8 Μαΐου. Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου, ἠγαπημένου καί παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ εὐαγγελιστοῦ. Μαΐου 8 (Α΄ Ἰω. α΄ 1-7). Α Ιω. 1,1 Ὅ ἧν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· Α Ιω. 1,1 Δια τον Υιόν και Λογον του Θεού, ο οποίος υπήρχε προαιωνίως, προ πάσης πνευματικής και υλικής…

Συνέχιση ανάγνωσης