http://4.bp.blogspot.com/-2rH8tfBV9-c/TgY4pFezHaI/AAAAAAAACUc/X5lYAFmA42U/s1600/%25CE%2591%25CE%2593%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A3+%25CE%25A0%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%25A3.jpg 

Σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. (Ματθ. 16, 17)

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  «ΣΥ ΕΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» (ΜΑΤΘ. 16, 17) 

La interpretación ortodoxa del pasaje: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia;

En Pireo 28-6-2013 Εν Πειραιεί 28-6-2013

Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς

Padre Ánguelos Anguelakópulos, Metrópolis del Pireo.

Cuando el Señor y Sus Discípulos llegaban “en la región de Cesarea de Filipo” (Mt 16,13), según san Mateo, preguntó a los Apóstoles a responderle qué opinión tenían los hombres sobre Él. “Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas” (Mt 16,14). “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mt 16,15), volvió a preguntarlos el Señor. Entonces en esta pregunta respondió el Apóstol Pedro y dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt 16, 16). Entonces el Señor por esta respuesta se alegró y girando hacia la parte de éste, dijo: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo apocaliptó=reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Πέτρο (petro) Pedro, y sobre esta «πέτρα petra piedra» (roca) edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mt 16,17-18).Όταν ο Κύριος και οι Μαθητές Του έφθαναν «εις τα μέρη της Καισαρείας της Φιλίππου»[1], ρώτησε, κατά τον Ευ. Ματθαίο, τους Αποστόλους, να Του αποκριθούν ποιά γνώμη είχαν οι άνθρωποι γι’ Αυτόν. Εκείνοι Του αποκρίθηκαν : «Οι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών»[2]. «Υμείς δε τίνα με λέγετε είναι;»[3] τους ξαναρώτησε ο Κύριος. Στην ερώτηση αυτή αποκρίθηκε τότε ο Απ. Πέτρος και είπε: «Συ ει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος»[4]. Από την απάντηση αυτή χάρηκε τότε ο Κύριος και, στρεφόμενος προς το μέρος του, είπε: «Μακάριος ει, Σίμων Βαριωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. Καγώ δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής»[5].

De los logos anteriores se ve claramente que el apóstol Pedro habló en nombre de todos los Discípulos y a causa de esta iniciativa y otras similares es calificado por los santos Padres como “el notable de los Apóstoles”, “exarca”, “líder” etc.

Από τα πιο πάνω λόγια φαίνεται καθαρά ότι ο Απ. Πέτρος μίλησε εξ ονόματος όλων των Μαθητών και εξ αιτίας της πρωτοβουλίας του αυτής και άλλων παρομοίων χαρακτηρίσθηκε από τους αγίους Πατέρες ως «πρόκριτος των Αποστόλων», «έξαρχος», «κορυφαίος» κ.ο.κ.

El que con la palabra «πέτρα petra piedra» el Señor daba a entender la confesión de Su deidad, se hace claro también por el género femenino de esta palabra. Es decir el Señor no dijo “en ti « Πέτρο (petro)Piedro» edificaré mi Iglesia”, sino en esta «πέτρα petra piedra» que antes has confesado sobre mi deidad se edificará la Iglesia y por esta razón será inquebrantable en los siglos”. Se hace, pues, claro que la «πέτρα petra piedra» por la que habló el Señor era la fe en Sus logos divinos y generalmente a Su naturaleza divina.

Το ότι με τη λέξη «πέτρα» ο Κύριος εννοούσε την ομολογία της θεότητός Του, γίνεται φανερό και από το θηλυκό γένος της λέξεως αυτής. Δεν είπε, δηλ., ο Κύριος «και σε σένα, τον Πέτρο, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου», αλλά «στην «πέτρα» αυτή, που προ ολίγου ομολόγησες για την θεότητά μου, θα οικοδομηθεί η Εκκλησία, που για τον λόγο αυτό θα είναι ασάλευτος στους αιώνες»[6]. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η «πέτρα», για την οποία έκανε λόγο ο Κύριος, ήταν η πίστη στα θεϊκά Του λόγια και γενικότερα στη θεία Του φύση.

Los santos Padres en la palabra «πέτρα petra piedra» vieron la confesión de la deidad del Señor, sobre la que se sostuvo la Iglesia, que exactamente por esta razón es inquebrantable e invencible en los siglos(7). (A. Pitsilkas dice: “la verdadera«πέτρα petra piedra» de la fe y la vida, es la fe, creencia en la divina naturaleza del Señor”.

Οι άγιοι Πατέρες στη λέξη «πέτρα» είδαν την ομολογία της θεότητος του Κυρίου, επάνω στην οποία στηρίχθηκε η Εκκλησία, που για τον λόγο αυτό ακριβώς είναι ακατάλυτη και ακατανίκητη μέσα στους αιώνες[7].

San Cirilo dice: “Creo que con la palabra«πέτρα petra piedra» debemos entender la fe inquebrantable de los Apóstoles”.

Ο άγιος Κύριλλος λέει: «Φρονώ ότι με την λέξη «πέτρα» πρέπει να εννοήσουμε την ακλόνητη πίστη των Αποστόλων»[8].

San Hilario, obispo de Pointié dice: “«πέτρα petra piedra» es también la bendita piedra única de la fe, que fue confesada por la boca de san Pedro; sobre esta piedra de la confesión de fe fue cimentada la Iglesia”.

Ο άγιος Ιλάριος, επίσκοπος Πουατιέ, λέει: « ‘Πέτρα’ είναι η ευλογημένη και μοναδική πέτρα της πίστεως, που ομολογήθηκε από το στόμα του Αγίου Πέτρου˙ πάνω σ’ αυτή την πέτρα ομολογίας πίστεως θεμελιώθηκε η Εκκλησία»[9].

Como dice san Jerónimo: “El Dios fundó Su Iglesia sobre esta«πέτρα petra piedra» y de esta«πέτρα petra piedra» el Apóstol Πετρος (petros)=Pedro tomó su nombre”.

«Ο Θεός» , όπως λέει ο άγιος Ιερώνυμος, «ίδρυσε την Εκκλησία Του πάνω σ’ αυτή την πέτρα, κι απ’ αυτή την πέτρα ο Απ. Πέτρος πήρε την ονομασία του»[10].

