«Κοντά στήν Μελανδησία Πύλη», ΚΕΦ. Ι΄ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Μετά ἀπό ἕνα κουραστικό καί πολύμοχθο ταξίδι, πού τό βάραινε ἡ σκέψη γιά τήν λύπη, πού θά προξενοῦσε ἡ εἴδηση πού μετέφεραν, οἱ τρεῖς ἄνδρες ἐπέστρεψαν στή Βασιλεύουσα ὕστερα ἀπό ἀρκετές ἑβδομάδες. Ὅταν ἔφθασαν, κατευθύνθηκαν ἀπό διαφορετικούς δρόμους ὁ καθένας πρός τά δυτικά τείχη. Τά πέρασαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Ὁ θρίαμβος”,ΚΕΦ. Θ΄ μέρος β΄ (τελευταῖο)

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἀναχώρηση τῆς φρουρᾶς ἀποφασίστηκε νά γίνη μιά νυκτερινή Θεία Λειτουργία μέ μερικούς ἀπό τούς εὐλαβέστερους. Ὁ θεῖος Παῦλος “ἐπιθυμίαν ἐπεθύμησεν” νά ζήση τήν ἱερή μυσταγωγία τῆς Θεῖας Λειτουργίας καί νά κοινωνήση τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, γιατί κι αὐτό ἀκόμη τοῦ τό εἶχαν στερήσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Ὁ θρίαμβος”,ΚΕΦ. Θ΄ μέρος α΄

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Μέσα στό ἐρημικό σπήλαιο τοῦ ὄρους Ταύρου ὁ Θεοφιλής Πατριάρχης ἔζησε τήν τελείωσή του. Ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία ἑνός σαρκίου τόσο ταλαιπωρημένου καί ἀσκητικοῦ σάν τό δικό του ξεπήδησε ἡ Θεοδώρητη δύναμη. Καί ἀπό τήν ψυχή του ἀκατάβλητο σθένος μέ τή μορφή μιᾶς ἀκύμαντης γαλήνης καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

“ Ἰδού πορεύομαι ”,ΚΕΦ. Η΄ μέρος γ΄ (τελευταῖο)

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Ενῶ συνέβαιναν αὐτά στή μακρινή Κουκουσό, τό ἡρωϊκό ποίμνιο τοῦ Παύλου στή Βασιλίδα τῶν πόλεων ἔδινε τίς μεγάλες ἐξετάσεις ἀφοσιώσεως στό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί στή Θεότητά Του. Καί οἱ ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες ὅμως τῆς Βυζαντινῆς ἐπικράτειας τόν ἴδιο ἀγῶνα εἶχαν. Γιά τήν ἀλήθεια…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἰδού πορεύομαι», ΚΕΦ. Η΄ μέρος β΄

  ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Εκεῖνο τό βράδυ ἡ Κωνσταντινούπολη παρουσίαζε ἕνα ὑπέροχο θέαμα. Ἦταν φωταγωγημένη μέ χιλιάδες λαδοφάναρα ἀπό τά Ἀνάκτορα μέχρι τόν Ἱππόδρομο, τή Μέση ὁδό, τό forum τοῦ Μ. Κωνσταντίνου καί τά ἐπιβλητικά τείχη. Ἀκόμη καί αὐτά τά πλοῖα πού βρίσκονταν στό λιμάνι, ὅλα ἦσαν φωταγωγημένα. Ἀγαποῦσε ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἰδού πορεύομαι”, ΚΕΦ. Η΄ μέρος α΄

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Βασανιστική ἦταν ἡ περίοδος ἐκείνη γιά τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Βαρειά ἡ ἀτμόσφαιρα, γεμέτη προσμονή δεινῶν. Οἱ ἀπειλές τῶν ἐχθρῶν τοῦ Παῦλου, πού τώρα ξεθάρρεψαν μέ τό θάνατο τοῦ Κώνστα, ἔφθαναν μέχρι τ᾿ αὐτιά του. Ἦρθε ὁ καιρός νά ξεκαθαρίσουμε μ᾿ αὐτό τό φανατισμένο Θεσσαλονικέα, ἔλεγαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Τελευταῖα χαρά, κεφ.Ζ μέρος β’ (τελευταῖο)

  ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Μέσα στά ἑπόμενα δύο χρόνια ὁ ἱερός ἄνδρας δούλεψε μέ ταχύ ρυθμό γιά τήν καλλιέργεια τοῦ παραμελημένου καί καταπατημένου ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. Κι αὐτό γιατί κατά τή διάρκεια τῆς τετραετοῦς ἐξορίας του οἱ ἐχθροί τῆς Πίστεως ἔσπειραν ἀρκετά ζιζάνια. Κοντά του εἶχε ἐκλεκτούς συνεργάτες – ἱερεῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τελευταῖα χαρά, κεφ. Ζ μέρος α’

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Μετά ἀπό τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια, τήν ἄνοιξη τοῦ 348 μ.Χ.1 ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψε στή Βασιλίδα τῶν πόλεων. Καθώς τό καράβι, πού τόν ἔφερνε ἐκεῖνο τό ἀνοιξιάτικο πρωϊνό, πλησίαζε στόν κεντρικό λιμένα τῆς πόλεως, ἔνοιωσε νά τόν πλημμυρίζη μιά βαθειά συγκίνηση. Μπροστά στά μάτια του πρόβαλε πανέμορφη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ταξίδι πρός τή Δύση, κεφ. στ’ μέρος β΄ (τελευταῖο)

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Ὁ Βασιλιάς Κώνστας ἐκεῖνον τόν καιρό βρισκόταν στά Τρέβηρα1, ὁπότε οἱ δύο ἐξόριστοι Πατριάρχες ὕστερα ἀπό ὀλιγοήμερη ἀνάπαυση κατευθύνθηκαν μαζί πρός Βορρᾶ, γιά νά τόν συναντήσουν. Οἱ δύο ἀκατάβλητοι ὑπέρμαχοι τῆς Ἀληθείας ἀνεβασμένοι στ᾿ ἄλογά τους ταξίδευαν πλάϊ-πλάϊ συζητώντας τά κοινά τους προβλήματα καί τίς μέριμνες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ταξίδι πρός τή Δύση, κεφ. στ’ μέρος α’

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Εἶχε προχωρήσει ἀρκετά ἡ ἄνοιξη τοῦ 343 μ. Χ., ὅταν ὁ ἐξόριστος Πατριάρχης Παῦλος ξεκίνησε γιά τή Ρώμη κρύβοντας τό ἀξίωμα του. Μαζί του θά ταξίδευαν μερικοί ἀπό τούς πιό στενούς συνεργάτες του. Μέχρι τό Δυράχιο θά πήγαιναν ὁδικῶς καί μετά θά περνοῦσαν στό Μπάρι τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δόλος, κεφ.Ε’ μέρος γ’ (τελευταῖο)

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Ὕστερα ἀπό μερικές ἡμέρες ταξιδιοῦ μέ δύο διανυκτερεύσεις σέ ἀπόμερα πανδοχεῖα τῆς περιοχῆς ἔφθασαν δειλινό στήν πολυάνθρωπη πόλη τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν μία πόλη οἰκεία καί ἀγαπητή στόν Παῦλο. Ἐκεῖ εἶχε τίς ρίζες της ἡ οἰκογένειά του. Μέ πόσο διαφορετικές συνθῆκες ὅμως τήν ἐπισκεπτόταν τώρα!…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δόλος, κεφ. Ε’, μέρος β’

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εἶχε σκοτεινιάσει πιά γιά τά καλά, ὅταν στόν τεράστιο αὐλόγυρο τῶν Κωνσταντινείων ἀνακτόρων ἀκούστηκαν ὁμιλίες καί ὁ ὑπόκωφος καλπασμός ἀλόγων. Ὅλοι ἠλεκτρίστηκαν. Ἄλλοι κρυφοκοίταζαν πίσω ἀπό τίς θολωτές καμάρες καί ἄλλοι πίσω ἀπό τά πανύψηλα πετρόκτιστα παράθυρα τῶν ἀνακτόρων. Οἱ ἄνδρες, πού φρουροῦσαν τήν κεντρική μεγαλόπρεπη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δόλος, κεφ.Ε’ μέρος α’

