Θεοῦ θέα θεῖον θαῦμα

Ἐμεῖς θαυμάζουμε καὶ ἀποροῦμε ποὺ δὲν βλέπουμε σήμερα τὸ πλῆθος τῶν θαυμάτων, τὰ ὁποῖα ὑπεσχέθη ὁ Κύριος σὲ ὅσους πιστεύουν. «Σημεῖα» εἶπε «τοῖς πιστεύσασιταῦτα παρακολουθήσει. Ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλούσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς, ὄφεις ἀρούσι. Καν θανάσιμον τί πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει. Ἐπὶ ἀρρώστους χείρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἔξουσιν». Εὐκολότατα ὅμως λύεται τὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νικηφόρος Θεοτόκης. Ζηλωτής Παιδείας καί Ὀρθοδοξίας

  Νικηφόρος Θεοτόκης. Ζηλωτής Παιδείας και Ορθοδοξίας   Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου   Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), Αρχιεπίσκοπος της Ρωσικής τότε Επαρχίας Σλαβινίου και Χερσώνος και μετά Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως, εγένετο, όπως γράφει ο Κωνσταντίνος Σάθας, «ένας εκ των πολυμαθεστέρων και φιλοπόνων συγγραφέων του ΙΗ΄ αιώνος και ήταν πρόμαχος της Ορθοδοξίας και ζηλωτής της Παιδείας…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὠς κἀγώ Χριστοῦ” Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη (ἀποστολική περικοπή Ι’ Κυριακῆς). Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

“Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὠς κἀγώ Χριστοῦ” Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη (ἀποστολική περικοπή Ι’ Κυριακῆς) Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου στίς 14-11-2021 (Κήρυγμα)   «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὠς κἀγώ Χριστοῦ» (Α΄Κορ. 11,1), ἀκούσαμε προηγουμένως, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Παρακαλεῖ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος τούς Κορινθίους, καί δι’ αὐτῶν καί ὅλους ἐμᾶς, νά τόν μιμηθοῦμε. Γιατί ἄραγε δέν προβάλλει ὡς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα: Ἑρμηνεία εἰς τήν A’ πρός Κορινθίους ἐπιστολήν τοῦ Παύλου, τήν ἀναγινωσκομένην τῆ ΙΓ’ Κυριακή (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Α’ Κορ. ιστ’ 13-24) – Ποια είναι τα θεμέλια της σωτηρίας; – Μπορεί κάποιος που αγαπά αλλά δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό να σωθεί;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα: Ἑρμηνεία εἰς τήν A’ πρός Κορινθίους ἐπιστολήν τοῦ Παύλου, τήν ἀναγινωσκομένην τῆ ΙΒ’ Κυριακή (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

   (Α’ Κορ. ιε’ 1-11) – Η προσπάθεια του Απ. Παύλου να ανασκευάσει την πλάνη ότι δεν υπάρχει ανάστασις των νεκρών. – Από ποιον παρέλαβε ο Απ. Παύλος το ευαγγέλιον; – Ποιες αποδείξεις προβάλλει ο Απ. Παύλος για την ανάσταση του Ιησού Χριστού;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία εἰς τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολήν τοῦ Παύλου, τήν ἀναγινωσκομένην τή ΣΤ’ Κυριακή (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Ρωμ. ιβ’ 6-14) – Για ποιο λόγο ο απόστολος ανέφερε κατ’ όνομα τα διάφορα χαρίσματα των πιστών; – Σε ποιους δίδει χαρίσματα ο Θεός; Τι πρέπει να προσέχει αυτός που έχει κάποιο χάρισμα; – Ποια αγάπη είναι ανυπόκριτος; – Μπορεί ο απόστολος του Θεού να παραγγέλλει το μίσος ως έργο αρετής;

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος εἰς τό Γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

   Μέγαν προσέτι, και κατ΄ αυτό μόνον, το όνομα Ιωάννης! Διά τούτο και άνωθεν υπό του Παναγίου Πνεύματος του εδόθη από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, προς τον Ζαχαρία λέγοντας: «και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην»…. Και πρώτον μεν, αν στοχασθείς τούτο το όνομα, Ιωάννης, θέλεις το εύρει να είναι από επτά στοιχεία συγκείμενο· Ι.Ω.Α.Ν.Ν.Η.Σ. για να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Γ’ Ματθαίου: Ὁμιλία περί του, ὅτι ἡ πίστις χωρίς τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀνωφελής (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ρωμ. ε’ 1-10) – Ποια είναι η ανάγκη των καλών έργων, όταν μάλιστα αυτά γίνονται με κόπο και ταλαιπωρίες; – Αφού η πίστις σώζει, μήπως τα αγαθά έργα είναι περιττά;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Παραβολή τῶν Κακῶν Γεωργῶν (Νικηφόρου Θεοτόκη), Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ Παραβολή τῶν Κακῶν Γεωργῶν (Νικηφόρου Θεοτόκη), Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 3-9-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://www.HristosPanagia.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ’ Ματθαίου: Ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. κα’ 33-42) – Η ερμηνεία αυτής της παραβολής μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ενώ ο Θεός αρχικά επέλεξε το γένος του Αβραάμ για να ανακαλέσει την ανθρωπότητα στην προτέραν μακαριότητα, έπειτα από το Πάθος και την Ανάστασή Του, εισάγει εις την θείαν αυτού χάριν, το γένος των ειδωλολατρών.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀχαριστία καί πῶς ἀντιμετωπίζεται, Ἐπισκόπου Νικηφόρου Θεοτόκη, Ε΄Κυριακή Ματθαίου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ ἀχαριστία καί πῶς ἀντιμετωπίζεται, Ἐπισκόπου Νικηφόρου Θεοτόκη, Ε΄Κυριακή Ματθαίου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 9-7-2017, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή E’ Ματθαίου: Ὁμιλία περί τοῦ μή ζητεῖν ἀνταπόδοσιν παρά τῶν εὐεργετηθέντων (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

   (Ματθ. η’ 28 – θ’ 1) Ο ευεργετηθείς όταν δείχνει αχαριστία προς τον ευεργέτη του αμαρτάνει. Μπορεί όμως και ο ευεργέτης  να αμαρτάνει με κάποιο τρόπο; Μπορεί η αρετή να μεταβληθεί σε αμαρτία; Πότε η ευεργεσία είναι δοσοληψία και όχι δώρο; Ποια είναι η αληθινή ευεργεσία, πώς γίνεται και ποια η αυτής ανταπόδοση;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία εἰς τό κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιον τῆς Δ’ Κυριακῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. η’ 5-13) Γιατί υπάρχουν διαφορές σε ίδια περιστατικά από Ευαγγελιστή σε Ευαγγελιστή; Ποια η διαφορά της ευεργεσίας από άνθρωπο και από τον Θεό;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία εἰς τό κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιον τῆς Γ’ Κυριακῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. στ’ 22-33) Ποια διάθεση είναι αναγκαία στην ψυχή του ανθρώπου για να μη κυριευθεί από το ολέθριο πάθος της φιλαργυρίας; Τι σημαίνουν οι λέξεις “λύχνος”, “οφθαλμός” και “μαμμωνάς”;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία εἰς τό κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ιωάν. ζ’, 37 – 52, η’ 12) Τι γιόρταζαν την πεντηκοστή οι Εβραίοι; Τι γιορτάζουμε την Πεντηκοστή οι χριστιανοί; Ποια χαρίσματα έλαβαν εκ του αγίου Πνεύματος οι εις Χριστόν πιστεύσαντες; Ποια είναι “η εσχάτη ημέρα της μεγάλης εορτής”; Ποιο είναι το “ύδωρ το ζων”;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων: Ὁμιλία περί ἀνεξικακίας (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Πράξ. 5, 12-20) – Ποιές ήταν οι αιτίες όπου τόσοι πολλοί, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, επίστευσαν στον Χριστό μετά την Ανάστασή Του; – Πώς ενεργούν οι αρετές κάποιων ανθρώπων σε άλλους πιστούς ανθρώπους και πώς σε απίστους; – Τί ήταν αυτό που συγκινούσε τους ακροατές των Αποστόλων και συνεργούσε στον φωτισμό τους; – Πώς αποδεικνύεται η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς μετά τά Φῶτα: Ὁμιλία περί τοῦ ψευδεπιπλάστου νεοφανοῦς συστήματος τῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἰσότητος (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Εφεσ. δ’, 7-13) Είναι όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους ίσοι; Έχουν όλοι οι άνθρωποι ίσες δυνατότητες; Είναι καλό σε μία κοινωνία να υπάρχει ανισότητα; Τι θα συμβεί όταν όλοι οι άνθρωποι γίνουν ίσοι; Μπορεί η ισότητα να οδηγήσει στην αναρχία;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία εἰς το κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως (Νικηφόρος Θεοτόκης, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως)

