Λόγοι Ἀγίου Παϊσίου

Όταν παραβαίνη ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος, για να παιδαγωγηθή.   (Λόγοι Παϊσίου, τόμος Δ΄, Οικογενειακή Ζωή, Εκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου “Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος”, σελ. 76-78) Να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρπβ-ρπθ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρπβ’   «Ὁ μο­να­χός νά δέ­χε­ται ἁ­πλά ἀ­πό ὅ­λους πα­ρα­τη­ρή­σεις καί νά ἀ­φή­νη ὅ­λους μέ­σα στό Μο­να­στή­ρι νά γί­νουν οἱ τε­χνί­τες τοῦ νέ­ου του ἀν­θρώ­που. Νά ἔχη τό νοῦ του συ­νέ­χεια στόν Χρι­στό».   ρπγ’   «Δι­α­φέ­ρει πο­λύ ὁ κό­σμος ἀ­πό τόν μο­να­χι­σμό. Οἱ κο­σμι­κοί εἶ­ναι ὁ­μό­φω­νοι, ὄ­χι ὅ­μως καί ὁ­μό­τρο­ποι. Μέ­σα στό ἴ­διο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ροε-ρπα). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρο­ε’   «Πα­λαι­ό­τε­ρα σ᾿ ἕ­να Μο­να­στή­ρι ἰ­δι­όρ­ρυθ­μο, ὁ οἰ­κο­νό­μος τοῦ Μο­να­στη­ριοῦ φε­ρό­ταν αὐ­στη­ρά στούς μο­να­χούς μέ τσιγ­γου­νιά. Τέ­τοι­α ἦ­ταν ἡ τσιγ­γου­νιά του πού τόν φώ­να­ζαν “σπάγ­γο”. Ὅ­ταν ἐ­κοι­μή­θη “ὁ σπάγ­γος”, οἱ μο­να­χοί ἔ­ψα­χναν νά βροῦν χρυ­σό στά μπα­οῦ­λα του, ἀλ­λά δέν βρῆ­καν τί­πο­τε. Στήν κη­δεί­α του οἱ βορ­δο­νά­ρη­δες πού με­τέ­φε­ραν τά ξύ­λα ἀπ᾿ τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρξζ-ροδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἠσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρξζ’   «Τό­σος ἀ­γώ­νας, τό­ση προ­σπά­θεια νά ξε­κολ­λή­ση ἡ ψυ­χή ἀ­πό τόν κό­σμο, καί με­τά ἔ­χει νο­σταλ­γί­α γιά τόν κό­σμο. Ἀ­κό­μη καί νά μή σκέ­φτε­ται νά πά­η στόν κό­σμο, ὅ­μως σκέ­φτε­ται τόν κό­σμο. Ὁ νοῦς τό­τε εἶ­ναι σάν ἕ­να ἀ­ε­ρο­πλά­νο ἀ­προ­σγεί­ω­το. Τά κα­τά­φε­ρε ὁ δι­ά­βο­λος. Σπα­τα­λᾶ ὁ μο­να­χός τήν ζω­ή του στό Μο­να­στή­ρι καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρμε-ρνβ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἠσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρμε’   «Οἱ νέ­οι σή­με­ρα εἶ­ναι σάν και­νούρ­γι­ες μη­χα­νές μέ πα­γω­μέ­να λά­δια».   ρμς’   Ὁ Γέροντας εἶ­πε σέ Ἁ­γι­ο­ρεί­τη μο­να­χό: «Μακρυά ἀ­πό αὐ­το­κί­νη­το, ρά­διο καί τη­λέ­φω­νο».   ρμζ’   Εἶ­πε ὁ Γέ­ρον­τας γιά δύο ἁ­πλά γε­ρον­τά­κια πού δέν ζοῦ­σαν πο­λύ ἀ­σκη­τι­κά, ἀλ­λά δέν εἶ­χαν ἀν­θρώ­πι­νες πα­ρη­γο­ρι­ές καί ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μέ τούς κο­σμι­κούς: «Αὐ­τοί εἶ­ναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄν εἶμαι ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέρος Α

