Ὁ χριστιανικός κόσμος ἔχει ἀνάγκη λόγια Χάριτος Θεοῦ γιά νά μποῦν βαθειά στίς ψυχές τους…

“Ο μοναχισμός δεν είναι αυτός πού δέν μεριμνά και για τον πλησίον του εν αγάπη Χριστού. Τόν μεριμνά με πολλούς τρόπους και με την προσευχή και με την προσφορά του λόγου και με την επικοινωνία της χάριτος και της παρουσίας του.

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί Κόσμου καί Οἰκείων Μέρος 2ο

  Θά μεταχειρισθῇ ὁ σατανᾶς ποικίλας παγίδας, ὅπως σᾶς παραλύσῃ, διά νά ἐξασθενήσετε καί νά χάσετε τό ἠθικόν σας· πλήν ὅμως καί ἐσεῖς ἐννοήσατε τήν πονηράν τέχνην καί λάβετε μέτρα ἀντιστάσεως.   Τό ὅτι δοκιμάζεσθε, τοῦτο εἶναι ἀπό τόν Θεόν, διότι σᾶς προγυμνάζει διά τήν μάχην, σᾶς ψήνει, σᾶς παιδαγωγεῖ. Ὅπως οἱ στρατιῶται πού γυμνάζονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία περί συνειδήσεως καί ὑπακοῆς (Γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης)

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φυλάξη ὑπακοὴν ἀπόλυτον πρὸς τὴν συνείδησίν του, καὶ ἐφαρμόζη ὅ,τι τοῦ ὑποδεικνύει ἐκείνη, παύει καὶ αὐτὴ νὰ τὸν ἐλέγχη. Ὄχι ὅτι ἐξασθένησε ἡ φωνή της, ἄλλα διότι διὰ τῆς καλῆς ὑπακοῆς, δὲν ἔχει ἡ συνείδησις κάτι νὰ ἐλέγξη.   Ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης λέγει: «Ὅταν ἡ συνείδησις τοῦ ἀνθρώπου δὲν τὸν ἐλέγχη, παρρησίαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί Κόσμου καί Οἰκείων Μέρος 1ο

Ἄγγελος Θεοῦ, παιδί μου, νά σέ παρακολουθῇ καί νά σοῦ δείχνῃ τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας σου. Ἀμήν· γένοιτο. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σοῦ δίδῃ τήν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου, διότι αὕτη εἶναι χάρισμα υἱοθεσίας, πού τό λαμβάνουν ἐκεῖναι αἱ ψυχαί, ὅπου ὁλοκληρωτικῶς ἔχουν δοθῆ εἰς τήν λατρείαν καί ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἦτον ἕνας μοναχός καί εἶχε πέσει εἰς ἀμέλειαν πολλήν…

Ἦτον ἕνας μοναχὸς καὶ εἶχε πέσει εἰς ἀμέλειαν πολλήν, τόσον ὅτι καὶ τὸν κανόνα του ἄφησε καὶ ἐστρέφετο πρὸς τὸν κόσμον. Ἐπῆγεν εἰς τὴν πατρίδα του Κεφαληνίαν ὅπου ὡς γνωστὸν προστρέχουν οἱ δαιμονιζόμενοι χάριν θεραπείας εἰς τὸν Ἅγιον Γεράσιμον. Καὶ λοιπόν, πηγαίνοντας καὶ αὐτὸς νὰ προσκυνήση τὸν Ἅγιον, ἀφοῦ εὑρέθη εἰς τὴν πατρίδα του,τὸν συναντᾶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ λίγες μετάνοιες πού κάνουμε, συνάζονται σιγά-σιγά στήν τράπεζα τοῦ Θεοῦ…

Η γονυκλισία τι είναι; Προσκύνησις του Θεού. Προσκυνάμε τον Θεό, πράγμα που ο εχθρός μας διάβολος δεν το κάνει, δεν σκύβει το κεφάλι, δεν γονατίζει, δεν προσκυνά.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γέρων Ἰωσήφ καί ἡ Νοερά Προσευχή