San Juan el Crisóstomo comenta: “Sobre esta«πέτρα petra piedra» edificaré mi Iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión, ¿cuál fue la confesión del Apóstol? « Tú eres Cristo el hijo del Dios viviente» (S. J. Crisóstomo homilía 53)“.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: ««Επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν», δηλ. πάνω στην πίστη της ομολογίας». Ποιά ήταν η ομολογία του Αποστόλου; «Συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεου του ζώντος»[11].

San Ambrosio de Milano, san Basilio de Seluca y los santos Padres del 4º Sínodo Ecuménico de Calcedonia enseñan exactamente lo mismo.

Ο άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων[12], ο άγιος Βασίλειος Σελευκείας και οι άγιοι Πατέρες της Δ΄ Οικ. Συν. της Χαλκηδόνος τα ίδια ακριβώς διδάσκουν.

San Agustín el mayor santo de los latinos, escribe: “¿Qué significan las palabras «sobre esta πέτρα petra piedra edificaré mi Iglesia?» Significan que sobre esta fe, sobre estas palabras: “Tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente”. “Sobre esta«πέτρα petra piedra» de tu confesión edificaré mi Iglesia. Por lo tanto la«πέτρα petra piedra» era el Cristo”. La opinión de san Agustín sobre este pasaje famoso era también la opinión de toda la Cristiandad en su época.

Ο άγιος Αυγουστίνος, ο μεγαλύτερος λατίνος θεολόγος, γράφει: «Τί σημαίνουν οι λόγοι «επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν»; Σημαίνουν ότι πάνω σ ’αυτή την πίστη, πάνω σ’ αυτά τα λόγια: «Συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος»[13]. «Πάνω σ’ αυτή την πέτρα της ομολογίας σου θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Η δε πέτρα ήταν ο Χριστός»[14]. Η γνώμη του αγίου Αυγουστίνου πάνω σ’ αυτό το περίφημο χωρίο ήταν και γνώμη ολόκληρης της Χριστιανοσύνης στην εποχή του[15].

¿Por qué hemos referido todo esto? Porque desgraciadamente este pasaje sobre la«πέτρα petra piedra» ha sufrido mala interpretación flagrante de parte de los heréticos papistas y latinos.

Γιατί τα αναφέραμε όλ’ αυτά; Επειδή, δυστυχώς, το χωρίο αυτό περί της πέτρας έχει υποστεί κατάφωρη παρερμηνεία εκ μέρους των αιρετικών παπικών και λατίνων.

Una de las innovaciones, cacodoxías falsedades y herejías del Papismo es también la famosa primacía notoria del poder o jurisdiccional del papa. Según la enseñanza oficial del Papismo, el obispo de Roma tiene el altísimo y universal poder sobre toda la Iglesia, en todo lo ancho y largo de la tierra, supera todos los demás obispos a quienes aprueba, elige, examina y gobierna. Se considera a sí mismo la cabeza de la Iglesia, la piedra angular y el sucesor inmediato del Apóstol Pedro, principal entre los Apóstoles, pero no en honor, sino revestido de poderes supremos sobre la Iglesia. Esto es dogma para el Papismo, lo cual se ha hecho contenido intocable durante el 1º sínodo vaticaneo el año 1870.

Μία από τις καινοτομίες, κακοδοξίες και αιρέσεις του Παπισμού είναι και το περιβόητο πρωτείο εξουσίας του πάπα. Κατά την επίσημη διδασκαλία του Παπισμού, ο επίσκοπος Ρώμης κατέχει την ύψιστη και καθολική εξουσία εφ’ όλης της Εκκλησίας, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, υπερέχει όλων των άλλων επισκόπων, τους οποίους εγκρίνει, εκλέγει, ελέγχει και διοικεί. Θεωρεί τον εαυτό του κεφαλή της Εκκλησίας, λίθο ακρογωνιαίο και άμεσο διάδοχο του Απ. Πέτρου, πρωτεύοντα μεταξύ των Αποστόλων, όχι ως προς την τιμή, αλλά ενδεδυμένο με υπέρτατες εξουσίες επί της Εκκλησίας. Αυτό αποτελεί δόγμα για τον Παπισμό, το οποίο έλαβε άκαμπτο περιεχόμενο κατά την Α΄ Βατικάνειο Σύνοδο το 1870.

Para sostener y justificar la incoherencia, la cacodoxía falsedad y la herejía de la primacía papista, entre otras cosas (donaciones pseudoisidoreas y pseudoconstantineas, de falso Isidoro y falso Constantino), proclaman también el pasaje anterior (Mt 16,18-19) que hemos analizado. Según los papistas, el Señor ha calificado como «πέτρα petra piedra» al Apóstol Πέτρο (petro) Pedro, haciendo con el nombre un juego de palabras, que es la piedra angular de la Iglesia, el que tiene las llaves del cielo y la caja fuerte de la Jaris (gracia). Y puesto que el papa es el sucesor del Apóstol Pedro, por justicia divina, hereda también todo lo de Pedro. El Apóstol Pedro administra y gobierna todo en la Iglesia como un monarca, por lo tanto, como monarca y soberano de la Iglesia es también su sucesor, el papa.

Για να στηρίξουν και να δικαιολογήσουν την ασυναρτησία, την κακοδοξία, την αίρεση του παπικού πρωτείου, ανάμεσα στα άλλα (ψευδοκωνσταντίνειες-ψευδοϊσιδώρειες δωρεές), επικαλούνται και το ανωτέρω χωρίο[16], που αναλύσαμε. Κατά τους παπικούς, ο Κύριος χαρακτήρισε ως «πέτρα» τον Απ. Πέτρο, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά του, ο οποίος είναι ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας, ο κλειδούχος των ουρανών και ο ταμιούχος της Χάριτος. Και αφού ο πάπας είναι διάδοχος του Απ. Πέτρου, κληρονομεί, θείω δικαίω, όλα τα του Πέτρου. Ο Απ. Πέτρος διαχειρίζεται ως μονάρχης τα πάντα στην Εκκλησία, επομένως μονάρχης και κυρίαρχος της Εκκλησίας είναι και ο διάδοχός του, ο πάπας.

¿Pero dónde se ve y se da a entender que el Apóstol Pedro es la piedra angular de la Iglesia y el único banquero de la Jaris del Espíritu Santo? En ninguna parte. Como hemos dicho, tanto el Señor y el Nuevo Testamento como también el acuerdo de los Santos Padres (consensus partum), dicen que la roca y «πέτρα petra piedra» angular es el Cristo.

