Ἀνεξάλειπτο τὸ μοναχικὸ σχῆμα

Ο γερω-Μακάριος εγεννήθη στο Άργος το έτος 1892. Εκάρη μοναχός στην Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου, αλλά έπειτα ο πειρασμός κατάφερε να τον βγάλη από την μετάνοιά του στον κόσμο και νυμφεύθηκε. Απέκτησε μάλιστα και ένα παιδάκι. Ζούσε λοιπόν εν λήθη των υποσχέσεων του, ώσπου μία μέρα ο Θεός του έδειξε σημείο και συγκλονίστηκε:   Παίζοντας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπομονή ἰώβεια μέ χαρά

  Στο Σιμωνοπετρίτικο κάθισμα «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» ζούσαν παλαιά δυο αυτάδελφοι, ο παπα-Νικηφόρος και ο π. Αρσένιος, καταγό­μενοι από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Τότε οι καθισματάρηδες έδιναν ένα σεβαστό ποσό στο Μονα­στήρι και έπαιρναν το Κάθισμα. Η Μονή είχε εσαεί την υποχρέωση να τους δίνη κατόπιν συμφωνητι­κού που υπέγραφαν αμφότεροι, παξιμάδι, λάδι, ζωστικά και παπούτσια….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ γερο-Γερόντιος Καψαλιώτης.

Ο γερο-Γερόντιος Καψαλιώτης.Hταν πολύ αγωνιστής και νήστευε πολύ. Μερικές μέρες δεν έτρωγε τίποτε. Περνούσε μόνο με αντίδωρο. Στην εκκλησία είχε μία φανέλα μάλλινη στο πάτωμα, όπου έκανε τις μετάνοιες του. Δεν τις άφηνε μέχρι τα τελευταία που κατέπεσε και δεν μπορούσε να σταθή στα πόδια του. Κάποτε κρύφτηκε μια οχιά κάτω από την φανέλα του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καὶ Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (τπδ-τκς). Ἀπὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση

  τπδ’   «Μα­κρυά ἀ­πό ἀρ­χαι­ο­λο­γί­ες οἱ μο­να­χοί καί νά προ­σέ­ξουν μέ το­ύς τσι­μεν­τό­λι­θους (τά κτι­σί­μα­τα) νά μή γί­νουν καί αὐ­τοί τσι­μεν­τό­λι­θοι». (Ἀ­φή­σουν τά κα­λο­γε­ρι­κά καί σκλη­ρύ­νη καί πα­γώ­ση ἡ καρ­διά τους).   τπε’   «Σέ ἕ­να Μο­να­στή­ρι μέ πε­νῆν­τα μο­να­χο­ύς, πολ­λές φο­ρές οἱ πε­νῆν­τα μα­ζί δέν μπο­ροῦν νά βο­η­θή­σουν πνευ­μα­τι­κά τό Μο­να­στή­ρι ὅ­σο ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καὶ Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (τόζ-τπγ). Ἀπὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση

  το­ζ’   «Πρέ­πει νά εἴ­μα­στε ἀ­γω­νι­στές καί ὄ­χι μό­νο θαυ­μα­στές. Δέν ὠ­φε­λεῖ νά θαυ­μά­ζου­με μό­νο το­ύς Ἁ­γί­ους∙ χρει­ά­ζε­ται νά μποῦ­με στό στά­διο, νά ἀ­να­σκουμ­πω­θοῦ­με καί νά πα­λα­ί­ψου­με. Πολ­λοί συ­νη­θί­ζουν νά κά­θων­ται ἀ­να­παυ­τι­κά στίς πο­λυ­θρό­νες, νά τρῶ­νε πα­σα­τέμ­πο καί νά χει­ρο­κρο­τοῦν, χω­ρίς νά ἀ­γω­νί­ζων­ται. Ἔ­τσι ὅ­μως δέν γί­νε­ται προ­κο­πή».   το­η’   «Χρει­ά­ζε­ται προ­σο­χή, για­τί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις και Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (τμζ-τνε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

τμζ’ «Ἡ ὑ­πα­κοή εἶ­ναι δρό­μος ἀ­σφα­λής πού ὁ­δη­γεῖ στήν ἐ­λευ­θε­ρί­α καί στήν τα­πε­ί­νω­ση». τμη’ «Νά δι­και­ο­λο­γοῦ­με πάν­τα το­ύς ἄλ­λους κά­νον­τας κα­λο­ύς λο­γι­σμο­ύς καί νά κα­τη­γο­ροῦ­με μό­νο τόν ἑ­αυ­τό μας». τμθ’ «Ὅ­ταν ἔ­χου­με πει­ρα­σμο­ύς, νά το­ύς δε­χώ­μα­στε μέ χα­ρά, δι­ό­τι μέ αὐ­το­ύς μᾶς ἐ­πι­σκέ­πτε­ται ἡ χά­ρις τοῦ Θε­οῦ. Ὅ­σοι πει­ρα­σμοί καί νά μᾶς ἔλ­θουν, ἐ­άν ἐμεῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (τζ-τιζ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  τζ’   «Ὅ­λες οἱ ἀ­σκή­σεις νά συ­νο­δε­ύ­ων­ται ἀ­πό πνευ­μα­τι­κή–ἐ­σω­τε­ρι­κή ἐρ­γα­σί­α καί νά γί­νων­ται γιά τήν ἀ­γά­πη τοῦ Χρι­στοῦ».   τη’   «Οὔ­τε καί ὅ­ταν ἔ­χη δί­και­ο ὁ μο­να­χός δέν κά­νει νά δι­και­ο­λο­γῆται, για­τί μέ τήν δι­και­ο­λο­γί­α ἡ ψυ­χή τοῦ ἀν­θρώ­που γί­νε­ται κα­τα­φύ­γιο τῶν δαι­μό­νων».   τθ’   «Οἱ πα­λαι­οί Πα­τέ­ρες, βλέ­πεις, ἀ­γω­νί­ζον­ταν πο­λύ καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (τιη-τκε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  τι­η’   «Πα­ρα­κα­λεῖ κα­νείς τόν Θε­ό νά τοῦ ἀ­νο­ί­ξη τά μά­τια νά βλέ­πη (πνευ­μα­τι­κά), καί μό­λις ἀρ­χί­σει λί­γο νά βλέ­πη ἀ­πό τό ἕ­να μά­τι, ἀρ­χί­ζει νά ἐ­ξου­θε­νώ­νη τούς ἄλ­λους πού δέν βλέ­πουν. Δέν ξέ­ρει τί νά κά­νη ὁ Θε­ός. Ἂν δέν βλέ­πη, δέν ὑ­πο­μέ­νει, ἂν βλέ­πη λί­γο βα­σα­νί­ζει τούς ἄλ­λους».   τι­θ’   «Πα­λαι­ό­τε­ρα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (τα-τς). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  τα’   Κάποιον μο­να­χό πού ἤ­θε­λε νά τη­ρῆ ἀ­λου­σί­α ὁ Γέροντας τοῦ εἶ­πε: «Οἱ πα­τέ­ρες πού τη­ροῦ­σαν ἀλου­σί­α ἦ­ταν μό­νοι τους στήν ἔ­ρη­μο, νή­στευ­αν καί δέν μύ­ρι­ζαν. Ἐ­σύ δέν εἶ­σαι μό­νος σου καί τρῶς. Τί χρω­στᾶν οἱ ἄν­θρω­ποι νά μυ­ρί­ζουν τίς ξυ­νί­λες σου;».   τβ’   Ἔ­λε­γε γιά τίς συ­νο­δεῖ­ες πού ἐ­πάν­δρω­σαν τά Ἰ­δι­όρ­ρυθ­μα:…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (σς-σιγ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  σς’   «Τό Κοι­νό­βιο πο­λύ βο­η­θᾶ νά δοῦ­με τόν ἑ­αυ­τό μας. Κά­θε ἀ­δελ­φός εἶ­ναι καί ἕ­νας κα­θρέ­φτης γιά μᾶς. Βλέ­πεις τίς ἀ­ρε­τές του (σ᾿ ὅ­λα τά παι­διά του ὁ Θε­ός ἔ­χει δώ­σει καί κά­ποι­α ἀ­ρε­τή, ὅ­λα τά ἔ­χει ντύ­σει μέ κά­ποι­α ἀ­ρε­τή), καί προ­σπα­θεῖς νά τόν μι­μη­θῆς. Βλέ­πεις πά­λι τά ἐ­λατ­τώ­μα­τά του, κοι­τά­ζεις τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρπβ-ρπθ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρπβ’   «Ὁ μο­να­χός νά δέ­χε­ται ἁ­πλά ἀ­πό ὅ­λους πα­ρα­τη­ρή­σεις καί νά ἀ­φή­νη ὅ­λους μέ­σα στό Μο­να­στή­ρι νά γί­νουν οἱ τε­χνί­τες τοῦ νέ­ου του ἀν­θρώ­που. Νά ἔχη τό νοῦ του συ­νέ­χεια στόν Χρι­στό».   