὰκαὶἀνακαλεῖτὴνφύσημας, ποὺἐμαράθηκεκαὶγιαὐτὸἐξέπεσεἀπὸτὸνἀμάραντοτόποτῆςτρυφῆςκαὶτὴνἐπαναφέρειστὸεὐθαλὲςκαὶτῆςχαρίζειτὸἀειθαλές, τὴνἀνεβάζειπρὸςτὸνοὐρανὸκαὶτὴνεἰσάγειστὸνπαράδεισο.Es la vara con la que el gran pastor dirige su gran rebaño lógico hacia los pastos eternos. Es la vara en la que apoyada nuestra naturaleza depositó la vejez y la inercia senil y camina fácilmente hacia el cielo, dejando la tierra bajo a estos que son atraídos hacia abajo, porque no tiene apoyo».

Εἶναιράβδοςμὲτὴνὁποίανμέγαςποιμὴνμετέφερετὸλογικὸποίμνιοπρὸςτὶςαἰώνιεςβοσκές· ράβδος, στὴνὁποίαστηριγμένηφύσιςμαςἀπέθεσετὴνπαλαιότητακαὶτὴνγεροντικὴἀδράνειακαὶβαδίζειεὔκολαπρὸςτὸνοὐρανό, ἀφήνονταςτὴνγῆκάτωσὲαὐτοὺςποὺφέρονταιπρὸςτὰκάτω, διότιδὲνἔχουνστήριγμα».1

San Juan el Damasceno en su correspondiente homilía nos dirá: «Cuando llegó la hora que el hombre viniese a la vida, de la inexistencia a la existencia por la infinita bondad de Dios, primero se expande el cielo, después se tiende aquí abajo la tierra y se designa la región de la mar y a la vez se crea todo lo que es adorno entre estos dos.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς σὲ ἀντίστοιχη ὁμιλία του θὰ μᾶς πεῖ: «Ὅταν ἦταν ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔρθει στὴ ζωὴ ἀπὸ τὸ μὴ εἶναι ἀπὸ ἄπειρη ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, πρῶτα ἁπλώνεται ὁ οὐρανός, ἔπειτα στρώνεται κάτω ἡ γῆ, ὁρίζεται ἡ περιοχὴ τῆς θάλασσας καὶ συγχρόνως γίνονται ὅσα συμπληρώνουν τὴν ὅλη διακόσμηση καὶ τῶν δύο αὐτῶν.

Luego se puso al hombre como rey dentro en el paraíso para practicar la virtud. Pero a causa de la desobediencia todo lo había dominado la corrupción y el Dios pleno de caridad tuvo miedo no vaya ser que su criatura camine hacia la inexistencia; por Su gran bondad decide, pues, crear otro cielo, otra tierra y mar, donde encontraría sitio el no cabido para la recreación de nuestro género.

Ὕστερα τοποθετεῖται ὁ ἄνθρωπος μέσα στὸν παράδεισο σὰν βασιλιάς, γιὰ νὰ ἀσκεῖ τὴν ἀρετή. Λόγῳ τῆς παράβασης ὅλα τὰ εἶχε κυριέψει ἡ φθορὰ καὶ γεμάτος εὐσπλαγχνία ὁ Θεὸς φοβόταν μήπως βαδίσει στὴν ἀνυπαρξία τὸ πλάσμα τῶν χεριῶν του, ἀποφασίζει ἀπὸ πολλὴ καλωσύνη νὰ δημιουργήσει ἄλλο οὐρανὸ καὶ γῆ καὶ θάλασσα, ὅπου θὰ εὕρισκε θέση ὁ ἀχώρητος σὲ ὅλα γιὰ τὴν ἀνάπλαση τοῦ γένους μας.

Y todo esto es la bienaventurada y muy alabada Virgen. ¡Oh milagro! Ella es el cielo, porque de sus inaccesibles bóvedas no holladas hizo amanecer el sol de justicia; es tierra porque de sus flancos incorruptibles brotó la flor de la vida; y es mar, porque desde su seno permitió proyectarse la perla espiritual».