Αν είμαι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Μέρος Α ΠΗΓΗ:ΕΔΩ   Ιερομόναχος Ιουλιανός (Λάζαρ). Ο Γέροντας Ιουλιανός (Λάζαρ) πλησιάζει την 90η επέτειο της επίγειας παραμονής του, που είναι φωτεινή με την αδιάλειπτη προσευχή του. Για την αγνότητα της καρδιάς του, ο Θεός του έδωσε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, μερικές φορές ανείπωτα από τον ίδιο. «Ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρκζ-ρλε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἀγιορείτικη Παράδοση

  ρκζ’   «Ὅ­ταν κα­νείς προ­κό­βη πνευ­μα­τι­κά, μέ­σα του ἔχει μία χα­ρά, μία εἰ­ρή­νη, μία εὐ­χα­ρί­στη­ση».   ρκη’   «Γιά νά βο­η­θή­σου­με σω­στά τούς ἀν­θρώ­πους νά γί­νουν πνευ­μα­τι­κοί ἄν­θρω­ποι, δέν πρέ­πει νά τούς ἀδι­κοῦ­με. Τούς ἀ­δι­κοῦ­με, ὅ­ταν θέ­λου­με νά τούς κά­νου­με σάν τόν ἑ­αυ­τό μας· ὅ­ταν τούς δί­νου­με νά φᾶ­νε αὐ­τό πού τρῶ­με κι ἐ­μεῖς….

Συνέχιση ανάγνωσης

Στάρετς Βαρνάβας: Τί ἁρμόζει νά κάνει ὁ Χριστιανός γιά νά ἀποφεύγει ὅσο μπορεῖ τήν ἁμαρτία

“Να τρως με όρεξη, αλλά να θυμάσαι ότι η σάρκα σου θα είναι η λεία των σκουληκιών.   Να κοιμάσαι σε πλούσιο κρεβάτι, αλλά να θυμάσαι και τις σκληρές σανίδες του φέρετρού σου.   Πρέπει να αποφεύγει κανείς όλες τις αφορμές για την αμαρτία, όλους τους χώρους, τα πρόσωπα, τα πράγματα που μπορούν να είναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ρκζ-ρλε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρκζ’   «Ὅ­ταν κα­νείς προ­κό­βη πνευ­μα­τι­κά, μέ­σα του ἔχει μία χα­ρά, μία εἰ­ρή­νη, μία εὐ­χα­ρί­στη­ση».   ρκη’   «Γιά νά βο­η­θή­σου­με σω­στά τούς ἀν­θρώ­πους νά γί­νουν πνευ­μα­τι­κοί ἄν­θρω­ποι, δέν πρέ­πει νά τούς ἀδι­κοῦ­με. Τούς ἀ­δι­κοῦ­με, ὅ­ταν θέ­λου­με νά τούς κά­νου­με σάν τόν ἑ­αυ­τό μας· ὅ­ταν τούς δί­νου­με νά φᾶ­νε αὐ­τό πού τρῶ­με κι ἐ­μεῖς….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ριη-ρκς). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ρι­η’   «Σή­με­ρα ἔρ­χον­ται πολ­λοί νέ­οι μέ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τα. Δέν εἶ­ναι πε­ρί­ερ­γοι, ζη­τοῦν νά βροῦν πα­ρά­δειγ­μα, καί ἐ­μεῖς πρέ­πει νά εἴ­μα­στε ὅ­πως θέ­λει ὁ Θε­ός γιά νά ὠ­φε­λοῦν­ται οἱ ἄλ­λοι πού μᾶς πλη­σιά­ζουν, δι­ό­τι ἀλ­λοι­ῶς θά δώ­σου­με λό­γο καί γι᾿ αὐ­τούς πού μᾶς πλη­σιά­ζουν καί βλά­πτον­ται ἤ δέν ὠ­φε­λοῦν­ται».   ρι­θ’   «Ἕ­νας φοι­τη­τής πῆ­γε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ πεῖρα ἀπὸ τὶς πτώσεις μας

Ὅταν ἐξετάζετε τὸν ἑαυτό σας, πολὺ βοηθάει νὰ παίρνετε μερικὲς φορὲς τὴν ζωή σας μὲ τὴν σειρά, ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία, γιὰ νὰ βλέπετε ποῦ βρισκόσασταν, ποῦ βρίσκεστε καὶ ποῦ ἔπρεπε νὰ βρίσκεστε. Ἂν δὲν συγκρίνετε τὸ παρελθὸν μὲ τὸ παρόν, δὲν καταλαβαίνετε ὅτι μπορεῖ μὲν νὰ εἶστε κάπως σὲ καλὴ κατάσταση, ἀλλὰ δὲν βρίσκεστε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (κζ-ρβ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἠσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  Ϟ­ζ’   «Ὑ­πα­κο­ή στόν Γέ­ρον­τα εἶ­ναι, ἄς ὑ­πο­θέ­σου­με, σάν ἕ­να βό­τα­νο πού χρει­ά­ζε­ται, ὅ­ταν εἶ­σαι κρυ­ω­μέ­νος. Ρω­τᾶς τόν Γέ­ρον­τα, σοῦ τό δεί­χνει καί τό παίρ­νεις. Τε­λει­ώ­νει ἡ ὑ­πό­θε­ση. Ἐ­νῶ ὅ­ταν εἶ­σαι μό­νος σου, δο­κι­μά­ζεις ὅ­λα τά βό­τα­να, μέ­χρι νά βρῆς τό κα­τάλ­λη­λο· καί ἴ­σως μέ­χρι νά τό βρῆς θά ᾿χεις πά­θει με­γα­λύ­τε­ρη ζη­μιά ἀ­πό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Πορφύριος: Νά μήν καταδικάζουμε τό κακό, ἀλλά νά τό διορθώνουμε

Ο Γέροντας Πορφύριος αποδεικνυόταν ανατόμος και θεραπευτής τόσο της ανθρώπινης ψυχής, όσο και των ανθρώπινων ψυχικών σχέσεων.   Μου έλεγε σχετικά: «Ο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάζουμε το κακό ,αλλά να το διορθώνουμε.   Με την καταδίκη ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί με την κατανόηση και τη βοήθεια θα σωθεί. Τον αμαρτωλό πρέπει να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά κάθε καλό πράγμα ὁ διάβολος ἔχει φτιάξει ἕνα ψεύτικο ἀντίγραφο

Κρατήστε την ορθόδοξη πίστη μας, τόσο στους κανόνες της όσο και στα δόγματά της, με αγιότητα και σταθερότητα. Μην προσαρμόζετε την πίστη σας στη ζωή σας, αλλά τη ζωή σας στην πίστη σας. Αντλήστε όλη την ευτυχία σας από την αληθινή ορθόδοξη πίστη. Τότε θα είστε αληθινά τέκνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και ο Κύριος θα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (οε-πβ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ο­ε’   «Στήν ἔ­ρη­μο αἰ­σθά­νε­ται κα­νείς τόν ἑ­αυ­τό του μι­κρό, καί ὅ­ταν συ­ναν­τή­ση ἄν­θρω­πο τόν βλέ­πει ὡς ἀ­νώ­τε­ρό του καί τοῦ δεί­χνει με­γά­λη ἀ­γά­πη, ἔ­στω κι ἄν εἶ­ναι ἄ­γνω­στος».   ο­ς’   «Ἡ ὑ­πε­ρη­φά­νεια εἶ­ναι κα­τά βά­θος ἔλ­λει­ψη ἀ­γά­πης, φι­λαυ­τί­α».   ο­ζ’   «Εἶ­πα σέ κά­ποι­ο νέ­ο ἔγ­γα­μο πού ἔ­λε­γε ὅ­τι ὁ μο­να­χι­σμός δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁσία Γερόντισσα Γαλακτία τῆς Κρήτης: Εἶδα στόν Ἅδη τί γίνεται… Νά μήν πάει κανείς οὔτε δευτερόλεπτο…

  «… Η μικρή μου πείρα με έμαθε ότι η καρδιά είναι αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα δημιουργήματα. Όχι το μυαλό. Αυτό κατευθύνεται από την καρδιά. Η καρδιά δίνει ζωή στο σώμα. Η καρδιά όμως μας φέρνει και σε επαφή με τον Θεό. Ένας άλλος άνθρωπος κρύβεται μέσα στην καρδιά. Έχει δικά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό θαῦμα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

Το θαύμα της Αναλήψεως του Χριστού Ω, πόσο υπερένδοξο είναι το θαύμα της Αναλήψεως του Χριστού! Το σώμα του ανθρώπου θεάθηκε από τους αγγέλους, υψώθηκε υψηλότερα από τα Σεραφείμ και στάθηκε στα δεξιά του Πατέρα. Τι βάθος υπάρχει κάτω από τα πόδια του ανθρώπου και τι ύψος υπεράνω αυτού! Από την κόλαση κατευθείαν στον ουρανό….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ξη-οδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

ξη’   «Ὁ Θε­ός θέ­λει νά τόν πα­ρα­κα­λοῦ­με νά μᾶς βο­η­θή­ση γιά νά ἐ­πέμ­βη, για­τί σέ­βε­ται τό αὐ­τε­ξού­σιό μας».   ξθ’   «Ὁ πνευ­μα­τι­κά προ­χω­ρη­μέ­νος ἄν­θρω­πος κα­τα­λα­βαί­νει τίς δι­α­θέ­σεις τῶν ἄλ­λων, ἄν π.χ. θέ­λουν νά τόν ἐκ­με­ταλ­λευ­τοῦν, νά τόν κλέ­ψουν· βά­ζει ὅμως πάν­τα κα­λό λο­γι­σμό, ὅ­τι ὁ ἄλ­λος τό ἔ­χει ἀ­νάγ­κη καί δέν ὑ­πε­ρα­σπί­ζε­ται τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ν-νζ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ν’   «Ὅ­ταν γρά­φη τό Εὐ­αγ­γέ­λιο ὅ­τι “ὁ Ἰ­η­σοῦς προ­έ­κο­πτε σο­φί­ᾳ καί ἡ­λι­κί­ᾳ καί χά­ρι­τι”, δέν ἐν­νο­εῖ ὅ­τι ἦ­ταν στήν ἀρχή ἀ­τε­λής στήν γνώ­ση καί στήν ἀ­ρε­τή καί ὅ­τι προ­έ­κο­πτε σ᾿ αὐ­τά με­γα­λώ­νον­τας, ἀλ­λά ὅ­τι ἔ­χον­τας ἐξ ἀρ­χῆς ὅ­λη τήν Γνώ­ση καί τήν Ἁ­γι­ό­τη­τα (ἀ­φοῦ ἐξ ἀρ­χῆς ἦ­ταν ἑ­νω­μέ­νος μέ τήν Θε­ό­τη­τα), τίς φα­νέ­ρω­νε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἰσαάκ: «Νὰ μὴν κοιτᾶς ἂν σὲ ἀγαποῦν οἱ ἄλλοι, ἐσὺ νὰ ἀγαπᾶς τοὺς ἄλλους καὶ θὰ νιώσεις ὅτι ὅλοι σὲ ἀγαποῦν»

Φωτογραφία: † Ὁ Γέρων τῆς Ἱερᾶς Σταυρονικητιανῆς Καλύβης Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Ἰσαάκ (Ἀττάλα), σὲ προσκύνημά του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου Κονίτσης Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἰσαάκ Καψαλιώτου (Ἀττάλα), ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ Ἱερό Ἡσυχαστήριο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος» στὴν Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς 10-08-1996. Τὸ Μοναστήρι δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὶς ἱκανότητές μας, ἀλλὰ ἐμεῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κάνουμε προσευχή, ἀνάβουμε κερί καθαρό καί βλέπεις καί χοροπηδοῦν οἱ καημένοι!

  ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ:   “…Όταν ήμουν μικρή νόμιζα πως η κόλαση είναι καζάνια και πυρωμένα καρφιά και τηγάνια. Έτσι μας την περιέγραφαν οι δικοί μας…Όμως δεν είναι έτσι…   Είναι κατάσταση και τόπος που τη γνωρίζεις από τον Θεό ( σου αποκαλύπτεται)… Είναι φωτιά θεϊκή, χειρότερη από τη φωτιά που εμείς ξέρομε… Εκεί το φως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νουθεσίες Ἁγίου Ἰωσὴφ Ἁγιορείτου, τοῦ Ἡσυχαστοῦ

* Ἡ ἀπόγνωσις εἶναι θανάσιμος ἁμαρτία, καὶ χαίρει ἐν αὐτῇ ὑπὲρ ἅπαντα ὁ διάβολος. Διαλύεται δὲ εὐθὺς μὲ τὴν ἐξαγόρευσιν.   * Τὸ ἁμάρτημα τὸ μικρὸν ἢ τὸ μέγα διὰ τῆς ἀληθοῦς μετανοίας ἐξαφανίζεται.   * Μόνον τὴν μετάνοιαν τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν λάβη εἰς χείρας Του ὁ Φιλάνθρωπος, ὅλα τὰ ἄλλα γνωρίζει Αὐτὸς νὰ οἰκονομῆ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (με-μθ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἠσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  με’   «Νά ἐ­νερ­γῆ κα­νείς σύμ­φω­να μέ τήν πνευ­μα­τι­κή του κα­τά­στα­ση. Νά κά­νη δη­λα­δή πράγ­μα­τα πού ἀν­τα­πο­κρί­νον­ται στήν πνευ­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση πού βρί­σκε­ται». (Νά μήν ὑ­περ­βα­ί­νη τά πνευ­μα­τι­κά του μέ­τρα).   μς’   «Τήν ἡ­μέ­ρα νά κά­νης ὅ­,τι ἔ­κα­νε ὁ Μέ­γας Ἀν­τώ­νιος. Λί­γο ἐρ­γό­χει­ρο, λί­γη προ­σευ­χή. Τή νύ­χτα λί­γη με­λέ­τη καί εὐ­χή. Ἡ λί­γη καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ γέρο-Ἐνώχ

  Είχε έρθει απρόοπτα και χωρίς επίσημη υποδοχή στο μοναστήρι, σαν ένας ταπεινός προσκυνητής που μέλημά του ήταν ν’ απολαύσει τη Χάρη του Θεού σ’ όλη τη ζωή του κοινοβίου.   Δεν τον γνωρίζαμε από πριν οι πιο πολλοί, μολονότι είχαμε ακουστά την αρετή του. Όμως δεν χρειάστηκαν συστάσεις πολλές, τον νοιώσαμε αμέσως, μόλις τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (μ-μδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  μ’   «Τό κα­κό ἔ­χει προ­χω­ρή­σει πο­λύ καί ἔ­χουν γί­νει με­γά­λες ἀλ­λα­γές τά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια. Ὑ­πάρ­χει ὅμως μία κα­λή μα­γιά πού γι᾿ αὐ­τήν ὁ Θε­ός εὐ­σπλα­χνί­ζε­ται καί τόν ὑ­πό­λοι­πο κό­σμο. Νά μή χα­λά­ση κι αὐ­τή, για­τί τό­τε ἀλ­λοί­μο­νό μας».   μα’   «Ἡ προ­σευ­χή γιά τούς κε­κοι­μη­μέ­νους πο­λύ βο­η­θᾶ. Ὅ­σες φο­ρές εἶ­μαι κου­ρα­σμέ­νος ἤ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (κθ-λε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

