Ὁ Σωτήρ, προνοητής και ἰατρός τοῦ κόσμου. Ἅγιος Ἐφραίμ

Από Φωνὴ Βοῶντος Ο ΣΩΤΗΡ, ΠΡΟΝΟΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ,   Ὁ Κύριος λέει στὸ Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ ἄπιστος στὰ λίγα εἷναι ἄπιστος καὶ στὰ πολλά [Πρδ. Λουκ. 16, 10]. Μὲ τὰ λίγα ἐννοεῖ ὅσα μᾶς ὑποσχέθηκε γι’ αὐτὴ τὴ ζωή, δηλαδὴ τροφές, ἐνδύματα καὶ ὅσα χρειάζονται στὸ σῶμα, γιὰ τὰ ὁποῖα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος ἕτερος κατανυκτικός – Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Sermo alius compunctorius Λόγος ἕτερος κατανυκτικός   Κατανύγηθι, ψυχή μου, κατανύγηθι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς εἴληφας παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐφύλαξας· κατανύγηθι ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἔπραξας κακοῖς· κατανύγηθι ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ὁ Θεὸς ἐμακροθύμησεν ἐπὶ σοί. Κατανύγηθι καὶ μετανόησον, ἵνα μὴ τῷ ἐξωτέρῳ σκότει παραδοθῇς. Μετανόησον, ψυχὴ ταλαίπωρε, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐπὶ τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης