«Μετανοήσατε, κλάψετε, θρηνήσατε, πενθήσατε, νηστέψατε, ἐπιστρέψατε. Ἔρχεται, ἔρχεται, ἔρχεται σφαγή! Κακό καί ἀνεμοθύελλα στήν οἰκουμένη καί στήν Ἑλλάδα».

Στις 2 Μαρτίου του 1979 εμφανίστηκε ο Προφήτης Ηλίας σε έναν ταξιτζή και κήρυξε μετάνοια και επιστροφή του κόσμου στον δρόμο του Θεού. Συγκεκριμένα, ο Προφήτης Ηλίας εμφανίστηκε ως καλόγηρος στον Πειραιά, όπου πήρε ένα ταξί για να πάει στην Καστέλλα. Εκεί υπάρχει μια Εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Με το που φτάνουν στην Εκκλησία, κάνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἔνδοξος προφήτης Ἠλίας (Ἀφιέρωμα μέ 2 βίντεο καί Παρακλητικό Κανόνα)

Ἀπολυτίκιον    Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. Κοντάκιον   Ἦχος β’. Αὐτόμελον. Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ Δύο Προφῆτες (Γ’ ΜΕΡΟΣ)

Το έργο των δύο Μαρτύρων. Ποιο, θα είναι, λοιπόν, το έργο των δύο μαρτύρων της Εκκλησίας; Όπως προαναφέραμε ο Ηλίας και ο Ενώχ θα σταλούν από τον Θεό στη γη, σαν «αρωγοί της ανθρωπίνης ασθενείας». Θα’ ρθούν σαν «πρωτοστάτες» των πιστών, όπως λέγει ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, κατά του σατανοφόρου Αντιχρίστου. Θα’ ρθούν σαν επικεφαλής…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά θαύματα τῆς προσευχῆς – Θά σωθοῦμε, διά τῆς ζωντανῆς προσευχῆς

   TA ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  ΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἁγίους τῆς πίστεώς μας, ὁ ἔνδοξος προφήτης Ἠλίας. Ἔζησε πρὸ Χριστοῦ, ἀλλὰ εἶνε καὶ «ὁ δεύτερος πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ» (ἀπολυτ.). Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον δημοφιλεῖς ἁγίους· πολλοὶ φέρουν τὸ ὄνομά του, σὲ πολλὲς κορυφὲς εἶνε κτισμένα ἐκκλησάκια ἐπ᾿ ὀνόματί του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ θεολογία τῶν διηγήσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τοῦ Προφήτου Ἡλία (Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας)

 Kατά πρῶτον εὐχαριστῶ τόν Ποιμενάρχην τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Κύριον Κύριον Ἄνθιμον, διότι μοῦ παρέσχε τήν ἄδεια νά ἔλθω στήν Ἱερά Του Μητρόπολη, διά νά μετάσχω στό θεολογικό αὐτό Συνέδριο, τό ἀφιερωμένο στήν μεγάλη προσωπικότητα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τόν προφήτη Ἠλία· ἔπειτα δέ εὐχαριστῶ καί τήν ἐπιτροπή τοῦ Συνεδρίου, διότι προσεκάλεσε καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί συμβολίζει ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Προφήτη Ἡλία μέ τόν κόρακα;

 Όπως ο Θεός έτρεφε τον Προφήτη Του για τριάμισι χρόνια, έτσι θα τρέφει και τον λαό Του στην έρημο για ίσο χρονικό διάστημα. Αλλά εκεί στην έρημο ο προφήτης Ηλίας τί έτρωγε; «Και οι κόρακες έφερον αυτώ άρτους το πρωί και κρέα το δείλης, και εκ του χειμάρρου έπινεν ύ­δωρ.» Κοράκια του έφερναν ψωμί το πρωί,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀντίδοτο γιά τόν Οἰκουμενισμό: ἡ ἁγία τρέλα τοῦ πύρινου Προφήτη

Αντίδοτο για τον Οικουμενισμό: η αγία τρέλα του πύρινου Προφήτη Γράφει: Ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα Παΐσιος Παπαδόπουλος « Καὶ ἀνέστη ᾿Ηλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο»·(Σοφ. Σειρ.48, 1) Από τους γνωστότερους και μεγαλύτερους προφήτες που τιμά η Εκκλησία μας είναι ο Ηλίας ο Θεσβήτης….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Ἠλίας, μέρος δ΄ τελευταῖο

 ΟΜΙΛΙΑ 3η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου  “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”   Ὁ Ἀντίχριστος ὀργίζεται μ᾿ αὐτούς πού κρύφτηκαν στήν ἔρημο, καί κάνει πόλεμο μέ τούς λοιπούς Χριστιανούς στίς πόλεις. «Καί ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπί τῇ γυναικί, καί ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετά τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καί ἐχόντων τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ1». Ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Ἠλίας μέρος γ΄