Πού, όμως, υπονοείται ότι ο Απ. Πέτρος είναι ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας, ο μόνος ταμιούχος της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος; Πουθενά. Όπως προαναφέραμε, τόσο ο Ίδιος ο Κύριος, όσο και η Κ.Δ., αλλά και η συμφωνία των αγίων πατέρων (consensus partum), λένε ότι πέτρα και λίθος ακρογωνιαίος είναι ο Χριστός[17].

La incoherencia y la inexistencia de la perspectiva sobre la primacía del poder del Apóstol Pedro, se demuestra también de los siguientes hechos:

Το ανίσχυρο και ανυπόστατο της απόψεως περί πρωτείου εξουσίας του Απ. Πέτρου καταδεικνύεται και από τα εξής γεγονότα :

1. En el Sínodo Apostólico, que se reunieron en Jerusalén el año 49 dC, el presidente era Santiago, la opinión de él sobre la circuncisión de los nacionales fue aceptada por todos los Apóstoles. Si Pedro tuviera la primacía del poder sería el presidente del Sínodo Apostólico no Santiago, y los Apóstoles aceptarían la opinión de Pedro y no la de Santiago. Pero no se hizo así.

1.Στην Αποστολική Σύνοδο, που συνεκλήθη στα Ιεροσόλυμα το 49 μ.Χ., πρόεδρος ήταν ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, η γνώμη του οποίου περί του θέματος της περιτομής των εθνικών έγινε αποδεκτή από όλους τους Αποστόλους. Εάν ο Απ. Πέτρος είχε πρωτείο εξουσίας, τότε αυτός θα ήταν πρόεδρος της Αποστολικής Συνόδου και όχι ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, και αυτού (του Απ. Πέτρου) τη γνώμη θα ασπάζονταν οι Απόστολοι και όχι του αγίου Ιακώβου. Όμως, δεν έγινε έτσι.

2. En el episodio del altercado entre los Apóstoles Pedro y Pablo en la cuestión de la circuncisión de los nacionales, finalmente predominó la posición de Pablo, retirándose Pedro. Si el Apóstol Pedro tuviera la primacía del poder, entonces impondría monárquicamente su opinión y se retiraría. Pero no fue así.

2. Στο επεισόδιο του διαπληκτισμού μεταξύ των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου περί του θέματος της περιτομής των εθνικών, επεκράτησε τελικά η θέση του Απ. Παύλου, υποχωρούντος του Απ. Πέτρου. Εάν ο Απ. Πέτρος είχε πρωτείο εξουσίας, τότε θα επέβαλε μοναρχικά τη γνώμη του και δεν θα υποχωρούσε. Όμως, δεν έγινε έτσι.

3. Durante el Pentecostés, vemos que el Espíritu Santo se sentó en forma de lenguas candentes en la cabeza de cada uno de los Apóstoles por igual y de manera uniforme. En todos los Apóstoles fue repartida la misma lengua. Si Pedro tuviera la primacía del poder, entonces el Espíritu Santo debería sentarse exclusiva y solamente a la cabeza de Pedro sin haber iluminado a los restantes once, o alguna lengua debería ser mayor y desigual que las restantes y sentar a la cabeza de Pedro. Pero no fue así.

3. Κατά την Πεντηκοστή, βλέπουμε ότι το Άγιον Πνεύμα εκάθισε με τη μορφή πυρίνων γλωσσών σε καθένα από τα κεφάλια των Αποστόλων ισομερώς και ισόποσα. Όλοι οι Απόστολοι διαμοιράστηκαν την ίδια γλώσσα. Εάν ο Απ. Πέτρος είχε πρωτείο εξουσίας, τότε θα έπρεπε ή το Άγιον Πνεύμα να καθίσει αποκλειστικά και μόνον στον Απ. Πέτρο χωρίς να φωτίσει τους υπολοίπους ένδεκα, ή κάποια γλώσσα μεγαλύτερη και ανισότερη από τις υπόλοιπες να καθίσει στο κεφάλι του Απ. Πέτρου. Όμως, δεν έγινε έτσι.

4. Cuando el Cristo hablaba a Sus Discípulos sobre Su Pazos-Pasión, su muerte por la Cruz, sepultura y Resurrección, entonces Pedro pensando humana y mundanamente, comenzó a regañar a Cristo y trató de persuadirle y hacerle cambiar de actitud para evitar que el Señor pasara por la amargura de la Cruz y la muerte. Pero entonces, Pedro recibió de nuestro Señor un calificativo muy estricto y duro: «¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres (Mt 16,23).» ¡El mismo Señor llama a Pedro Satanás y escándalo! Si Pedro tuviera la primacía del poder, entonces el Señor no lo calificaría así, sino que debería hacer caso a Pedro para evitar así la muerte por la Cruz. Pero, no se hizo así.

4. Όταν ο Χριστός ομιλούσε στους Μαθητές Του για το Πάθος Του, τον Σταυρικό θάνατο, την ταφή και την Ανάσταση, τότε ο Απ. Πέτρος, ανθρωποπρεπώς και κοσμικώς σκεπτόμενος, άρχισε να Τον επιτιμά και προσπάθησε να μεταπείσει, να αποδιώξει και να αποτρέψει τον Κύριο από το πικρό ποτήριον του Σταυρού και του θανάτου. Τότε, όμως, εισέπραξε από τον Κύριό μας ένα πολύ αυστηρό και σκληρό χαρακτηρισμό: «Ύπαγε οπίσω μου Σατανά˙ σκάνδαλόν μου ει˙ ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων»[18]. Ο ίδιος ο Κύριος αποκαλεί τον Απ. Πέτρο σατανά και σκάνδαλο! Εάν ο Απ. Πέτρος είχε πρωτείο εξουσίας, τότε δεν θα τον χαρακτήριζε έτσι ο Κύριος, αλλά θα έπρεπε να ακούσει τον Απ. Πέτρο και να αποφύγει τον Σταυρικό θάνατο. Όμως, δεν έγινε έτσι.

5. Es conocida la triple negación del Apóstol Pedro, pero también su metania (arrepentimiento, introspección y confesión) con lágrimas y su restablecimiento Apostólico por el mismo Señor. Si el Apóstol Pedro tuviera la primacía del poder no haría falta su metania y restablecimiento en su axioma apostólico. Debería permanecer sin metania como Judas, y fuera de Cristo. Pero no fue así.

5. Είναι γνωστή η τριπλή άρνηση του Απ. Πέτρου, αλλά και η μετά δακρύων μετάνοιά του και η αποκατάστασή του στο Αποστολικό αξίωμα από τον ίδιο τον Κύριο. Εάν ο Απ. Πέτρος είχε πρωτείο εξουσίας, τότε δεν θα χρειαζόταν να μετανοήσει και να επαναποκατασταθεί στο αξίωμά του. Θα παρέμενε αμετανόητος, όπως ο Ιούδας, και εκτός Χριστού. Όμως, δεν έγινε έτσι.

6. La tradición de la Iglesia testifica que Madre de todas las Iglesias (Ortodoxas) es Sión, Jerusalén y no Roma, a causa de la acción de Jesús Cristo. “Χαίρε (jere) alégrate santa Sión, Madre de las Iglesias” (3º tropario de la gran víspera del Sábado). Si Pedro tuviera la primacía del poder, entonces Madre de todas las Iglesias debería ser Roma. Pero no ocurre así.

6.Η παράδοση της Εκκλησίας μαρτυρεί ότι Μήτηρ των (Ορθοδόξων) Εκκλησιών είναι η Σιών, τα Ιεροσόλυμα και όχι η Ρώμη, λόγω της δράσεως του Ιησού Χριστού. «Χαίρε Σιών αγία, Μήτηρ των Εκκλησιών»[19]. Εάν ο Απ. Πέτρος είχε πρωτείο εξουσίας, τότε θα έπρεπε Μήτηρ των Εκκλησιών να είναι η Ρώμη. Όμως, δεν συμβαίνει έτσι. 

La interpretación diferente de estos logos por los papistas se debe en el intento de ellos a justificar intencionadamente la caída de los papas en la cloaca de la vanagloria, la arrogancia, el orgullo demoníaco y el egoísmo luciférico, que es tan grande de manera que sea calificada por san Justino Pópovits como la cuarta caída en la historia, después de las caídas de Satanás, de Adán y de Judas.

Η διαφορετική ερμηνεία των λόγων αυτών από τους παπικούς οφείλεται στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν εσκεμμένα την πτώση των παπών στο λάκκο της κενοδοξίας, της αλαζονίας, της δαιμονικής υπερηφανείας και του εωσφορικού εγωισμού, που είναι τόσο μεγάλη, ώστε να χαρακτηρίζεται από τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς ως τέταρτη μέσα στην ιστορία, ύστερα από τις πτώσεις του Σατανά, του Αδάμ και του Ιούδα[20]. 

En conclusión, las posiciones ortodoxas aceptadas por la Iglesia al respecto son las siguientes:

Εν κατακλείδι, οι ορθόδοξες θέσεις, που αποδέχεται η Εκκλησία μας περί του θέματος, είναι οι εξής :

1. El Jesús Cristo ha dado a los Apóstoles exactamente el mismo poder que dio a san Pedro.

1. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε στους Αποστόλους Του την ίδια ακριβώς εξουσία, που έδωσε και στον άγιο Πέτρο.

2. Los Apóstoles nunca reconocieron en la persona de san Pedro como observador de Jesús Cristo y como maestro infalible de la Iglesia.

2. Οι Απόστολοι ουδέποτε αναγνώριζαν στο πρόσωπο του αγίου Πέτρου τον τοποτηρητή του Ιησού Χριστού και τον αλάθητο διδάσκαλο της Εκκλησίας.

3. San Pedro nunca se consideró como papa y nunca actuó de la manera que actúan los papas.

3. Ο άγιος Πέτρος ουδέποτε θεωρούσε πως ήταν πάπας και ουδέποτε ενεργούσε κατά τον τρόπο, με τον οποίο ενεργούν οι πάπες.

4. Los Sínodos de los cuatro primeros siglos, reconociendo la posición altísima que tenían los obispos de Roma, daban al obispo de Roma la primicia del honor, pero nunca la primicia del poder, jurisdicción o competencia.

4. Οι Σύνοδοι των πρώτων τεσσάρων αιώνων, αναγνωρίζοντας την υψηλή θέση, που οι επίσκοποι Ρώμης κατείχαν στην Εκκλησία, χάρη στη σπουδαιότητα της Ρώμης, απέδιδαν στον επίσκοπο Ρώμης μονάχα πρωτείο τιμής, αλλά ουδέποτε πρωτείο εξουσίας ή δικαιοδοσίας.

5. Los Santos Padres, en el famoso pasaje: “tú eres Πέτρο (petro) Pedro, y sobre esta «πέτρα petra piedra» (roca) edificaré mi iglesia”, nunca consideraron que encontraban el sentido de que la Iglesia fue edificada sobre Pedro (super Petrum); consideraban que sobre la πέτρα petra piedra (súper petram), es decir, sobre la confesión de fe del Apóstol Pedro.

5. Οι άγιοι Πατέρες, στο περίφημο χωρίο «συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν», ουδέποτε θεωρούσαν ότι εύρισκαν το νόημα ότι η Εκκλησία οικοδομήθηκε πάνω στον Απ. Πέτρο (super Petrum)˙ θεωρούσαν ωστόσο ότι εύρισκαν σ’ αυτό το χωρίο το νόημα ότι η Εκκλησία οικοδομήθηκε πάνω στην πέτρα (επί τη πέτρα – super petram), δηλ. πάνω στην ομολογία πίστεως του Αποστόλου[21].

A pesar de la clara y cristalina esneñanza de la Iglesia Ortodoxa sobre la cuestión de la primacía, por un lado el Papa permanece impenitente, no se arrepiente reclamando poder universal, propone e impone la “unión de las Iglesias” bajo el modelo tipo de la Unía. Es decir, hacerse una “unión tipo unítica (como los unitas), donde cada iglesia mantendrá y no cambiará de tradiciones, usos y costumbres, (sin importar si estas cosas están de acuerdo con la Παράδοση (parádosi) Santa Entrega y Tradición, la Santa Escritura, el Evangelio, los Sínodos Ecuménicos, los Santos Cánones, los santos Padres y sus escritos), sino que reconocerá la primacía del poder del Papa en toda la tierra rememorándole en los oficios y los dípticos y todo dependerá de él. El Papa podrá cambiarlo y transformarlo todo. Sólo dos cosas no puede dejar y separarse de ellas: la primacia y la infalibilidad.

Παρ’ όλη την ξεκάθαρη και κρυστάλλινη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί του θέματος του πρωτείου, ο μεν Πάπας παραμένει αμετανόητος, διεκδικώντας παγκόσμια εξουσία, προτείνει και επιβάλλει την «ένωση των Εκκλησιών» υπό το μοντέλο και τον τύπο της Ουνίας. Να γίνει δηλ. μια «ουνιτική ένωση των Εκκλησιών», όπου η κάθε «Εκκλησία» θα διατηρήσει μεν και δεν θα αλλάξει τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά της (ασχέτως αν αυτά είναι σύμφωνα με την Παράδοση, την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, τις Οικ. Συνόδους, τους Ιερούς Κανόνες, τους αγίους Πατέρες και τα συγγράμματά τους), αλλά θα αναγνωρίζει δε το πρωτείο εξουσίας του Πάπα εφ’ όλης της οικουμένης, θα τον μνημονεύει στις ακολουθίες και τα δίπτυχα και θα εξαρτάται απ’αυτόν. Ο Πάπας όλα μπορεί να τα αλλάξει και να τα αποποιηθεί. Μόνο δύο πράγματα δεν μπορεί να αποχωριστεί˙ το πρωτείο και το αλάθητο.

Sin embargo los Ecumenistas Ortodoxos a través del diálogo teológico entre Ortodoxos y Papistas, proyectan el reconocimiento de la primacia papista, intentan hacer una mezcla pura entre la institución sinodal y la primacía papista y hablan de μετασυνοδικότητα (metasinodikótita) tras o meta-sinodal. Más concreto, el metropolita de Pergamo Ziziulas copresidente junto con Kurt de la comisión mixta sobre el diálogo teológico entre ortodoxos y papistas, quien estos días se encuentra en el Vaticano para la fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, junto con el obispo de Sinope Atenagoras y el archimandrita Pródromo Xenaki, predican la herejía de la eclesiología eucarística. La “eclesiología efjarística” es calificada y presentada como el caballo de Troya, mediante el cual se unirá la mayor parte de los miembros de la Iglesia Ortodoxa con el Vaticano. (La herejía de la eclesiología efjarística está vinculada con la Primacía del Papa). Ziziulas desarrolla la teoría herética de la santidad de la primacía del Papa, que la secularizada Ortodoxia no podía comprender. El mismo había dicho que: “factores secularizados que entonces dominaban la secularizada Ortodoxia, no la permitieron ver la santidad de la primacía” y “la Iglesia tiene necesidad de primacía papista”. También el metropolita de Sinope, Lampriniades, había desarrollado la eclesiología “tras o meta -sinodal” nacida de los latinos. El mismo sostiene que: “La negación de una primacía en la Iglesia Ortodoxa, una primacía que sólo puede encarnar un Primero -por lo tanto un Obispo, quien tiene el privilegio de ser el primero entre los hermanos obispos- consiste en una herejía. Es inadmisible que por costumbre se dice que la unión entre Ortodoxos es asegurada por una fe y culto comunes o por la institución del Sínodo Ecuménico. Ambos factores son impersonales, mientras que en nuestra teología ortodoxa el principio de unidad no es la esencia divina, sino la Persona del Padre, así también al nivel eclesiológico, en la Iglesia local, el punto de unidad no es el sacerdocio o el culto común, sino la persona del Obispo. Por lo tanto a nivel ortodoxo universal, el principio de unidad no puede ser sostenido sobre una idea o institución, sino en una persona, si claro está, queremos permanecer coherentes y consecuente en nuestra teología24. ([24] “No somos más sabios que los santos Padres”, sinaxis (reunión) de Clérigos y Monjes para la refutación de la argumentación del Ecumenismo. En la ciudad de Tríkala 2-12-2011).

Οι δε Ορθόδοξοι Οικουμενιστές, μέσω του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών, προωθούν την αναγνώριση του παπικού πρωτείου εξουσίας, προσπαθούν να κάνουν μία άμικτη μίξη μεταξύ συνοδικού θεσμού και παπικού πρωτείου και ομιλούν για μετασυνοδικότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο Σεβ. Μητρ. Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας, συμπρόεδρος μαζί με τον Kurt Koch της μικτής επιτροπής του θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Βατικανό για την εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου μαζί με τον Σεβ. Επίσκοπο Σινώπης κ. Αθηναγόρα και τον πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Πρόδρομο Ξενάκη[22], κηρύσσει την αίρεση της ευχαριστιακὴς εκκλησιολογίας. Η «ευχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία» χαρακτηρίζεται ως ο Δούρειος ίππος, μέσω του οποίου θα ενωθεί το μεγαλύτερο τμήμα των μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το Βατικανό. (Η αίρεση της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας συνδέεται με το Πρωτείο του Πάπα). Ο Σεβ. Περγάμου αναπτύσσει την αιρετική θεωρία της ιερότητος του πρωτείου του Πάπα, το οποίο η εκκοσμικευμένη Ορθοδοξία δεν ηδύνατο να  κατανοήσει. Ο ίδιος ο Περγάμου έχει πει: «Κοσμικοί παράγοντες, οι οποίοι κυριαρχούσαν τότε στην εκκοσμικευμένη Ορθοδοξία δεν της επέτρεψαν να δει την Ιερότητα του πρωτείου» και «Η Εκκλησία έχει ανάγκη το παπικό πρωτείο»[23]. Επίσης, ο Σεβ. Μητρ. Προύσης κ. Ελπιδοφόρος Λαμπρινιάδης (Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ηγούμενος της  Ιεράς Μονής της Χάλκης και Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.) έχει αναπτύξει την αιρετική λατινογενή «μετασυνοδική» εκκλησιολογία. Ο ίδιος ισχυρίζεται: «Η άρνηση αναγνωρίσεως πρωτείου τινός στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενός πρωτείου το οποίο δεν μπορεί να ενσαρκώσει παρά κάποιος Πρώτος – τουτέστι κάποιος Επίσκοπος, ο οποίος έχει το προνόμιο να είναι ο πρώτος μεταξύ των αδελφών του Επισκόπων – συνιστά αίρεση. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνήθως λέγεται ότι η ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων διασφαλίζεται είτε υπό μιάς κοινής πίστεως και λατρείας είτε υπό του θεσμού της Οικουμενικής Συνόδου. Και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απρόσωποι, ενώ στην ορθόδοξη θεολογία μας η αρχή της ενότητάς μας είναι πάντοτε ένα πρόσωπο. Πράγματι, όπως στο επίπεδο της Αγίας Τριάδος η αρχή της ενότητας δεν είναι η θεία ουσία, αλλά το πρόσωπο του Πατρός (η «μοναρχία» του Πατρός), έτσι και στο εκκλησιολογικό επίπεδο, στην τοπική εκκλησία, το σημείο της ενότητας δεν είναι το πρεσβυτέριο ή η κοινή λατρεία των χριστιανών, αλλά το πρόσωπο του Επισκόπου. Επομένως, επί πανορθοδόξου επιπέδου η αρχή της ενότητας δεν μπορεί να στηρίζεται επί μίας ιδέας ή ενός θεσμού, αλλά πρέπει να είναι κάποιο πρόσωπο, αν βέβαια θέλουμε να παραμείνουμε συνεπείς στη θεολογία μας»[24].

El propósito y objetivo es la proyección del anticristo Papa como líder político y religioso, quien a su vez entregará el poder del mundo al Anticristo. ¿A quién seguiremos y con quién iremos? ¿Con el Papa y el Anticristo o con el Cristo y Pedro? ¿Con la bestia o con el Cordero? El resultado final y la victoria pertenece al Cordero Degollado.

Protopresbítero Ánguelos Anguelakópulos

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)


Στόχος είναι η προβολή του αντιχρίστου Πάπα ως παγκοσμίου πολιτικού και θρησκευτικού ηγέτου, ο οποίος με τη σειρά του θα παραδώσει την εξουσία του κόσμου στον Αντίχριστο. Ποιόν θα ακολουθήσουμε, λοιπόν, και με ποιόν θα πάμε; Με τον Πάπα, τους Οικουμενιστές και τον Αντίχριστο ή με τον Απ. Πέτρο και τον Χριστό; Με το θηρίον ή με το Αρνίον; Η τελική έκβαση της ιστορίας και η νίκη ανήκει στο Εσφαγμένο Αρνίο.

Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς

[1] Ματθ. 16,13.
[2] Ματθ. 16,14.
[3] Ματθ. 16,15.
[4] Ματθ. 16,16.
[5] Ματθ. 16,17.
[6] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Αθήναι 1979, σ. 304.
[7] ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ, Η αληθινή «πέτρα» της πίστεως και της ζωής˙ η πίστη στη θεία φύση του Κυρίου, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/κη,  σσ. 10-13.
[8] ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Περί  Αγίας Τριάδος, βιβλίο 4ο.
[9] ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΟΣ,  Περί  Αγίας Τριάδος, βιβλίο 2ο, 6ο.
[10] ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, βιβλίο 6ο.
[11] ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ομιλία 53η.
[12] ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ, Εις την προς Εφεσίους επιστολή του  Απ. Παύλου, Β΄ κεφ.
[13] ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΙΠΠΩΝΟΣ,  Εις την Α΄ επιστολήν του Αγ. Ιωάννου, Β΄ πραγματεία.
[14] Του ιδίου,  Εις το κατά  Ιωάννην Ευαγγέλιον, ομιλία 124η.
[15] Γνωρίζετε το αληθινό πρόσωπο του παπισμού; Γνωρίζετε ότι ο παπισμός είναι αίρεση; εκδ.  Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/κη, σσ. 28-29.
[16] Ματθ. 16,18-19.
[17] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΟΡΗΣ, Παπικές πλάνες˙ σύντομος έλεγχος και ανασκευή, Αθήναι 1996, σσ. 29, 30, 35.
[18] Ματθ. 16,23.
[19] 3ο κεκραγάριο τροπάριο του πλ.δ’ ήχου του Μεγάλου Εσπερινού του Σαββάτου.
[20] ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, Αθήναι 1970, σ. 152.
[21] Γνωρίζετε το αληθινό πρόσωπο του παπισμού; Γνωρίζετε ότι ο παπισμός είναι αίρεση;  εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/κη, σ. 30.
[22] http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/oikoumeniko-patriarxeio/17699-2013-06-27-21-05-14, http://www.romfea.gr/epikairotita/17714-2013-06-28-13-54-40. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο| Εκτύπωση |
[23] «Βαρύταται κατηγορίαι επί αιρέσει εναντίον του φιλοπαπικού Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου», Ορθόδοξος Τύπος  (13-4-2012) 1,7 και Bose Ιταλίας, Ορθόδοξος Τύπος (16-7-1999) και Ορθόδοξος Χριστιανικός Αγωνιστικός Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ» και Φιλορθόδοξος Ένωσις «ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»,  «Οι βασικές κακοδοξίες του αιρετικού επισκόπου κ. Ζηζιούλα», Κοσμάς Φλαμιάτος 10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011) 15.
[24] Επίσκεψις  698 [31-03-2009], Σύναξη Κληρικών και Μοναχών, ««Ουκ εσμέν των Πατέρων σοφώτεροι»˙ αναίρεση της επιχειρηματολογίας του Οικουμενισμού με αφορμή την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στη Μεγίστη Λαύρα», Φώτης Κόντογλου, έκδ. Σύναξη Ορθοδόξων Ρωμηών, Τρίκαλα, Χριστούγεννα 2011, σ. 82 και Ορθόδοξος Τύπος (2-12-2011) 6 και Θεοδρομία ΙΓ΄ (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2011) 635-6.

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)

 

http://4.bp.blogspot.com/-2rH8tfBV9-c/TgY4pFezHaI/AAAAAAAACUc/X5lYAFmA42U/s1600/%25CE%2591%25CE%2593%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A3+%25CE%25A0%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%25A3.jpg

Σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. (Ματθ. 16, 17)

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  «ΣΥ ΕΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» (ΜΑΤΘ. 16, 17) 

La interpretación ortodoxa del pasaje: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia;

En Pireo 28-6-2013 Εν Πειραιεί 28-6-2013

Padre Ánguelos Anguelakópulos, Metrópolis del Pireo.

Cuando el Señor y Sus Discípulos llegaban “en la región de Cesarea de Filipo” (Mt 16,13), según san Mateo, preguntó a los Apóstoles a responderle qué opinión tenían los hombres sobre Él. “Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas” (Mt 16,14). “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mt 16,15), volvió a preguntarlos el Señor. Entonces en esta pregunta respondió el Apóstol Pedro y dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt 16, 16). Entonces el Señor por esta respuesta se alegró y girando hacia la parte de éste, dijo: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo apocaliptó=reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Πέτρο (petro) Pedro, y sobre esta «πέτρα petra piedra» (roca) edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mt 16,17-18).

De los logos anteriores se ve claramente que el apóstol Pedro habló en nombre de todos los Discípulos y a causa de esta iniciativa y otras similares es calificado por los santos Padres como “el notable de los Apóstoles”, “exarca”, “líder” etc.

El que con la palabra «πέτρα petra piedra» el Señor daba a entender la confesión de Su deidad, se hace claro también por el género femenino de esta palabra. Es decir el Señor no dijo “en ti « Πέτρο (petro)Piedro» edificaré mi Iglesia”, sino en esta «πέτρα petra piedra» que antes has confesado sobre mi deidad se edificará la Iglesia y por esta razón será inquebrantable en los siglos”. Se hace, pues, claro que la «πέτρα petra piedra» por la que habló el Señor era la fe en Sus logos divinos y generalmente en Su naturaleza divina.

Los santos Padres en la palabra «πέτρα petra piedra» vieron la confesión de la deidad del Señor, sobre la que se sostuvo la Iglesia, que exactamente por esta razón es inquebrantable e invencible en los siglos (7). (A. Pitsilkas dice: “la verdadera«πέτρα petra piedra» de la fe y la vida, es la fe, creencia en la divina naturaleza del Señor”.

San Cirilo dice: “Creo que con la palabra«πέτρα petra piedra» debemos entender la fe inquebrantable de los Apóstoles”.

San Hilario, obispo de Pointié dice: “«πέτρα petra piedra» es también la bendita piedra única de la fe, que fue confesada por la boca de san Pedro; sobre esta piedra de la confesión de fe fue cimentada la Iglesia”.

Como dice san Jerónimo: “El Dios fundó Su Iglesia sobre esta«πέτρα petra piedra» y de esta«πέτρα petra piedra» el Apóstol Πετρος (petros)=Pedro tomó su nombre”.

San Juan el Crisóstomo comenta: “Sobre esta«πέτρα petra piedra» edificaré mi Iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión, ¿cuál fue la confesión del Apóstol? « Tú eres Cristo el hijo del Dios viviente» (S. J. Crisóstomo homilía 53)“.

San Ambrosio de Milano, san Basilio de Seluca y los santos Padres delSínodo Ecuménico de Calcedonia enseñan exactamente lo mismo.

San Agustín el mayor santo de los latinos, escribe: “¿Qué significan las palabras «sobre esta πέτρα petra piedra edificaré mi Iglesia?» Significan que sobre esta fe, sobre estas palabras: “Tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente”. “Sobre esta«πέτρα petra piedra» de tu confesión edificaré mi Iglesia. Por lo tanto la«πέτρα petra piedra» era el Cristo”. La opinión de san Agustín sobre este pasaje famoso era también la opinión de toda la Cristiandad en su época.

¿Por qué hemos referido todo esto? Porque desgraciadamente este pasaje sobre la«πέτρα petra piedra» ha sufrido una flagrante mala interpretación de parte de los heréticos papistas y latinos.

Una de las innovaciones, cacodoxías falsedades y herejías del Papismo es también la famosa primacía notoria del poder o jurisdiccional del papa. Según la enseñanza oficial del Papismo, el obispo de Roma tiene el altísimo y universal poder sobre toda la Iglesia, en todo lo ancho y largo de la tierra, supera todos los demás obispos a quienes aprueba, elige, examina y gobierna. Se considera a sí mismo la cabeza de la Iglesia, la piedra angular y el sucesor inmediato del Apóstol Pedro, principal entre los Apóstoles, pero no en honor, sino revestido de poderes supremos sobre la Iglesia. Esto es dogma para el Papismo, lo cual se ha hecho contenido intocable durante el 1º sínodo vaticaneo el año 1870.

Para sostener y justificar la incoherencia, la cacodoxía falsedad y la herejía de la primacía papista, entre otras cosas (donaciones pseudoisidoreas y pseudoconstantineas, de falso Isidoro y falso Constantino), proclaman también el pasaje anterior (Mt 16,18-19) que hemos analizado. Según los papistas, el Señor ha calificado como «πέτρα petra piedra» al Apóstol Πέτρο (petro) Pedro, haciendo con el nombre un juego de palabras, que es la piedra angular de la Iglesia, el que tiene las llaves del cielo y la caja fuerte de la Jaris (gracia). Y puesto que el papa es el sucesor del Apóstol Pedro, por justicia divina, hereda también todo lo de Pedro. El Apóstol Pedro administra y gobierna todo en la Iglesia como un monarca, por lo tanto, como monarca y soberano de la Iglesia es también su sucesor, el papa.

¿Pero dónde se ve y se da a entender que el Apóstol Pedro es la piedra angular de la Iglesia y el único banquero de la Jaris del Espíritu Santo? En ninguna parte. Como hemos dicho, tanto el Señor y el Nuevo Testamento como también el acuerdo de los Santos Padres (consensus partum), dicen que la roca y «πέτρα petra piedra» angular es el Cristo.

La incoherencia y la inexistencia de la perspectiva sobre la primacía del poder del Apóstol Pedro, se demuestra también de los siguientes hechos:

1. En el Sínodo Apostólico, que se reunieron en Jerusalén el año 49 dC, el presidente era Santiago, la opinión de él sobre la circuncisión de los nacionales fue aceptada por todos los Apóstoles. Si Pedro tuviera la primacía del poder sería el presidente del Sínodo Apostólico no Santiago, y los Apóstoles aceptarían la opinión de Pedro y no la de Santiago. Pero no se hizo así.

2. En el episodio del altercado entre los Apóstoles Pedro y Pablo en la cuestión de la circuncisión de los nacionales, finalmente predominó la posición de Pablo, retirándose Pedro. Si el Apóstol Pedro tuviera la primacía del poder, entonces impondría monárquicamente su opinión y se retiraría. Pero no fue así.

3. Durante el Pentecostés, vemos que el Espíritu Santo se sentó en forma de lenguas candentes en la cabeza de cada uno de los Apóstoles por igual y de manera uniforme. En todos los Apóstoles fue repartida la misma lengua. Si Pedro tuviera la primacía del poder, entonces el Espíritu Santo debería sentarse exclusiva y solamente a la cabeza de Pedro sin haber iluminado a los restantes once, o alguna lengua debería ser mayor y desigual que las restantes y sentar a la cabeza de Pedro. Pero no fue así.

4. Cuando el Cristo hablaba a Sus Discípulos sobre Su Pazos-Pasión, su muerte por la Cruz, sepultura y Resurrección, entonces Pedro pensando humana y mundanamente, comenzó a regañar a Cristo y trató de persuadirle y hacerle cambiar de actitud para evitar que el Señor pasara por la amargura de la Cruz y la muerte. Pero entonces, Pedro recibió de nuestro Señor un calificativo muy estricto y duro: «¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres (Mt 16,23).» ¡El mismo Señor llama a Pedro Satanás y escándalo! Si Pedro tuviera la primacía del poder, entonces el Señor no lo calificaría así, sino que debería hacer caso a Pedro para evitar así la muerte por la Cruz. Pero, no se hizo así.