   (Ματθ. α’, 1-25) Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού Ποιες είναι οι δύο γεννήσεις του Ιησού Χριστού; Γιατί το ευαγγέλιο λέγει “βίβλος γενέσεως” και όχι “βίβλος γεννήσεως”; Γιατί ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται “υιός Δαβίδ” και “υιός Αβραάμ”; Γιατί η γενεαλογία του Ιησού Χριστού αρχίζει από τον Αβραάμ; Γιατί ο ευαγγελιστής Ματθαίος στην γενεαλογία του Ιησού,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα KΓ’ Κυριακῆς: Ὁμιλία περί τοῦ ὅτι ἄφευκτον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν τό χρέος (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Εφεσ. β’ 4-10) Ποιο έργο όρισε ο Θεός στον άνθρωπο; Υπάρχουν δικαιολογίες όταν παραβαίνουμε του Θεού τα προστάγματα; Η άγνοια και η αδυναμία μας μπορεί να αποτελέσουν ελαφρυντικά στην κρίση του Θεού; Ο Θεός εκτός από το αυτεξούσιο, έδωσε στον άνθρωπο τη λογική, τη διάκριση και τη συνείδηση. Ποια η ανάγκη αυτών;

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Δ’ Λουκᾶ: Ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Η παραβολή του Σπορέως (Λουκ. η’, 5-15) Ποιος είναι ο σπορεύς και γεωργός του λόγου; Τι συμβαίνει αν προσπαθήσει κανείς να καλλιεργήσει την αρετή χωρίς να ξεριζώσει την αμαρτία; Γιατί ο Χριστός μιλούσε με παραβολές; Ποιοι είναι οι “παρά την οδόν ακούοντες”;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΣΤ’: Ἑρμηνεία εἰς τήν Β’ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Παύλου τῆς ΙΣΤ’ Κυριακῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 (Β’ Κορ. 6, 1-10) Ποιες είναι οι αιτίες που οι άνθρωποι πίστευουν στο Θεό; Με ποιο τρόπο οι απόστολοι βοηθούσαν τους πιστεύσαντες; Ο Θεός εξαποστέλλει την χάριν Του σε όλους τους ανθρώπους ή μόνο σε όσους πρόκειται να καρποφορήσει αυτή; Μπορεί η χάρις του Θεού να καταλήγει κενή σε κάποιους ανθρώπους;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΔ’: Ἑρμηνεία εἰς τήν Β’ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Παύλου τῆς ΙΔ’ Κυριακῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Β’ Κορ. α’ 21 – β’ 4) Για ποιους λόγους έγραψε την β’ προς Κορινθίους επιστολή του ο απ. Παύλος; Είναι η αλήθεια της πίστεως εις τον Υιόν του Θεού μεταβλητή; Με ποιον τρόπο ο Θεός “έχρισε”; Τι σημαίνει το “εσφράγισε”; Και τι είναι “ο εν ταις καρδίαις ημών αρραβών του πνεύματος”; Η φράση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως: Ἑρμηνεία εἰς τό κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιον (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