  Ἀναπόλησα μέ τήν φαντασία κι ἔφερα στήν μνήμη μου πῶς ξεκινήσαμε ἐμεῖς, πῶς ἦταν αὐτή ἡ μικρή ζύμη, ἡ πρώτη συνοδεία μας μέ τόν μακαριστό Γέροντά μας, πού σήμερα βρίσκεται στόν οὐρανό. Βρίσκεται μέσα στό πέλαγος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τώρα ἀπολαμβάνει τόν μισθό τῶν κόπων τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς του καί τήν παράκλησι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς Πρακτικῆς Μεθόδου τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς Μέρος 4ο

  Εἶσαι στό διακόνημά σου, στήν ἐργασία σου; Ἐνθυμοῦ τούς ἁγίους Πατέρες οἱ ὁποῖοι ἐργαζόμενοι ἔλεγαν καθ᾿ ἑαυτούς:   Σῶμα ἔργασαι, ἵνα τραφῇς   Ψυχή, νῆφε, ἵνα σωθῇς.   Περισπᾶται ὁ νοῦς σου; Λέγε ψιθυριστά τήν εὐχή καί μήν ἀργολογῆς, διότι βλάπτεις ἐκτός ἀπό τόν ἑαυτό σου καί ἄλλον καί ἄλλους μέ τήν ἀργολογία.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς Πρακτικῆς Μεθόδου τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς Μέρος 3ο

  “Ἀλλά τό ἔργον τοῦτο οὐκ ἔστι μιᾶς ἡμέρας ἤ δύο, ἀλλά χρόνου πολλοῦ καί καιροῦ, παρατηρεῖ ὁ θεῖος Χρυσόστομος· πολλοῦ γάρ ἀγῶνος καί χρόνου χρεία, ὅπως ἐκβληθῇ ὁ ἐχθρός καί ἐνοικήσῃ ὁ Χριστός…. Σχολάσατε τοίνυν καί παραμείνατε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρήσῃ ἡμᾶς· καί μηδέν ἕτερον ζητεῖτε ἤ μόνον ἔλεος παρά τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ καί οἱ συμβολισμοί…

Ο μεγάλος άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε ότι ο παράλυτος δείχνει ότι η ψυχή νοσεί κι ότι οι τέσσερις άνθρωποι που τον μεταφέρουν από τη στέγη του σπιτιού είναι οι αρετές του μετανοούντος ανθρώπου: αυτοκριτική, εξομολόγηση, διάθεση απομάκρυνσης από την αμαρτία και η θερμή προσευχή.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐμεῖς πού ἤλθαμε, γιά νά ψαρέψουμε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν πρέπει νά ἀγρυπνοῦμε;

Πήγαινα το βράδυ, όταν έβγαινε από την καλύβα του, τον πλησίαζα και του έλεγα ότι ο ύπνος με πολεμά. «Κράτα γερά! Κράτα το όπλο και μη φοβάσαι», μου απαντούσε. Το καλοκαίρι έρχονταν οι βάρκες και ψάρευαν με το φως, με τις λάμπες. «Βλέπεις παιδί μου, έλεγε, πως αγωνίζεται αυτός εδώ ο ψαράς όλη την νύχτα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό παράδειγμα τοῦ Τελώνου μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά σκεφθοῦμε πῶς ἀκούγεται ἡ προσευχή τοῦ προσευχόμενου.

Ο Φαρισαίος έκανε προσευχή πολύ περισσότερη από τον Τελώνη κι έλεγε: «Νηστεύω, ….» κ.λ.π. και δεν είμαι σαν τούτον εδώ τον Τελώνη, τον άδικο, ο οποίος κάνει τόσα … Ο μεν Φαρισαίος ήταν δίκαιος, διότι έκανε πράξεις εξωτερικά βέβαια καλές, έκανε προσευχές στα σταυροδρόμια, έκανε για το θεαθηναι ελεημοσύνη, και νόμιζε ότι κατά τη συνείδηση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντα, μετά ἀπό τόσα χρόνια ἀγῶνα, τί σᾶς ἔμεινε μέσα στή ψυχή σας;

  – Γέροντα, μετά από τόσα χρόνια αγώνα, τι σας έμεινε μέσα στη ψυχή σας;   -Γέροντας ΕΦΡΑΙΜ: Όλα είναι δεύτερα, όλα δεύτερα. Το πρώτο είναι το όνομα του Χριστού μας και τώρα, περνώντας τα χρόνια, είδα στη πράξη, ότι μόνο με την αγάπη κερδίζεται ο άνθρωπος. Η ζωή μου ήταν κόπος και πόνος… Μόνο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς Πρακτικῆς Μεθόδου τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς Μέρος 1ο

  Ὅταν ἤμεθα στήν ἔρημο ἡ ἀγρυπνία μας ἄρχιζε μέ τήν δύσι τοῦ ἡλίου καί παρατεινόταν μέχρι τῶν ὀρθρινῶν ὡρῶν.   Ὁ μακαριστός Γέροντάς μου Ἰωσήφ, διδάσκοντάς μας τά καθήκοντα τῆς μοναχικῆς πολιτείας ἐπέμενε πολύ στήν πρακτική μέθοδο τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Καθώς ἡ δική του ζωή ἦταν μιά συνεχής βία στό θέμα τῆς προσευχῆς, ἔτσι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σταχυολογήματα Περί Νοερᾶς Προσευχῆς – ΜΕΡΟΣ Γ΄

λε΄. Ἤγουν ὁ νοῦς νά φυλάττῃ τήν καρδίαν εἰς καιρόν ὅπου προσεύχεται καί νά περιτριγυρίζῃ πάντοτε μέσα εἰς αὐτήν καί ἀπό ἐκεῖ μέσα ἀπό τό βάθος τῆς καρδίας νά ἀναπέμπῃ τάς εὐχάς εἰς τόν Θεόν, λέγοντας συνεχῶς τό “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”. Καί ἀφοῦ γευθῇ ἐκεῖ μέσα εἰς τήν καρδίαν καί δοκιμάσῃ ὅτι χρηστός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σταχυολογήματα Περί Νοερᾶς Προσευχῆς – ΜΕΡΟΣ Β΄

ιζ΄. Ἐφ᾿ ὅσον ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, ἐκεῖνοι ὅπου δέν Τόν βλέπουν, ὅπου δέν Τόν πιστεύουν, ὅλοι βεβαιότατα εἶναι τυφλοί. Καθώς τό ἐναντίον πορεύονται εἰς τό φῶς ὅλοι ἐκεῖνοι, ὅπου ἀγωνίζονται νά κάμνουν τάς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ· αὐτοί τόν Χριστόν ὁμολογοῦν καί ὡς Θεόν προσκυνοῦν καί λατρεύουν. Καί ἐκεῖνος ὅπου ὁμολογεῖ καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης καί ὁ γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης καί Ἀριζονίτης.

Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης καί ὁ γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης καί Ἀριζονίτης.   http://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/11/blog-post_858.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς εἶναι ὁ Παράδεισος;

Ω, και να ξέραμε τι είναι ο Παράδεισος! Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει το μέγεθος της ωραιότητας του! Εκεί ψάλλουν οι χοροί των αγγέλων και των αγίων ψυχών! Ένα Πάσχα αιώνιο, ατελείωτο! Εκεί οι ψυχές συνομιλούν με αγαλλίαση, συζητούν το πώς πέρασαν σε αυτήν την μάταια ζωή και πόσο ο Θεός τους βοήθησε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀναμνήσεις…

Βλέπω, εντελώς τυχαία, αυτή την φωτογραφία και κάθομαι και θυμάμαι! 1989–1990, 1992–1995; Θα σας γελάσω. Ακολουθούν τον μεγάλο Γέροντα της Αριζόνα, τον Γέροντα Εφραίμ: Δοσίθεος, Αρτέμιος, Ευλόγιος, Νεκτάριος, Ιωσήφ, Μάρκος, Σάββας, Ισαάκ, Σεραφείμ, Παΐσιος… Κι άλλοι που βλέπω, αλλά που με τα χρόνια δε θυμάμαι τα ονόματά τους τώρα. Όλη αυτή η ευλογημένη φουρνιά από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς εἶναι σπορά, ἡ αἰωνιότητα εἶναι θερισμός. “Ὁ ἄφρων πλούσιος” τοῦ γέροντα Ἐφραίμ (Φιλοθεϊτη) τῆς Ἀριζόνας.

  «Καθελῶ μου τάς ἀποθήκας καί μείζονας οἰκοδομήσω, … , καί ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Αυτά σκεφτόταν και μελετούσε να πράξει μια νύχτα, ο άφρων πλούσιος του σημερινού ευαγγελίου με το αρρωστημένο μυαλό του. Δε σκέφτηκε καθόλου ότι ήταν θνητός. Ο θάνατος δεν…

Συνέχιση ανάγνωσης