ρπγ’   «Δι­α­φέ­ρει πο­λύ ὁ κό­σμος ἀ­πό τόν μο­να­χι­σμό. Οἱ κο­σμι­κοί εἶ­ναι ὁ­μό­φω­νοι, ὄ­χι ὅ­μως καί ὁ­μό­τρο­ποι. Μέ­σα στό ἴ­διο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ροε-ρπα). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρο­ε’   «Πα­λαι­ό­τε­ρα σ᾿ ἕ­να Μο­να­στή­ρι ἰ­δι­όρ­ρυθ­μο, ὁ οἰ­κο­νό­μος τοῦ Μο­να­στη­ριοῦ φε­ρό­ταν αὐ­στη­ρά στούς μο­να­χούς μέ τσιγ­γου­νιά. Τέ­τοι­α ἦ­ταν ἡ τσιγ­γου­νιά του πού τόν φώ­να­ζαν “σπάγ­γο”. Ὅ­ταν ἐ­κοι­μή­θη “ὁ σπάγ­γος”, οἱ μο­να­χοί ἔ­ψα­χναν νά βροῦν χρυ­σό στά μπα­οῦ­λα του, ἀλ­λά δέν βρῆ­καν τί­πο­τε. Στήν κη­δεί­α του οἱ βορ­δο­νά­ρη­δες πού με­τέ­φε­ραν τά ξύ­λα ἀπ᾿ τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γερω-Χαράλαμπος: «Ὅλα αὐτά σου τὰ εἶπα, γιὰ νὰ μὴν ἀπογοητεύεσαι καὶ νὰ ἀγωνίζεσαι»!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ καὶ ἡσυχαστικὴ ἁγιορείτικη παράδοση», Ἅγιον Ὅρος, 2011. Κάποτε πῆγε στὸν Γερω-Χαράλαμπο ἕνας μοναχὸς νέος γιὰ νὰ ἀγοράση κομποσχοίνια. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀντιμετώπιζε ὁ νέος μοναχὸς ἕναν μεγάλο πειρασμὸ καὶ ἦταν πολὺ στενοχωρημένος. Ὅταν ἔφτασε λοιπὸν στὸν Γερω-Χαράλαμπο καὶ τοῦ ζήτησε κομποσχοίνια ἐκεῖνος, ἀντὶ νὰ τὸν στείλη μέσα στὸ καλύβι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρξζ-ροδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἠσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρξζ’   «Τό­σος ἀ­γώ­νας, τό­ση προ­σπά­θεια νά ξε­κολ­λή­ση ἡ ψυ­χή ἀ­πό τόν κό­σμο, καί με­τά ἔ­χει νο­σταλ­γί­α γιά τόν κό­σμο. Ἀ­κό­μη καί νά μή σκέ­φτε­ται νά πά­η στόν κό­σμο, ὅ­μως σκέ­φτε­ται τόν κό­σμο. Ὁ νοῦς τό­τε εἶ­ναι σάν ἕ­να ἀ­ε­ρο­πλά­νο ἀ­προ­σγεί­ω­το. Τά κα­τά­φε­ρε ὁ δι­ά­βο­λος. Σπα­τα­λᾶ ὁ μο­να­χός τήν ζω­ή του στό Μο­να­στή­ρι καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρμε-ρνβ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἠσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρμε’   «Οἱ νέ­οι σή­με­ρα εἶ­ναι σάν και­νούρ­γι­ες μη­χα­νές μέ πα­γω­μέ­να λά­δια».   ρμς’   Ὁ Γέροντας εἶ­πε σέ Ἁ­γι­ο­ρεί­τη μο­να­χό: «Μακρυά ἀ­πό αὐ­το­κί­νη­το, ρά­διο καί τη­λέ­φω­νο».   ρμζ’   Εἶ­πε ὁ Γέ­ρον­τας γιά δύο ἁ­πλά γε­ρον­τά­κια πού δέν ζοῦ­σαν πο­λύ ἀ­σκη­τι­κά, ἀλ­λά δέν εἶ­χαν ἀν­θρώ­πι­νες πα­ρη­γο­ρι­ές καί ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μέ τούς κο­σμι­κούς: «Αὐ­τοί εἶ­ναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρκζ-ρλε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἀγιορείτικη Παράδοση

