ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφίμ ἐν Σάρωφ, Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ – Προεόρτιον, Τετ. κα΄ εβδ. ἐπιστολῶν, (Κλσ. α΄ 18-23) Κολ. 1,18   καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, Κολ. 1,18   Και αυτός είναι η κεφαλή και ο αρχηγός του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας· η αρχή και η ζωοποιός…

Συνέχιση ανάγνωσης