κθ’   «Ἡ βα­σκα­νί­α εἶ­ναι ἕ­νας ζῆ­λος μέ κα­κί­α καί φθό­νο. Πρέ­πει ὁ ζῆ­λος μας νά εἶ­ναι κα­λός χω­ρίς κα­κί­α. Αὐ­τό μπο­ροῦ­με νά τό κα­τα­λα­βαί­νου­με, ὅ­ταν δοῦ­με κά­ποι­ον πού ζη­λεύ­ου­με, (θαυ­μά­ζου­με), καί ἔχη πά­θει κα­κό. Ἄν χα­ροῦ­με, τό­τε ὁ ζῆ­λος μας ἔ­χει κα­κί­α». λ’ «Ἡ εὐ­λο­γί­α καί ἡ εὐ­χή πιά­νουν, ὅ­ταν εἶ­ναι ἀ­πό τήν καρ­διά….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις γερόντος Παϊσίου ια-ιε. Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  ι­α’   «Ὅ­ταν γλυ­καν­θῆ κα­νείς στήν εὐ­χή, δέν θέ­λει νά βγῆ ἀ­πό τό Κελ­λί του. Τό­τε ἡ εὐ­χή δέν κου­ρά­ζει, ἀλ­λά ξε­κου­ρά­ζει. Ὅ­ταν ἐ­μεῖς δέν θέ­λου­με νά βγοῦ­με ἀ­πό τό Κα­λύ­βι μας, ἀλ­λά ἀ­πό ἀ­γά­πη βγαί­νου­με καί θυ­σι­ά­ζου­με τήν ἡ­συ­χί­α μας χά­ριν κά­ποι­ου ἀ­δελ­φοῦ, τό­τε ὁ Θε­ός βλέ­πει τήν ἀ­γά­πη μας καί ἀ­να­πλη­ρώ­νει».  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: “Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν παραμένει στὴν πτώση του, ἀλλὰ μετανοεῖ γιὰ τὰ σφάλματά του καὶ ἀγωνίζεται νὰ μὴν ἁμαρτάνη, δέχεται τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ”

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου   ΛΟΓΟΙ Γ’ «Πνευματικός Ἀγῶνας» ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   Ἀλλαγὴ ζωῆς Γιὰ νὰ σταματήση ὁ ἄνθρωπος νὰ κάνη μιὰ ἁμαρτία, πρέπει νὰ προσπαθήση νὰ ἀποφύγη κάθε ἐρέθισμα ποὺ προκαλεῖ αὐτὴν τὴν ἁμαρτία. Ὁ μέθυσος λ.χ., ἂν θέλη νὰ βοηθηθῆ καὶ νὰ μὴν ξαναπιῆ,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρήσεις καί Διηγήσεις γέροντος Παϊσίου α-δ. Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

  α’   Πα­λαι­ά στά Κοι­νό­βια ὑ­πῆρ­χε πο­λύ ἀγω­νι­στι­κό πνεῦ­μα, εὐ­λά­βεια, ἀ­δελ­φω­σύ­νη. Ὅ­ταν ἐρ­χό­ταν κά­ποι­ος γιά δό­κι­μος, οἱ πα­τέ­ρες ἀ­μέ­σως ἀ­πό τήν καρ­διά τους προ­σπα­θοῦ­σαν νά τόν ἀ­να­παύ­σουν καί γέ­μι­ζαν τό κελ­λί του ἄλ­λος μέ ἀ­να­πτῆ­ρα, ἄλ­λος μέ ὡ­ρο­λό­γι, μέ σκα­μνά­κι, μέ λάμ­πα κ.λπ., τά ὁ­ποῖ­α φύ­λα­γαν ἀ­πό τά γε­ρον­τά­κια πού πέ­θαι­ναν. Κυ­ρι­αρ­χοῦ­σε τό­τε ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης