Δεῦτε οἱ πιστοί, ὑπαντήσωμεν τῷ Κτίστῃ …

 Στιχηρά προσόμοια  Δεῦτε οἱ πιστοί, ὑπαντήσωμεν τῷ Κτίστῃ ἥκοντι εἰς γῆν ἐκ Παρθένου ἀνατεῖλαι· ἁγνείᾳ λαμπρυνθῶμεν, ἀρεταῖς ἀπαστράψωμεν· τρόμῳ καί χαρᾷ ἑτοιμασθῶμεν, Χριστόν ἰδέσθαι βρεφωθέντα, νοός ὄμμασιν, ἡμᾶς θεοῦντα τούς βροτούς, ἄκρᾳ ἀγαθότητι.  

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Β΄ μέρος α΄

  Κεφάλαιο Γ΄  ἉγίουΝικολάουΒελιμίροβιτς Ἐκεῖνο τόν καιρό κυβερνοῦσε ὁ Καίσαρας Αὔγουστος. Ἡ παντοκρατορία του σ᾿ ὁλόκληρη τή γῆ εἶναι μιά εἰκόνα τῆς παντοκρατορίας τοῦ Θεοῦ στούς δύο κόσμους: τόν ὑλικό καί τόν πνευματικό. Ὁ πολυκέφαλος δράκοντας τῆς ἐξουσίας πού εἶχε προξενήσει ἀπό τήν ἀρχή τῆς πτώσης μεγάλη παρακμή στούς ἀνθρώπους, τώρα εἶχε μείνει μ᾿ ἕνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐλογημένος ὁ ἐλθών, Θεός ἡμῶν δόξα σοι!

 Στιχηρά προσόμοια Αἱ ἀγγελικαί προπορεύεσθε δυνάμεις· οἱ Βηθλεέμ ἑτοιμάσατε τήν φάτνην· ὁ Λόγος γάρ γεννᾶται· ἡ Σοφία προέρχεται· δέχου ἀσπασμόν ἡ Ἐκκλησία· εἰς τήν χαράν τῆς Θεοτόκου, λαοί εἴπωμεν· Εὐλογημένος ὁ ἐλθών, Θεός ἡμῶν δόξα σοι.  

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Α΄ , μέρος δ΄ (τελευταῖο)

         Κεφαλαιο Β΄  Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς  Ἄς πᾶμε πίσω στόν Ἰωσήφ τώρα. Εἶδε πάρα πολύ καθαρά, μέ φόβο καί δέος, πώς γύρω του ὑφαινόταν ἕνα χαλί πού ὅμως ἦταν διάφανο σάν τό φῶς τοῦ ἥλιου κι εὐχάριστο σάν τόν ἀέρα. Ἕνα χαλί τοῦ ὁποίου καμβάς ἦταν ὁ Παντοδύναμος, τά μεταξωτά νήματα οἱ ἄγγελοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Α΄ μέρος γ΄

   Κεφαλαιο Β΄  Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς  Κι ἀφοῦ ἐξήγησε στόν Ἰωσήφ ὅσα εἶχαν προηγηθεῖ, ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ προχώρησε καί τοῦ ἐξήγησε αὐτό πού ἔπρεπε νά γίνει: «Τέξεται δέ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτός γάρ σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν».1 Λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Δέν εἶπε ὁ ἄγγελος, θά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Α΄, μέρος β΄

     Κεφαλαιο Β΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς   « Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γάρ τῆς μητρός αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρίν ἤ συνελθεῖν αὐτούς εὑρέθη ἐν γαστρί ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου» Λίγο νωρίτερα ὁ Εὐαγγελιστής εἶχε ἀναφέρει τή γενεαλογία τοῦ Ἰησοῦ ἤ μᾶλλον τοῦ δικαίου Ἰωσήφ, ἀπό τή φυλή Ἰούδα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χριστός καί ὁ Μίσα!

