Ἡ Ἁγία Σκέπη. Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου

   Ἡ Ἁγία Σκέπη Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος Σήμερα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου προσκυνηταί, ὡς γνωστόν, ἑορτάζει τήν Σκέπην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀφορμή καί αἰτία τῆς καθιερώσεως αὐτῆς τῆς Θεομητορικῆς μεγάλης ὄντως ἑορτῆς ἐστάθη ἕνα ὑπερφυές ὅραμα, τό ὁποῖο εἶδε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός. Αὐτό τό ὅραμα, περιληπτικά, ἔχει ὡς ἑξῆς:…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά Ἅγια Θεοφάνεια (Ἀρχ. Αρσένιος Κατερέλος, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος)

Ὅταν ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος συνεπλήρωσε τό τριακοστόν ἔτος τῆς ἡλικίας Του, γιατί ὡς Θεός πού ταυτόχρονα ἦταν εἶναι ἄχρονος, ἐπῆγε στόν Ἰορδάνη ποταμό γιά νά βαπτισθῆ ἀπό τόν Ἰωάννη. «Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;». Ἐγώ ἔχω ἀνάγκη νά βαπτισθῶ ἀπό Ἐσένα καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία περὶ ὑπακοὴς

        Τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Κατερέλου Σεβαστή Γερόντισσα, μετά τῆς θεοφιλοῦς ἐν Χριστῷ συνοδείας σας, δι᾽ εὐχῶν ἐδῶ τοῦ Γέροντά σας, κάνομε, σήμερα, τήν σύναξι αὐτή. Ὅταν μοῦ εἴπατε, Γέροντα, νά μιλήσω σ᾽ αὐτήν τήν σύναξι, σκέφθηκα γιά ποιό θέμα νά μιλήσω σέ ἀδελφές πού τυγχάνουν ἀπό ἐτῶν πνευματικά σας τέκνα. Καθ᾽ ὅ,τι, καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐκπόρευσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

     Γράφει ὁ πατήρ Ἀρσένιος Κατερέλος Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου  Δίβρης Φθιώτιδος Τό σημερινό μας θέμα ἀναφέρεται εἰς τήν Ἁγία Τριάδα καί κυρίως εἰς τήν ἐκπόρευσιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἐκπόρευσις εἶναι μία ἀπό τίς πάμπολλες διαφορές μας πού ἔχομε μέ τούς αἱρετικούς Παπικούς. Ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε μέ τήν Θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἦταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ σωτήριες συνέπειες τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος

   Ἡ ἐπισφράγησις τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου ἦταν τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως. Μέ τήν Σάρκωσί Του ὁ Θεός Λόγος προσέλαβε τήν ἀνθρωπίνη φύσι καί μέ τήν Ἀνάληψί Του ἐξῆλθε τοῦ κόσμου τούτου πρός τόν Οὐρανό ”πλουσιώτερος”, συναποκομίζοντας τήν ἀνθρωπίνη φύσι. Σέ αὐτήν ἐμπεριέχεται ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα. Ἔτσι, συναπεκόμισε ὅλα τά λάφυρα-ἀνθρώπους πού ἅρπαξε ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, Ἱστορική καί προσωπική Θεοαποκάλυψις

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΟΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Θά ἠμποροῦσε ὁ Θεός νά ἀποκαλύπτεται στούς ἀνθρώπους  σέ κάθε γενεά. Δέν τό κάνει ὅμως, διότι θέλει νά διατηρῆται ἡ Παράδοσις, νά παραδίδη δηλαδή ἡ κάθε γενεά ἐκεῖνο τό ὁποῖο παρέλαβε ἀπό τήν προηγουμένη, καί ἔτσι, μέ τήν παράδοσι αὐτή, μή ἀποκαλυπτομένου τοῦ Θεοῦ, νά διατηρῆται ἡ πίστις. Δέν ἔχει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Παναγία ἡ Ἡσυχάστρια-Ἡσυχασμός καί ὁμολογία. Ἀρχ. Ἀρσ. Κατερέλος

    Σεβαστοί μου πατέρες, ὁσιολογιωτάτη Γερόντισσα Ἰωάννα μετά τῆς θεοφιλοῦς συνοδείας σας καί εὐλογημένοι προσκυνηταί τοῦ ἱεροῦ τούτου Ἡσυχαστηρίου, δέν ὑπάρχει μεγαλυτέρα χαρά καί δέν ὑφίσταται πλουσιωτέρα εὐλογία γιά τόν πραγματικά πιστό Ὀρθόδοξο Χριστιανό ἀπό τοῦ νά ὑμνῆ τήν Πανάχραντο Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποδίδοντας τήν προσκύνησι ἐνώπιον τῶν δύο πλέον εἰκόνων…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γέροντάς μου Ἰσαὰκ ὁ Λιβανέζος – Μέρος Γ΄ .Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ´ Δεῖτε τὸ Β΄ μέρος ΕΔΩ   Π. ΙΩΗΛ – ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΚΤΗ: Πῆτε μας τώρα ὅ,τι ἐπιτρέπεται ἀπό τήν ζωή τοῦ Κελλιοῦ σας στήν Καψάλα. Ποιό ἦταν τό πρόγραμμά σας καθώς ἐπίσης καί ἐάν ὑπάρχουν κάποια περιστατικά πού αὐθορμήτως ὁ Γέροντάς σας ξεδίπλωνε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἀνάστασις, ἀποκλειστικότης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

   Ποτέ καί πουθενά, σέ καμμία θρησκεία ψεύτικη ἤ φιλοσοφία ἀνθρώπινη, ποτέ κανείς δέν ἐσκέφθηκε, εἴτε στά σοβαρά, εἴτε στά ἀστεῖα, πώς ἦταν δυνατόν νά νικηθῆ ὁ πιό ἀνεπιθύμητος παρείσακτος στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας, ὁ θάνατος, πού ἀναμφισβήτητα ἀποτελεῖ τήν κορυφαία ὀδύνη τῆς παρούσης ζωῆς. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, πού κατήργησε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, Ἡ περίοδος τῆς Χάριτος

    Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Στήν ἀρχή, ὁ ἄνθρωπος ἑλκύεται μέ τόν α´ ἤ β´ τρόπο ἀπό τήν δωρεά τῆς Χάριτος. Στήν γνησία – ἀτέλεστη ἐμπειρική πραγματικότητα ὁ ἄνθρωπος ἑλκύεται αἰσθητά ἀπό τήν Χάρι, διότι γεύεται τήν ἐπίσκεψι τοῦ Θεοῦ, ”τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν”, πού τοῦ παρέχει νέα πνευματικά φτερά. Τότε ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται πνευματικά….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ σεσοφισμένος δισταγμός τῆς Παναγίας κατά τόν Εὐαγγελισμό της. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

   Κατά τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ἀπό τήν πλευρά τῆς Παναγίας, δεσπόζει ὁ ἀρχικός θεοφιλής δισταγμός Της στά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Ἡ ταραχή Της δέν ἦτο προϊόν ἀπιστίας, ἀλλά ὠφείλετο στόν φόβο μή τυχόν πλανηθῆ, ὅπως ἡ Εὔα παλαιότερα. Ἐάν ἀπιστοῦσε, δέν θά ἔλεγε μετά τό «νά, ἡ δούλη Κυρίου, ἄς μοῦ γίνη κατά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, Ἡ προσωπική μας σχέση μέ τόν Θεό

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ  ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ἡ ὁδός τοῦ Χριστιανοῦ ποτέ δέν μπαίνει σέ πνευματικά καλούπια. Δέν ὑπάρχει κάποιος νόμος, πού νά διέπη τούς πάντες καί τά πάντα στήν ἐν Θεῷ ζωή. Διότι τό Ἅγιον Πνεῦμα ὅπου, ὅπως καί ὅταν θέλη ”πνεῖ”. Ἡ σχέσις τοῦ κάθε ἀνθρώπου μέ τόν προσωπικό ζῶντα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Ἀρσένιος Κατερέλος – Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως -Ἀπό τήν κατά Θεόν ὀδύνη στήν ἐν Θεῷ ἠδονή

Γέροντας Αρσένιος Κατερέλος – Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως -Από την κατά Θεόν οδύνη στην εν Θεώ ηδονή (mp3) Ομιλία κατά την Θεία Λειτουργία εις την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος – Εκφ:23-03-2014 – Μέγεθος:20,1 MB – Διάρκεια:00:22:00 (14/3/2015) Για να ακούσετε πατήστε εδώ Πηγή:  impantokratoros.gr Γέροντας Αρσένιος Κατερέλος – Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως -Από την κατά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Βιβλιοπαρουσίαση: Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου, Ὁ Γέροντάς μου Ἰσαάκ ὁ Λιβανέζος

Από τον Πρόλογο του βιβλίου Με συνοχήν καρδίας, συγκίνησιν πολλήν και ευγνωμοσύνην άπειρον, κατόπιν εντόνου αδελφικής προτροπής, εις σειράν τριών εκπομπών, εις τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης, αναφέραμε πτυχές από την ζωή, τις θέσεις και τα φρονήματα του μακαριστού Γέροντός μας Ισαάκ του Λιβανέζου. Επίσης στη νέα αυτή έκδοσι επισυνάψαμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κάποιες προϋποθέσεις τῆς θεαρέστου προσευχῆς-Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος

     Ἡ προσευχή, γιά νά εἶναι θεάρεστη, ἐκτός τοῦ ὅτι πρέπει νά εἶναι τελωνική καί νά μήν ἔχωμε ἐχθρότητες πρός τούς ἄλλους, πρέπει νά συνοδεύεται καί ἀπό κρυφές ἐλεημοσύνες, ὅπως ἔκανε ὁ Κορνήλιος. Ὁ Κύριος ἀρέσκεται νά βλέπη τόν κρυφό πνευματικό μας ἀγῶνα. Πρέπει νά ἐλεοῦμε χωρίς νά κάνωμε διαφήμισι, δῆθεν γιά νά ὠφεληθοῦν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, Προσευχή -Ἐχθρότης πρός τούς ἄλλους – Διαπροσωπικές σχέσεις

  ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΕΧΘΡΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ – ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Γιά νά εἶναι θεάρεστη ἡ προσευχή μας, ἐκτός τῶν ἄλλων, δέν πρέπει νά ὑπάρχη ἐχθρότητα μέ τόν ὁποιονδήποτε συνάνθρωπό μας. Αὐτό ἐκφράζεται διάχυτα στό ”Πάτερ ἡμῶν”, καί ὄχι μόνον ἐκεῖ. Γιά νά μᾶς συγχωρήση ὁ Κύριος καί νά ”πετάξη” ἡ προσευχή μας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τελωνική προσευχή

Τοῦ π. Αρσενίου Κατερέλου Μέγιστο προνόμιο στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ προσευχή. Καί προσευχή σημαίνει ἀνάτασι στόν οὐρανό καί διάλογος καί προσωπική ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό. Ὡς πρός τήν ποιότητά της, εἶναι συνουσία μετά τοῦ Θεοῦ, ἐφ᾽ ὅσον συνάπτεται ὁ ἄνθρωπος μετά τόν Θεό, δηλαδή μέ τίς ἄκτιστες θεϊκές ἐνέργειες. Δέν πρέπει ὅμως νά ξεχνᾶμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πραγματικός χριστιανός δέν βλάπτεται ἀπό τίς κατηγορίες-‘Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος

     Ἐκεῖνοι πού μποροῦν, πράττουν. Ἐκεῖνοι πού δέν μποροῦν, σχολιάζουν. Ποιοί κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία, ὅτι ἀπαιτεῖ τυφλή ὑπακοή στό δόγμα της; Ἐκεῖνοι πού πιστεύουν στίς χειρότερες ἐφημερίδες, στά ἐντελῶς διεστραμμένα καί παραπλανητικά κανάλια τῶν τηλεοράσεων καί πιό συχνά στίς πιό γελοῖες δεισιδαιμονίες. Ποιοί κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία, ὅτι ὑποβιβάζει τόν ἄνθρωπο; Ἐκεῖνοι πού διεκδικοῦν τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ γιά τούς κεκοιμημένους-Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

    Παράλληλα μέ τά τρισάγια, τά μνημόσυνα, τά ὀνόματα πού δίνομε στήν Προσκομιδή γιά μνημόνευσι, μαζί μέ τά Σαρανταλείτουργα καί τίς ἐλεημοσύνες ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων, παράλληλα μέ ὅλα αὐτά πού ἔχει θεσπίσει ἡ ἁγία μαςἘκκλησία, ἐπιβάλλεται νά λέμε, τό ”Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἀνάπαυσον τούς δούλους σου”. Αὐτή ἡ προσευχή ἐνδείκνυται περισσότερο γιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀναζήτηση τῆς ἀρετῆς-Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

    Δέν ἔδωσε στόν Χριστό τίποτε ἐκεῖνος πού δέν τοῦ τά ἔδωσε ὅλα. Ἕνας Γέροντας ἀσκητής συνήθιζε νά λέη: «Ἄν ὁ Θεός μέ πρόσταζε νά περάσω διά μέσου ἑνός τοίχου, θά τό ἔκανα. Ἡ δική μου δουλειά θά ἦταν νά περάσω, ἡ δουλειά τοῦ Θεοῦ νά γκρεμίση τόν τοῖχο». Πολλοί ἄνθρωποι καταναλώνουν τό μεγαλύτερο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Ἀρσένιος Κατερέλος – Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀνθρωπολογία -Ἐκτρώσεις

(mp3) Εσπερινή ομιλία εις την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος – Εκφ.: 23-02-2013 – Διάρκεια:00:59:37 – Μέγεθος: 54,5ΜΒ. (4/2/2015) Για να ακούσετε πατήστε εδώ Πηγή: impantokratoros.gr Γέροντας Αρσένιος Κατερέλος – Η Ορθόδοξος Ανθρωπολογία -Εκτρώσεις

