ΛΟΓΟΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

LOGOS DE LOS SANTOS DEDICADOS A LA SANTÍSIMA ZEOTOKOS

San Nicodemo el Aghorita, dice sobre nuestra Παναγία Panayía: “Si supuestamente las nueve legiones de los Ángeles quisieran caer de los cielos y convertirse en demonios, si todos los hombres del siglo quisieran hacerse malos e ir todos al infierno sin salvarse alguno, si todas las creaciones, cielo, estrellas, elementos, plantas y animales quisieran desertar contra el Dios, salir del orden e ir a la nada (inexistencia o no ser), con todo esto, todas estas maldades de la creaciones, comparadas con la plenitud de santidad de la Θεοτόκος Zeotocos, no serían capaces de entristecer a Dios; porque sola la Señora Θεοτόκος Zeotocos sería capaz de complacerle para y por siempre y no dejarle a entristecerse por la perdición de tantas y tantas de sus creaciones; porque sólo ella le ha amado incomparablemente más que nadie; porque sólo ella más que nadie obedeció a Su voluntad.

ἅγιος Νικόδημος ἀναφέρει γιὰ τὴν Παναγία μας:«Ἂν καθ᾽ ὑπόθεσιν ὅλα τὰ ἐννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων ἤθελαν κρημνισθῆ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ γίνουν δαίμονες, ἂν ὅλοι οἱ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἄνθρωποι ἤθελαν γίνει κακοὶ καὶ ὅλοι νὰ ὑπάγουν εἰς τὴν κόλασιν χωρὶς νὰ γλυτώση τίς, ἂν ὅλα τὰ κτίσματα, οὐρανός, φωστῆρες, ἄστρα, στοιχεῖα, φυτά, ζῶα ἤθελαν ἀποστατήσει κατὰ Θεοῦ, νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν τάξιν των καὶ νὰ ὑπάγουν εἰς τὸ μὴ ὄν, μὲ ὅλον τοῦτο, ὅλες αὐτὲς οἱ κακίες τῶν κτισμάτων, συγκρινόμεναι μὲ τὸ πλήρωμα τῆς ἁγιότητος τῆς Θεοτόκου, δὲν ἐδύναντο νὰ λυπήσουν τὸν Θεόν· διότι μόνη ἡ Κυρία Θεοτόκος ἦτο ἱκανὴ νὰ τὸν εὐχαριστήση κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα, καὶ νὰ μὴ τὸν ἀφήση νὰ λυπηθῆ διὰ τὸν χαμὸν καὶ τὴν ἀπώλειαν τῶν τόσων καὶ τόσων κτισμάτων του· διότι αὐτὴ μόνη ἀσυγκρίτως τὸν ἠγάπησεν ὑπὲρ πάντα· διότι αὐτὴ μόνη ὑπὲρ πάντα ὑπήκουσεν εἰς τὸ θέλημά του».

San Gregorio Palamás en su logos: “A la venerable dormición de la siempre virgen María”, dice: «De los que se acercan a Dios ella está más cerca que nadie; la Θεοτόκος Zeotocos fue digna de recibir la misión más grande que todos los demás; no me refiero sólo de los hombres sino también de todas estas jerarquías angelicales; realmente sobre la jerarquía superior escribe Isaías: “y los serafines estaban alrededor de él en circulo”. ¿Veis la diferencia de posición? De esta podéis entender también la diferencia del valor del orden; porque los serafines estaban alrededor de Dios, pero cerca al mismo sólo la Reina, la que es admirada y alabada por el mismo Dios. Y no sólo está cerca, sino también a la derecha; no sólo porque anhela y es anhelada más que nadie, a razón de las instituciones naturales, sino también porque es verdaderamente su trono; y a donde se siente el rey ahí está también el trono».

ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς στὸν λόγο του «Στὴν πάνσεπτη κοίμηση τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας» λέγει: «Τόσο πολὺ εἶναι πλησιέστερα ἀπὸ τοὺς πλησιάζοντας τὸν Θεόν· τόσο μεγαλύτερα πρεσβεῖα ἀπὸ ὅλους ἀξιώθηκε ἡ Θεοτόκος· δὲν ἐννοῶ δὲ μόνο τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ κι᾽ αὐτὲς τὶς ἀγγελικὲς ἱεραρχίες ὅλες.  Πραγματικὰ γιὰ τὴν ἀνώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ὁ Ἠσαΐας “καὶ τὰ Σεραφεὶμ εἰστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ”. Βλέπετε τὴν διαφορὰ τῆς στάσεως; Ἀπὸ αὐτὴν μπορεῖτε νὰ καταλάβετε καὶ τὴν διαφορὰ τῆς κατὰ τὴν ἀξία τάξεως· διότι τὰ Σεραφεὶμ ἦσαν γύρω ἀπὸ τὸν Θεό, πλησίον δὲ στὸν ἴδιο μόνο ἡ βασίλισσα, ἡ ὁποία θαυμάζεται καὶ ἐγκωμιάζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Εἶναι δὲ ὄχι μόνο πλησίον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ δεξιά· ὄχι μόνο διότι ποθεῖ καὶ ἀντιποθεῖται περισσότερο ἀπὸ ὅλους, καὶ λόγῳ τῶν φυσικῶν θεσμῶν, ἀλλὰ καὶ διότι εἶναι ἀληθινὰ θρόνος του· ὅπου δὲ κάθεται ὁ βασιλεύς, ἐκεῖ στέκεται καὶ ὁ θρόνος».