    ΟΜΙΛΙΑ 3η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”    Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ἀποκρυβεῖ. Στά τριάμισι αὐτά χρόνια τῆς τυραννίας του Αντιχρίστου ο λαός του Θεού πρέπει να αποκρυβεί «μικρόν ὅσον ὅσον1». Προσέξτε· τριάμισι χρόνια πρέπει να κρυφτεῖ! Γιατί ὅμως πρέπει νά κρυφτεῖ; Γιά νά γλυτώσει. Γιά νά γλυτώσει τόν θάνατο; Ὄχι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Ἠλίας μέρος β΄

   ΟΜΙΛΙΑ 3η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”    Ὁ Θεός προστατεύει τόν Προφήτη Του. Ἀλλ᾿ ὅμως ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, προστατεύει τόν Προφήτη Του. τόν προστατεύει ἀπό τήν ὀργή τοῦ Ἀχαάβ. Διότι ὅταν ἄκουσε αὐτά ὁ Ἀχαάβ, ἔμεινε ἔκπληκτος. Καί πρίν προλάβει νά ἀντιδράσει, ὁ Προφήτης ἐξαφανίστηκε. Γι᾿ αὐτό σᾶς εἶπα ὅτι σάν ἀστραπή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Ἠλίας μέρος α΄

    ΟΜΙΛΙΑ 3η  π. Ἀθανασίου τιηναίου  “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  Ὁ Προφήτης Ἠλίας στήν ἐποχή του καί στά ἔσχατα   «Ὡς ἐδοξάσθης, Ἠλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σου. καί τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι; ὁ ἐγείρας νεκρόν ἐκ θανάτου καί ἐξ ἅδου ἐν λόγῳ Ὑψίστου. ὁ καταγαγών βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καί δεδοξασμένους ἀπό κλίνης αὐτῶν· ὁ ἀκούων ἐν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Ἡλίας (Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας)

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 20 Ἰουλίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός μεγάλου προφήτου, τοῦ προφήτου Ἠλία τοῦ «Θεσβίτου». Λέγεται ἔτσι, γιατί καταγόταν ἀπό τήν Θεσβών τῆς Γιλεάδ, τῆς πέραν τοῦ Ἰορδάνου χώρας. Ὁ προφήτης αὐτός ἔμεινε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς καί τό σφράγισμα ΧΞΣ’

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΧΞΣ΄ Aκόμη να στοχάζεσθε και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, καθώς γράφουν τα βιβλία της Εκκλησίας μας και λέγουν εις τον όγδοον αιώνα έχει να γένη το τέλος του κόσμου. Μα πρωτύτερα έχει να γεννηθεί ο Αντίχριστος και να κάμει τόσα κακά εις τον κόσμον και έχει να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ σκληρότητα τοῦ προφήτη Ἡλία & ἡ τιμωρία του

Απόσπασμα μιας βαρυσήμαντης ομιλίας για τον προφήτη Ηλία, του μητροπολίτη Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως π. Ιερεμία Φούντα, καθηγητή πανεπιστημίου, ενός από τους σημαντικότερους μελετητές της Παλ. Διαθήκης στη σημερινή Ελλάδα.  Αξίζει να τη διαβάσετε ολόκληρη (περιέχει όλη την ιστορία του προφ. Ηλία, με πολλά στοιχεία άγνωστα στους πολλούς) εδώ, απ’ όπου και το παρακάτω απόσπασμα. Οι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἡλίας (+ Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη)

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   (Ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Ἡγουμένου π.Γεωργίου Καψάνη) Ἡ ἐποχή πού ἔζησε ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἠλίας γύρω στό 800 π.Χ. ἔχει πολλά τά κοινά καί μέ τήν σημερινή ἐποχή πού ζοῦμε ἐμεῖς. Ἦταν καί τότε, εἶναι καί σήμερα μία ἐποχή ἀποστασίας ἀπό τήν πίστι τῶν Πατέρων. Καί ἡ ἀποστασία γίνεται συνήθως διά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Εἶμαι ὁ προφήτης Ἡλίας…νά κηρύξεις σέ ὅλους νά μετανοήσουν»

   «ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ… ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ»  Ένας στρατιώτης στην Ήπειρο, έκαμε τη σκοπιά του στον στρατώνα και περί τα μεσάνυκτα άκουσε βήματα ανθρώπου να τον πλησιάζουν. Υπέθεσε ότι επρόκειτο για έφοδο του αξιωματικού… Φώναξε «άλτ», όμως πάλι τα βήματα ακούγονταν να τον πλησιάζουν. Για δεύτερη φορά –με το όπλο ανά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ προφήτης Ἠλίας καί ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Ὁ προφήτης  Ἠλίας καί ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη Ἕξι μῆνες ὑπῆρξε μιὰ τελεία ἀνομβρία ἐκεῖ ποὺ ζοῦσε ὁ Προφήτης Ἠλίας καὶ πάλι «προσηύξατο» καὶ ἔβρεξε ὁ Οὐρανός. Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτάζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν μνήμη τοῦ πυρίνου Προφήτου Ἠλιού, τοῦ ζηλωτοῦ Προφήτου, τοῦ θαρραλέου Προφήτου, τοῦ ὁμολογητοῦ Προφήτου,…

Συνέχιση ανάγνωσης