Μία ὀφθαλμοφανής παρουσία τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου

  ΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ή παρουσία του ‘Αγίου Ιεροθέου είς την Μονήν καί την περιοχή Μεγάρων είναι αισθητή. Πάλι, στο καιρό του Β’ πολέμου, μία εκ των τότε μοναζουσών, ή Σεβάσμια μοναχή Σαλώμη Άδαμάκη, νικηθεΐσα από την άνθρωπίνην άδυναμίαν έφοβήθη τον κίνδυνο των κατακτητών που πήγεναν κάθε λίγο και λιγάκι στην Ιερά…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΠΟ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ.” Φεύγουσα, λοιπόν, βλέπει ὀφθαλμοφανῶς ἕναν λευκογένη ἱερέα μέ ἐξαστράπτουσαν στολήν λαμπρόν, ὁ ὁποῖος τήν ἐρώτησε: πού πηγαίνει. Ἐκείνη ἀπήντησε τήν ἀλήθεια, ὅτι φεύγει ἀπό τήν Μονή. Τότε της λέγει: «Ἐγώ, δέν φυλάγω τό σπίτι μου»; Καί ἔγινε ἄφαντος. “

Η παρουσία του Αγίου εις την Μονήν καί την γύρω περιοχή είναι αισθητή. Εν καιρώ του πολέμου του 1940, μία εκ των τότε μοναζουσών, η Γερόντισσα Σαλώμη Αδαμάκη, νικηθείσα από την ανθρωπίνην αδυναμίαν εφοβήθη τον κίνδυνο των Γερμανών καί απεφάσισε να φύγη. Φεύγουσα, λοιπόν, βλέπει οφθαλμοφανώς έναν λευκογένη ιερέα μέ εξαστράπτουσαν στολήν λαμπρόν, ο οποίος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαυμαστά γεγονότα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων ὑπό Ἰσιδώρας μοναχῆς.«Οἱ πρῶτες μοναχές μετά τήν ἐπανίδρυσΙν, ἤκουσαν πολλάκις ὑμνωδίες ἀγγελικές κατά τίς νυκτερινές ἀκολουθίες (τότε ἐγείροντο εἰς τίς 2 μετά τό μεσονύκτιον).Κάποτε δέ, ἤκουσαν τό «Χαῖρε Ἱερόθεε, ἀρχιεράρχα Ἀθηνῶν».

    Οι πρώτες Μοναχές μετά την επανίδρυσιν, ήκουσαν πολλάκις υμνωδίες αγγελικές κατά τις νυκτερινές ακολουθίες (τότε εγείροντο εις τις 2 μετά το μεσονύκτιον). Κάποτε δε, ήκουσαν τό «Χαίρε Ιερόθεε, αρχιεράρχα Αθηνών».       Τούτο εδιηγούντο με δέος εις τις επόμενες Μοναχές διά να γίνουν καί εκείνες μέτοχοι της υπερκόσμιου χαράς, πού έλαβον τότε. Θα ήτο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ροδιά στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Ἱερόθεου πού ἀπό τόν καρπό της οἱ στεῖρες τεκνοποιοῦσαν. Θαυμαστά γεγονότα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἱερόθεου Μεγάρων ὑπό Ἰσιδώρας Μοναχῆς

    Μάλιστα βεβαιώνει ότι καί εις τούς χρόνους του πάππου της τούτου (δηλαδή πριν πέντε γενεές) υπήρχε ήδη η ροδιά εις τον τάφο του Αγίου καί εκ του καρπού της ελάμβανον αι στείρες καί τεκνοποιούσαν.       Τό 1894, διηγείτο εις τά παιδία καί τά εγγόνια της η Ξένη Ιωάννου Οίκονομοπούλου (του «Γιαννάτση του…

Συνέχιση ανάγνωσης