1)Πρωϊνή προσευχή, 2)Προσευχή τῶν πατέρων τῆς Ὄπτινα, 3)Προσευχή τοῦ Γέροντος Σωφρονίου

Προσευχή κατά τήν χαραυγή

Προσευχή Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Πρίν τήν ἐξομολόγηση…

Κατάθλιψη, ψυχικές ἀρρώστειες, λύπη: Προσευχές

Τό τυπικό τῆς προσευχῆς τοῦ Γέροντα Παϊσίου Ἁγιορείτου

«Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον». (Ἁγίου Μακαρίου Ἐπ. Κορίνθου, Ἑρμηνεία στό «Πάτερ Ἡμῶν»)

Προσευχή-εὐχαριστία μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τήν Θεία Κοινωνία.

«Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».(Ἁγίου Μακαρίου Ἐπ. Κορίνθου, Ἑρμηνεία στό «Πάτερ Ἡμῶν»)

Γιά νά μᾶς στηρίζει ὁ Θεός στήν μαρτυρία τῆς πίστης μας , στίς δύσκολες ἐποχές πού ἤρθανε.

Εὐχὴ τοῦ Κανόνος εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν

Ἡ χρήση τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαυΐδ ἀπό τόν Ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη καί τόν π. Παΐσιο

Προσευχή ἑνός ἡλικιωμένου

Προσευχή τῶν συζύγων καί τῆς οἰκογένειας

Προσευχή αἰτήσεως δακρύων (Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος)

Τό τυπικό τῆς προσευχῆς τοῦ Γέροντα Παϊσίου Ἁγιορείτου

Ἡ προσευχή τοῦ ὁδηγοῦ

Προσευχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος)

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος – Δέησις ἁμαρτωλοῦ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τάς ἀπαρχάς τῆς ἡμέρας. π.Σαράντης Σαράντος

Στάρετς Σάββας Ὁ Παρηγορητής. Ἑρμηνεία τεσσάρων βασικῶν προσευχῶν : «Θεοτόκε Παρθένε»

«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς».(Ἁγίου Μακαρίου Ἐπ. Κορίνθου, Ἑρμηνεία στό «Πάτερ Ἡμῶν»)

Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητής. Ἑρμηνεία τεσσάρων βασικῶν προσευχῶν : «Πάτερ ἡμῶν»

Πῶς προσεύχονται οἱ ἅγιοι; O Γέροντας Πορφύριος προσεύχεται – Δεῖτε το βίντεο

Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητής. Ἑρμηνεία τεσσάρων βασικῶν προσευχῶν :«Βασιλεῦ Οὐράνιε»

«Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου».(Ἁγίου Μακαρίου Ἐπ. Κορίνθου, Ἑρμηνεία στό «Πάτερ Ἡμῶν»)

Θλίψεις, ἀπογνώσεις, ἀπελπισίες καί ἔκχυση καρδίας πρός τόν Κύριο

«Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου».(Ἁγίου Μακαρίου Ἐπ. Κορίνθου, Ἑρμηνεία στό «Πάτερ Ἡμῶν»)

«Γεννηθήτω τὸ θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».(Ἁγίου Μακαρίου Ἐπ. Κορίνθου, Ἑρμηνεία στό «Πάτερ Ἡμῶν»)

Σύντομη ἑρμηνεία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν»

Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

Νόμος τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὑπέρ ἀλλήλων προσευχή

Προσευχή

Προσευχή (μέρος δεύτερο)

Προσευχή (Μέρος τρίτο)

Γιά νά ἔχει καρπό καί ἀποτέλεσμα ἡ προσευχή…

Οἱ προϋποθέσεις μιᾶς σωστῆς προσευχῆς (Γέρων Πορφύριος)

Πῶς οἱ ἅγιοι ἀκοῦνε τίς προσευχές μας

Ἡ δύναμη τῆς λειτουργικῆς προσευχῆς

Πῶς προσευχόμεθα; Ἅγιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος

Ἡ προσευχή (Ὅσιος Νεῖλος ὁ ἀσκητής)

Ὁ Θεός δέν νοιάζεται γιά τόν τόπο. Ζητάει μόνο θερμότητα καρδιᾶς καί ἁγνότητα ψυχῆς.(Ἁγ.Ἰ.Χρυσοστόμου)

Περί προσευχῆς (Ἁγ. Σιλουανοῦ)_mp3