San Juan el Damasceno en su correspondiente homilía dirá: «¡oh cómo la fuente de la vida se traspasa a la vida pasando por la muerte! Cómo ella que ha superado en su parto los límites de la naturaleza, es tumbada ahora en sus leyes y su cuerpo inmortal se somete a la muerte. Porque esto tiene que deponer la mortalidad y vestirse la incorruptibilidad, puesto que también el soberano de la fisis-natura no negó a someterse a la muerte.

Muere por el cuerpo y con la muerte anula la muerte y con la decadencia, desgaste nos regala la incorruptibilidad y convierte su necrosis fuente de la resurrección. Oh cómo el creador del todo recibe en sus manos la santa psique ahora que se separa de su cuerpo divino (receptor de Dios), honrándola legalmente a ella que tiene natura-fisis servil; y con qué mares inescrutables de caridad o filantropía economizando te hizo Su madre, éste que ha tomado cuerpo verdadero y su humanización-encarnación no fue engañosa ».

ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς στὴν ἀντίστοιχη ὁμιλία του θὰ πεῖ: « Ὢ πῶς ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς μεταφέρεται στὴ ζωὴ περνώντας ἀπὸ τὸν θάνατο! Πῶς αὐτὴ ποὺ ξεπέρασε στὴ γέννα της τὰ ὅρια τῆς φύσης, σκύβει τώρα στοὺς νόμους της καὶ ὑποτάσσεται στὸ θάνατο τὸ ἀθάνατο σῶμα. Γιατί αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποθέσει τὴν θνητότητα καὶ νὰ ντυθεῖ τὴν ἀφθαρσία, ἀφοῦ καὶ ὁ κυρίαρχος τῆς φύσης δὲν ἀρνήθηκε νὰ ὑποβληθεῖ στὸ θάνατο.
Πεθαίνει κατὰ τὴν σάρκα καὶ μὲ τὸν θάνατο καταργεῖ τὸν θάνατο καὶ μὲ τὴν φθορὰ μᾶς χαρίζει τὴν ἀφθαρσία καὶ κάνει τὴν νέκρωσή του πηγὴ τῆς ἀνάστασης. Ὢ πῶς ὁ δημιουργός τοῦ παντὸς δέχεται στὰ χέρια του τὴν ἱερὴ ψυχὴ τώρα ποὺ χωρίζεται ἀπὸ τὸ θεοδόχο σκήνωμα, τιμώντας νόμιμα αὐτὴν ποὺ ἔχει φύση δουλική, καὶ μὲ ποιὰ ἀνεξιχνίαστα πελάγη φιλανθρωπίας οἰκονομώντας σὲ ἔκανε μητέρα Του, αὐτὸς ποὺ ἔλαβε ἀληθινὸ σῶμα καὶ δὲν παρουσίασε ἀπατηλὴ τὴν ἐνανθρώπησή του».

San Nicolás Kabásilas escribe en su logos sobre la dormición de la Zeotokos: «Cuando otra vez hizo falta sufrir el Señor y morir por nosotros, ¡cuán grandes fueron los sufrimientos con los que le respaldó la Virgen! ¡Qué flechas la habrán penetrado! Porque supongamos que su Hijo fuera sólo hombre y nada más, entonces no hay cosa más terrible y penosa que uno podía añadir en una madre. Pero ahora su Hijo está solo y lo trajo al mundo ella sola de modo paradójico, y que no ha hecho sufrir a nadie, al contrario los ha beneficiado todos de manera que supera todas las expectativas y esperanzas de ellos. ”Qué sentimientos, pues, tendría la Virgen cuando veía su Hijo con tan terribles sufrimientos y angustias? Personalmente un sufrimiento y angustia de este tipo nunca en ningún hombre puede haber. Porque ella ha visto la Crucifixión como madre, pero también como humana con sano juicio y como una que puede distinguir claramente la injusticia».

ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει στὸν λόγο του γιὰ τὴν κοίμηση τῆς Θεοτόκου: «Ὅταν πάλι χρειάσθηκε νὰ ὑποφέρει γιὰ μᾶς ὁ Σωτήρας καὶ νὰ πεθάνει, πόσο μεγάλες ἦσαν οἱ ὀδύνες, μὲ τὶς ὁποῖες τοῦ συμπαραστάθηκε ἡ Παρθένος! Τί βέλη τὴν διαπέρασαν!  Γιατί κι ἂν ὁ Υἱὸς της ἦταν μόνο ἄνθρωπος καὶ τίποτε ἄλλο, τότε ὀδυνηρότερο δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προσθέσει κανεὶς σὲ μία μητέρα. Ἀλλὰ τώρα εἶναι ὁ μόνος Υἱός της, ποὺ τὸν ἔφερε στὸν κόσμο μόνη της, κατὰ τρόπο παράδοξο, ποὺ δὲν λύπησε ποτὲ οὔτε τὴν ἴδια οὔτε κανέναν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τοὺς εὐεργέτησε, ἀντίθετα, ὅλους τόσο, ὥστε νὰ ξεπεράσει ὅλες τὶς προσδοκίες τους.  Τί λοιπὸν συναισθήματα εἶναι φυσικὸ νὰ εἶχε ἡ Παρθένος, ὅταν ἔβλεπε τὸν Υἱό της σὲ τόσο φοβερὲς ὀδύνες; Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι τέτοια ὀδύνη ποτὲ σὲ κανέναν ἄνθρωπο δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Γιατί αὐτὴ εἶδε τὴν Σταύρωση σὰν μητέρα, ἀλλὰ καὶ σὰν ἄνθρωπος μὲ σωστὴ κρίση, σὰν κάποιος ποὺ μπορεῖ νὰ διακρίνει καθαρὰ τὴν ἀδικία». 

San Juan de Crostanda apunta: «Acudid, hermanos míos, a la Madre de Dios, cuando vuestra casa pierde la paz. La Señora Zeotokos es la fuente de la misericordia y la fuerza. Fácilmente puede pacificar los corazones humanos. Como Madre de Dios de la Paz, intercede en Él para la paz de todo el mundo y todas las casas cristianas. Tiene la fuerza caritativa y misericordiosa de expulsar con un guiño o señal los malignos espíritus, estos que con su lucha imparable intentan separar a los hombres y olvidarse los unos a los otros. Es la Γοργοεπήκοος (gorgoepikoos rápida-obediente), que responde rápidamente a nuestras súplicas, dándonos paz y alegría. Honrémosla y alabémosla con profundo respeto como Madre del Altísimo, como la superior de todas sus creaciones. Mantengamos conducta humilde, puesto que también Aquella era tan humilde aquí abajo en la tierra y nada más la gustó tanto como la conducta y moral sanas e humildes».

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης σημειώνει: «Νὰ προστρέχετε, ἀδελφοί μου, στὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸ σπίτι σας χάνει τὴν εἰρήνη του. Ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ ἐλέους καὶ τῆς δυνάμεως. Μπορεῖ εὔκολα νὰ εἰρηνεύσει τὶς ἀνθρώπινες καρδιές. Ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ τῆς Εἰρήνης, μεσιτεύει σὲ Αὐτὸν γιὰ τὴν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου καὶ ὅλων τῶν χριστιανικῶν σπιτιῶν.  Ἔχει τὴν ἐλεητικὴ δύναμη νὰ διώξει μὲ ἕνα νεῦμα της τὰ πονηρὰ πνεύματα, αὐτὰ ποὺ μὲ ἀκοίμητο ἀγώνα προσπαθοῦν νὰ χωρίζουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς κάνουν νὰ ἀλληλομισοῦνται. Εἶναι ἡ Γοργοεπήκοος, ποὺ ἀπαντᾶ γρήγορα στὶς παρακλήσεις μας καὶ μᾶς δίνει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη. Ἂς τὴν τιμᾶμε μὲ βαθὺ σεβασμὸ ὡς Μητέρα τοῦ Ὑψίστου, ὡς τὸ ἀνώτερο τῶν ποιημάτων του. Καὶ ἂς διατηροῦμε ταπεινὸ φρόνημα, ἀφοῦ καὶ Ἐκείνη ἦταν τόσο ταπεινὴ ἐδῶ κάτω στὴ γῆ καὶ τίποτε δὲν τῆς ἀρέσει ὅσο ἡ ταπεινοφροσύνη».

1. La guerra invisible Ὁ Ἀόρατος πόλεμος Ἐκδ. Φῶς σελ. 174
2. San G. Palamás t10 p.455 Γρηγ. Παλαμᾶ Ε.Π.Ε. τόμ. 10 σελ. 455
3. San J. Damasceno EPE t10 p.261 Ἰ. Δαμασκηνοῦ Ε.Π.Ε. τόμ. 9 σελ. 261
4. Nik. Kabásilas La Madre de Dios p.211

Νικολάου Καβάσιλα Ἡ Θεομήτωρ Ἐκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία σελ. 211
5. San J. de Crostanda: Mi vida en Cristo p.76

Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κρονστάνδης Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου σελ.76

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)