   (Ιωάν. 3, 13-17) Ποιες είναι οι αποδείξεις της αλήθειας της Χριστιανικής πίστεως; Των προφητών η μαρτυρία εστί βεβαιοτέρα και αυτής της των αισθήσεων μαρτυρίας

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ι’ Ματθαίου: Ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Ματθ. 17, 14-22) Ποια είναι τα τρία όπλα του πιστού εναντίον του διαβόλου; Γιατί οι ευαγγελιστές δεν εφανέρωσαν το γένος ή την πατρίδα ή την θρησκεία και γενικότερα την κατάσταση του πατέρα που πλησίασε τον Ιησού; Ήταν η πανσέληνος αιτία του πάθους του νέου; Μπορούμε να συνδέσουμε το πάθος του νέου με αυτό που…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Θ’ Ματθαίου: Ἑρμηνεία τοῦ Ευαγγελίου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

   (Ματ. 14, 22-34) Τι μαθαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο προσευχήθηκε ο Ιησούς; Γιατί ο Ιησούς παρότι ηνάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο, επέτρεψε να κινδυνέψουν από μεγάλα κύματα; Γιατί οι Εβραίοι ονόμαζαν τα μέρη της νύχτας “φυλακές;

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΣΤ’ Ματθαίου: Ερμηνεία του Ευαγγελίου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αρκεί η ακοή και ο λόγος του Θεού ο δι’ αυτής εισερχόμενος εις την ψυχήν ημών, για να φωτίζει και να στηρίζει και αυξάνει την αληθινή θεογνωσία και ευσέβεια. Ο Κύριός μας μπήκε στο πλοίο για την Καπερναούμ όταν οι Γεργεσηνοί Τον έδιωξαν από τα σύνορα της πόλης τους. Γιατί ο ιερός ευαγγελιστής ονομάζει την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε’ Ματθαίου: Ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

   (Ματθ. η’ 28 – 34, θ’ 1) Η έρευνα των λόγων του Θεού είναι έργο της ευλάβειας και προθυμίας των πιστών, η κατανόηση όμως αυτών των λόγων και η εξ αυτών καρποφορία, είναι έλεος του πανοικτίρμονος Θεού. Γιατί ο Μάρκος και ο Λουκάς στη διήγηση του θαύματος αναφέρουν ένα δαιμονιζόμενο στη χώρα των Γαδαρηνών,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Β’ Ματθαίου: Ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Ματθ. δ’ 18-23) Σε κάθε έργο του Θεού βλέπει κανείς και την πρόνοια και την φιλανθρωπία. Η εκλογή των θεοκηρύκων αποστόλων. Γιατί ενώ το ευαγγέλιο μας δίδει την πληροφορία ότι ο Πέτρος και ο Ανδρέας έριχναν τα δίχτυα στη θάλασσα, χρειαζόταν να υπογραμμίσει ότι ήσαν αλιείς; Γιατί ο Χριστός επέλεξε οι δύο πρώτοι και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ἁγίων Πάντων: Ὁμιλία περί ἀρετῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. ι’ 32-33, 37-38, ιθ’ 27-30) Ποια είναι της αρετής η ανταπόδοσις; Οι ενάρετοι τιμώνται και δοξάζονται μόνον εις τον ουρανόν εις την μέλλουσα ζωήν; Εκτός από την δόξα και την τιμή, ποια άλλη είναι η αμοιβή του ενάρετου ανθρώπου; Πότε ο πιστός γίνεται κατά χάριν θεός;

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς: Ὁμιλία περί παθῶν δεσποτείας (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ιωάν. ζ’ 37-52, η’ 12) Οι Φαρισαίοι μελετούσαν τις θείες γραφές και γνώριζαν τις προφητείες των προφητών για την έλευση του Μεσσία. Πώς λοιπόν ακούοντες τον Ιησούν Χριστόν κηρύττοντα, ότι αυτός είναι ο αποσταλμένος υπό του Θεού και βλέποντες την μεν ζωήν αυτού υπεραγία, τα δε θαύματα αυτού μεγάλα και πολλά, δεν επίστευσαν ότι αυτός…

Συνέχιση ανάγνωσης