Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου

  Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ   Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης   Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐλεύθερης ἀγαπητικῆς κίνησης τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό.  Ὁ Θεός, γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀφοῦ ἔπλασε τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα τούς τοποθέτησε στόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς. «Κι ἔπειτα ἀφοῦ προσέφερε σ’…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποδείξεις τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον

    Ποιές εἶναι οἱ ἀποδείξεις τῆς ἀγάπης μας πρός τόν πλησίον; Εἶναι, μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, τό νά μιμούμαστε τόν Κύριο πού: α)δέν σταματοῦσε νά εὐεργετῇ, β)μακροθυμοῦσε ὅταν ἀντιμετώπιζε τήν ἀχαριστία καί τήν βλασφημία στό πρόσωπό Του καί γ)ὑπέμεινε ὅταν τυπτόταν καί θανατωνόταν χωρίς νά σκέπτεται τίποτε τό κακό. «Ὁ ἀγαπῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τήν κενοδοξία.

Ἡ πρᾶξις πού ἀποβλέπει μόνο στή δόξα τοῦ Θεοῦ ἀπαλλάσσει εὔκολα τόν ἄνθρωπο, μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν κενοδοξία.Ἡ ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ διασφαλίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό αὐτήν. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ πιστός πού γνώρισε ἐμπειρικά τόν Θεό δέν κινδυνεύει ἀπό τό ζημιογόνο πνευματικά πάθος τῆς κενοδοξίας. «Ὁ τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποιοί θά μᾶς συνοδεύσουν;

Ποιοί θά μᾶς συνοδεύσουν; Οἱ πονηροί λογισμοί χωρίζουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό· τόν χωρίζουν καί ἀπό τόν πλησίον. Τόν ἀπομονώνουν ἀπό ὅλους διότι τόν φυλακίζουν στόν ἑαυτό του ἐμποδίζοντας τήν προσευχή καί τήν ἀγάπη. Αὐτός πού τρέφει κακούς λογισμούς παύει νά προσεύχεται, ἄρα παύει νά κοινωνεῖ μέ τόν Θεό. Παύοντας νά κοινωνῇ μέ τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προσοχή στίς συναναστροφές.

Σώζεται ὁ κάθε ἄνθρωπος διά μέσου κάποιου ἄλλου ἀνθρώπου. Ἔτσι θέλει ὁ Κύριος… Παρόμοια ὁ σατανᾶς σπεύδει νά ἀπολέσῃ τόν κάθε ἄνθρωπο, μέσῳ ἄλλου ἀνθρώπου. [Πάντα προσπαθεῖ νά προσομοιάζῃ στόν Κύριο- ἄν καί ἀτεχνῶς] Γι’ αὐτό: Προσοχή στίς συναναστροφές! Δέν πρέπει νά προσκωλλώμεθα σέ καταφρονητές καί κακεντρεχεῖς (μοχθηρούς) ἀνθρώπους.

Συνέχιση ανάγνωσης