San Juan el Sinaita: Sobre la vanagloria y la soberbia u orgullo

Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου: Περί κενοδοξίας καί περί υπερηφανείας

La Escalera: Logos vigésimo primero Κλίμαξ: Λογος εικοστός πρώτος

Sobre la Vanagloria Περί κενοδοξίας

1. Algunos cuando tratan de hablar sobre los pazos y los loyismí, suelen clasificar la vanagloria separada de la soberbia u orgullo. Por eso son ocho los capitales loyismí malignos. Pero san Gregorio el Teólogo y otros muchos maestros, nos describen siete.

1. Μερικοί συνηθίζουν, όταν ομιλούν περί των παθών και των λογισμών, να κατατάσσουν την κενοδοξία σε ιδιαίτερη τάξι, χωριστά από την υπερηφάνεια. Γι΄ αυτό και λέγουν ότι είναι οκτώ οι πρώτοι και κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί. Αντιθέτως ο Θεολόγος Γρηγόριος και άλλοι από τους διδασκάλους τους εμέτρησαν επτά.

Yo también me inclino sobre estos siete. Porque, ¿quién puede tener soberbia u orgullo, si ha vencido la vanagloria? La diferencia que hay entre estos dos pazos, es la que hay entre un niño y un hombre, o entre el trigo y el pan; porque la vanagloria es el principio, y la soberbia es el fin. En esta ocasión, pues, hablaremos brevemente sobre el principio y final de la impía vanagloria (o arrogancia, engreimiento). Digo brevemente, porque el que quisiere filosofar sobre ella en extenso, se parece aquel que trata vanamente pesar el viento.Σ΄ αυτούς περισσότερο πείθομαι και εγώ∙ διότι ποιος μπορεί να έχη υπερηφάνεια, αφού ενίκησε την κενοδοξία; Τόση δε μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους, όση έχει έκ φύσεως το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από τον άρτο. Το πρώτο δηλαδή είναι η αρχή και το δεύτερο το τέλος. Τώρα λοιπόν πού το καλεί η περίστασις ας ομιλήσωμε με συντομία για την αρχή και την ολοκλήρωσι των παθών, δηλαδή την ανόσιο οίησι. Λέγω με συντομία, διότι όποιος επιχειρεί να φιλοσοφήση γι΄αυτήν είς μήκος, ομοιάζει με εκείνον που ματαιοπονεί προσπαθώντας να ζυγίση τους ανέμους.

2. La vanagloria sobre su forma es cambio del orden natural, corrupción de buenas costumbres, perversión de los buenos caracteres y buenas conductas, mas descubridora de cosas ajenas reprochables; los vanagloriosos hacen estragos con sus “buenas obras” y acusan a los otros de sus defectos para engrandecerse ellos. Sobre su cualidad es disipación de los trabajos, perdida de sudores, falsa ladrona de los tesoros, descendiente de la infidelidad, precursora de la soberbia u orgullo, naufragio en el puerto, hormiga en la era, aunque es pequeña, sin ruido amenaza a robar todos los frutos y el trabajo del labrador.

2. Η κενοδοξία είναι ως προς μέν την μορφή, μεταβολή της φυσικής τάξεως και διαστροφή των καλών ηθών και παρατήρησις παντός αξιομέμπτου πράγματος. Ως προς δε την ποιότητα, σκορπισμός των καμάτων, απώλεια των ιδρώτων, δόλιος κλέπτης του θησαυρού, απόγονος της απιστίας, πρόδρομος της υπερηφανείας, ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, μυρμήγκι στο αλώνι, πού είναι μέν μικρό, αλλά απειλεί να κλέψη αθόρυβα όλον τον καρπό και τον κόπο του γεωργού.

3. La hormiga espera que se haga el trigo; y la vanagloria cuando ve crecer y amontonarse la riqueza espiritual; y la hormiga corre para robar; y la vanagloria goza porque esparcirá y destruirá. El espíritu de la desesperación o depresión cuando ve que se multiplica el mal, mientras que el espíritu de la vanagloria se alegra cuando ve se multiplica la virtud. La puerta de lo primero es la multitud de las heridas, y la puerta del segundo es la riqueza de los trabajos.

3. Το μυρμήγκι περιμένει να γίνη το σιτάρι, και η κενοδοξία να συναχθή ο πνευματικός πλούτος. Και το μέν μυρμήγκι τρέχει για να κλέψη∙ η δε κενοδοξία χαίρεται γιατί θα διασκορπίση. Το πνεύμα της απογνώσεως χαίρεται, όταν βλέπη να πληθύνεται η κακία, ενώ το πνεύμα της κενοδοξίας χαίρεται, όταν βλέπη να πληθύνεται η αρετή. Είσοδος για το πρώτο είναι τα πλήθη των τραυμάτων, ενώ για το δεύτερο ο πλούτος των καμάτων.

4. Observa y verás que la repugnante vanagloria está entera incluso hasta la tumba. La verás en las vestiduras, en los ungüentos, en las pompas fúnebres, en las fragancias y en muchas más cosas.

4. Παρατήρησε και θα ιδής ότι αυτή η ανόσιος, δηλαδή η κενοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι του τάφου. Θα την ιδής στα ρούχα και στα μύρα και στην νεκρική πομπή και στα αρώματα και σε πολλά άλλα.

5. El sol resplandece en abundancia en todo; y en todas partes, con cada obra la vanagloria se alegra. Por ejemplo, cuando ayuno, me vanaglorio; y cuando disimulo para que no se me vea una virtud también me vanaglorio con la idea de que soy prudente. Si me visto bien me venzo de ella, y si pongo ropa humilde, barata también me vanaglorio. Cuando hablo, ella me vence, pero cuando callo, también me vence. Es como un abrojo, de cualquier manera que le tires, siempre se queda con una punta hacia arriba.

5. Παντού λάμπει ο ήλιος άφθονα, και παντού σε κάθε έργο χαίρεται η κενοδοξία. π.χ. όταν νηστεύω, κενοδοξώ, αλλά και όταν καταλύω για να μη φανή η αρετή μου, πάλι κενοδοξώ με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα νικώμαι απ΄αυτήν, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω με ταπεινά πάλι κενοδοξώ. Όταν ομιλώ νικώμαι, αλλά και όταν σιωπώ πάλι νικώμαι. Όπως και αν την ρίξεις αυτή την τρίβολο άκανθα, ίσταται όρθιο το κεντρί της.

6. El vanaglorioso aparentemente muestra que es creyente, pero es idólatra. Aparentemente respeta y venera a Dios, pero en realidad busca ser gustado y complacer a los hombres y no a Dios. El vanidoso es un hombre ostentoso; su ayuno no tendrá recompensa, ni la oración fruto, porque lo hace para ser elogiado de los hombres. El practicante vanidoso es doblemente perjudicado, ya que tortura su cuerpo, y no recibe recompensa alguna.

6. Ο κενόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός, ενώ είναι ειδωλολάτρης. Φαινομενικά μέν σέβεται τον Θεόν, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέση στους ανθρώπους και όχι στον Θεόν. Κενόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Του κενοδόξου η νηστεία είναι χωρίς μισθό και η προσευχή άκαιρη και άστοχη. Διότι και τα δύο τα κάνει για τον ανθρώπινο έπαινο. Ο κενόδοξος ασκητής είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του το τυραννεί, και μισθό δεν παίρνει.

7. Quién no se reirá del servidor de la vanagloria, el cual se presenta para cantar o psalmodiar y a veces influenciado por ella, se ríe y otras veces llora ante todos.

7. Ποιος δεν θα γελάση με τον εργάτη της κενοδοξίας πού παρίσταται στην ψαλμωδία και επηρεαζόμενος από αυτήν, άλλοτε γελά και άλλοτε κλαίει ενώπιον όλων;

8. El Dios algunas veces esconde a nuestros ojos los bienes que hemos adquirido. Pero llega ese que acostumbra halagarnos o mejor dicho, nos engaña y con sus alabanzas abre nuestros ojos. Y apenas se abran los ojos se disipa de nuestro interior el tesoro espiritual.

8. Αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχομε αποκτήσει. Ήλθε όμως αυτός που συνηθίζει να επαινή, ή μάλλον να πλανά, και με τους επαίνους μας άνοιξε τα μάτια. Και μόλις αυτά άνοιξαν, εξαφανίσθηκε από μέσα μας ο πνευματικός πλούτος.

9. Aquel que halaga es un servidor de los demonios., conductor hacia la soberbia u orgullo, destructor de la compunción y recogimiento, ruina de las buenas obras y desviador del camino correcto. “Los que nos llaman bienaventurados son los que nos engañan” (Is 3,12).

9. Εκείνος πού κολακεύει είναι υπηρέτης των δαιμόνων, οδηγός προς την υπερηφάνεια, εξολοθρευτής της κατανύξεως, αφανιστής των καλών έργων, αποπλανητής από το σωστό δρόμο. «Οι μακαρίζοντες υμάς, λέγει ο προφήτης, πλανώσιν υμάς» (Ησ. γ΄ 12).

10. Cualidad de los avanzados espiritualmente en la virtud es que soportan con coraje, paciencia y alegría las injurias. Pero cualidad de los sanados y santos es salgan intocables e imperturbables de los elogios y alabanzas.

10. Ίδιον των προχωρημένων στην αρετή είναι να υπομένουν γενναία και ευχάριστα τις ύβρεις. Ίδιον όμως των αγίων και των οσίων είναι να παρέρχωνται αβλαβώς τους επαίνους.

11. He visto hombre que estaban en luto por sus pecados, y al ser elogiados, enfadarse por eso. Así como sabios comerciantes cambiaron el pazos de la vanagloria por el pazos de la ira.

11. Είδα πενθούντας να τους επαινούν και να εξοργίζωνται γι΄αυτό. Έτσι σαν σοφοί έμποροι σε πανήγυρι αντάλλαξαν το πάθος της κενοδοξίας με το πάθος της οργής.

12. “Nadie conoce las cosas y los pensamientos de un hombre sino su propio espíritu que está dentro de él” (1Cor 2,11). Por esto tienen que avergonzarse y cerrar su boca los que alaban y elogian a los demás en la cara.

12. «Ουδείς γινώσκει τά του ανθρώπου, εί μη το πνεύμα του ανθρώπου το έν αυτώ» (Α΄ Κορ. β΄ 11). Γι΄ αυτό ας αισχυνθούν και άς κλείσουν το στόμα τους όσοι εγκωμιάζουν τους άλλους κατά πρόσωπον.

