8 Ἰουνίου. ♰ Δευτέρα μετά τήν Πεντηκοστήν. “ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”. Ἡ άνακομιδή τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Δευτέρας ἁγ. Πνεύματος. (Ἐφεσ. ε΄ 8-19). 8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ·

Συνέχιση ανάγνωσης