Το παρακάτω περιστατικό συνέβη σ΄ένα ορφανοτροφείο στη Ρωσία, όπου περιθάλπονται μικρά παιδάκια, εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα. Στο ορφανοτροφείο, λοιπόν, αυτό, πήγε παραμονές Χριστουγέννων ένας καθηγητής να μιλήσει στα παιδιά για τη μεγάλη αυτή γιορτή. Τα περισσότερα άπ’ αυτά άκουγαν για πρώτη φορά για το Χριστό και για τη Γέννηση του. Ένα αγοράκι έξι χρονών, ο Μίσα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐδέσσης Ἰωήλ: ”Ὅσο ἐμεῖς ἁγιαζόμαστε, τόσο ζοῦμε τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ”

Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία. (Λουκ. 2,14) Ο αγγελικός ύμνος τη νύκτα της γεννήσεως του Χριστού μας μιλάει για την ειρήνη που έφερε πάνω στη γη η γέννηση του Θεανθρώπου. Σύμφωνα με τη θεολογία της Εκκλησίας μας, η ειρήνη δεν είναι ιδεολόγημα, ούτε φανταστική υπόθεση, αλλά το πρόσωπο του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦλθε ὡς ἄνθρωπος; Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος)

   Στὴν ἐρώτηση «Γιατί ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ νὰ ἐμφανιστεῖ στὴ γῆ μὲ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ ὄχι μὲ ἄλλη μορφή;» ὁ σοφὸς ἅγιος Ἀθανάσιος ἔδωσε τὴν ἀκόλουθη ἀπάντηση: «Ἂν ρωτοῦν γιατί δὲν ἐμφανίστηκε μὲ κάποια ἄλλη, καλύτερη, μορφὴ δημιουργίας, λ,χ. ὡς ἥλιος ἢ φεγγάρι ἢ ἄστρο ἢ φωτιὰ ἢ ἄνεμος – ἀλλὰ ἁπλῶς ὡς ἄνθρωπος,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μυστήριο παράξενο καὶ παράδοξο ἀντικρύζω

Ἅγιος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος Βλέπω παράξενο και παράδοξο μυστήριο, ποιμένες, αντί να παίζουν με τις φλογέρες τους κάποιο μελωδικό σκοπό, ψάλλουν ουράνιο ύμνο και γεμίζουν με τους ήχους τους τα αυτιά μου. Ψάλλουν άγγελοι και ανυμνούν αρχάγγελοι, υμνούν τα Χερουβίμ και δοξολογούν τα Σεραφίμ. Όλοι πανηγυρίζουν γιατί βλέπουν το Θεό στη γη και τον άνθρωπο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Kυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἅγιος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος ΠολλαὶμὲνκαὶἀναρίθμητοιτῶνΧριστιανῶναἱθεοφιλεῖςπανηγύρεις· τί δὲ τῆς παρούσης πανηγυρικώτερον, ὅτι ὁ δεσπότης Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ κόσμος ἀνεγεννήθη; Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ Ἀδὰμ ἀνεκλήθη· ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ Εὕα τῆς λύπης ἐλυτρώθη· ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ δράκων ἠφανίσθη· ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ παράδεισος ἀνεκαινίσθη· ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ διάβολος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πίστευε ὅτι ἀληθῶς ὁ Θεός ἔγινεν ἄνθρωπος.

Αφού οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Θεόν, εδημιούργησαν ανθρωπόμορφα είδωλα. Επειδή λοιπόν μέσα στην πλάνη τους οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψευδή μορφήν ανθρώπου, έγινεν ο Θεός αληθώς άνθρωπος, ώστε να διαλυθή το ψεύδος. Ο διάβολος είχε χρησιμοποιήσει ως όργανον εναντίον μας την σάρκα. Και αυτό γνωρίζοντας ο Παύλος λέγει: «Βλέπω δε έτερον νόμον εν τοις μέλεσί μου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου γιὰ τὰ Χριστούγεννα

Ὁ γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης ποὺ βρίσκεται στὴν Ἀριζόνα, ὁμιλεῖ γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/12/blog-post_3103.html

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Εἴθε νά περάσουμε τά φετεινά Χριστούγεννα πνευματικά μέ μετάνοια, ἀδιάλειπτη προσευχή, Θεία Κοινωνία, ταπείνωση καί ἁγνότητα γιά νά βιώσουμε τόν Κύριο πού γεννιέται μέσα στήν ἄκρα ταπείνωσι, κακοπάθεια καί πτωχεία. Ὁ τεχθείς δι’ ἡμᾶς Κύριος ἄς μᾶς εὐλογεῖ ὅλους.  ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Συνέχιση ανάγνωσης

Περιμένοντας τὰ Χριστούγεννα. Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης

τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικὸς κόσμο καλεῖται νὰ γιορτάσει ἢ μᾶλλον νὰ ζήσει ἀληθινὰ τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς σωτηρίας καὶ τῆς λυτρώσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ κόσμου ἀπὸ τὰ δεινὰ τῶν κακῶν καὶ τοῦ διαβόλου. Καλεῖται νὰ δεχθεῖ τὸ μυστήριο τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ ἄνθρωποι ἀντήλλαξαν τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ μέ τό ψεῦδος καί σεβάσθηκαν καί λάτρεψαν τήν κτίση ἀντί τοῦ Δημιουργοῦ». (Ρωμ. α΄ :25)

«Ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν οἱ ἄνθρωποι τόν Θεό, ἔφτιαξαν ἀγάλματα μέ ἀνθρώπινη μορφή. Ἐπειδή, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι προσκυνοῦσαν ἀνθρωπόμορφα ἀγάλματα ὡς Θεό, πλανεμένοι ὅπως ἦταν, ἔγινε ὁ Θεός ἀληθινός ἄνθρωπος, γιά νά διαλυθεῖ αὐτή ἡ πλάνη». Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατήχηση Φωτιζομένων ΙΒ΄, σελ. 329.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μάθετε ἀπό μένα ὅτι εἶμαι πράος καί ταπεινός στήν καρδιά». (Ματθ. ια΄ : 29)

«Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο, ὄχι γιά νά τόν σταυρώσει, ἀλλά γιά νά σταυρωθεῖ, ὄχι γιά νά δώσει ράπισμα, ἀλλά γιά νά δεχθεῖ ράπισμα. Ἐνῶ δηλαδή μποροῦσε νά ρίξει κεραυνό, νά σείσει τή γῆ καί νά ξηράνει τό χέρι τοῦ δούλου πού τόν χτύπησε, τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἔκαμε, ἀλλά νικάει μέ τήν πραότητα Του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θά κατέβει ὅπως ἡ πρωινή δροσιά, ἡ ὁποία πέφτει ἀόρατα καί ἀθόρυβα καί μουλιάζει τά μαλλιά ἀπό τά φρεσκοκουρεμένα πρόβατα». (Ψαλμ. 71: 6)

 « “Θά κατέβει ὅπως ἡ πρωινή δροσιά, ἡ ὁποία πέφτει ἀόρατα καί ἀθόρυβα καί μουλιάζει τά μαλλιά ἀπό τά φρεσκοκουρεμένα πρόβατα”. Οἱ πρωινές δροσοσταλίδες συμβολίζουν τήν ἀνθρώπινη φύση μέ τήν ὁποία ἑνώθηκε ἡ θεϊκή.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θεός φανερώθηκε σαρκωμένος» (Α΄ Τιμ. γ΄ : 16)

«Πῆρε ὁ Κύριος ἴδια μορφή μ᾿ ἐμᾶς, τούς ἴδιους, ὥστε νά σωθοῦμε μέσῳ τῆς ἀνθρώπινης φύσης Του. Πῆρε τή δική μας ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τῆς δώσει ὅ,τι τῆς ἔλειπε, νά τή χαριτώσει πληρέστερα καί ἀσφαλέστερα, γιά νά κάνει τή φύση τοῦ ἀνθρώπου κοινωνό τῆς θεϊκῆς φύσης». Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατήχηση Φωτιζομένων ΙΒ΄, σελ. 331.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Καί ὁ Λόγος σαρκώθηκε καί ἔστησε τή σκηνή Του ἀνάμεσά μας». (Ἰωάν. α΄ : 14)

«Ἄς ὁμολογήσουμε τήν παρουσία ἀνάμεσά μας τοῦ Βασιλιᾶ καί Ἰατροῦ Χριστοῦ. Διότι ὁ Βασιλιᾶς Ἰησοῦς, πού ἐπρόκειτο νά μᾶς γιατρέψει, ζώστηκε τή δουλική ποδιά τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί θεράπευσε τήν ἀρρώστια της. Ὁ τέλειος Διδάσκαλος τῶν νηπίων ἔγινε μαζί τους νήπιο, γιά νά κάνει σοφούς τούς ἀνόητους. Ὁ ἐπουράνιος Ἄρτος κατέβηκε στή γῆ γιά νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». (Λουκ. β΄: 14)

«Ἐλᾶτε λοιπόν νά γιορτάσουμε. Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε. Σήμερα λύθηκαν τά μακροχρόνια δεσμά. Ὁ διάβολος καταντροπιάσθηκε. Ὁ θάνατος καταργήθηκε. Ὁ παράδεισος ἀνοίχθηκε.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Στήν ἀρχή ὑπῆρχε ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦταν ἑνωμένος μέ τόν Θεό καί Θεός ἦταν ὁ Λόγος. Καί ὁ Λόγος προσέλαβε σάρκα καί ἔγινε ἄνθρωπος». (Ἰω. α΄1 :14)