13. Cuando escuchas que tu prójimo o amigo, estando o no tú presente, que te ha criticado o se ha burlado de ti, has de mostrar cariño sobre él y elogiarle.

13. Όταν ακούσης ότι ο πλησίον σου ή ο φίλος σου σε περιεγέλασε πίσω σου ή εμπρός σου, εσύ να του δείξης αγάπη και να τον επαινέσης.

14. Es una cosa grande expulsar de tu psique la alabanza de los demás. Pero mucho más grande es expulsar los elogios de los demonios que intentan meternos la vanagloria.

14. Είναι μεγάλο πράγμα το να αποδιώξης από την ψυχή σου τον έπαινο των ανθρώπων. Μεγαλύτερο όμως είναι το να αποδιώξης τον έπαινο των δαιμόνων.

15. No ha mostrado humildad el que se ha despreciado a sí mismo, sino aquel que al haber sido despreciado e injuriado por otro, y a pesar de eso, no ha reducido su agapi al otro.

15. Δεν έδειξε ταπεινοφροσύνη αυτός ο οποίος εξευτέλισε τον εαυτό του∙ γιατί πώς δεν θα σηκώση κανείς τα ιδικά του λόγια; αλλά εκείνος ο οποίος εξυβρίσθη από άλλον και παρά ταύτα δεν ελάττωσε απέναντί του την αγάπη του.

16. Cierta vez noté que el demonio de la vanagloria sembrando loyismí a un hermano y a la vez estos mismos loyismí revelarlos a otro. Y a continuación hacer al segundo que revele al primero los secretos de su corazón, de manera que este le alabe como profeta con el carisma de adivino previsor o como si tuviera el don de predicción. Algunas veces el sucio demonio de la vanagloria hasta en los miembros de nuestro cuerpo puede provocar movimientos y titilaciones.

16. Επεσήμανα τον δαίμονα της κενοδοξίας να σπείρη λογισμούς σε κάποιον αδελφό, και συγχρόνως να τους φανερώνη αυτούς και σ΄ έναν άλλο. Και έν συνεχεία να κάνη τον δεύτερο να αποκαλύψη στον πρώτο τα μυστικά της καρδιάς του, ώστε αυτός να τον μακαρίζη ως προορατικό. Μερικές φορές ο ανόσιος δαίμων της κενοδοξίας εγγίζει και στα μέλη του σώματος και προξενεί διάφορες κινήσεις και παλμούς.

No lo aceptes este demonio cuando te susurra obispados, magisterios o doctorados de teólogo. Ten cuidado porque es difícil expulsar el perro que está en la mesa de la carnicería. Apenas este perciba que estamos en una paz y tranquilidad, nos incita abandonar el desierto, el ejercicio y volver al mundo. Nos dice: “¡Ves para salvar las psiques que se están perdiendo!”.

Μην τον παραδεχθής τον δαίμονα αυτόν, όταν σου ομιλή για επισκοπές ή ηγουμενίες ή διδασκαλικά αξιώματα. Πρόσεξε γιατί είναι δύσκολο να απομακρύνης τον σκύλο από το τραπέζι του κρεοπωλείου. Μόλις αυτός αντιληφθή ότι έχομε κάποια ειρηνική κατάστασι, μας προτρέπει αμέσως να εγκαταλείψωμε την έρημο και να αναχωρήσωμε για τον κόσμο. «Πήγαινε, μας λέγει, να σώσης ψυχές οι οποίες χάνονται»!

17. Una es la forma de los Etíopes y otra las formas de las estatuas de piedra; de la manera semejante es la forma de la vanagloria de los cenovitas (los de vida común en los monasterios) y de otra de los heremitas.

17. Άλλη είναι η μορφή των Αιθιόπων και άλλη η μορφή των ανδριάντων. Κατά παρόμοιο τρόπο άλλη είναι η μορφή της κενοδοξίας των κοινοβιατών και άλλη των ερημιτών.

18. Las visitas de la gente del mundo en el monasterio, primero las percibe la vanagloria e incita a los monjes más livianos salir a recibir los visitantes. Les hace caer en los pies de ellos, y así se pone el careto de la humildad, esta que se derrama del orgullo. Y comportándose de manera tímida, humilde y con tono de voz baja, mira las manos de los visitantes para tomar los regalos. Además los llama señores y defensores y que en ellos, después de Dios, deben sus vidas los monjes.

18. Τις επισκέψεις των κοσμικών στην Μονή τις αντιλαμβάνεται πρώτη η κενοδοξία και προτρέπει τους πιο ελαφρούς μοναχούς να εξέλθουν να υποδεχθούν τους ερχομένους. Τους κάνει να πέφτουν στα πόδια τους, και έτσι φορεί το προσωπείο της ταπεινοφροσύνης αυτή που ξεχειλίζει από υπερηφάνεια. Κάνει συνεσταλμένο και ταπεινό τον τρόπο της συμπεριφοράς και τον τόνο της φωνής και κοιτάζει στα χέρια των επισκεπτών για να λάβη τα δώρα τους. Επί πλέον τους αποκαλεί κυρίους και προστάτας και ότι σ΄αυτούς χρωστούν μετά τον Θεόν την ζωή τους οι μοναχοί.

A continuación mientras han sentado en la mesa, les sugiere que sean abstinentes y contenidos, fingiendo que ellos lo son. Y cuando viene la hora de la psalmodía, a los perezosos o negligentes les hace bien dispuestos, los que no tienen voz buena les convierte en calífonos, y a los soñolientos, despiertos con ganas de velar. Incluso les incita a lisonjear al que preside en el coro a que les ponga primeros en la psalmodía. Les hace llamarle maestro y padre. Y todo esto hasta que se marchen los visitantes. A los que son alabados y preferidos, los ha conducido al orgullo y a los que son subestimados, los ha conducido al resentimiento.

Εν συνεχεία ενώ εκάθισαν στην τράπεζα, τους προτρέπει να εγκρατεύωνται και να επιπλήττουν αυστηρά τους κατωτέρους, διότι δήθεν αυτοί δεν εγκρατεύονται. Ενώ ήλθε η ώρα της ψαλμωδίας, τους ραθύμους τους έκανε προθύμους, τους αφώνους καλλιφώνους και τους νυσταλέους αγρύπνους. Τους προτρέπει ακόμη να καλοπιάνουν τον κανονάρχη και να τον εκλιπαρούν να τους παραχωρήση τα πρωτεία στην ψαλμωδία. Τους κάνει να τον αποκαλούν πατέρα και διδάσκαλο. Και όλα αυτά έως ότου αναχωρήσουν οι ξένοι! Όσους τιμώνται και προτιμώνται τους ωδήγησε στην υπερηφάνεια και όσους καταφρονούνται στην μνησικακία.

19. La vanagloria muchas veces en vez de honor provocó deshonra. Porque ocurrió que se enfadasen a causa de ella sus alumnos, y así les hizo pasar mucha vergüenza delante de los demás. La vanagloria a los irascibles en presencia de hombres los convirtió en apacibles. Y a los que tienen carismas naturales, con ataque sorpresa, utilizando estos carismas, muchas veces los ha conducido a la caída los miserables.

19. Η κενοδοξία πολλές φορές αντί για τιμή προξένησε ατιμία. Διότι συνέβη να οργισθούν (εξ αιτίας της) οι μαθηταί της, και έτσι τους εντρόπιασε αφάνταστα (εμπρός στους άλλους). Η κενοδοξία τους οξύθυμους επί παρουσία ανθρώπων τους μετέβαλε σε πράους. Κάνει μεγάλη έφοδο σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα, και εκμεταλλευομένη αυτά ωδήγησε πολλές φορές τους αθλίους στην πτώσι.

20. ¡He visto un demonio que afligió y expulsó su hermano! Es decir, un monje que estaba iracundo y cuando llegaron los visitantes del mundo se cambió el miserable y de la ira pasó a la vanagloria, es decir, apareció como apacible en los visitantes. Por supuesto que no podía trabajar a la vez con los dos pazos, la ira y la vanagloria.

20. Είδα έναν δαίμονα πού ελύπησε και εδίωξε τον αδελφό του! Ενώ δηλαδή ένας μοναχός ήταν ωργισμένος, έφθασαν κοσμικοί επισκέπτες, οπότε μετεπωλήθη ο άθλιος από την οργή στην κενοδοξία, δηλαδή εμφανίσθηκε ως πράος στα μάτια των επισκεπτών. Δεν μπορούσε βεβαίως να δουλεύη συγχρόνως και στα δύο πάθη, και στην οργή και στην κενοδοξία.

21. Aquel que se ha vendido a la vanagloria hace doble vida. Exteriormente con el hábito vive como monje, pero interiormente con sus pensamientos y disposiciones vive como mundano.

21. Αυτός που πουλήθηκε στην κενοδοξία ζη διπλή ζωή. Εξωτερικά και με το σχήμα του ζή ως μοναχός, με τις εσωτερικές του όμως σκέψεις και διαθέσεις ως κοσμικός.

22. Esforcémonos por lograr la jaris (gracia, energía increada) de arriba y mucho más por saborear la doxa (gloria, luz increada) soberana. Porque el que ha saboreado esta doxa, despreciará toda doxa y alabanza terrenal. Y yo me sorprendo cómo uno podría despreciar la segunda sin haber saboreado la primera.

22. Εάν σπεύδωμε γρήγορα να επιτύχωμε την ευαρέστησι την άνω, ας φροντίζωμε πολύ να γευθούμε και την άνω δόξα. Διότι αυτός πού εγεύθηκε εκείνη την δόξα, θα καταφρονήση κάθε επίγειο δόξα. Απορώ δε πώς θα μπορούσε κάποιος να καταφρονήση την δεύτερη, χωρίς να γευθή την πρώτη.

23. Muchas veces mientras nos había robado la vanagloria, volvimos nosotros y la hemos robado de una forma inteligente. He visto algunos que comenzaron un intento espiritual por vanagloria y, a pesar de que el comienzo era reprochable, el final fue bueno y elogiable, ya que modificaron el mal pensamiento.

23. Πολλές φορές, ενώ μας είχε κλέψει η κενοδοξία, γυρίσαμε και την εκλέψαμε εμείς με πιο έξυπνο τρόπο. Είδα μερικούς πού άρχισαν κάποια πνευματική προσπάθεια από κενοδοξία και, μολονότι η αρχή ήταν αξιόμεμπτη, το τέλος υπήρξε καλό και επαινετό, διότι εν τω μεταξύ μετέστρεψαν την κακή σκέψι.

24. El que se jacta de carismas naturales, es decir, perspicacia, facilidad en el aprendizaje, en la lectura y la pronunciación, ingenio y otros parecidos, éste nunca logrará bienes sobrenaturales. Porque el infiel en lo poco también en lo mucho será infiel y vanaglorioso.

24. Όποιος υπερηφανεύεται για φυσικά χαρίσματα, δηλαδή οξύνοια, ευκολία στην μάθησι, στην ανάγνωσι και στην προφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήση τα υπερφυσικά αγαθά. Διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανή και στα πολλά άπιστος και κενόδοξος.

25. Para la adquisición de la perfecta agapi (amor desinteresado), de los ricos carismas y de la fuerza previsora y milagrosa, muchos castigan injustamente sus cuerpos. Se han olvidado los miserables que estos dones se logran con la humildad que es la madre de todos estos, y no de los esfuerzos y castigos al cuerpo. El que exige regalos espirituales a cambio de sus esfuerzos, este ha puesto un cimiento endeble. Pero el que se considera a sí mismo siervo deudor, éste de repente recibirá de Dios riqueza espiritual que no esperada.

25. Για την απόκτησι της τελείας αγάπης και πλουσίων χαρισμάτων και θαυματουργικής και προορατικής δυνάμεως, πολλοί βασανίζουν και καταπονούν αδίκως το σώμα τους. Ελησμόνησαν οι ταλαίπωροι ότι όχι οι κόποι, αλλά κυρίως η ταπείνωσις είναι η μητέρα όλων αυτών. Όποιος απαιτεί πνευματικά δώρα αντί των κόπων του, έβαλε σαθρό θεμέλιο. Όποιος όμως θεωρεί τον εαυτόν του χρεώστη δούλο, αυτός ξαφνικά θα λάβη από τον Θεόν ανέλπιστο πνευματικό πλούτο.

26. Nunca dejes ser convencido del demonio, el que balancea y destruye, cuando te aconseja que manifiestes tus virtudes para supuesta edificación de los que te escucharán. “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su psique-alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su psique- alma?” (Mt 16, 26). Ninguna cosa hay que tanto edifique a los que nos ven, que el comportamiento humilde, sincero y logos sin fingimientos. Así se da el ejemplo a los demás para que no se enorgullezcan, cosa que es más beneficiosa e útil para edificar que cualquier otra cosa.

26. Μη πείθεσαι στον λικμήτορα, στον δαίμονα δηλ. πού λιχνίζει και καταστρέφει, όταν σου προτείνη να παρουσιάζης τις αρετές σου, για να ωφεληθούν δήθεν όσοι σε ακούουν. «Τι γάρ ωφεληθήσεται άνθρωπος, εάν όλον τον κόσμο κερδήση ή ωφελήση, εαυτόν δε ζημιώση»; (Ματθ. ις΄ 26). Τίποτε δεν ωφελεί περισσότερο αυτούς πού μας βλέπουν από την ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και τον ανεπιτήδευτο λόγο. Έτσι δίδεται και στους άλλους παράδειγμα να μην υπερηφανεύωνται ποτέ, πράγμα από το οποίο τι υπάρχει περισσότερο ωφέλιμο;

27. Un Padre que tenía el don de prever o de predicción, observó las siguientes cosas y las contaba: “Mientras estaba sentado en una reunión de monjes, vinieron los demonios de la vanagloria y de la soberbia u orgullo y se sentaron a mi derecha y a mi izquierda. Y el primer demonio me picó en la costilla con el dedo y me sugería decir una visión, contemplación que tuve en el desierto. Pero apenas que le rechacé, diciéndole: “Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida; sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean” (Sal 69, 3), inmediatamente el segundo desde mi izquierda me susurró en el oído: “¡Bravo, felicidades, has hecho muy bien! ¡Te has hecho grande porque has vencido mi desvergonzadísima madre!”

27. Κάποιος από τους προορατικούς Πατέρας επρόσεξε τα εξής τα οποία και διηγείτο: «Ενώ καθόμουν σε σύναξι μοναχών, ήλθαν οι δαίμονες της κενοδοξίας και της υπερηφανείας και κάθησαν δεξιά και αριστερά μου. Και ο πρώτος μου εκεντούσε την πλευρά με τον δάκτυλο της κενοδοξίας και με προέτρεπε να ειπώ σε κάποιο όραμα ή κάτι πού επετέλεσα στην έρημο. Μόλις όμως τον απέκρουσα, λέγοντας, «αποστραφείησαν είς τα οπίσω και καταισχυθείησαν οι λογιζόμενοί μοι κακά» (Ψαλ. ξθ΄ 3), αμέσως ο δεύτερο ο εξ αριστερών μου ψιθύριζε στο αυτί: «Εύγε! Πολύ καλά έκανες! Έγινες μέγας, αφού ενίκησες την αναιδέστατη μητέρα μου».

Entonces yo utilizando acertadamente el siguiente versículo del Salmo dije: “que vuelvan la espalda avergonzados los que me alaban diciendo: ¡bien felicidades, qué bien lo has hecho! (Sal 69, 4). Cuando pregunté, a este Padre con el don de prever: ¿cómo ocurre que la vanagloria sea la madre de la soberbia u orgullo?, él me respondió: “Las alabanzas envanecen e inflan la psique; y cuando la psique está ensalzada e inflada, entonces la arrebata la soberbia y “la sube hasta los cielos y de allí la tira a los abismos” (cf. Sal 96, 6).

Τότε εγώ, χρησιμοποιώντας εύστοχα τον επόμενο στίχο του Ψαλμού, απήντησα: «Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι οι λέγοντές μοι∙ εύγε, εύγε πεποίηκας»! (πρβλ. Ψαλμ. ξθ΄ 4). Όταν ερώτησα τον προορατικόν αυτόν, «πως η κενοδοξία συμβαίνει να είναι μητέρα της υπερηφανείας», μου απήντησε: «Οι μέν έπαινοι εξυψώνουν και δημιουργούν φυσίωσι∙ όταν δε εξυψωθή η ψυχή, την παραλαμβάνει τότε η υπερηφάνεια και «αναφέρει αυτήν έως των ουρανών και καταφέρει έως των αβύσσων» (πρβλ. Ψαλμ. ρς΄ 26).

28. Hay alabanza y honra que viene del Señor: ”Yo honro y alabo a los que me alaban y honran” (1 Re 2,30). Y hay alabanza que es consecuencia por obra y engaño diabólico. Porque dice: “hay de vosotros cuando os elogien y alaben todos los hombres” (Lc 6,26).

28. Υπάρχει δόξα πού μας έρχεται από τον Κύριον. «Τους γάρ δοξάζοντάς με, λέγει, δοξάσω» (Α΄ Βασ. β΄ 30). Και υπάρχει δόξα πού είναι συνέπεια διαβολικής εργασίας και απάτης. «Ουαί γάρ, λέγει, όταν καλώς υμάς είπωσι πάντες οι άνθρωποι» (Λουκ. ς΄ 26).

29. Percibirás y conocerás claramente la primera alabanza o gloria cuando la consideres peligrosa, cuando la evites de cualquier manera y cuando escondes tu buena vida a donde sea que te encuentres. Al contrario, la segunda gloria o alabanza la percibirás y conocerás cuando hicieres alguna cosa por muy pequeña que sea, “a fin de ser visto de los hombres” (Mt 23,5). Este maldito demonio nos incita a una vanagloria impía, profana en hacer alarde y fingir que tenemos virtudes que no tenemos, engañándonos con el lema: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras” (Mt 5,16). Muchas veces el Señor condujo a los vanagloriosos en caer y quedar sin vanagloria por un acontecimiento deshonroso que permitió ocurrir.

29. Θα αντιληφθής σαφώς την πρώτη δόξα, όταν την θεωρής επικίνδυνη, όταν την αποφεύγης παντοιοτρόπως και όταν αποκρύπτης την καλή σου ζωή όπου και αν ευρίσκεσαι. Την Δευτέρα δόξα αντιθέτως θα την αντιληφθής, όταν και το παραμικρό το κάνης «προς το θεαθήναι τοίς ανθρώποις» (Ματθ. κγ΄ 5). Μας υποβάλλει η μιαρά κενοδοξία να κάνουμε πώς έχομε αρετές πού δε έχομε, παραπλανώντας μας με το ρητό: «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα» (Ματθ. ε΄ 16). Πολλές φορές ο Κύριος ωδήγησε τους κενοδόξους σε ακενοδοξία με κάποιο ατιμωτικό γεγονός πού επέτρεψε να συμβή.

30. El principio de la no vanagloria es proteger la boca de palabras y aceptar y amar los descréditos; el medio, es cortar y no aceptar toda obra que nos proponen los loyismí de la vanagloria; y el último, si es que se puede hallar fin en el abismo, es hacer cosas involuntarias o inconscientes en presencia de la multitud que nos pueden poner en evidencia.

30. Αρχή της ακενοδοξίας είναι η προφύλαξις του στόματος και η αγάπη της ατιμίας. Μέσον, η απόρριψις κάθε έργου πού μας προτείνουν οι λογισμοί της κενοδοξίας. Και τέλος, εάν βεβαίως υπάρχει τέλος στην άβυσσο, το να πράττωμε ασυναίσθητα ενώπιον πλήθους κάθε τι πού μας εκθέτει.

31. No escondas tu vergüenza con el pensamiento de no convertirte motivo de escándalo. Pero quizás no se debe usar siempre el mismo fármaco, sino que se tenga en cuenta el tipo de enfermedad o error.

31. Μη αποκρύπτης την αισχύνη σου, με την σκέψι να μη γίνης αιτία σκανδάλου. Όμως δεν πρέπει ίσως να χρησιμοποιήται πάντοτε το ίδιο φαρμακευτικό έμπλαστρο, αλλά να λαμβάνεται υπ΄ όψιν και το είδος του σφάλματος.

32. Cuando nosotros buscamos la gloria y cuando sin ser llamada nos viene por si sola de los otros y cuando buscamos algo gracias a la vanagloria, acordémonos entonces de nuestro luto (según Dios), de la oración con temor a Dios y contrición o quebrantamiento, y así expulsaremos la desvergonzada vanagloria; por supuesto también si cultivamos la oración realmente. De otra manera, pongamos en nuestro pensamiento la memoria de nuestra muerte. Y si aún persiste, tengamos miedo por lo menos de la vergüenza y el descrédito que sigue esta gloria, puesto que: “cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido” (Lc 18,14). “Será humillado” no sólo en la otra vida sino seguro también en la presente.

32. Όταν εμείς επιδιώκωμε την δόξα και όταν μόνη της μας στέλλεται από άλλους και όταν επιχειρήσωμε κάτι χάριν κενοδοξίας, τότε ας ενθυμηθούμε το πένθος μας και την μετά συντριβής και φόβου προσευχή μας, και τότε οπωσδήποτε θα την εκδιώξωμε την αναίσχυντη κενοδοξία, εάν βεβαίως καλλιεργούμε πραγματικά την προσευχή. Διαφορετικά, ας φέρωμε αμέσως στην σκέψι μας την ώρα του θανάτου μας. Και αν επιμένη ακόμη, ας φοβηθούμε τουλάχιστον την καταισχύνη πού ακολουθεί στην δόξα αυτή, εφ΄ όσον «ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται» (Λουκ. ιη΄ 14). «Ταπεινωθήσεται» όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά οπωσδήποτε και εδώ.

33. Cuando los alabadores o mejor dicho, los engañadores empiezan a alabarnos, recordémonos inmediatamente la multitud de nuestros pecados, y seguro que veremos que somos indignos de tales alabanzas y honores.

33. Όταν οι επαινούντες ή μάλλον οι αποπλανώντες αρχίσουν να μας επαινούν, ας ενθυμηθούμε αμέσως το πλήθος των ανομιών μας, και ασφαλώς θα ιδούμε ότι είμαστε ανάξιοι των επαίνων και των τιμών.

34. Hay también algunos vanagloriosos que consideran que el Dios está obligado a escuchar y realizar algunas de sus peticiones; y el Señor acostumbra a concedérselos antes que se lo pidan por sus oraciones; y eso para que no vengan a ensoberbecerse y envanecerse, creyendo que lo alcanzaron por su oración.

34. Υπάρχουν και μερικοί κενόδοξοι πού θεωρούν υποχρεωμένο τον Θεόν να τους εισακούση σε ωρισμένα αιτήματά τους. Ο δε Κύριος συνηθίζει να τους προλαμβάνη και να πραγματοποιή ό,τι θα του ζητούσαν στις προσευχές τους∙ και τούτο, για να μη τα λάβουν με την προσευχή και αυξήσουν την οίησί τους.

35. Por regla general, los sinceros y sencillos de corazón y no viles, no caen en este venenoso pazos; puesto que la vanagloria es de comportamiento falso y destierra de la sencillez.

35. Ως επί το πλείστον οι απλοί και απονήρευτοι δεν περιπίπτουν στο φαρμακερό αυτό πάθος, αφού άλλωστε η κενοδοξία είναι διώκτης της απλότητος και επίπλαστη συμπεριφορά.

36. Hay un gusano que después de crecer saca alas y vuela a las alturas. De la misma manera cuando la vanagloria ha crecido pare la soberbia u orgullo que es el jefe guía y el principio y fin de todos los males.

36. Υπάρχει κάποιο σκουλήκι πού, αφού αυξηθή, βγάζει πτερά και πετά στα ύψη. Ομοίως και η κενοδοξία σαν αυξηθή, γεννά την υπερηφάνεια, πού είναι ο αρχηγός και η τελείωσις, (η αρχή και το τέλος), όλων των κακών.

¡Escalón vigésimo primero! Βαθμίς εικοστή πρώτη!

La vanagloria es la cabeza de la soberbia u orgullo, y el que no se ha cautivado por ella, no caerá en la enemiga de Dios que es la descabezada soberbia.

Όποιος από αυτήν, την κενοδοξία, δεν αιχμαλωτίσθηκε, δεν θα περιπέση στην εχθράν του Θεού ακέφαλο υπερηφάνεια.


La Escalera: Logos vigésimo segundo Κλίμαξ: Λογος εικοστός δεύτερος

Sobre la soberbia u orgullo Περί υπερηφανείας


1. La soberbia u orgullo es negación de Dios, una invención de los demonios, el desprecio de los hombres, la madre de la crítica maligna, descendiente de los elogios y las alabanzas, demostración de esterilidad (espiritual), alejamiento de la ayuda de Dios, precursor de la incoherencia, productor de caídas, causa de la epilepsia, fuente de ira y rencor, puerta de la hipocresía, sostén de los demonios, guardián de los pecados, creador de falta de misericordia, ignorancia de la simpatía y compasión, amargo inquisidor, juez despiadado, adversario de Dios y raíz de la blasfemia.

1. Η υπερηφάνεια είναι άρνησις του Θεού, εφεύρεσις των δαιμόνων, εξουδένωσις των ανθρώπων, μητέρα της κατακρίσεως, απόγονος των επαίνων, απόδειξις ακαρπίας, φυγαδευτήριο της βοηθείας του Θεού, πρόδρομος της παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως, στήριγμα των δαιμόνων, φύλαξ των αμαρτημάτων, δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπαθείας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλασφημίας.

2. El comienzo del orgullo es la vanagloria consumada; su estado intermedio es el desprecio al prójimo, la ostentación descarada de sus propias obras, la autoalabanza interior y el odio a los controles y reproches. Y por último la negación de la ayuda de Dios, la exaltación de su capacidad propia y el comportamiento demoníaco o conducta demoníaca.

2. Αρχή της υπερηφανείας είναι το τέλος της κενοδοξίας. Μέσον, η εξουδένωσις του πλησίον, η αναιδής φανέρωσις των κόπων μας, ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων. Και τέλος, η άρνησις της βοηθείας του Θεού, η εξύψωσις της ιδικής μας ικανότητος, η δαιμονική συμπεριφορά.

3. Escuchemos, pues, los que no queremos caer en una fosa profunda: muchas veces este pazos ama alimentarse de las alabanzas que hacemos a Dios. Porque no se presenta tan descarado desde el principio de modo de incitarnos negar a Dios.

3. Ας το ακούσωμε όλοι όσοι θέλομε να διαφύγωμε αυτόν τον βαθύ λάκκο. Πολλές φορές το πάθος αυτό αγαπά να τρέφεται από τις ευχαριστίες πού εκφράζομε στον Θεόν. Διότι δεν παρουσιάζεται τόσο αναιδής, ώστε από την αρχή να μας προτρέπη να αρνηθούμε τον Θεόν.

4. He visto personas que con la boca daban gracias a Dios, pero interiormente se glorificaban a sí mismos. Sobre esto es testigo aquel fariseo que decía a Dios con jactancia: “¡Dios, gracias! (Lc 18,11).

4. Είδα άνθρωπο να ευχαριστή τον Θεόν με το στόμα και να κομπάζη με το εσωτερικό φρόνημα. Περί αυτού είναι αψευδής μάρτυς εκείνος ο Φαρισαίος πού έλεγε στον Θεόν με απρεπή καύχησι: «Ο Θεός, ευχαριστώ σοι»! (Λουκ. ιη΄ 11).

5. Allí donde sobrevino una caída, antes había habitado el orgullo. Porque el segundo es un preaviso del primero.

5. Όπου συνέβη πτώσις, εκεί κατασκήνωσε προηγουμένως η υπερηφάνεια. Διότι το δεύτερο είναι το προμήνυμα του πρώτου.

6. Escuché una vez a un hombre venerable decir: “Supongamos que existieran doce pazos deshonrosas. Si amas excesivamente uno de ellos, por ejemplo, la jactancia o presunción, entonces este pazos ocupará el lugar también de los otros once.

6. Άκουσα κάποιον αξιοσέβαστο άνδρα να λέγη: «Υπόθεσε ότι είναι δώδεκα τα πάθη της ατιμίας. Εάν ένα από αυτά, την οίησι, την αγαπήσης ολόψυχα, αυτή θα αναπληρώση τον τόπο και των υπολοίπων ένδεκα».

7. El monje altanero contradice con vehemencia, en cambio el humilde no conoce ni mira al otro con mirada opuesta. El ciprés no se inclina hacia el suelo para caminar; ni el monje altanero puede adquirir la obediencia.

7. Ο υψηλόφρων μοναχός αντιλέγει με σφοδρότητα, ενώ ο ταπεινόφρων δεν γνωρίζει ούτε να βλέπη τον άλλον αντιπρόσωπα. Δεν σκύβει το κυπαρίσσι να βαδίση στην γη, ούτε ο υψηλοκάριος μοναχός να αποκτήση υπακοή.

8. El hombre altanero desea gobernar y dominar. De otra manera, en efecto, no puede, o mejor aún, no quiere, perderse a sí mismo enteramente.

8. Ο υψηλοκάρδιος άνθρωπος επιθυμεί να άρχη. Και δεν μπορεί ή μάλλον δεν θέλει να οδηγηθή στην τελική απώλεια με κάποιον άλλον τυχόντα τρόπο.

9. “El Señor resiste y aborrece a los orgullosos” (1Ped 5,5), emtonces, ¿quién va a compadecerles? “El Señor aborrece a los de corazón altivo” (Pr 16,5); entonces, ¿quién podría volver limpios y puros a semejantes hombres?

9. «Υπερηφάνοις Κύριος αντιτάσσεται» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 5), και ποιος μπορεί έπειτα να τους ελεήση; «Ακάθαρτος παρά Κυρίω πάς υψηλοκάρδιος» (Παροιμ. ιστ΄ 5), και ποιος θα κατορθώση έπειτα να καθαρίση έναν τέτοιο άνθρωπο;

10. Lo que instruye y corrige a los orgullosos es la caída. Quien los aguijonea es el demonio. El abandono de Dios es pérdida de lógica o locura de la mente. Y los dos primeros males muchas veces fueron curados por hombres, pero el último es humanamente incurable.

10. Παίδευσις των υπερηφάνων είναι η πτώσις. Σκόλοψ αυτών είναι ο δαίμων. Εγκατάλειψίς τους εκ μέρους του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Και τα δύο πρώτα πολλές φορές εθεραπεύθηκαν από ανθρώπους, αλλά το τελευταίο ανθρωπίνως είναι ανίατο.

11. Aquel que rechaza los reproches y controles ha manifestado que tiene este pazos, en cambio el que los acepta, se ha liberado de las cadenas del pazos. 11. Όποιος αποκρούει τους ελέγχους, εφανέρωσε ότι το έχει τούτο το πάθος, ενώ όποιος τους δέχεται, έχει ελευθερωθή από τα δεσμά του.

12. Si con este único pazos, sin tener ningún otro, pudo hacer caer a uno de los cielos, debemos examinar si no sería posible sólo mediante la humildad podemos subir a los cielos.

12. Αν όχι εξ αιτίας άλλου πάθους, αλλά απ΄ αυτό και μόνο έπεσε κάποιος από τους ουρανούς, πρέπει να εξετάσωμε μήπως και χωρίς καμμία άλλη αρετή, αλλά με την ταπείνωσι μόνο μπορούμε να ανεβούμε στους ουρανούς.

13. La soberbia u orgullo es la pérdida de toda nuestra riqueza espiritual y de todos nuestros sudores espirituales. “Han clamado pero no hay salvación” (Sal 17,42), sin duda porque han clamado con orgullo; y “se volvieron hacia el Señor pero él no los escuchó” (Sal 17,42); seguramente porque no cortaban las causas de los pecados por los cuales pedían ayuda en la oración.

13. Η υπερηφάνεια είναι απώλεια του πλούτου και των ιδρώτων των πνευματικών. «Εκέκραξαν, και ούκ ήν ο σώζων», επειδή ασφαλώς θα έκραξαν με υπερηφάνεια∙ «Προς Κύριον, και ούκ εισήκουσεν αυτών» (Ψαλμ. ιζ΄ 42), επειδή ασφαλώς δεν απέκοπταν τις αιτίες των αμαρτιών κατά των οποίων προσεύχονταν.

14. Un yérontas (anciano sabio) dotado de gran conocimiento espiritual aconsejó a un hermano orgulloso; y este le respondió: “Perdóname Padre. No soy orgulloso”. El sapientísimo yérontas le dijo: “¿Qué mejor muestra nos darías sobre este pazos que padeces de lo que nos has dicho, de que no soy orgulloso?”. A tales hombres conviene mucho la práctica de la sumisión y obediencia, una vida más rigurosa y más humillante y también la lectura de las hazañas sobrenaturales de los Padres. Posiblemente así puede ser que en estos enfermos haya una pequeña esperanza de sanación y salvación.

14. Ένας πολύ γνωστικός γέρων εσυμβούλευσε πνευματικά κάποιον υπερήφανο αδελφό. Και αυτός τυφλωμένος του λέγει: «Συγχώρησέ με, πάτερ. Δεν είμαι υπερήφανος». Και ο πάνσοφος γέρων του αποκρίνεται: «Και ποια καλύτερη απόδειξι θα μας έδινες του πάθους σου, από αυτό που είπες, το «δεν είμαι υπερήφανος»; Σε τέτοιους υπερηφάνους ανθρώπους προξενεί μεγάλη ωφέλεια η υποταγή, η σκληρότερη και ατιμωτικότερη διαγωγή, καθώς και η ανάγνωσις των υπερφυσικών κατορθωμάτων των Πατέρων. Ίσως έτσι να υπάρξη σ΄ αυτούς τους ασθενείς κάποια μικρή ελπίδα σωτηρίας.

15. Es ridículo que uno presuma de un adorno prestado por otro. Igualmente es la locura extrema que uno presuma de los dones de Dios. Enorgullécete solamente de las hazañas que poseías antes de nacer, porque todo que te vino después de tu nacimiento te lo ha regalado el Dios, incluso tu nacimiento.

15. Είναι εντροπή να καμαρώνη κάποιος για τον ξένο στολισμό. Ομοίως είναι εσχάτη ανοησία να υπερηφανεύεται κανείς για τα χαρίσματα του Θεού. Όσα κατορθώματα επέτυχες πρίν γεννηθής, γι΄αυτά μόνο να υπερηφανεύεσαι, διότι τα μετά την γέννησί σου τα εχάρισε ο Θεός, καθώς επίσης και αυτή την γέννησι.

16. Solamente las virtudes que has logrado sin tu nus (espíritu) y sin tu lógica (intelecto) son tuyas, puesto que el nus y la lógica te las ha regalado el Dios. Las victorias que has conseguido sin tu cuerpo sólo ellas son tuyas y se deben a tu esfuerzo, ya que el cuerpo no es creación tuya sino de Dios.

16. Όσες αρετές κατώρθωσες χωρίς τον νου και την λογική, αυτές και μόνο είναι ιδικές σου, εφ΄ όσον τον νου και την λογική σου τα εδώρησε ο Θεός. Όσες νίκες επέτυχες χωρίς το σώμα σου, αυτές και μόνο οφείλονται στην ιδική σου προσπάθεια, εφ΄ όσον το σώμα δεν είναι ιδικό σου δημιούργημα, αλλά του Θεού.

17. No tengas confianza antes de haber recibido tu sentencia definitiva del Juez, pensando en aquel invitado de la parábola evangélica, que entró en la sala de bodas, fue atado de pies y manos y echado a las tinieblas exteriores (cf Mt 22,13).

17. Μη ξεθαρρεύσης, παρά μόνον όταν δεχθής την τελική απόφασι του Κριτού. Και να παρατηρής εκείνο της ευαγγελικής παραβολής, ο οποίος μετά την ανάκλισί του στο τραπέζι του γάμου εδέθηκε χειροπόδαρα και ωδηγήθηκε στο σκότος το εξώτερον.

18. No levantes la cabeza altivamente, puesto que estás formado de tierra. Pues, muchos que eran santos e inmateriales fueron expulsados del cielo.

18. Μη ανυψώνης τον αυχένα σου, ενώ είσαι πλασμένος από γη. Διότι πολλοί ερρίφθηκαν από τους ουρανούς, αν και ήσαν άγιοι και άϋλοι.

19. Cuando el demonio ha ocupado su lugar en la psique de aquellos que son sus seguidores, entonces se les aparece, tanto durante el sueño, como cuando están despiertos, bajo la apariencia de un ángel santo o de algún mártir y les revela misterios o los gratifica con carismas con el propósito que estos desdichados sean engañados y pierdan completamente la razón.

19. Όταν ο δαίμων καταλάβη έδαφος στην ψυχή των οπαδών του, τότε τους παρουσιάζεται, όταν κοιμώνται ή όταν είναι ξύπνιοι, υπό την μορφήν αγίου Αγγέλου ή Μάρτυρος και τους δίδει πνευματικά χαρίσματα ή τους αποκαλύπτει διάφορα μυστήρια∙ με τον σκοπό να εξαπατηθούν οι ταλαίπωροι και να χάσουν τελείως τα λογικά τους.

20. Incluso si hubiéramos sufrido miríadas de muertes, no podríamos pagar nuestra deuda. Porque una es la sangre de Cristo y otra la sangre de los servidores, por supuesto que no sobre su sustancia sino sobre el valor.

20. Και αν ακόμη είχαμε υποστή μυρίους θανάτους για την αγάπη του Χριστού, ούτε έτσι θα εξεπληρώναμε το χρέος μας. Διότι άλλο είναι το αίμα του Θεού και άλλο το αίμα των δούλων, όχι βέβαια ως προς την ουσία, αλλά ως προς την αξία.

21. No dejemos nunca de escrutar y estudiar los Padres y los ilustradores que nos precedieron, comparándonos siempre con ellos; entonces descubriremos que no seguimos de ninguna manera las huellas de su forma monástica real de vivir, y que no mantuvimos sagradamente las promesas, sino que nos encontramos aún en un estado de vida completamente mundana.

21. Ας μη παύσωμε ποτέ να συζητούμε για τους πρό ημών Πατέρας και φωστήρας, συγκρίοντας τους εαυτούς μας μαζί τους. Τότε θα διαπιστώσωμε ότι δεν επατήσαμε κάν το πόδι μας στον δρόμο της πραγματικής μοναχικής ζωής, και ότι δεν εφυλάξαμε οσίως τις υποσχέσεις μας, αλλ΄ ότι ευρισκόμαστε ακόμη στην κατάστασι των κοσμικών.

22. Monje verdadero por excelencia, significa ojo de la psique totalmente sin levitar y sentidos corporales inmóviles. Monje es aquel que provoca contra suyo los demonios como bestias salvajes y los aleja cuando se aproximan. Monje significa éxtasis (extensión) incesante del nus y pena incesante sobre la vida actual. Monje significa hombre que se ha hecho uno con las virtudes, igual que aquel que se ha hecho uno con el hedonismo o placeres. Monje significa luz inextinguible al ojo del corazón de la psique. Monje significa abismo de humildad que ha derrumbado y ahogado en su interior todo espíritu malvado.

22. Μοναχός κατ΄ εξοχήν σημαίνει οφθαλμός της ψυχής αμετεώριστος και σωματικές αισθήσεις ακινητοποιημένες. Μοναχός είναι εκείνος πού προκαλεί εναντίον του τους δαίμονας σαν άγρια θηρία, και πού αναγκάζοντάς τους να απομακρύνωνται από κοντά του, τους παροξύνει. Μοναχός σημαίνει αδιάκοπη έκστασις του νου και ακατάπαυστη λύπη για την παρούσα ζωή. Μοναχός σημαίνει άνθρωπος πού έγινε ένα με τις αρετές, όπως ένας άλλος έγινε ένα με τις ηδονές. Μοναχός σημαίνει άσβεστο φως στον οφθαλμό της καρδίας. Μοναχός σημαίνει άβυσσος ταπεινώσεως πού εγκρέμισε και έπνιξε μέσα της κάθε πονηρό πνεύμα.

23. El olvido de los pecados provoca orgullo, pero el recuerdo provoca humildad.

23. Την λήθη των αμαρτημάτων την προκαλεί η υπερηφάνεια, διότι η ενθύμησίς των προξενεί ταπεινοφροσύνη.

24. Soberbia u orgullo significa extrema pobreza de nuestra psique que se presenta en la fantasía como rica y cree que vive en la luz, mientras se encuentra en la oscuridad. Este miserable pazos (patología, pasión, vicio) no sólo no deja que uno progrese sino que le precipita desde las alturas.

24. Υπερηφάνεια σημαίνει, εσχάτη πτωχεία μιας ψυχής πού παρουσιάζεται κατά φαντασίαν ως πλουσία, και πού νομίζει ότι ζή στο φως, ενώ ευρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Όχι μόνο δεν αφίνει τούτη η μιαρά να προοδεύη κάποιος, αλλά και από υψηλά τον ρίχνει κάτω.

25. El orgulloso es una granada que está podrida en su interior, aunque reluce exteriormente de belleza. El monje orgulloso no necesita del demonio; él ha llegado a ser para sí mismo un demonio y un enemigo.

25. Υπερήφανος σημαίνει ρόδι σαπισμένο εσωτερικώς, πού εξωτερικώς γυαλίζει το χρώμα του. Ο υπερήφανος μοναχός δεν χρειάζεται δαίμονα, διότι γίνεται πλέον ο ίδιος δαίμων και εχθρός του εαυτού του.

26. La oscuridad no es compatible con la luz; igual el orgulloso no es compatible con las virtudes. En el corazón de los orgullosos germinarán loyismí de blasfemias, en cambio en las psiques de los humildes contemplaciones celestes. El ladrón se esconde de la luz del sol y el orgulloso desprecia los hombres apacibles.

26. Ξένο είναι το σκοτάδι από το φως. Ομοίως ξένος είναι ο υπερήφανος από κάθε αρετή. Στις καρδιές των υπερηφάνων θα γεννηθούν λογισμοί βλασφημίας, ενώ στις ψυχές των ταπεινών ουράνιες θεωρίες. Ο κλέπτης απεχθάνεται το φως του ηλίου και ο υπερήφανος εξουδενώνει τους πράους ανθρώπους.

27. Muchos orgullosos, no sé cómo, se han autoengañado y creyeron que han llegado a la altura de la apacia (sin pazos, impasibilidad). Pero a la hora de la muerte vieron su pobreza. Aquel que ha sido capturado por el orgullo, sólo con la ayuda del Señor puede tener esperanza, porque para él es vano esperar la sanación y salvación de los hombres.

27. Πολλοί υπερήφανοι, δεν γνωρίζω πώς, αυταπατήθηκαν κι ενόμισαν ότι έφθασαν στο ύψος της απαθείας. Αλλά την ώρα του θανάτου είδαν την πτωχεία τους. Όποιος συνελήφθη από αυτήν, δηλαδή την υπερηφάνεια, μόνο στην βοήθεια του Κυρίου μπορεί να ελπίζη, διότι γι΄αυτόν είναι μάταιο να περιμένη σωτηρία από ανθρώπους.

28. Sorprendí y capturé una vez este descabezado engaño, es decir, la soberbia u orgullo, cuando se acercaba para entrar en mi corazón, subido a la espalda de su madre, la vanagloria. Las dos las até con las cadenas de la obediencia, las azoté con el látigo de la humildad y así les interrogué con qué manera se introducen en mi interior. Y ellas mientras las estaba dando latigazos, me decían: “Nosotras no tenemos ni comienzo ni nacimiento; porque somos el principio y la generación de todos los pazos y vicios. A nosotras nos combate excesivamente la contrición del corazón, fruto de la obediencia; no podemos soportar y aceptar que alguien, no importa quién, nos gobierne y nos dé órdenes; por eso, cuando recibimos autoridad de los cielos, desertamos de allí. Nosotras con una palabra parimos todos los pazos y vicios que son contrarios a la humildad, porque todas las cosas que son favorables a ella, son contrarias a nosotras. Puesto que en el cielo hemos conseguido la victoria, ¿cómo tú podrás escaparte de nosotras?”.

28. Συνέλαβα κάποτε τούτη την ακέφαλο πλάνη να πλησιάζη προς την καρδιά μου, ανεβασμένη επάνω στους ώμους της μητέρας της. Τις έδεσα και τις δύο με τα δεσμά της υπακοής, τις εμαστίγωσα με το μαστίγιο της ευτελείας και έτσι τις ανέκρινα με ποιόν τρόπο εισέρχονται μέσα μου. Και αυτές, καθώς εμαστιγώνονταν, μου έλεγαν: “Εμείς δεν έχομε ούτε αρχή ούτε γέννησι, διότι είμαστε αρχηγοί και γεννήτορες όλων των παθών. Εμάς μας πολεμεί υπερβολικά η συντριβή της καρδίας πού γεννάται από την υποταγή. Εμείς δεν ανεχόμεθα κανένα να μας εξουσιάζη. Γι΄αυτό και όταν ελάβαμε εξουσία στους ουρανούς, απεστατήσαμε από εκεί. Εμείς με ένα λόγο γεννούμε όλα τα πάθη πού αντιστρατεύονται στην ταπεινοφροσύνη, διότι όλα όσα την ευνοούν είναι αντιμέτωπά μας. Αλλά αφού και στον ουρανό εσημειώσαμε νίκη, πώς μπορείς εσύ να μας ξεφύγης;

Nosotras acostumbramos aparecer muchas veces después de muchas deshonras y después de la obediencia, de la tranquilidad y cuando no hay resentimientos, después de la mansedumbre y el servicio al prójimo. Nuestros hijos son las caídas de hombres espirituales, la cólera, la maledicencia, la ira, el rencor, el resentimiento, la amargura, los gritos, la blasfemia, la hipocresía, el odio la envidia, la autosuficiencia, la contradicción y la desobediencia.

Εμείς συνηθίζουμε πολλές φορές να εμφανιζώμεθα μετά από ατιμίες, από την υπακοή, από την αοργησία, από την αμνησικακία, από την πρόθυμη διακονία. Τέκνα ιδικά μας είναι οι πτώσεις των πνευματικών ανθρώπων, η οργή, η καταλαλιά, η πικρία, ο θυμός, η κραυγή, η βλασφημία, η υποκρισία, το μίσος, ο φθόνος, η αντιλογία, η ιδιορρυθμία, η απείθεια.

Sólo existe una cosa contra la cual no podemos vencer y te la decimos, presionados por tus látigos: si incesantemente te reprendes y te repruebas sinceramente ante el Señor, nos encontrarás tan débiles como una tela de araña. Pues, tú lo ves, el caballo del orgullo o soberbia es la vanagloria; está montado sobre ella. Pero la santa humildad y la reprobación de sí mismo se burlan tanto del caballo como del jinete, cantando melódicamente el himno de la victoria: «Cantemos a Señor, pues, se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y jinete» (Ex 15, 1), y en el abismo de la humildad.”

Ένα μόνο υπάρχει πού δεν μπορούμε να το νικήσωμε, και σου το φανερώνουμε, επειδή μας μαστιγώνεις: Εάν κατηγορής διαρκώς τον εαυτόν σου ενώπιον του Κυρίου με ειλικρίνεια, θα μας θεωρής ωσάν αράχνη. Ίππος επάνω στον οποίο είμαι ανεβασμένη, εγώ η υπερηφάνεια, είναι, όπως βλέπεις, η κενοδοξία. Η οσία όμως ταπείνωσις και η αυτομεμψία θα περιπαίξουν τον ίππο και τον αναβάτη του, ψάλλοντας μελωδικά την ωδή της νίκης: «Άσωμεν τω Κυρίω∙ ενδόξως γάρ δεδόξασται∙ ίππον και αναβάτην έρριψεν είς θάλασσαν» (Έξοδ. ιε΄ 1) και είς άβυσσον ταπεινώσεως.

Escalón vigésimo segundo: ¡el que lo ha subido, ha vencido! Por supuesto que, si lo ha logrado subir. San Juan el Sinaíta o el Clímaco

Βαθμίς εικοστή δευτέρα! Όποιος την ανέβηκε, ενίκησε∙ εάν βεβαίως κατώρθωσε να την ανεβή.

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)

  San Juan el Sinaita: Sobre la vanagloria y la soberbia u orgullo

Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου: Περί κενοδοξίας καί περί υπερηφανείας

La Escalera: Logos vigésimo primero Κλίμαξ: Λογος εικοστός πρώτος

Sobre la Vanagloria Περί κενοδοξίας

1. Algunos cuando tratan de hablar sobre los pazos y los loyismí, suelen clasificar la vanagloria separada de la soberbia u orgullo. Por eso son ocho los capitales loyismí malignos. Pero san Gregorio el Teólogo y otros muchos maestros, nos describen siete.

Yo también me inclino sobre estos siete. Porque, ¿quién puede tener soberbia u orgullo, si ha vencido la vanagloria? La diferencia que hay entre estos dos pazos, es la que hay entre un niño y un hombre, o entre el trigo y el pan; porque la vanagloria es el principio, y la soberbia es el fin. En esta ocasión, pues, hablaremos brevemente sobre el principio y el final de la impía vanagloria (o arrogancia, engreimiento). Digo brevemente, porque el que quisiere filosofar sobre ella en extenso, se parece aquel que trata vanamente pesar el viento.

2. La vanagloria sobre su forma es cambio del orden natural, corrupción de buenas costumbres, perversión de los buenos caracteres y las buenas conductas, mas descubridora de cosas ajenas reprochables; los vanagloriosos hacen estragos con sus “buenas obras” y acusan a los otros de sus defectos para engrandecerse ellos. Sobre su cualidad es disipación de los trabajos, perdida de sudores, falsa ladrona de los tesoros, descendiente de la infidelidad, precursora de la soberbia u orgullo, naufragio en el puerto, hormiga en la era, aunque es pequeña, sin ruido amenaza en robar todos los frutos y el trabajo del labrador.

3. La hormiga espera que se haga el trigo; y la vanagloria cuando ve crecer y amontonarse la riqueza espiritual; y la hormiga corre para robar; y la vanagloria goza porque esparcirá y destruirá. El espíritu de la desesperación o depresión cuando ve que se multiplica el mal, mientras que el espíritu de la vanagloria se alegra cuando ve se multiplica la virtud. La puerta de lo primero es la multitud de las heridas, y la puerta del segundo es la riqueza de los trabajos.

4. Observa y verás que la repugnante vanagloria incluso está entera hasta la tumba. La verás en las vestiduras, en los ungüentos, en las pompas fúnebres, en las fragancias y en muchas más cosas.

5. El sol resplandece en abundancia en todo; y en todas partes, en cada obra la vanagloria se alegra. Por ejemplo, cuando ayuno, me vanaglorio; y cuando disimulo para que no se me vea una virtud también me vanaglorio con la idea de que soy prudente. Si me visto bien, me venzo de ella, y si pongo ropa humilde, barata también me vanaglorio. Cuando hablo, ella me vence, pero cuando callo, también me vence. Es como un abrojo, de cualquier manera que le tires, siempre se queda con una punta hacia arriba.

6. El vanaglorioso aparentemente muestra que es creyente, pero es idólatra. Aparentemente respeta y venera a Dios, pero en realidad busca ser gustado y complacer a los hombres y no a Dios. El vanidoso es un hombre ostentoso; su ayuno no tendrá recompensa, ni su oración tendrá fruto, porque lo hace para ser elogiado de los hombres. El practicante vanidoso es doblemente perjudicado, ya que tortura su cuerpo, y no recibe recompensa alguna.

7. Quién no se reirá del servidor de la vanagloria, el cual se presenta para cantar o psalmodiar y a veces influenciado por ella, se ríe y otras veces llora ante todos.

8. El Dios algunas veces esconde a nuestros ojos los bienes que hemos adquirido. Pero llega ese que acostumbra halagarnos o mejor dicho, nos engaña y con sus alabanzas abre nuestros ojos. Y apenas se abran los ojos se disipa de nuestro interior el tesoro espiritual.

9. Aquel que halaga es un servidor de los demonios, conductor hacia la soberbia u orgullo, destructor de la compunción y recogimiento, ruina de las buenas obras y desviador del camino correcto. “Los que nos llaman bienaventurados son los que nos engañan” (Is 3,12).

10. Cualidad de los avanzados espiritualmente en la virtud es que soportan con coraje, paciencia y alegría las injurias. Pero cualidad de los sanados y santos es salgan intocables e imperturbables de los elogios y alabanzas.

11. He visto hombre que estaban en luto por sus pecados, y al ser elogiados, enfadarse por eso. Así como sabios comerciantes cambiaron el pazos de la vanagloria por el pazos de la ira.

12. “Nadie conoce las cosas y los pensamientos de un hombre sino su propio espíritu que está dentro de él” (1Cor 2,11). Por esto tienen que avergonzarse y cerrar su boca los que alaban y elogian a los demás en la cara.

13. Cuando escuchas que tu prójimo o amigo, estando o no tú presente, que te ha criticado o se ha burlado de ti, has de mostrar cariño sobre él y elogiarle.

14. Es una cosa grande expulsar de tu psique la alabanza de los demás. Pero mucho más grande es expulsar los elogios de los demonios que intentan meternos la vanagloria.

15. No ha mostrado humildad el que se ha despreciado a sí mismo, sino aquel que al haber sido despreciado e injuriado por otro, y a pesar de eso, no ha reducido su agapi al otro.

16. Cierta vez noté que el demonio de la vanagloria sembrando loyismí a un hermano y a la vez estos mismos loyismí revelarlos a otro. Y a continuación hacer al segundo que revele al primero los secretos de su corazón, de manera que este le alabe como profeta con el carisma de adivino previsor o como si tuviera el don de predicción. Algunas veces el sucio demonio de la vanagloria hasta en los miembros de nuestro cuerpo puede provocar movimientos y titilaciones.

No lo aceptes este demonio cuando te susurra obispados, magisterios o doctorados de teólogo. Ten cuidado porque es difícil expulsar el perro que está en la mesa de la carnicería. Apenas este perciba que estamos en una paz y tranquilidad, nos incita abandonar el desierto, el ejercicio y volver al mundo. Nos dice: “¡Ves para salvar las psiques que se están perdiendo!”.

17. Una es la forma de los Etíopes y otra las formas de las estatuas de piedra; de la manera semejante es la forma de la vanagloria de los cenovitas (los de vida común en los monasterios) y de otra de los eremitas.

18. Las visitas de la gente del mundo en el monasterio, primero las percibe la vanagloria e incita a los monjes más livianos salir a recibir los visitantes. Les hace caer en los pies de ellos, y así se pone el careto de la humildad, esta que se derrama del orgullo. Y comportándose de manera tímida, humilde y con tono de voz baja, mira las manos de los visitantes para tomar los regalos. Además, los llama señores y defensores y que en ellos, después de Dios, deben sus vidas los monjes.

A continuación mientras han sentado en la mesa, les sugiere que sean abstinentes y contenidos, fingiendo que ellos lo son. Y cuando viene la hora de la psalmodía, a los perezosos o negligentes les hace bien dispuestos, los que no tienen voz buena les convierte en calífonos, y a los soñolientos, despiertos con ganas de velar. Incluso les incita a lisonjear al que preside en el coro a que les ponga primeros en la psalmodía. Les hace llamarle maestro y padre. Y todo esto hasta que se marchen los visitantes. A los que son alabados y preferidos, los ha conducido al orgullo y a los que son subestimados, los ha conducido al resentimiento.

19. La vanagloria muchas veces en vez de honor provocó deshonra. Porque ocurrió que se enfadasen a causa de ella sus alumnos, y así les hizo pasar mucha vergüenza delante de los demás. La vanagloria a los irascibles en presencia de hombres los convirtió en apacibles. Y a los que tienen carismas naturales con un ataque sorpresa, utilizando estos carismas, muchas veces los ha conducido a la caída los miserables.

20. ¡He visto un demonio que afligió y expulsó a su hermano! Es decir, un monje que estaba iracundo y cuando llegaron los visitantes del mundo se cambió el miserable y de la ira pasó a la vanagloria, es decir, apareció como apacible en los visitantes. Por supuesto que no podía trabajar a la vez con los dos pazos, la ira y la vanagloria.

21. Aquel que se ha vendido a la vanagloria hace doble vida. Exteriormente con el hábito vive como monje, pero interiormente con sus pensamientos y disposiciones vive como mundano.

22. Esforcémonos por lograr la jaris (gracia, energía increada) de arriba y mucho más por saborear la doxa (gloria, luz increada) soberana. Porque el que ha saboreado esta doxa, despreciará toda doxa y alabanza terrenal. Y yo me sorprendo cómo uno podría despreciar la segunda sin haber saboreado la primera.

23. Muchas veces mientras nos había robado la vanagloria, volvimos nosotros y la hemos robado de una forma inteligente. He visto algunos que comenzaron un intento espiritual por vanagloria y, a pesar de que el comienzo era reprochable, el final fue bueno y elogiable, ya que modificaron el mal pensamiento.

24. El que se jacta de carismas naturales, es decir, perspicacia, facilidad en el aprendizaje, en la lectura y la pronunciación, ingenio y otros parecidos, éste nunca logrará bienes sobrenaturales. Porque el infiel en lo poco también en lo mucho será infiel y vanaglorioso.

25. Para la adquisición de la perfecta agapi (amor desinteresado), de los ricos carismas y de la fuerza previsora y milagrosa, muchos castigan injustamente sus cuerpos. Se han olvidado los miserables que estos dones se logran con la humildad que es la madre de todos estos, y no de los esfuerzos y castigos al cuerpo. El que exige regalos espirituales a cambio de sus esfuerzos, este ha puesto un cimiento endeble. Pero el que se considera a sí mismo siervo deudor, éste de repente recibirá de Dios riqueza espiritual que no esperada.

26. Nunca dejes ser convencido del demonio, el que balancea y destruye, cuando te aconseja que manifiestes tus virtudes para supuesta edificación de los que te escucharán. “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su psique-alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su psique- alma?” (Mt 16, 26). Ninguna cosa hay que tanto edifique a los que nos ven, que el comportamiento humilde, sincero y logos sin fingimientos. Así se da el ejemplo a los demás para que no se enorgullezcan, cosa que es más beneficiosa e útil para edificar que cualquier otra cosa.

27. Un Padre que tenía el don de prever o predicción, observó las siguientes cosas y las contaba: “Mientras estaba sentado en una reunión de monjes, vinieron los demonios de la vanagloria y de la soberbia (u orgullo) y se sentaron a mi derecha y a mi izquierda. Y el primer demonio me picó en la costilla con el dedo y me sugería decir una visión, contemplación que tuve en el desierto. Pero apenas que le rechacé, diciéndole: “Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida; sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean” (Sal 69, 3), inmediatamente el segundo desde mi izquierda me susurró en el oído: “¡Bravo, felicidades, has hecho muy bien! ¡Te has hecho grande porque has vencido mi desvergonzada madre!”

Entonces yo utilizando acertadamente el siguiente versículo del Salmo dije: “que vuelvan la espalda avergonzados los que me alaban diciendo: ¡bien felicidades, qué bien lo has hecho! (Sal 69, 4). Cuando pregunté, a este Padre con el don de prever: ¿cómo ocurre que la vanagloria sea la madre de la soberbia (u orgullo)?, él me respondió: “Las alabanzas envanecen e inflan la psique; y cuando la psique está ensalzada e inflada, entonces la arrebata la soberbia y “la sube hasta los cielos y de allí la tira a los abismos” (cf. Sal 96, 6).

28. Hay alabanza y honra que viene del Señor: ”Yo honro y alabo a los que me alaban y honran” (1 Re 2,30). Y hay alabanza que es consecuencia por obra y engaño diabólico. Porque dice: “hay de vosotros cuando os elogien y alaben todos los hombres” (Lc 6,26).

29. Percibirás y conocerás claramente la primera alabanza o gloria cuando la consideres peligrosa, cuando la evites de cualquier manera y cuando escondes tu buena vida a donde sea que te encuentres. Al contrario, la segunda gloria o alabanza la percibirás y conocerás cuando hicieres alguna cosa por muy pequeña que sea, “a fin de ser visto de los hombres” (Mt 23,5). Este maldito demonio nos incita a una vanagloria impía, profana en hacer alarde y fingir que tenemos virtudes que no tenemos, engañándonos con el lema: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras” (Mt 5,16). Muchas veces el Señor condujo a los vanagloriosos en caer y quedar sin vanagloria por un acontecimiento deshonroso que permitió ocurrir.

30. El principio de la no vanagloria es proteger la boca de palabras y aceptar y amar los descréditos; el medio, es cortar y no aceptar toda obra que nos proponen los loyismí de la vanagloria; y el último, si es que se puede hallar fin en el abismo, es hacer cosas involuntarias o inconscientes en presencia de la multitud que nos pueden poner en evidencia.

31. No escondas tu vergüenza con el pensamiento de no convertirte motivo de escándalo. Pero quizás no se debe usar siempre el mismo fármaco, sino que se tenga en cuenta el tipo de enfermedad o error.

32. Cuando nosotros buscamos la gloria y cuando ella sin ser llamada nos viene por si sola de los otros y cuando buscamos algo gracias a la vanagloria, acordémonos entonces de nuestro luto (según Dios), de la oración con temor a Dios y contrición o quebrantamiento, y así expulsaremos la desvergonzada vanagloria; por supuesto también si cultivamos la oración realmente. De otra manera, pongamos en nuestro pensamiento la memoria de nuestra muerte. Y si aún persiste, tengamos miedo por lo menos de la vergüenza y el descrédito que sigue esta gloria, puesto que: “cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido” (Lc 18,14). “Será humillado” no sólo en la otra vida sino seguro también en la presente.

33. Cuando los alabadores o mejor dicho, los engañadores empiezan a alabarnos, recordémonos inmediatamente la multitud de nuestros pecados, y seguro que veremos que somos indignos de tales alabanzas y honores.

34. Hay también algunos vanagloriosos que consideran que el Dios está obligado a escuchar y realizar algunas de sus peticiones; y el Señor acostumbra a concedérselos antes que se lo pidan por sus oraciones; y eso para que no vengan a ensoberbecerse y envanecerse, creyendo que lo alcanzaron por su oración.

35. Por regla general, los sinceros y sencillos de corazón y no viles, no caen en este venenoso pazos; puesto que la vanagloria es de comportamiento falso y destierra la sencillez.

36. Hay un gusano que después de crecer saca alas y vuela a las alturas. De la misma manera cuando la vanagloria ha crecido pare la soberbia (u orgullo) que es el jefe guía y el principio y fin de todos los males.

¡Escalón vigésimo primero! Βαθμίς εικοστή πρώτη!

La vanagloria es la cabeza de la soberbia u orgullo, y el que no se ha sido cautivado por ella, no caerá en la enemiga de Dios que es la descabezada soberbia.


La Escalera: Logos vigésimo segundo Κλίμαξ: Λογος εικοστός δεύτερος

Sobre la soberbia u orgullo Περί υπερηφανείας

1. La soberbia (u orgullo) es negación de Dios, una invención de los demonios, el desprecio de los hombres, la madre de la crítica maligna, descendiente de los elogios y las alabanzas, demostración de esterilidad (espiritual), alejamiento de la ayuda de Dios, precursor de la incoherencia, productor de caídas, causa de la epilepsia, fuente de ira y rencor, puerta de la hipocresía, sostén de los demonios, guardián de los pecados, creadora de falta de misericordia, ignorancia de la simpatía y compasión, amargo inquisidor, juez despiadado, adversario de Dios y raíz de la blasfemia.

2. El comienzo del orgullo es la vanagloria consumada; su estado intermedio es el desprecio al prójimo, la ostentación descarada de sus propias obras, la autoalabanza interior y el odio a los controles y los reproches. Y por último la negación de la ayuda de Dios, la exaltación de su capacidad propia y el comportamiento demoníaco o conducta demoníaca.

3. Escuchemos, pues, los que no queremos caer en una fosa profunda: muchas veces este pazos ama alimentarse de las alabanzas que hacemos a Dios. Porque no se presenta tan descarado desde el principio de modo de incitarnos negar a Dios.

4. He visto personas que con la boca daban gracias a Dios, pero interiormente se glorificaban a sí mismos. Sobre esto es testigo aquel fariseo que decía a Dios con jactancia: “¡Dios, gracias! (Lc 18,11).

5. Allí donde sobrevino una caída, antes había habitado el orgullo. Porque lo segundo es un preaviso de lo primero.

6. Escuché una vez a un hombre venerable decir: “Supongamos que existieran doce pazos deshonrosos. Si amas excesivamente uno de ellos, por ejemplo, la jactancia o presunción, entonces este pazos ocupará el lugar también de los otros once.

7. El monje altanero contradice con vehemencia, en cambio el humilde no conoce ni mira al otro con mirada opuesta. El ciprés no se inclina hacia el suelo para caminar; ni el monje altanero puede adquirir la obediencia.

8. El hombre altanero desea gobernar y dominar. De otra manera, en efecto, no puede, o mejor aún, no quiere, perderse a sí mismo enteramente.

9. “El Señor resiste y aborrece a los orgullosos” (1Ped 5,5), entonces, ¿quién va a compadecerles? “El Señor aborrece a los de corazón altivo” (Pr 16,5); entonces, ¿quién podría volver limpios y puros a semejantes hombres?

10. Lo que instruye y corrige a los orgullosos es la caída. Quien los aguijonea es el demonio. El abandono de Dios es pérdida de lógica o locura de la mente. Y los dos primeros males muchas veces fueron curados por hombres, pero el último es humanamente incurable.

11. Aquel que rechaza los reproches y controles ha manifestado que tiene este pazos, en cambio el que los acepta, se ha liberado de las cadenas del pazos.

12. Si con este único pazos, sin tener ningún otro, pudo hacer caer a uno de los cielos, debemos examinar si no sería posible sólo mediante la humildad podemos subir a los cielos.

13. La soberbia u orgullo es la pérdida de toda nuestra riqueza espiritual y de todos nuestros sudores espirituales. “Han clamado pero no hay salvación” (Sal 17,42), sin duda porque han clamado con orgullo; y “se volvieron hacia el Señor pero él no los escuchó” (Sal 17,42); seguramente porque no cortaban las causas de los pecados por los cuales pedían ayuda en la oración.

14. Un yérontas (anciano sabio) dotado de gran conocimiento espiritual aconsejó a un hermano orgulloso; y este le respondió: “Perdóname Padre. No soy orgulloso”. El sapientísimo yérontas le dijo: “¿Qué mejor muestra nos darías sobre este pazos que padeces de lo que nos acabas de decir, “de que no soy orgulloso?”. A tales hombres conviene mucho la práctica de la sumisión y obediencia, una vida más rigurosa y más humillante y también la lectura de las hazañas sobrenaturales de los Padres. Posiblemente así puede ser que en estos enfermos haya una pequeña esperanza de sanación y salvación.

15. Es ridículo que uno presuma de un adorno prestado por otro. Igualmente es la locura extrema que uno presuma de los dones de Dios. Enorgullécete solamente de las hazañas que poseías antes de nacer, porque todo que te vino después de tu nacimiento te lo ha regalado el Dios, incluso tu nacimiento.

16. Solamente las virtudes que has logrado sin tu nus (espíritu) y sin tu lógica (intelecto) son tuyas, puesto que el nus y la lógica te las ha regalado el Dios. Las victorias que has conseguido sin tu cuerpo sólo ellas son tuyas y se deben a tu esfuerzo, ya que el cuerpo no es creación tuya sino de Dios.

17. No tengas confianza antes de haber recibido tu sentencia definitiva del Juez, pensando en aquel invitado de la parábola evangélica, que entró en la sala de bodas, fue atado de pies y manos y echado a las tinieblas exteriores (cf Mt 22,13).

18. No levantes la cabeza altivamente, puesto que estás formado de tierra. Pues, muchos que eran santos e inmateriales fueron expulsados del cielo.

19. Cuando el demonio ha ocupado su lugar en la psique de aquellos que son sus seguidores, entonces se les aparece, tanto durante el sueño, como cuando están despiertos, bajo la apariencia de un ángel santo o de algún mártir y les revela misterios o los gratifica con carismas con el propósito que estos desdichados sean engañados y pierdan completamente la razón.

20. Incluso si hubiéramos sufrido miríadas de muertes, no podríamos pagar nuestra deuda. Porque una es la sangre de Cristo y otra la sangre de los servidores, por supuesto que no sobre su sustancia sino sobre el valor.

21. No dejemos nunca de escrutar y estudiar los Padres y los ilustradores que nos precedieron, comparándonos siempre con ellos; entonces descubriremos que no seguimos de ninguna manera las huellas de su forma monástica real de vivir, y que no mantuvimos sagradamente las promesas, sino que nos encontramos aún en un estado de vida completamente mundana.

22. Monje verdadero por excelencia, significa ojo de la psique totalmente sin levitar y sentidos corporales inmóviles. Monje es aquel que provoca contra suyo los demonios como bestias salvajes y los aleja cuando se aproximan. Monje significa éxtasis (extensión) incesante del nus y pena incesante sobre la vida actual. Monje significa hombre que se ha hecho uno con las virtudes, igual que aquel que se ha hecho uno con el hedonismo o placeres. Monje significa luz inextinguible al ojo del corazón de la psique. Monje significa abismo de humildad que ha derrumbado y ahogado en su interior todo espíritu malvado.

23. El olvido de los pecados provoca orgullo, pero el recuerdo provoca humildad.

24. Soberbia u orgullo significa extrema pobreza de nuestra psique que se presenta en la fantasía como rica y cree que vive en la luz, mientras se encuentra en la oscuridad. Este miserable pazos (patología, pasión, vicio) no sólo no deja que uno progrese sino que le precipita desde las alturas.

25. El orgulloso es una granada que está podrida en su interior, aunque reluce exteriormente de belleza. El monje orgulloso no necesita del demonio; él ha llegado a ser para sí mismo un demonio y un enemigo.

26. La oscuridad no es compatible con la luz; igual el orgulloso no es compatible con las virtudes. En el corazón de los orgullosos germinarán loyismí de blasfemias, en cambio en las psiques de los hombres humildes contemplaciones celestes. El ladrón se esconde de la luz del sol y el orgulloso desprecia los hombres apacibles.

27. Muchos orgullosos, no sé cómo, se han autoengañado y creyeron que han llegado a la altura de la apacia (sin pazos, impasibilidad). Pero a la hora de la muerte vieron su pobreza. Aquel que ha sido capturado por el orgullo, sólo con la ayuda del Señor puede tener esperanza, porque para él es vano esperar la sanación y salvación de los hombres.

28. Sorprendí y capturé una vez este descabezado engaño, es decir, la soberbia (u orgullo), cuando se acercaba para entrar en mi corazón, subido a la espalda de su madre, la vanagloria. Las dos las até con las cadenas de la obediencia, las azoté con el látigo de la humildad y así les interrogué con qué manera se introducen en mi interior. Y ellas mientras las estaba dando latigazos, me decían: “Nosotras no tenemos ni comienzo ni nacimiento; porque somos el principio y la generación de todos los pazos y vicios. A nosotras nos combate excesivamente la contrición del corazón, fruto de la obediencia; no podemos soportar y aceptar que alguien, no importa quién, nos gobierne y nos dé órdenes; por eso, cuando recibimos autoridad de los cielos, desertamos de allí. Nosotras con una palabra parimos todos los pazos y vicios que son contrarios a la humildad, porque todas las cosas que son favorables a ella, son contrarias a nosotras. Puesto que en el cielo hemos conseguido la victoria, ¿cómo tú podrás escaparte de nosotras?”.

Nosotras acostumbramos aparecer muchas veces después de muchas deshonras y después de la obediencia, de la tranquilidad y cuando no hay resentimientos, después de la mansedumbre y el servicio al prójimo. Nuestros hijos son las caídas de hombres espirituales, la cólera, la maledicencia, la ira, el rencor, el resentimiento, la amargura, los gritos, la blasfemia, la hipocresía, el odio la envidia, la autosuficiencia, la contradicción y la desobediencia.

Sólo existe una cosa contra la cual no podemos vencer y te la decimos, presionados por tus látigos: si incesantemente te reprendes y te repruebas sinceramente ante el Señor, nos encontrarás tan débiles como una tela de araña. Pues, tú lo ves, el caballo del orgullo o soberbia es la vanagloria; está montado sobre ella. Pero la santa humildad y la reprobación de sí mismo se burlan tanto del caballo como del jinete, cantando melódicamente el himno de la victoria: «Cantemos a Señor, pues, se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y jinete» (Ex 15, 1), y en el abismo de la humildad.”

Escalón vigésimo segundo: ¡el que lo ha subido, ha vencido! Por supuesto que, si lo ha logrado subir. San Juan el Sinaíta o el Clímaco

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)