6 Ἰουνίου. ♰ Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). Τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἱλαρίωνος τοῦ Νέου, ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Κοιμηθέντων (Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17). 13 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.

Συνέχιση ανάγνωσης