«Δέν εἶναι εὐσεβές νά προσκυνοῦμε τόν Χριστό ὡς ἁπλό ἄνθρωπο, οὔτε νά Τόν  ὁμολογοῦμε μόνο Θεό, χωρίς τήν ἀνθρώπινη φύση Του. Διότι πραγματικά, ἄν, ὅπως φυσικά καί συμβαίνει, ὁ Χριστός εἶναι ἀληθινά Θεός, δέν ἔχει προσλάβει ὅμως ἀνθρώπινη φύση, ἐμεῖς δέν εἶναι δυνατόν νά σωθοῦμε. Ἄς Τόν προσκυνοῦμε, λοιπόν, ὡς Θεό κι ἄς πιστεύουμε συνάμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρός ἕνα μελλοντικό προσκυνητή: Γιά τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ἑτοιμάζεσαι γιά ταξίδι στούς Ἅγίους Τόπους τοῦ Κυρίου. Ἄκουσες, λές, τήν ὁμιλία τοῦ δεσπότη Νεκταρίου περί τοῦ προηγούμενου προσκυνηματικοῦ ταξιδιοῦ, ὁπότε αὐτό σέ ἐνθάρρυνε ἀκόμα περισσότερο νά πραγματοποιήσεις τόν ἀγαθό σκοπό σου. Ὅμως ἤθελες ἐνόψει Χριστουγέννων ἀκόμα κάτι νά μάθεις περί τοῦ σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ, τούτου τοῦ γήινου παλατιοῦ τοῦ οὐράνιου Βασιλιᾶ….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Καί ὁ Λόγος σαρκώθηκε καί ἔστησε τή σκηνή του ἀνάμεσά μας». (Ἰω. α΄:14)

«Δέν εἶναι δυνατόν νά ζητᾶμε φυσικές ἀποδείξεις γιά τά ὑπερφυσικά πράγματα. Διότι, ἄν καί ἔγινε ἀληθινός ἄνθρωπος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅμως δέν ἦταν ἁπλός ἄνθρωπος ὁ Χριστός, ἀλλ᾿ ἦταν Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος, καί ὁ Υἱός εἶναι ἕνας μέ δύο φύσεις». Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Ἐπιστολές, ΕΠΕ Α΄, 405)

Συνέχιση ανάγνωσης

Στόν δάσκαλο Σ., πού ρωτᾶ γιατί ὁ Χριστός ἔπρεπε νά γεννηθεῖ καί ὄχι ἁπλά νά ἐμφανισθεῖ.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ρωτήσατε, γιατί ὁ Κύριος Χριστός ἔπρεπε νά γεννηθεῖ, καί νά μεγαλώσει, καί νά βασανισθεῖ; Γιατί δέν ἐμφανίσθηκε ξαφνικά μέ μιᾶς ἀπό τούς οὐρανούς μέ τή μορφή ὥριμου ἀνθρώπου ὅπως, κατά τούς ἑλληνικούς μύθους, ὁ Ἀπόλλων ἐμφανιζόταν στούς ἀνθρώπους; Ἐντελῶς ἀνάρμοστη σύγκριση! Πῶς μπορεῖ νά συγκρίνεται ὁ πραγματικός ἄνθρωπος μέ μία παραίσθηση καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο.Ἅγιος Ἰωάννης Κροστάνδης

     Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο. Αὐτό σημαίνει πώς ὁ Υἱός τοῦ Θεού, πού εἶναι Ἀθάνατος καί Αἰώνιος ὅπως ὁ Θεός Πατέρας καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔγινε ἄνθρωπος. Ἔλαβε σάρκα ἀπό τήν Παρθένο Μαρία. Ὦ, τί θαυμαστό, τί φοβερό καί σωστικό μυστήριο! Ὁ Ἄναρχος Θεός Λόγος ἔλαβε ἀρχή κατά τό ἀνθρώπινο. Ὁ ἄσαρκος σαρκώθηκε. Ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος

Αʹ. Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ· καὶ, ἵν’ ἀμφότερα συνελὼν εἴπω, Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, διὰ τὸν ἐπουράνιον, εἶτα ἐπίγειον. Χριστὸς ἐν σαρκὶ, τρόμῳ καὶ χαρᾷ ἀγαλλιᾶσθε· τρόμῳ, διὰ τὴν ἁμαρτίαν· χαρᾷ, διὰ τὴν ἐλπίδα. Χριστὸς ἐκ Παρθένου· γυναῖκες παρθενεύετε,…

Συνέχιση ανάγνωσης