Ἐν Ἀθήναις, τῇ 11Ἰουλίου 2013

Πρὸς τοὺς κ.κ. Ὑπουργοὺς Παιδείας καὶ Ἐσωτερικῶν

Θέμα: Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ἀθηναϊκοὶ Δῆμοι ὑποστηρίζουν καὶ χρηματοδοτοῦν νεανικὲς(;) ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἀποδομοῦν τὴν Πατρίδα, τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι καὶ τὴν οἰκογένεια
Συμφώνως μὲ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου, ἀναρτήσεις ἱστοχώρων τοῦ διαδικτύου, ἀλλὰ καὶ καταγγελίες γονέων, κατὰ τὸ τριήμερο 5, 6 καὶ 7 Ἰουλίου 2013 ἔλαβαν χώρα στὸ Θέατρο Βράχων “ἐκδηλώσεις” μὲ ἀνείπωτες προσβολὲς κατὰ τῆς Πατρίδος μας, τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καὶ τῆς οἰκογενείας, τὶς ὁποῖες διωργάνωσε μία ὁμάδα ὀνόματι “Schoolwave” μὲ τὴν ὑποστήριξι τῆς Γενικῆς Γραμματείας Νέας Γενιᾶς καὶ τῶν Δήμων Βύρωνος, Ὑμηττοῦ καὶ Δάφνης.
Οἱ “ἐκδηλώσεις” αὐτές, οἱ ὁποῖες ἐπαναλαμβάνονται τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνισχύθηκαν καὶ ἀπὸ ἰδιωτικοὺς φορεῖς, ὅπως μεγάλο τηλεοπτικὸ σταθμό, ἑταιρεία γαλακτοκομικῶν προϊόντων καὶ ὅμιλο κινητῆς τηλεφωνίας.
Στὸ διαφημιστικὸ ἔντυπο ἀναφέρεται μία σειρὰ μουσικῶν(;) συγκροτημάτων διαφόρων εἰδῶν ἀκραίας μορφῆς ρόκ, μὲ ὀνόματα ὅπως “Rotting Christ” (Χριστός, ποὺ …σαπίζει!!!) καὶ “Suicidal Angels” (Ἄγγελοι μὲ τάσεις αὐτοκτονίας!!!).Μόνον καὶ μόνον οἱ τρομακτικὲς εἰκόνες καὶ οἱ ἀνατριχιαστικὲς ζωγραφικὲς παραστάσεις τῶν ἐξωφύλλων τῶν κυκλοφορούντων δίσκων τῶν συγκροτημάτων αὐτῶν, προκαλοῦν τὸν ἀποτροπιασμὸ καὶ τὴν ἀπέχθεια κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος, ποὺ σέβεται στοιχειωδῶς τὴν ὑπάρξί του!
Τὸ “τραγούδι”-σύμβολο τῶν ἐκδηλώσεων, τὸ ὁποῖο ἀποκαλοῦν ἐθνικό(;) τους ὕμνο εἶναι  “Ἡ γιαγιὰ πρεζόνι”! Σ’ αὐτὸ προσβάλλεται ἡ πίστις ἐκατομμυρίων Ἁγίων, μαρτύρων, ἡρώων, ἀλλὰ καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ τὸν χυδαῖο χλευασμὸ τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς, καὶ ἐμπαίζεται ἡ ἀείποτε σοφὴ ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς γιαγιά, ποὺ προσφέρει τὴν στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπη της ἀναμεμειγμένες μὲ τὰ δάκρυά της καὶ τὴν θερμὴ προσευχή της, ποὺ ἀνεβαίνει ὡς θυμίαμα στὴν Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη ὁλόκληρης τῆς οἰκουμένης.
Ἡ σοφία τῶν μεγαλυτέρων, στὸ πρόσωπο τῶν νεωτέρων λογίζεται ὡς ἀπειλή! Ἡ γιαγιὰ στερεῖ ζωτικὸ χῶρο ἀπὸ τὴν κατ’ ἐπίφασιν ἐλευθερία καὶ πρέπει νὰ πηδήξη ἀπ’ τὸ μπαλκόνι! Αὐτό, ποὺ περνᾷ ὡς καταλυτικὸ μήνυμα εἶναι ἡ ὀντολογικὴ διάσπασις τῆς σχέσεως κοινωνίας καὶ ἀγάπης μὲ τὸν πλησίον, πολλῷ δὲ μᾶλλον μὲ κάποιον, ποὺ μᾶς ἀγαπᾷ ἀληθινὰ (γιαγιά, γονέα) καὶ Ἐκεῖνον (τὸν Χριστό), ποὺ ἔχει ἀποδείξει μὲ τὴν ἑκουσία αὐτοθυσιαστική, μοναδική, ἀληθινὴ ἀγάπη Του, ὅτι διαρκῶς μᾶς διακονεῖ καὶ μᾶς συμπαρίσταται στὶς εὐχάριστες, ἀλλὰ καὶ στὶς δυσάρεστες στιγμές μας.
Οἱ ἀπερίγραπτες, μεταξὺ ἄλλων, ἀκρότητες, κινήσεις, ἐκφράσεις καὶ χειρονομίες τῶν ἐπὶ σκηνῆς “συγκροτημάτων” καὶ τοῦ ὑστερικῶς κραυγάζοντος κοινοῦ παραπέμπουν σὲ ὁμαδικὲς τελετὲς συγκεκριμένου προσανατολισμοῦ καὶ πρέπει νὰ ἀποτελέσουν ἀντικείμενο εἰδικῆς ἐπιστημονικῆς καὶ ἰατρικῆς ἐρεύνης!

            Ἐρωτᾶσθε:

  1. Ἀποδέχονται καὶ ἐπικροτοῦν τὰ συναρμόδια ὑπουργεῖα τὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν “μουσικῶν ἐκδηλώσεων”; Ἂν ὄχι, γιατί διαθέτουν κονδύλια; Μήπως ἐπιδοτοῦν καὶ ἄλλες ἀναλόγου περιεχομένου “νεανικὲς” ἐκδηλώσεις; Ἂν ναί, ποιές καὶ μὲ ποιά ποσά;
  2. Μὲ ποιό σκεπτικὸ καὶ πόσα χρήματα δαπανῶνται ἀπὸ τὰ κρατικὰ ταμεῖα στὶς σημερινὲς ἐξαιρετικῶς ἀντίξοες συνθῆκες, γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς πρωτοφανεῖς καὶ τόσο προσβλητικὲς γιὰ τὴν ἰδιοσυστασία μας ὡς λαοῦ, “ἐκδηλώσεις”; Ἀπὸ πότε ἔχει ἡ διακωμώδησις τῆς Πατρίδος, τῆς Πίστεως καὶ τῆς οἰκογενείας τὴν ἔγκρισι καὶ τὴν χρηματοδότησι κρατικῶν φορέων;
  3. Ποιοί φέρουν ἀπὸ πλευρᾶς τῶν δύο ὑπουργείων, ἀλλὰ καὶ τῶν Δήμων, τὴν εὐθύνη τῆς ἐγκρίσεως αὐτῶν τῶν χορηγιῶν; Θὰ τοὺς ζητηθοῦν ἐγγράφως ἐξηγήσεις;
  4. Ποιά πρότυπα προβάλλουν τὰ ἀνωτέρω περιγραφόμενα γεγονότα στὶς νεώτερες γενεές καὶ μὲ ποιά ἐφόδια τὶς θωρακίζουν ἔναντι τῶν διαρκῶς αὐξανομένων προκλήσεων τῆς ἐποχῆς μας; Ὡς πότε θὰ  γίνεται ἀνεκτὴ ἡ ἀποδόμησις θεσμῶν καὶ ἀξιῶν στὴν πατρίδα μας;
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ! Ἡ ἀνωτέρω ἐρώτησις θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κατατεθῆ στὴν Βουλὴ μὲ τὴν διαδικασία τοῦ Κοινοβουλευτικοῦ Ἐλέγχου ἀπὸ ἕναν ἔστω ἐκ τῶν 300!

Διευθύνσεις Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Ἐσωτερικῶν

http://ethniki-eteria.blogspot.gr/2013/07/schoolwave-2013.html#more