6 Μαΐου. Τοῦ ἁγίου καί δικαίου Ἰώβ τοῦ πολυάθλου, τῆς ὁσίας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ Καστορίας. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Τετ. γ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. η΄ 18-25). Πραξ. 8,18 ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα Πραξ. 8,18 Οταν όμως ο Σιμων είδε ότι με την επίθεσιν των χειρών των Αποστόλων μετεδίδοντο τα θαυμαστά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, επρόσφερε…

Συνέχιση ανάγνωσης