5. Es conocida la triple negación del Apóstol Pedro, pero también su metania (arrepentimiento, introspección y confesión) con lágrimas y su restablecimiento Apostólico por el mismo Señor. Si el Apóstol Pedro tuviera la primacía del poder no haría falta su metania y restablecimiento en su axioma apostólico. Debería permanecer sin metania como Judas, y fuera de Cristo. Pero no fue así.

6. La tradición de la Iglesia testifica que Madre de todas las Iglesias (Ortodoxas) es Sión, Jerusalén y no Roma, a causa de la acción de Jesús Cristo. “Χαίρε (jere) alégrate santa Sión, Madre de las Iglesias” (3º tropario de la gran víspera del Sábado). Si Pedro tuviera la primacía del poder, entonces Madre de todas las Iglesias debería ser Roma. Pero no ocurre así.

La interpretación diferente de estos logos por los papistas se debe en el intento de ellos a justificar intencionadamente la caída de los papas en la cloaca de la vanagloria, la arrogancia, el orgullo demoníaco y el egoísmo luciférico, que es tan grande de manera que sea calificada por san Justino Pópovits como la cuarta caída en la historia, después de las caídas de Satanás, de Adán y de Judas.

En conclusión, las posiciones ortodoxas aceptadas por la Iglesia al respecto son las siguientes:

1. El Jesús Cristo ha dado a los Apóstoles exactamente el mismo poder que dio a san Pedro.

2. Los Apóstoles nunca reconocieron en la persona de san Pedro como observador de Jesús Cristo y como maestro infalible de la Iglesia.

3. San Pedro nunca se consideró como papa y nunca actuó de la manera que actúan los papas.

4. Los Sínodos de los cuatro primeros siglos, reconociendo la posición altísima que tenían los obispos de Roma, daban al obispo de Roma la primicia del honor, pero nunca la primicia del poder, jurisdicción o competencia.

5. Los Santos Padres, en el famoso pasaje: “tú eres Πέτρο (petro) Pedro, y sobre esta «πέτρα petra piedra» (roca) edificaré mi iglesia”, nunca consideraron que encontraban el sentido de que la Iglesia fue edificada sobre Pedro (super Petrum); consideraban que sobre la πέτρα petra piedra (súper petram), es decir, sobre la confesión de fe del Apóstol Pedro.

A pesar de la clara y cristalina esneñanza de la Iglesia Ortodoxa sobre la cuestión de la primacía, por un lado el Papa permanece impenitente, no se arrepiente reclamando poder universal, propone e impone la “unión de las Iglesias” bajo el modelo tipo de la Unía. Es decir, hacerse una “unión tipo unítica (como los unitas), donde cada iglesia mantendrá y no cambiará de tradiciones, usos y costumbres, (sin importar si estas cosas están de acuerdo con la Παράδοση (parádosi) Santa Entrega y Tradición, la Santa Escritura, el Evangelio, los Sínodos Ecuménicos, los Santos Cánones, los santos Padres y sus escritos), sino que reconocerá la primacía del poder del Papa en toda la tierra rememorándole en los oficios y los dípticos y todo dependerá de él. El Papa podrá cambiarlo y transformarlo todo. Sólo dos cosas no puede dejar y separarse de ellas: la primacia y la infalibilidad.

Sin embargo los Ecumenistas Ortodoxos a través del diálogo teológico entre Ortodoxos y Papistas, proyectan el reconocimiento de la primacia papista, intentan hacer una mezcla pura entre la institución sinodal y la primacía papista y hablan de μετασυνοδικότητα (metasinodikótita) tras o meta-sinodal. Más concreto, el metropolita de Pergamo Ziziulas copresidente junto con Kurt de la comisión mixta sobre el diálogo teológico entre ortodoxos y papistas, quien estos días se encuentra en el Vaticano para la fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, junto con el obispo de Sinope Atenagoras y el archimandrita Pródromo Xenaki, predican la herejía de la eclesiología eucarística. La “eclesiología efjarística” es calificada y presentada como el caballo de Troya, mediante el cual se unirá la mayor parte de los miembros de la Iglesia Ortodoxa con el Vaticano. (La herejía de la eclesiología efjarística está vinculada con la Primacía del Papa). Ziziulas desarrolla la teoría herética de la santidad de la primacía del Papa, que la secularizada Ortodoxia no podía comprender. El mismo había dicho que: “factores secularizados que entonces dominaban la secularizada Ortodoxia, no la permitieron ver la santidad de la primacía” y “la Iglesia tiene necesidad de primacía papista”. También el metropolita de Sinope, Lampriniades, había desarrollado la eclesiología “tras o meta -sinodal” nacida de los latinos. El mismo sostiene que: “La negación de una primacía en la Iglesia Ortodoxa, una primacía que sólo puede encarnar un Primero -por lo tanto un Obispo, quien tiene el privilegio de ser el primero entre los hermanos obispos- consiste en una herejía. Es inadmisible que por costumbre se dice que la unión entre Ortodoxos es asegurada por una fe y culto comunes o por la institución del Sínodo Ecuménico. Ambos factores son impersonales, mientras que en nuestra teología ortodoxa el principio de unidad no es la esencia divina, sino la Persona del Padre, así también al nivel eclesiológico, en la Iglesia local, el punto de unidad no es el sacerdocio o el culto común, sino la persona del Obispo. Por lo tanto a nivel ortodoxo universal, el principio de unidad no puede ser sostenido sobre una idea o institución, sino en una persona, si claro está, queremos permanecer coherentes y consecuente en nuestra teología24. ([24] “No somos más sabios que los santos Padres”, sinaxis (reunión) de Clérigos y Monjes para la refutación de la argumentación del Ecumenismo. En la ciudad de Tríkala 2-12-2011).

El propósito y objetivo es la proyección del anticristo Papa como líder político y religioso, quien a su vez entregará el poder del mundo al Anticristo. ¿A quién seguiremos y con quién iremos? ¿Con el Papa y el Anticristo o con el Cristo y Pedro? ¿Con la bestia o con el Cordero? El resultado final y la victoria pertenece al Cordero Degollado.

Protopresbítero Ánguelos Anguelakópulos

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)