Πέφτουμε σέ μεγάλες ἁμαρτίες, γιατί δέν φροντίσαμε ὅσο πρέπει,

γιά νά κόψουμε τά μικρότερα ἐλαττώματά μας.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

  Ὑπάρχουν -πρέπει νά τό ξέρουμε κι αὐτό- μερικές ἀνθρώπινες ἐνέργειες καί ἐκδηλώσεις πού φαίνονται οὐδέτερες, μποροῦν ὅμως νά ἐξελιχθοῦν σέ ἁμαρτίες. Τό γέλιο, π.χ. , αὐτό καθεαυτό δέν ἀποτελεῖ ἁμάρτημα, ὅταν μάλιστα εἶναι συγκρατημένο καί κόσμιο, ἀλλά μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἐφάμαρτη ἐκτροπή. Τά γέλια, δηλαδή, πού συνήθως προέρχονται ἀπό κάποια ἀστεῖα, μπορεῖ νά ὁδηγήσουν σέ πιό πολλά καί πιό «χοντρά» ἀστεῖα. Αὐτά, πάλι, μπορεῖ νά γεννήσουν αἰσχρόλογα, καί τά αἰσχρόλογα, μέ τή σειρά τους, αἰσχρές πράξεις. Νά πῶς φτάνουμε στήν ἁμαρτία. Ἐπίσης, τό νά κοιτάξει κανείς, ἀδιάφορα στήν ἀρχή, ἕνα ὡραῖο πρόσωπο ἤ ἕνα καλλίγραμμο σῶμα, φαίνεται σάν κάτι ἀσήμαντο. Ἀπ᾿ αὐτό τό κοίταγμα, ὅμως, μπορεῖ νά γεννηθεῖ σαρκική ἐπιθυμία, κι ἀπό τήν ἐπιθυμία ἁμαρτωλή πράξη.

Κόψε, λοιπόν, τή ρίζα, γιά νά μή γεννηθεῖ ὁ φαρμακερός καρπός. Φυλάξου ἀπ᾿ αὐτά πού εἶναι, ἤ μᾶλλον φαίνονται, ἀσήμαντα καί ἀκίνδυνα, γιά νά μή φτάσεις στά σοβαρά καί ψυχοφθόρα.Ὁ Ἀπόστολος μᾶς συμβουλεύει: «Ἀπονεκρῶστε ὅ,τι σᾶς συνδέει μέ τήν ἁμαρτία» (Κολ. 3:1). Ἄςσβήσουμε, λοιπόν, τήν κακή ἐπιθυμία, ἄς πνίξουμε τήν ὀργή, ἄς θανατώσουμε τό φθόνο, ἄς ξεριζώσουμε κάθε πάθος. Αὐτή εἶναι «θυσία ζωντανή» (Ρωμ. 12:1), θυσία πού δέν καταλήγει σέ στάχτη, πού δέν σκορπίζεται σέ καπνό, πού δέν χρειάζεται φωτιά καί μαχαίρι. Φωτιά καί μαχαίρι μαζί αὐτῆς τῆς θυσίας εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα.

 Χρησιμοποίησε κι ἐσύ τό μαχαίρι τοῦ Πνεύματος, γιά νά κάνεις περιτομή τῆς καρδιᾶς σου. Κόψε καί πέταξε καθετί ἄχρηστο ἤ βλαβερό.

Ἄνοιξε καί τ᾿ αὐτιά σου στό λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατί τά πάθη καί οἱ ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες δέν τόν ἀφήνουν νά μπεῖ μέσα μας καί νά καρποφορήσει.

 Ἡ φιλοχρηματία δέν μᾶς ἐπιτρέπει ν᾿ ἀκούσουμε λόγο γιά ἐλεημοσύνη.

Ὁ φθόνος μᾶς ἐμποδίζει ν᾿ ἀκούσουμε διδαχή γιά τήν ἀγάπη.

Καί κάθε πάθος, γενικά, γεννάει ἀπροθυμία γιά ὠφέλιμη διδασκαλία.

Ἄς νεκρώσουμε, λοιπόν, τίς πονηρές ἐπιθυμίες.

Ἄς ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά πάθη. Ἄν τό θελήσουμε, θ᾿ ἀγωνιστοῦμε.

Κι ἄν ἀγωνιστοῦμε, θά τό κατορθώσουμε, μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου.

 

 Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο “Θέματα ζωῆς” τόμος Α΄

Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς.