Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου – Ὁ μεγάλος ἀντιαιρετικὸς Πατέρας (12 Μαΐου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἁγίους μας χαρακτηρίζονται ὡς Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Κι’ αὐτὸ διότι διακρίθηκαν, πέρα ἀπὸ τὴν ἁγιότητά τους, καὶ γιὰ τὴν μεγάλη προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία. Ἔχοντας τεράστια… μόρφωση, θεολογικὴ παιδεία καὶ ποιμαντικὴ ἱκανότητα, σημάδεψαν τὴν ἐποχή τους, ἀλλὰ καὶ παραμένουν στοὺς αἰῶνες αὐθεντίες καὶ πρότυπα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί εἶναι τοῦτο τὸ μεγάλο καὶ παράδοξο καὶ ἀκατάληπτο θέαμα;

Ἀφοῦ, λοιπόν, ἦρθαν ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος, ἔτρεξε μαζὶ τους καὶ ὅλος ὁ χορὸς τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Φτάνουν πρῶτα τὰ Χερουβείμ, τρέχουν ἀπὸ κοντὰ τὰ Σεραφείμ, βαστάζουν καὶ οἱ Θρόνοι, σκεπάζουν τὰ ἑξαπτέρυγα, ξαφνιάζονται τὰ πολυόμματα, καλύπτουν οἱ Δυνάμεις, ψάλλουν οἱ Ἀρχές, τρέμουν οἱ Τάξεις, σαστίζουν ὅλες οἱ στρατιὲς τῶν οὐράνιων ταγμάτων, πού,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τι ’ναὶ τοῦτο; Σιωπὴ βαθειὰ σήμερα στὴ γῆ…

Τι ’ναὶ τοῦτο; Σιωπὴ βαθειὰ σήμερα στὴ γῆ. Σιωπὴ βαθειὰ καὶ ἡσυχία βαθειά. Σιωπὴ βαθειά, γιατὶ ὁ Βασιλιὰς κοιμᾶται. Ἡ γῆ φοβήθηκε καὶ ἡσύχασε, γιατὶ ὁ Θεὸς μὲ τὸ σῶμα κοιμήθηκε κι ἐκείνους πού αἰῶνες κοιμόνταν ἀνέστησε. Ὁ Θεὸς μὲ τὸ σῶμα πέθανε καὶ ὁ ἄδης τρόμαξε. Ὁ Θεὸς γιὰ λίγο κοιμήθηκε κι αὐτοὺς πού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πολύ φθηνά, πουλᾶ ὁ Θεός τίς ἀρετές, σέ ὅσους ….

Κάτι από τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου. Πάλι από το Γεροντικό. Είναι το εξής:Έλεγεν ο Άγιος Επιφάνιος: Πολύ φθηνά, πουλά ο Θεός τις αρετές, σε όσους ενδιαφέρονται να τις αποκτήσουν. Για ένα κομματάκι ψωμί.. Για ένα πρόχειρο ρούχο.. Για ένα ποτήρι κρύο νερό.. Για έναν, οβολό..! Τόσο φθηνά πουλάει ο Θεός τις αρετές.Είναι μια αλήθεια αυτή,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου:Ὁ μεγάλος ἀντιαιρετικός πατέρας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ορισμένοι από τους αγίους μας χαρακτηρίζονται ως Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Κι’ αυτό διότι διακρίθηκαν, πέρα από την αγιότητά τους, και για την μεγάλη προσφορά τους στην Εκκλησία. Έχοντας τεράστια μόρφωση, θεολογική παιδεία και ποιμαντική ικανότητα, σημάδεψαν την εποχή τους, αλλά και παραμένουν στους αιώνες αυθεντίες και πρότυπα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος στή Θεόσωμη Ταφή τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί στόν Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία (Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου)

Α΄. Τι ’ναι τούτο; Σιωπή βαθειά σήμερα στη γη. Σιωπή βαθειά και ησυχία βαθειά. Σιωπή βαθειά, γιατί ο Βασιλιάς κοιμάται. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε, γιατί ο Θεός με το σώμα κοιμήθηκε κι εκείνους που αιώνες κοιμόνταν ανέστησε. Ο Θεός με το σώμα πέθανε και ο άδης τρόμαξε. Ο Θεός για λίγο κοιμήθηκε κι αυτούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Μυροφόρων

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Οι Μυροφόρες όταν είδαν το μνημέιο άδειο,  έμειναν εκστατικές, γιατί, τότε, δεν μπορούσαν  να διανοηθούν αυτό που τα πράγματα έδειχναν, ότι εκεί στο κενό μνημείο, Αυτός που αναστήθηκε, Αυτός τον Οποίο διακονούσαν επί τρία χρόνια δεν ήταν μόνο ο Διδάσκαλός τους, ο Μεσσίας, ο μέγας προφήτης, αλλά ήταν ασυγκρίτως ανώτερος, ο ίδιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου»

  Αγίου Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου  Ο αετός είναι ο βασιλιάς των ορνέων. Και λέγεται αετός, γιατί ζει πολλά έτη, ίσαμε εκατό. Σαν γεράσει, καμπουριάζει το ράμφος του, θολώνουνε τα μάτια του και δεν μπορεί πια να φάει και να δει. Τότε ανεβαίνει σε μεγάλο ύψος και χυμάει πάνω σε κανένα μυτερό βράχο για να ισιώσει το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Το πάθημα του διακόνου

Το πάθημα του διακόνου ΚΑΘΕ φορά πού ο άγιος Επιφάνιος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου (4ος αι). πρόσφερε την αναίμακτη θυσία και έλεγε το «ποίησον τον μεν αρτον τούτον… », αν δεν έβλεπε κάποια οπτασία, δεν ολοκλήρωνε τη θεία λειτουργία. Τι είδους οπτασία ήταν άραγε αυτή; Πιθανόν νά ήταν η κίνηση του ξύλινου περιστεριού, πού κρεμόταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Δαυΐδ ἑπτά φορές τήν ἡμέρα αἰνοῦσε τόν Κύριο

 ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ Επίσκοπον Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε ο Ηγούμενος ενός Μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο ανωτέρω Άγιος και του είπε με κάποια ικανοποίηση: – Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμελούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζομε με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. (σ.σ. Οι ώρες από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέννηση καί Ἀνάσταση!

 Απόσπασμα από τον ” Λόγο στην Θεόσωμη Ταφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστου” του  Αγίου Επιφανίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίας Της Κύπρου      Άγγελος ευαγγελίσθηκε στη Μαρία τη γέννηση του Χριστου ως ανθρώπου, και Άγγελος ευαγγελίσθηκε στη Μαγδαληνή Μαρία τη φοβερή ανάσταση από τον τάφο.   Νύχτα γεννιέται ο Χριστός στη Βηθλεέμ και πάλι νύχτα ξαναγεννιέται…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

  ᾿Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου ᾿Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα· «Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ» ἤτοι Εἰς τήν Θεόσωμον Ταφήν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καί εἰς τόν ᾿Ιωσήφ τόν ἀπό ᾿Αριμαθαίας, καί εἰς τήν ἐν τῷ ͺ῞Αδη τοῦ Κυρίου κατάβασιν, μετά τό σωτήριον πάθος παραδόξως γεγενημένην. (ΒΕΠΕΣ 77, σελ. 139-157) ῾Ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου

Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ὁ τριήμερος ἀνέτειλε σήμερα κι᾽ ὁλόκληρη ἐφώτισε τήν πλάση. Ὁ τριήμερος καί προαιώνιος Χριστός, τό τσαμπί τοῦ σταφυλιοῦ, βλάστησε καί τόν κόσμο πλημμύρισε ἀπό χαρά. Τήν ἀβασίλευτην αὐγή ἄς δοῦμε. Πρίν ἔρθη ἡ αὐγή, ἄς τή δοῦμε σήμερα καί ἀπ᾽ τή φωτοπλημμύρα ἄς γεμίσουμε ἀπό χαρά. Τίς πόρτες τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας (31 Ιουλίου)

 Απόσπασμα από Ομιλία του Αγίου Επιφανίου Θ. Όταν βράδιασε, λέει, ήλθε ένας πλούσιος άνθρωπος που το όνομά του ήταν Ιωσήφ. Αυτός τόλμησε και παρουσιάστηκε μπροστά στον Πιλάτο, και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Παρουσιάστηκε ένας θνητός μπροστά σε έναν θνητό ζητώντας να λάβει τον Θεό. Ζήτα τον Θεό των θνητών. Ο πηλός μπροστά στον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου

  Η Εις Άδου Κάθοδος του Κυρίου του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου Ο ΑΔΗΣ: Με την υποταγή του κόσμου στην εξουσία του Διαβόλου, αμέσως μετά την Πτώση των Πρωτοπλάστων, ο άνθρωπος αποκόπηκε από το Θεό και φυλακίσθηκε στον Άδη. Στον Άδη ο άνθρωπος “ζούσε” δυστυχισμένα επειδή ήταν αποκομμένος από το Θεό που είναι η πηγή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία εἰς τά Βάϊα (Ἁγίου Ἐπιφανίου , ἐπισκόπου Κύπρου)

Χαῖρε μέ ἀσυγκράτητη χαρά, θυγατέρα τῆς Σιών. Ἀπόλαυσε βαθιά χαρά καί ἀναγάλλιασε, ὁλόκληρη τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία. Ἔρχεται πάλι σέ σένα ὁ Βασιλιάς. Ὁ νυμφίος σου ἔρχεται καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἄς βγοῦμε νά Τόν προϋπαντήσουμε. Ἄς βιαστοῦμε νά δοῦμε τή δόξα Του. Ἄς προλάβωμε νά τιμήσωμε τόν ἐρχομό Του μέ χαρά. Ἄλλη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παιδιά μου νά φυλᾶτε τόν ἑαυτό σας καθαρό ἀπό κάθε μολυσμό “σαρκός καί πνεύματος”, γιά νά τελεῖται ” ἅξια τά θεῖα μυστήρια

Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΦΥΛΑΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΛΥΣΜΟ “ΣΑΡΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”, ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΞΙΑ ΤΑ ΘΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ» Κάθε φορά που ο άγιος Επιφάνιος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου (4ος αι). πρόσφερε την αναίμακτη θυσία και έλεγε το «ποίησον τον μεν άρτον τούτον… », αν δεν έβλεπε κάποια οπτασία, δεν…

Συνέχιση ανάγνωσης