Κι᾽ αὐτὰ εἶναι μακαρία καὶ πολυύμνητη Παρθένος. θαῦμαμέγα! Εἶναιαὐτὴοὐρανός, γιατίἀπὸτὰἀπάτηταθησαυροφυλάκιάτηςἀνέτειλετὸνἥλιοτῆςδικαιοσύνης, εἶναιγῆ, γιατί ἀπὸ τὶς ἁγνὲς λαγόνες τῆς ἀφθαρσίας βλάστησε τὸν στάχυ τῆς ζωῆς, καὶ εἶναι θάλασσα, γιατί ἀπὸ τοὺς κόρφους της ἄφησε νὰ προβάλει τὸν νοητὸ μαργαρίτη».2

San Nicolaos Kabásilas en su homilía”Nacimiento de la Zeotocos apunta: «La Inmaculada no ha creado al hombre, sino que le ha encontrado destruido; ni nos ha dado la naturaleza sino que la ha dado el mantenimiento; tampoco nos ha construido ella, sino que ofreció aquellas cosas por las que nos hemos reconstruido. Así se convirtió en asistente, ayudante del creador y la estatua cooperó con el artesano.

Στὴν ὁμιλία στὴν “Γέννησιν τῆς Θεοτόκου” ὁ ἅγιος Νικόλας ὁ Καβάσιλας σημειώνει: «Ἡ Πανάμωμος δὲν ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν βρῆκε συντετριμμένο· οὔτε πάλι μᾶς ἔδωσε τὴ φύση, ἀλλὰ τὴν συνετήρησε· οὔτε μᾶς ἔπλασε αὐτή, ἀλλὰ προσέφερε ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα ἀναπλασθήκαμε. Ἔγινε ἔτσι βοηθὸς τοῦ πλάστη, τὸ ἄγαλμα συνεργάσθηκε μὲ τὸν τεχνίτη.

Ella volvió a dar a la estatua lo que antes tenía y aquel añadió lo que no tenía. Por supuesto que aquel no añadiría lo que faltaba, si no encontrase esto que existía, encima del cual debería añadir lo segundo (es decir, lo que faltaba).

Αὐτὴ ξανάδωκε στὸ ἄγαλμα ὅ,τι εἶχε προηγουμένως κι ἐκεῖνος πρόσθεσε αὐτὸ ποὺ δὲν εἶχε. Καὶ δὲν θὰ πρόσθετε βέβαια ἐκεῖνος αὐτὸ ποὺ ἔλειπε, ἂν δὲν εὕρισκε αὐτὸ ποὺ ὑπῆρχε, πάνω στὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ προσθέσει τὸ δεύτερο (δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ ἔλειπε).

Al Adán la única ayudante de todos los animales del Paraíso fue la Eva. Y a Dios para manifestar Su indulgencia, de todos los seres únicamente fue la Virgen que le ayudó.

Στὸν Ἀδὰμ ἀπὸ ὅλα τὰ ζῶα τοῦ Παραδείσου μόνη βοηθὸς ἦταν Εὔα. Καὶ τὸν Θεό, γιὰ νὰ φανερώσει τὴν χρηστότητά Του, μόνη Παρθένος ἀπὸ ὅλα τὰ ὄντα τὸν ἐβοήθησε.

Porque sólo Eva participaba de la naturaleza de Adán, por lo tanto, ningún otro podía tomar parte en sus praxis.

ΓιατίτίποτεἄλλοδὲνμετεῖχεστὴνφύσητοῦἈδὰμἐκτὸςἀπὸτὴνΕὔα, καὶτίποτεἑπομένωςδὲνμποροῦσενὰλάβειμέροςστὶςπράξειςτου.

Pero también del resto de las existencias ninguna ha participado tanto a la bondad e indulgencia de Dios como la Virgen; así que nadie más podría ayudarle. Es cierto que el mejor artesano llega a su propósito o fin y se revela que es perfecto, si encuentra el instrumento adecuado que le sirve para realizar su obra».

ἈλλὰκαὶκαμμίαἀπὸτὶςὑπόλοιπεςὑπάρξειςδὲνσυμμετεῖχετόσοστὴνχρηστότητατοῦΘεοῦ, ὅσοΠαρθένος· ἔτσικανεὶςἄλλοςδὲνμποροῦσενὰτὸνβοηθήσει. Γιατί βέβαια καὶ ὁ καλύτερος τεχνίτης φθάνει στὸ σκοπό του καὶ γίνεται φανερός, ὅτι εἶναι ἄριστος, ἂν βρεῖ τὸ κατάλληλο ὄργανο ποὺ τὸν ἐξυπηρετεῖ στὴν πραγματοποίηση τῆς τέχνης του».3

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).