13 Μαΐου. ♰ “Ἡ ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς”. Τῆς ἁγίας μάρτυρος Γλυκερίας. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τετ. δ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. ιδ΄ 6-18). Πραξ. 14,6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον, Πραξ. 14,6 εκατάλαβαν αυτοί τας κακάς εκείνων διαθέσεις και κατέφυγαν εις τας πόλεις της Λυκαονίας, την Λυστραν και την Δερβην και εις τα περίχωρα.

Συνέχιση ανάγνωσης