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, Ὁ ἑαυτός μας, ὁ ἐπικίνδυνος ἐχθρός

   Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ, Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΧΘΡΟΣ  Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος   Ὁ χριστιανισμός ἐκπολιτίζει, ἀλλά ὁ πολιτισμός δέν ἐκχριστιανίζει. Θεωροῦμε κατόρθωμα, ὅτι φθάσαμε σέ μηχανές πού «σκέπτονται» καί ἐνεργοῦν σάν «ἄνθρωποι». Ὁ κίνδυνος ὅμως εἶναι, νά καταντήσουν οἱ ἄνθρωποι, νά σκέπτωνται καί νά αἰσθάνωνται σάν μηχανές. Ἤ, μήπως ἤδη ἔχουμε καταντήσει ἔτσι; Διερωτώμεθα… Τήν ἐποχή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γέροντάς μου Ἰσαὰκ ὁ Λιβανέζος – Μέρος Β΄

   Συνέντευξη τοῦ πατρός Ἀρσενίου Κατερέλου πού ἐδόθη στὸν π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρο στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης – Μέρος Β´   Δεῖτε τὸ Α΄ μέρος ΕΔΩ   Π. ΙΩΗΛ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Παρακαλοῦμε, π. Ἀρσένιε, ὅσο ἔχει εὐλογία, ἀναφέρατέ μας τίς κεντρικές γραμμές τῆς ἀσκήσεως, τῆς διδασκαλίας καί τοῦ τρόπου ζωῆς του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Ἀρσένιος Κατερέλος – Διδαχές Γέροντος Παϊσίου

Εσπερινή ομιλία εις τον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου της φερωνύμου κωμοπόλεως Λοκρίδος Φθιώτιδος  impantokratoros.gr Εκφ: 21-07-2013 – Διάρκεια: 01:08:14 – Μέγεθος: 62,4 MB (15/1/2015) Πηγή: impantokratoros.gr Γέροντας Αρσένιος Κατερέλος – Διδαχές Γέροντος Παϊσίου

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, Τά ἅγια Θεοφάνεια

   ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ   Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος   Ὅταν ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος συνεπλήρωσε τό τριακοστόν ἔτος τῆς ἡλικίας Του, γιατί ὡς Θεός πού ταυτόχρονα ἦταν εἶναι ἄχρονος, ἐπῆγε στόν Ἰορδάνη ποταμό γιά νά βαπτισθῆ ἀπό τόν Ἰωάννη.  «Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ καί οἱ σύγχρονοι ἀπόγονοι τοῦ Ἡρώδη

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ & ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ  Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ σήμερα εἰς τήν ἀγάπη σας, εὐσεβές ἐκκλησίασμα, νά κάνωμε λίγα σχόλια σέ κάποια ἀπό τά γεγονότα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὅπως καί κάποιες ἀναφορές σέ τωρινές πραγματικότητες. Κατ᾽ ἀρχάς, νά τονίσωμε ὅτι οἱ μάγοι, ἄν καί ἦσαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γέροντάς μου Ἰσαὰκ ὁ Λιβανέζος – Μέρος Α΄

    Συνέντευξη τοῦ πατρός Ἀρσενίου Κατερέλου πού ἐδόθη στὸν π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρο στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης – Μέρος Α´ Π. ΙΩΗΛ – ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΡΩΤΗ: Φίλοι ἀκροατές, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Σήμερα ἔχομε πολύ μεγάλη χαρά, διότι ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νεότερες ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί ὁ Γέρων Παρθένιος ὁ Ἁγιοπαυλίτης

  ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΗΣ (118 Ν-4)  Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος   Σεβαστέ μας Γέροντα Παρθένιε, Ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους, σεβαστοί μου πατέρες καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μέ ἀφορμή τήν σημερινή λαμπρή ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς καί τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, Πνευματικές συνταγές – Παρενέργειες

Γέρων Παΐσιος S.O.S. – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ὅταν κάποιος Γέροντας, ὄντως ἐνάρετος, φωτισμένος, ἴσως καί χαρισματοῦχος, πῆ σέ κάποιον πού τόν ἐρωτᾶ κάποια φρᾶσι, ἤ δώση κάποια συμβουλή, κλπ., δέν σημαίνει ὅτι πάντα αὐτή ἡ ἀπόκρισις θά ἰσχύη ἐπ᾽ ἀόριστον. Γενικά, οἱ πνευματικές συνταγές ἀπό μακρυά, χωρίς δηλαδή παρακολούθησι, κάποιες φορές, ὄχι μόνον δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης