Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Γ΄, Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Εὐκολότερο εἶναι στό θνητό ἄνθρωπο νά βυθομετρήσει τή θάλασσα ἤ νά ὑπολογίσει τό ὕψος τοῦ ἔναστρου στερεώματος, παρά νά μετρήσει τό ὕψος καί τό βάθος τῆς θείας σοφίας καί πρόνοιας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Γι᾿ αὐτό κι εἶναι πολύ περισσότεροι ἐκεῖνοι πού ἐπιδίδονται στήν πρώτη μέτρηση παρά στή δεύτερη. Εἶναι περισσότεροι ἐκεῖνοι πού ἐξετάζουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ – Λόγος Β’ (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

  Ἐκεῖνο τόν καιρό κυβερνοῦσεὁ Καίσαρας Αὔγουστος. Ἡ παντοκρατορία του σ᾿ ὁλόκληρη τή γῆ εἶναι μιά εἰκόνα τῆς παντοκρατορίας τοῦ Θεοῦ στούς δύο κόσμους: τόν ὑλικό καί τόν πνευματικό. Ὁ πολυκέφαλος δράκοντας τῆς ἐξουσίας πού εἶχε προξενήσει ἀπό τήν ἀρχή τῆς πτώσης μεγάλη παρακμή στούς ἀνθρώπους, τώρα εἶχε μείνει μ᾿ ἕνα κεφάλι. Ὅλα τά γνωστά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Α΄» μέρος α΄

Κεφαλαιο Β΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ὅποιος πλησιάζει τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μέ ὑπακοή καί ταπείνωση, δέ θά θελήσει ποτέ νά τόν ἀποχωριστεῖ. Ἡ πρώτη δοκιμασία γιά νά συμπεριληφθεῖ κάποιος στό στρατό τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ἄσκηση στήν ὑπακοή καί τήν ταπείνωση. Ὁ νέος κόσμος, ἡ νέα κτίση, ὁ νέος ἄνθρωπος, ὅλα ξεκίνησαν μέ ὑπακοή καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου» Λουκ. Α΄ 24-38. μέρος στ΄ τελευταῖο

 Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς  «Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διό καί τό γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱός Θεοῦ. καί ἰδοῦ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου καί αὐτή συνειληφυῖα υἱόν ἐν γήρει αὐτῆς, καί οὗτος μήν ἕκτος ἐστίν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· ὅτι οὐκ ἀδυνατίσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα»1. Αὐτή εἶναι μιά πλήρης…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου» Λουκ. Α΄ 24-38. μέρος ε΄

 Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς   Ἡ Ἁγνή ψυχή τῆς Παρθένου ἠρέμησε. Καί τότε ὁ φτερωτός ἀρχάγγελος τοῦ Θεοῦ τῆς ἔδωσε τό μεγαλύτερο ἀπό τά οὐράνια μηνύματα: «Ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. οὗτος ἔσται μέγας καί υἱός ὑψίστου κληθήσεται, καί δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός τόν θρόνον Δαυΐδ τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου» Λουκ. Α΄ 24-38. μέρος δ΄

    Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Καί εἰσελθών ὁ ἄγγελος πρός αὐτήν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετά σοῦ· εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν». Ἡ νέα κτίση εἶναι χαρά γιά τό Θεό καί τόν ἄνθρωπο. Γι᾿ αὐτό κι ἀρχίζει μέ καλές κι εὐχάριστες εἰδήσεις, μέ τόν εὐαγγελισμό. «Χαῖρε!». Μέ τή λέξη αὐτή ἀρχίζει τό ἔργο τῆς νέας…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου» Λουκ. Α΄ 24-38. μέρος γ΄

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Ἔν δέ τῷ μινί τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριήλ ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, πρός παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾦ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαβίδ, καί τό ὄνομα τῆς Παρθένου Μαριάμ»1. Ὁ ἕκτος μήνας ἀναφέρεται στήν ἐγκυμοσύνη τῆς Ἐλισάβετ, ἀπό τήν ἡμερομηνία πού συνέλαβε τόν Ἰωάννη τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Δ΄,μέρος γ΄ (τελευταῖο)

     Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ μείνῃ αἰώνια «…Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»  (Ματθ. α΄ : 25) Κεφάλαιο Ε΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Αὐτές εἶναι καινούργιες εἰδήσεις γιά τόν παλιό κόσμο. Εἶναι ὅμως ὁ πιό σπουδαῖος κανόνας γιά τό Νέο Κόσμο τοῦ Χριστοῦ. Τό πρῶτο παράδειγμα τῆς κατάρας τοῦ τυράννου καί τῆς μακαριότητας τῶν παιδιῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Δ΄ μέρος β΄

   Κεφάλαιο Ε΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς   Στή φυγή Του στήν Αἴγυπτο λοιπόν δέν πρέπει νά δοῦμε μόνο μιά φυγή γιά νά σώσει τόν ἑαυτό Του, ἀλλά μιά πράξη τοῦ σχεδίου γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ποιά εἶναι ἡ πράξη αὐτή; Εἶναι ἡ διαρκής ἐπαφή μέ τή χαμιτική φυλή. Γεννήθηκε στή σημιτική φυλή. Ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Δ΄ * μέρος α΄

   Κεφάλαιο Ε΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Ἰδού Κύριος κάθηται ἐπί νεφέλης κούφης καί ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καί σεισθήσονται τά θεμέλια Αἰγύπτου ἀπό προσώπου αὐτοῦ»1. Μ᾿ αὐτόν τόν τρόπο περιγράφει ὁ μεγάλος προφήτης Ἡσαΐας τό γεγονός τῆς φυγῆς τοῦ Ἰησοῦ στήν Αἴγυπτο. Εἶναι ἡ φυγή τοῦ Κυρίου ἀπό τό ξίφος τοῦ Ἡρώδη, ἡ φυγή τοῦ Κυρίου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Γ΄ * μέρος δ΄ (τελευταῖο)

   Κεφάλαιο Δ΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Καί ἀνοίξαντες τούς θησαυρούς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν»1. Τρία δῶρα ἔφεραν στό νεογέννητο Βασιλιά. Καί χωρίς νά τό θέλουν συμβόλισαν τήν ἁγία καί ζωοποιό Τριάδα, στό ὄνομα τῆς Ὁποίας ἦρθε στόν κόσμο τό παιδί Ἰησοῦς, ἀλλά καί τήν τριπλή διακονία τοῦ Κυρίου: τή βασιλική,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Γ΄ * μέρος γ΄

    Καί πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ.  Ματθ. β΄: 11  Κεφάλαιο Δ΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ὅταν ὁ Κύριος φανερώθηκε στή γῆ, ὁ κόσμος πεινοῦσε καί διψοῦσε πραγματικά γιά τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Κι ὅτι ἔτσι ἦταν ὁ κόσμος τήν ἐποχή ἐκείνη τό συμπεραίνουμε ἀπό δυό γεγονότα πού ἔγιναν ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Γ΄ * , μέρος β΄

 Κεφάλαιο Δ΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Λέει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος: «Τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός ἵνα τούς σοφούς καταισχύνῃ, καί τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός ἵνα καταισχύνῃ τά ἰσχυρά»1. Ἐκείνη τήν ἐποχή, κατά τ᾿ ἀνθρώπινα μέτρα, δυνατότερος ἄντρας ἀπό τόν Καίσαρα Αὔγουστο δέν ὑπῆρχε στόν κόσμο. Πιό ἀδύνατοι, πιό φτωχοί καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Γ΄ * μέρος α΄

   Κεφάλαιο Δ΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Εὐκολότερο εἶναι στό θνητό ἄνθρωπο νά βυθομετρήσει τή θάλασσα ἤ νά ὑπολογίσει τό ὕψος τοῦ ἔναστρου στερεώματος, παρά νά μετρήσει τό ὕψος καί τό βάθος τῆς θείας σοφίας καί πρόνοιας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Γι᾿ αὐτό κι εἶναι πολύ περισσότεροι ἐκεῖνοι πού ἐπιδίδονται στήν πρώτη μέτρηση παρά στή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Β΄ , μέρος δ΄ (τελευταῖο)

   Κεφάλαιο Γ΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι στίς Ἐπιστολές τους δοξολογοῦν κι αἰνοῦν τόν Ὕψιστο Θεό. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφωνεῖ:  «Αὐτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν»1.  Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ μᾶς διδάσκουν πώς τά καλά ἔργα δέν ἀξιολογοῦνται ἀπό τό πλῆθος καί τό μέγεθός τους, ἀλλ᾿ ἀπό τήν καλή διάθεση τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Β΄ μέρος γ΄

    Ὁ Ἱερός Ναός ἐσωτερικά(δίπλα στό καθολικό). Ἐκεῖ πού διακρίνεται ἡ μορφή τοῦ μοναχοῦ, κατεβαίνει κανείς τά σκαλοπάτια καί βρίσκεται μπροστά στό Ἅγιο Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Κεφάλαιο Γ΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ἦταν νύχτα, μιά ἤρεμη νύχτα. Οἱ ταλαιπωρημένοι ταξιδιῶτες – ὑπήκοοι τοῦ Καίσαρα ἀναπαύονταν, ἀναπλήρωναν μέ τόν ὕπνο τίς δυνάμεις τους. Μόνο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Β΄ * μέρος β΄

   Κεφάλαιο Γ΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς  Ἐκεῖνες τίς μέρες ὁ Καίσαρας ἔδωσε ἐντολή νά γίνει ἀπογραφή σ᾿ ὅλη τήν οἰκουμένη. Κάθε ἄνθρωπος ἔπρεπε νά πάει στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του γιά νά ἀπογραφεῖ ἐκεῖ. Τί ὑπερηφάνεια κρύβει ἡ ἐνέργεια αὐτή γιά τόν κυρίαρχο αὐτοῦ τοῦ κόσμου! Τί ταπείνωση γιά τούς ἀνθρώπους! Κάθε τί πού μηχανεύεται ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Β΄ μέρος α΄

  Κεφάλαιο Γ΄  ἉγίουΝικολάουΒελιμίροβιτς Ἐκεῖνο τόν καιρό κυβερνοῦσε ὁ Καίσαρας Αὔγουστος. Ἡ παντοκρατορία του σ᾿ ὁλόκληρη τή γῆ εἶναι μιά εἰκόνα τῆς παντοκρατορίας τοῦ Θεοῦ στούς δύο κόσμους: τόν ὑλικό καί τόν πνευματικό. Ὁ πολυκέφαλος δράκοντας τῆς ἐξουσίας πού εἶχε προξενήσει ἀπό τήν ἀρχή τῆς πτώσης μεγάλη παρακμή στούς ἀνθρώπους, τώρα εἶχε μείνει μ᾿ ἕνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Α΄ , μέρος δ΄ (τελευταῖο)

         Κεφαλαιο Β΄  Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς  Ἄς πᾶμε πίσω στόν Ἰωσήφ τώρα. Εἶδε πάρα πολύ καθαρά, μέ φόβο καί δέος, πώς γύρω του ὑφαινόταν ἕνα χαλί πού ὅμως ἦταν διάφανο σάν τό φῶς τοῦ ἥλιου κι εὐχάριστο σάν τόν ἀέρα. Ἕνα χαλί τοῦ ὁποίου καμβάς ἦταν ὁ Παντοδύναμος, τά μεταξωτά νήματα οἱ ἄγγελοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Α΄ μέρος γ΄

   Κεφαλαιο Β΄  Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς  Κι ἀφοῦ ἐξήγησε στόν Ἰωσήφ ὅσα εἶχαν προηγηθεῖ, ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ προχώρησε καί τοῦ ἐξήγησε αὐτό πού ἔπρεπε νά γίνει: «Τέξεται δέ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτός γάρ σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν».1 Λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Δέν εἶπε ὁ ἄγγελος, θά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Α΄, μέρος β΄

     Κεφαλαιο Β΄ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς   « Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γάρ τῆς μητρός αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρίν ἤ συνελθεῖν αὐτούς εὑρέθη ἐν γαστρί ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου» Λίγο νωρίτερα ὁ Εὐαγγελιστής εἶχε ἀναφέρει τή γενεαλογία τοῦ Ἰησοῦ ἤ μᾶλλον τοῦ δικαίου Ἰωσήφ, ἀπό τή φυλή Ἰούδα…

Συνέχιση ανάγνωσης