13 Ἰουνίου. Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Σαβ. α΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ῥωμ. α΄ 7-13). 7 πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Συνέχιση ανάγνωσης