Φλογερός πόθος ψυχῆς, πού ἐπιθυμεῖ ν’ἀγαπᾶ τόν Θεό

ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΠΟΘΟΣ ΨΥΧΗΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ν᾿ ΑΓΑΠΑ ΤΟ ΘΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ Σέ ἀγαπῶ, Κύριε ὁ Θεός μου, κι ἐπιθυμῶ νά σ᾿ ἀγαπῶ πάντα καί πιό πολύ. Γιατί ἐσυ ᾿σαι πράγματι ἀπ᾿ τό καλλίτερο μέλι γλυκύτερος,  ἀπό τό ἐκλεκτότερο γάλα θρεπτικώτερος, κι ἀπ᾿ ὅλο τό φῶς ἀστραφτερώτερος. Γι᾿ αὐτό εἶσαι γιά μένα  κι ἀπ᾿ τό χρυσάφι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱκεσία πρός τήν Παναγίαν Τριάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΖ΄ Τά τρία, ὁμότιμα μαζί καί συναιώνια πρόσωπα, ὁ Θεός μου ὁ ἀληθινός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὁ μόνος πού ἔχεις ἀθανασία, καί κατοικεῖς σέ φῶς ἀπρόσιτο, «Ἐσύ πού θεμελίωσες τή γῆ μέ τή δύναμί σου, καί διέπεις μέ τή σοφία σου τήν οἰκουμένη», ἅγιε, ἅγιε, τρισάγιε Κύριε ὁ Θεός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅτι ἡ ψυχή τοῦ πιστοῦ εἶναι ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ΄ Ἡ ψυχή, τήν ὁποία ὄχι ἀπό τόν ἑαυτό σου, ἀλλά διά τοῦ λόγου σου, καί ὄχι ἀπό τά στοιχεῖα ὕλης ὁποιασδήποτε, ἀλλά ἐκ τοῦ μηδενός τήν ἔκτισε, ἔτσι, ὥστε νά εἵναι φύσις λογική, νοερή, ἀσώματη, ἀθάνατη, ἀεικίνητη, – αὐτή πού τή σημάδεψες μέ τό φῶς τοῦ προσώπου σου – εἶναι τόσο ἐπιδεκτική τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅτι ὁ Θεός τά πάντα ὑπέταξε στόν ἄνθρωπο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄ Τά πάντα ὑπέταξες στά πόδια τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά ὑποταγῆ μόνο ὁ ἄνθρωπος ὁλόκληρος σ᾿ ἐσέ. Καί γιά νάναι ὄλος ὁ ἄνθρωπος δικός σου, κυρίαρχο τόν κατέστησες σ᾿ ὅλα τά ἔργα τῶν χειρῶν σου.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅτι ἡ σωτηρίας μας ἐξαρτᾶται ἀπό τόν Θεόν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ Ἐγώ δέ, τό ἔργο τῶν χειρῶν σου, θά σοῦ ἐξομολογηθῶ γεμᾶτος φόβο ἐνώπιόν σου: «Δέν στηρίζω βέβαια τίς ἐλπίδες μου στά ὅπλα μου, καί τό σπαθί μου δέν πρόκειται νά μέ σώση. Ἀλλά ἡ δεξιά σου καί τό χέρι σου, καί τοῦ προσώπου σου ὁ φωτισμός».

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνάτασις τῆς ψυχῆς πρός ἐπίγνωσιν καί ἀγάπην τοῦ Θεοῦ

ΑΝΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Μακάρι νά σέ γνώριζα, Κύριε, πού μέ γνωρίζεις! Μακάρι νά σέ γνώριζα ἐσέ, Κύριε, βαθειά – συνειδητά, ἐσένα, Δύναμι τῆς ψυχῆς μου!

Συνέχιση ανάγνωσης

«Δίκασον, Κύριε, τούς ἀδικοῦντας με πολέμησον τούς πολεμοῦντας με.» (Ψαλμ. 34)

  1. Δίκασον, Κύριε, τούς ἀδικοῦντας με, πολέμησον τούς πολεμοῦντάς με. 2. ἐπιλαβοῦ ὅπλου καί θυρεοῦ καί ἀνάστηθι εἰς τήν βοήθειάν μου, 3. ἔκχεον ρομφαίαν καί σύγκλεισον ἐξεναντίας τῶν καταδιωκόντων με· εἶπον τῇ ψυχῇ μου· σωτηρία σού εἰμι ἐγώ. 4. αἰσχυνθήτωσαν καί ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τήν ψυχήν μου, ἀποστραφήτωσαν εἰς τά ὀπίσω καί καταισχυνθήτωσαν οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν

Δέσποτα Χριστέ ὁ Θεός, ὁ τοῖς πάθεσί Σου τά πάθη μου θεραπεύσας, καί τοῖς τραύμασί Σου τά τραύματά μου ἰατρεύσας, χάρισαί μοι τῷ πολλά Σοι πταίσαντι δάκρυα κατανύξεως· συγκέρασόν μου τό σῶμα, ἀπό ὀσμῆς τοῦ ζωοποιοῦ σώματός Σου, καί γλύκανόν μου τήν ψυχήν τῷ Σῷ τιμίῳ αἵματι, ἀπό τῆς πικρίας ἥν με ὁ ἀντίδικος ἐπότισεν.

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν

EYXH ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ Κύριε ὁ Θεός, χάρισαί μοι ἐξ ὅλης μου τῆς καρδίας Σέ ποθεῖν· ποθοῦντι Σέ ζητεῖν· ζητοῦντι Σέ εὑρεῖν· εὑρόντι Σέ ἀγαπᾶν· ἀγαπήσαντι δέ, τῶν ἐν ἐμοί κακῶν ἀπαλλαχθῆναι· ἀπαλλαχθέντι δέ, μηκέτι πάλιν ἐπί τά αὐτά ἐπιστρέψαι.

Συνέχιση ανάγνωσης