  ρκζ’   «Ὅ­ταν κα­νείς προ­κό­βη πνευ­μα­τι­κά, μέ­σα του ἔχει μία χα­ρά, μία εἰ­ρή­νη, μία εὐ­χα­ρί­στη­ση».   ρκη’   «Γιά νά βο­η­θή­σου­με σω­στά τούς ἀν­θρώ­πους νά γί­νουν πνευ­μα­τι­κοί ἄν­θρω­ποι, δέν πρέ­πει νά τούς ἀδι­κοῦ­με. Τούς ἀ­δι­κοῦ­με, ὅ­ταν θέ­λου­με νά τούς κά­νου­με σάν τόν ἑ­αυ­τό μας· ὅ­ταν τούς δί­νου­με νά φᾶ­νε αὐ­τό πού τρῶ­με κι ἐ­μεῖς….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποφθέγματα ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  Ο πα­πα Νι­κό­δη­μος ὁ Πνευ­μα­τι­κός ἀ­πό τό Ἰ­βη­ρί­τι­κο Κελ­λί τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Πα­να­γί­ας κον­τά στίς Κα­ρυ­ές, τό λε­γό­με­νο τοῦ Καν­τέ­ση, ἐ­ξω­μο­λο­γοῦ­σε πολ­λο­ύς μο­να­χο­ύς καί λα­ϊ­κο­ύς, ἀπό τά παι­διά τῆς Ἀ­θω­νι­ά­δος μέ­χρι προ­χω­ρη­μέ­νους Ἀ­σκη­τές. Σ᾿ ὅ­λη τήν πε­ρι­ο­χή τῶν Κα­ρυ­ῶν αὐ­τός κατ᾿ ἐ­ξο­χήν εἶ­χε τό ὄ­νο­μα τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ. Ἀ­νέ­παυ­ε πολ­λές ψυ­χές. Ἦ­ταν ἁ­πλός, τα­πει­νός, εἰ­ρη­νι­κός,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρκζ-ρλε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρκζ’   «Ὅ­ταν κα­νείς προ­κό­βη πνευ­μα­τι­κά, μέ­σα του ἔχει μία χα­ρά, μία εἰ­ρή­νη, μία εὐ­χα­ρί­στη­ση».   ρκη’   «Γιά νά βο­η­θή­σου­με σω­στά τούς ἀν­θρώ­πους νά γί­νουν πνευ­μα­τι­κοί ἄν­θρω­ποι, δέν πρέ­πει νά τούς ἀδι­κοῦ­με. Τούς ἀ­δι­κοῦ­με, ὅ­ταν θέ­λου­με νά τούς κά­νου­με σάν τόν ἑ­αυ­τό μας· ὅ­ταν τούς δί­νου­με νά φᾶ­νε αὐ­τό πού τρῶ­με κι ἐ­μεῖς….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ριη-ρκς). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρι­η’   «Σή­με­ρα ἔρ­χον­ται πολ­λοί νέ­οι μέ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τα. Δέν εἶ­ναι πε­ρί­ερ­γοι, ζη­τοῦν νά βροῦν πα­ρά­δειγ­μα, καί ἐ­μεῖς πρέ­πει νά εἴ­μα­στε ὅ­πως θέ­λει ὁ Θε­ός γιά νά ὠ­φε­λοῦν­ται οἱ ἄλ­λοι πού μᾶς πλη­σιά­ζουν, δι­ό­τι ἀλ­λοι­ῶς θά δώ­σου­με λό­γο καί γι᾿ αὐ­τούς πού μᾶς πλη­σιά­ζουν καί βλά­πτον­ται ἤ δέν ὠ­φε­λοῦν­ται».   ρι­θ’   «Ἕ­νας φοι­τη­τής πῆ­γε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (κζ-ρβ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἠσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  Ϟ­ζ’   «Ὑ­πα­κο­ή στόν Γέ­ρον­τα εἶ­ναι, ἄς ὑ­πο­θέ­σου­με, σάν ἕ­να βό­τα­νο πού χρει­ά­ζε­ται, ὅ­ταν εἶ­σαι κρυ­ω­μέ­νος. Ρω­τᾶς τόν Γέ­ρον­τα, σοῦ τό δεί­χνει καί τό παίρ­νεις. Τε­λει­ώ­νει ἡ ὑ­πό­θε­ση. Ἐ­νῶ ὅ­ταν εἶ­σαι μό­νος σου, δο­κι­μά­ζεις ὅ­λα τά βό­τα­να, μέ­χρι νά βρῆς τό κα­τάλ­λη­λο· καί ἴ­σως μέ­χρι νά τό βρῆς θά ᾿χεις πά­θει με­γα­λύ­τε­ρη ζη­μιά ἀ­πό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ τρελλο-Κώστας τῶν Καρυῶν

  Ο γερο-Κώστας, όταν πρωτοσυνάντησε στην Καψάλα τον γερο-Δαμασκηνό Αγιοβασιλειάτη, τον απεκάλεσε με το όνομά του, χωρίς να τον γνωρίζη. Μίλησαν και του είπε εμπιστευτικά ο γερο-Κώστας ότι είναι αγενεαλόγητος Μικρασιάτης, θεολόγος και αδόκιμος συγγραφεύς. Τον ρώτησε για κάτι που τον απασχολούσε, και ο γερο-Κώστας του είπε: «Εκεί βρίσκεσαι ακόμα, γερο-Δαμασκηνέ; Όποιος δεν πολεμείται από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (οε-πβ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ο­ε’   «Στήν ἔ­ρη­μο αἰ­σθά­νε­ται κα­νείς τόν ἑ­αυ­τό του μι­κρό, καί ὅ­ταν συ­ναν­τή­ση ἄν­θρω­πο τόν βλέ­πει ὡς ἀ­νώ­τε­ρό του καί τοῦ δεί­χνει με­γά­λη ἀ­γά­πη, ἔ­στω κι ἄν εἶ­ναι ἄ­γνω­στος».   ο­ς’   «Ἡ ὑ­πε­ρη­φά­νεια εἶ­ναι κα­τά βά­θος ἔλ­λει­ψη ἀ­γά­πης, φι­λαυ­τί­α».   ο­ζ’   «Εἶ­πα σέ κά­ποι­ο νέ­ο ἔγ­γα­μο πού ἔ­λε­γε ὅ­τι ὁ μο­να­χι­σμός δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ξη-οδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

ξη’   «Ὁ Θε­ός θέ­λει νά τόν πα­ρα­κα­λοῦ­με νά μᾶς βο­η­θή­ση γιά νά ἐ­πέμ­βη, για­τί σέ­βε­ται τό αὐ­τε­ξού­σιό μας».   ξθ’   «Ὁ πνευ­μα­τι­κά προ­χω­ρη­μέ­νος ἄν­θρω­πος κα­τα­λα­βαί­νει τίς δι­α­θέ­σεις τῶν ἄλ­λων, ἄν π.χ. θέ­λουν νά τόν ἐκ­με­ταλ­λευ­τοῦν, νά τόν κλέ­ψουν· βά­ζει ὅμως πάν­τα κα­λό λο­γι­σμό, ὅ­τι ὁ ἄλ­λος τό ἔ­χει ἀ­νάγ­κη καί δέν ὑ­πε­ρα­σπί­ζε­ται τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ν-νζ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ν’   «Ὅ­ταν γρά­φη τό Εὐ­αγ­γέ­λιο ὅ­τι “ὁ Ἰ­η­σοῦς προ­έ­κο­πτε σο­φί­ᾳ καί ἡ­λι­κί­ᾳ καί χά­ρι­τι”, δέν ἐν­νο­εῖ ὅ­τι ἦ­ταν στήν ἀρχή ἀ­τε­λής στήν γνώ­ση καί στήν ἀ­ρε­τή καί ὅ­τι προ­έ­κο­πτε σ᾿ αὐ­τά με­γα­λώ­νον­τας, ἀλ­λά ὅ­τι ἔ­χον­τας ἐξ ἀρ­χῆς ὅ­λη τήν Γνώ­ση καί τήν Ἁ­γι­ό­τη­τα (ἀ­φοῦ ἐξ ἀρ­χῆς ἦ­ταν ἑ­νω­μέ­νος μέ τήν Θε­ό­τη­τα), τίς φα­νέ­ρω­νε…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΓ΄. Γερω–Μητροφάνης Ἁγιοπαυλίτης

Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση   Ὁ γερω–Μη­τρο­φά­νης προ­ερ­χό­ταν ἐξ ἐγ­γά­μων. Γεν­νή­θη­κε στίς 21 Φε­βρου­α­ρί­ου τό 1917 στό χω­ριό Κόρθιον τῆς Ἄν­δρου ἀ­πό τόν Ἰ­ω­άν­νη Κόντη καί τήν Ἑ­λέ­νη, καί στό ἅ­γιο Βάπτισμα τοῦ ἔ­δω­σαν τό ὄ­νο­μα Γε­ώρ­γιος. Ἔ­γι­νε ὑ­πα­ξι­ω­μα­τι­κός τοῦ Βα­σι­λι­κοῦ Ναυ­τι­κοῦ. Μό­λις παν­τρεύ­τη­κε, ἀρ­ρώ­στη­σε ἡ γυ­ναῖ­κα του καί τῆς ἔ­κο­ψαν τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΓ΄. Γερω–Μητροφάνης Ἁγιοπαυλίτης

  Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση   Ὁ γερω–Μη­τρο­φά­νης προ­ερ­χό­ταν ἐξ ἐγ­γά­μων. Γεν­νή­θη­κε στίς 21 Φε­βρου­α­ρί­ου τό 1917 στό χω­ριό Κόρθιον τῆς Ἄν­δρου ἀ­πό τόν Ἰ­ω­άν­νη Κόντη καί τήν Ἑ­λέ­νη, καί στό ἅ­γιο Βάπτισμα τοῦ ἔ­δω­σαν τό ὄ­νο­μα Γε­ώρ­γιος. Ἔ­γι­νε ὑ­πα­ξι­ω­μα­τι­κός τοῦ Βα­σι­λι­κοῦ Ναυ­τι­κοῦ. Μό­λις παν­τρεύ­τη­κε, ἀρ­ρώ­στη­σε ἡ γυ­ναῖ­κα του καί τῆς ἔ­κο­ψαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (μ-μδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  μ’   «Τό κα­κό ἔ­χει προ­χω­ρή­σει πο­λύ καί ἔ­χουν γί­νει με­γά­λες ἀλ­λα­γές τά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια. Ὑ­πάρ­χει ὅμως μία κα­λή μα­γιά πού γι᾿ αὐ­τήν ὁ Θε­ός εὐ­σπλα­χνί­ζε­ται καί τόν ὑ­πό­λοι­πο κό­σμο. Νά μή χα­λά­ση κι αὐ­τή, για­τί τό­τε ἀλ­λοί­μο­νό μας».   μα’   «Ἡ προ­σευ­χή γιά τούς κε­κοι­μη­μέ­νους πο­λύ βο­η­θᾶ. Ὅ­σες φο­ρές εἶ­μαι κου­ρα­σμέ­νος ἤ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παπα–Γρηγόρης ὁ Πνευματικός

  Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση   Γεν­νή­θη­κε στό ἱ­στο­ρι­κό Με­σο­λόγ­γι καί ἦταν ἕ­να ἀ­πό τά παι­διά πού σώ­θη­καν ἀ­πό τήν ἡ­ρω­ϊ­κή ἔ­ξο­δο τοῦ Με­σο­λογ­γί­ου. Τό ἐ­πώ­νυ­μό του ἦ­ταν Μα­νω­λᾶ­τος, προ­φα­νῶς Κε­φαλ­λο­νί­τι­κης κα­τα­γω­γῆς. Ἦρ­θε καί ἔ­γι­νε μο­να­χός καί ἱ­ε­ρέ­ας στή Νέα Σκή­τη, στήν Κα­λύ­βη τοῦ Ἁ­γί­ου Σπυ­ρί­δω­νος. Γιά τήν ἀ­ρε­τή του προ­τά­θη­κε ἀ­πό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (κθ-λε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

κθ’   «Ἡ βα­σκα­νί­α εἶ­ναι ἕ­νας ζῆ­λος μέ κα­κί­α καί φθό­νο. Πρέ­πει ὁ ζῆ­λος μας νά εἶ­ναι κα­λός χω­ρίς κα­κί­α. Αὐ­τό μπο­ροῦ­με νά τό κα­τα­λα­βαί­νου­με, ὅ­ταν δοῦ­με κά­ποι­ον πού ζη­λεύ­ου­με, (θαυ­μά­ζου­με), καί ἔχη πά­θει κα­κό. Ἄν χα­ροῦ­με, τό­τε ὁ ζῆ­λος μας ἔ­χει κα­κί­α». λ’ «Ἡ εὐ­λο­γί­α καί ἡ εὐ­χή πιά­νουν, ὅ­ταν εἶ­ναι ἀ­πό τήν καρ­διά….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (κβ-κη). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  κβ’   «Βο­η­θᾶ ὅ­ταν προ­σεύ­χε­ται κα­νείς σέ βου­νά καί ὄ­χι σέ χα­ρά­δρες καί κλει­σοῦ­ρες. Καί ὁ Χρι­στός στά βου­νά πή­γαι­νε καί προ­σευ­χό­ταν. Ἔ­τσι ἀ­νοί­γει ὁ νοῦς καί τά αἰ­σθή­μα­τα. Γι᾿ αὐ­τό καί οἱ ἄν­θρω­ποι τῆς Ἠ­πεί­ρου καί τῶν βου­νῶν ἔ­χουν μία λε­βεν­τιά».   κγ’   «Ὅ­ταν κά­ποι­ος εἶ­ναι νευ­ρι­α­σμέ­νος, κα­λύ­τε­ρα νά μήν τοῦ μι­λή­σης…

Συνέχιση ανάγνωσης