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Ἡ χαρά καί πάλι κράτησε λίγο. Σάν μιά γρήγορη ἡλιοφάνεια μέσα σέ χειμωνιάτικη συννεφιά. Ἡ ἄνοιξη στήν Ἐκκλησία θ᾿ ἀργοῦσε ἀκόμη νἄρθη καί χρειαζόταν πολλή ὑπομονή. Ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος συνέχιζε τήν πολεμική του. Πιθανόν νά μήν τόν ἐρέθιζε μόνο ἡ ἀκλόνητη σταθερότητα τοῦ ἱεροῦ Παύλου στά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιστροφή στήν Κωνσταντινούπολη, κεφ. Δ’ μέρος δ’

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Ὁ Κωνστάντιος ἔφτασε στή Βασιλεύουσα ὕστερα ἀπό μερικές ἑβδομάδες σάν θηρίο ἀνήμερο. Οἱ πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί αὐλοκόλακες φρόντισαν νά τόν ἐξοργίσουν ἀκόμη περισσότερο. Βρέθηκαν ὅμως καί ἄνθρωποι σοβαροί καί δίκαιοι ἀπό τό περιβάλλον του πού τοῦ εἶπαν τήν ἀλήθεια χωρίς φόβο. Τοῦ ὑπενθύμισαν τήν ἁγιότητα τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιστροφή στήν Κωνσταντινούπολη, κεφ.δ μέρος γ’

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ *  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἐν τῷ μεταξύ ἄρχισε ἡ συμπλοκή. Οἱ Χριστιανοί δέν εἶχαν σιδηρές ἀσπίδες, ὅπως οἱ στρατιῶτες. Μοναδική ἀσπίδα εἶχαν τήν ἀγάπη καί τήν ἀνδρεία τῆς ψυχῆς τους. Ὁ θεῖος Παῦλος, ὅταν εἶδε τή σκηνή, κινήθηκε πρός τό μέρος τῶν στρατιωτῶν, μέ σκοπό νά παραδοθῆ στά χέρια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιστροφή στήν Κωνσταντινούπολη, κεφ. Δ’ μέρος β’

  ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ *   ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Πολύγρήγοραγιάτάσυγκοινωνιακά μέσα ἐκεῖνης τῆς ἐποχῆς ὁ θεσπέσιος Παῦλος βρέθηκε στήν ἔπαλξή του. Ἄν καί ἔδωσε ἐντολή νά μή γίνη καμιά ἐκδήλωση ὑποδοχῆς, γιά νά μήν προκληθοῦν οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως, ἄν καί ἀποβιβάστηκε ἀπρόοπτα σ᾿ ἕνα ἥσυχο λιμανάκι χωρίς συνοδεία καί ἐπισημότητες, μόλις ἔφθασε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα ἀστέρι τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἐπιστροφή στήν Κωνσταντινούπολη κεφ. Δ μέρος α’

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ   Στήν ἐξορία ὁ Παῦλος ἔζησε πιό πολύ τό Θεό του. Ἡ ἐξορία εἶχε τήν πίκρα της ἀπηλλαγμένος ἀναγκαστικά ἀπό τίς πολυποίκιλες φροντίδες καί τίς μέριμνες τοῦ λογικοῦ ποιμνίου, ἀπερίσπαστος, μέσα σέ μιά παρθενική ἐξωτερική ἡσυχία ἀφοσιωνόταν ἀμέριστα στό Θεό του καί Τόν ἀπολάμβανε μέ τήν προσευχή, τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πρώτη ἐξορία, κεφ.γ’ μέρος γ’ (τελευταῖο)

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ    ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Τό γεγονόςτῆςἐξορίαςτοῦ Πατριάρχου δέν ἦταν βέβαια δυνατό νά μείνη κρυφό. Ὅταν ἡ Βασιλεύουσα πληροφορήθηκε τί εἶχε συμβεῖ, παρουσίασε ὄψη ἐπαναστατημένης πόλης. Ἔβραζε παντοῦ ἡ ὀργή τοῦ λαοῦ. Στίς Ἐκκλησίες, στήν ἀγορά, στά λιμάνια, ἀκόμη καί μέσα στό παλάτι δέν ἄκουγες ἄλλη συζήτηση. Μάταια προσπαθοῦσαν οἱ πιό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πρώτη ἐξορία, κεφ. Γ’ μέρος β’

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ   ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ   Καθώς ἡ ἅμαξα ἔτρεχε στά μισοσκότεινα σοκάκια τῆς Πόλης, ὁ Παῦλος καθισμένος μέσα στό σκοτεινό κουβοῦκλιο – φανάρι δέν εἶχαν ἀνάψει ἴσως γιά λόγους ἀσφαλείας – προσπάθησε νά προσανατολιστῆ κατά ποῦ πήγαιναν. Σύντομα κατάλαβε ὅτι κατευθύνονταν ἀνατολικά. Δίπλα του κάλπαζαν ἀνά τρεῖς ἱππεῖς σέ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πρώτη ἐξορία, κεφ. Γ’ μέρος α’

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ    “ ΟΥΔΕΝ ΓΛΥΚΥΤΕΡΟΝ  ΩΣ ΤΟ ΠΑΣΧΕΙΝ ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ”    ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  Βαθειά χαράματα τῆς ἑπομένης ἡμέρας, πολύ πρίν ὑποχωρήσει τό σκοτάδι τῆς νύχτας, οἱ ἐχθροί τοῦ Παῦλου μέ τήν πρόθυμη βοήθεια τοῦ Βασιλιᾶ προχώρησαν στήν ἐκτέλεση τοῦ σχεδίου τους. Ἔπρεπε ν᾿ ἀπομακρυνθῆ ἀπό τή Βασιλεύουσα πρίν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πρώτη μάχη, κεφ.Β’, μέρος β’ (τελευταῖο)

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εἶχε πλέον νυχτώσει. Ἡ πόλη εἰδικά στό κεντρικό μέρος της, πού ἦσαν τά Δημόσια κτίρια, ἀλλά καί στήν περιοχή τοῦ Ἱπποδρόμου καί στήν πλευρά τῆς μεγάλης ἀγορᾶς καθώς καί στόν λιμένα ἦταν φωταγωγημένη μέ χιλιάδες φανούς κλειστούς, πού ἔκαιγαν λάδι ἤ λίπη. Ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα ἀστέρι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ πρώτη μάχη, Κεφ.Β μέρος α΄

   ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΚΕΦ. Β΄ μέρος α΄ Μετά ἀπό μερικές ἑβδομάδες ἀκούστηκε ὅτι ἔρχεται ὁ Αὐτοκράτορας. Ὁ Ἔπαρχος ἄρχισε νά στολίζη τήν πόλη γιά τήν ὑποδοχή του. Οἱ κεντρικοί δρόμοι, ὅπως ἡ Μέση ὁδός, μέχρι καί τόν Ἱππόδρομο στρώθηκαν μέ χαλιά βαρύτιμα καί δάφνες, παρ᾿ ὅλο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα ἀστέρι τῆς Ὀρθοδοξίας.Ὁ ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ. Κεφ.Α μέρος β’

   ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΕΦ. Α΄ μέρος β΄ Μόλις ὁ Παῦλος πῆρε στά ἀτρεμῆ χέρια του τό τιμόνι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προχώρησε σταθερά σέ ὅ,τι χρειαζόταν γιά τή στερέωση τῆς Πίστεως καί τήν προστασία τοῦ ποιμνίου ἀπό τούς “βαρεῖς λύκους” τῶν αἱρέσεων. Πολλές “συμπληγάδες” περνοῦσε καθημερινά τό σκάφος τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα ἀστέρι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ,ΚΕΦ. Α΄ μέρος α΄

   ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Αὐτόμελον. Θείας πίστεως ὁμολογία, ἄλλον Παῦλόν σε τῇ Ἐκκλησίᾳ, ζηλωτὴν ἐν ἱερεῦσιν ἀνέδειξε· συνεκβοᾷ σοι καὶ Ἄβελ πρὸς Κύριον, καὶ Ζαχαρίου τὸ αἷμα τὸ δίκαιον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. Κοντάκιον Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν. Ἀστράψας ἐν γῇ, ὡς ἄστρον…

Συνέχιση ανάγνωσης