Πρός τήν αἰωνιότητα (τελευταῖο)

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ  Ὁ λευκασμένος Γέροντας τῆς Βαρνάκοβας, ὁ ἅγιος ἀσκητής καί κοινοβιάρχης Ἀρσένιος, καθώς ἦταν φορτωμένος ἁγιωσύνη μέσα στήν τελευταία δεκαετία τῆς ζωῆς του, ἡ ὁποία ἦταν καί ἡ πρώτη τοῦ δωδεκάτου αἰῶνα, ἑτοίμαζε τά φτερά τῆς ψυχῆς του γιά τό πέταγμα πρός τήν αἰωνιότητα· πρός τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μεσουράνημα.(β΄μέρος)

 Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ Τό μεσουράνημα ὅμως τῆς Βαρνάκοβας ἦταν κυρίως πνευματικῆς φύσεως. Ἡ Μοναστική ἀδελφότης αὐξήθηκε ὡς πρός τά μέλη της. Νέα πνευματικά ἀναστήματα ἐπρόβαλαν, χωρίς ὅμως νά φθάσουν νά ἐπισκιάσουν τή λάμψη τοῦ ἁγίου Ἱδρυτοῦ τῆς Μονῆς. Ἀκόμη σπουδαιότερο ὅμως ἦταν τό γεγονός πώς ἡ Χάρις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μεσουράνημα. (α΄μέρος)

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ Ὅταν ἀνέβηκε στό θρόνο τοῦ Βυζαντίου τό 1081 ὁ εὐσεβέστατος καί γενναιότατος Βασιλεύς Ἀλέξιος Α΄ ὁ Κομνηνός (1081 – 1118), ἡ ἀνοδική πορεία τῆς Βαρνάκοβας ἔφθασε στό ἀποκορύφωμα. Συγκεκριμένα, μεταξύ τῶν ἐτῶν 1084 – 1111 ὁ ἀρχικός ναός αὐτῆς συμπληρώθηκε καί ζωγραφήθηκε. Πλήν τούτου, ὁ Αὐτοκράτωρ Ἀλέξιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό πρῶτο κοινόβιο: “Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης”

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ Λίγο πρίν φθάσει ὁ Χειμῶνας τοῦ 1079, ἑτοιμάστηκαν καί τά πρῶτα λιτά κελλιά, ἀντικρυστά στήν ἐκκλησία κατά τόν νοτιά. Κατάφεραν καί ἄνοιξαν καί μία μικρή κατ᾿ ἀρχάς στέρνα βορειοδυτικά τῆς ἐκκλησιᾶς γιά νά μαζεύουν τά νερά τῆς βροχῆς. Ἔκαναν προμήθειες καί γιά τά ξύλα τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱερή δημιουργία.Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΕ΄ ΙΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ἡ ὄγδοη δεκαετία τοῦ 11ου αἰῶνος πήγαινε κατά τή δύση της. Ἦταν τό ἔτος 1077μΧ. Μέσα στίς σειρές τῆς κτητορικῆς ἐπιγραφῆς κρύβονται πολλά ἐπί μέρους γεγονότα καί ὁ πολύπλευρος ἀγῶνας πού ἔγινε ἀπ᾿ τόν Ὅσιο Ἀρσένιο καί τούς μαθητές του γιά νά ἀνεγερθῆ ἡ χαριτωμένη ἀθάνατη Ἐκκλησία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προσανατολισμοί.Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ   Ὁ ἅγιος Ἀρσένιος ἔτρεφε “ ἐκ νεότητος” μία ἀπροσμέτρητη ἱερή ἀγάπη πρός τήν Θεομήτορα, τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου του.  Ἐκεῖνον Τόν λάτρευε “ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καρδίας, διανοίας καί ἰσχύος”. Ἐκείνη Τήν ἀγαποῦσε μέ μία ἀγάπη υἱκή, γεμάτη ἀφοσίωση καί εὐγνωμοσύνη.  Μαζί Της πέρασε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Καρποί χάριτος.Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης

    ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄   ΚΑΡΠΟΙ ΧΑΡΙΤΟΣ   Ἀπό τόν καιρό πού ὁ Ἀρσένιος ἄρχισε τόν ὡραῖο ἀγῶνα του, πέρασαν ἀρκετά χρόνια. Ἄλλαξαν οἱ καιροί, μαζί καί οἱ βασιλιάδες κι οἱ τρανοί. Γέροντες ἔφυγαν γιά τήν αἰωνιότητα, βρέφη ἔγιναν ἔφηβοι καί νέοι μεσοκαιρίτες5.  Ὁ Ἀρσένιος, ὥριμος πιά σέ ὅλα, φορτωμένος ἁγιωσύνη, Πνεῦμα Θεοῦ, πνευματικές ἐμπειρίες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Βιγλάτορας τοῦ Θεοῦ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΒ΄   Ο ΒΙΓΛΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ   Στό πρός ἀνατολάς τοῦ Δάφνου ποταμοῦ βουνό, ἐκεῖ ἀκριβῶς στή μυστική σπηλιά, στήθηκε βίγλα7μέ ἀκοίμητο Βιγλάτορα8τόν θεῖο Ἀρσένιο. Κι αὐτό γιά νά περιπολεύη μέ τό πνευματικό του περισκόπιο τά ἐπουράνια καί μέ τίς θερμές προσευχές του πρός τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τόν Χριστό, νά σκεπάζη τόν τόπο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης.Τό ξεκίνημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Τό ξεκίνημα Μέσα τοῦ 11ου αἰῶνος… Τό Βυζάντιο βρισκόταν ἀκόμη στήν ἀκμή του. Μέ τήν αἴγλη τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ του συγκέντρωνε βλέμματα θαυμασμοῦ ἀπ᾿ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς, ἀλλά καί φθόνου. “Τό Κράτος τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς”, ὅπως ὀνομάστηκε, εἶχε ἀκόμη τή Χάρι τοῦ Χριστοῦ μαζί του καί πορευόταν τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἐννέα αἰῶνες καί πλέον (ἀπό τό 1077μ.Χ.) στόν εὐλογημένο αὐτόν τόπο πού ὀρθώνεται ἀνίκητο ἀπό τό χρόνο τό μεγαλόπρεπο Μοναστῆρι τῆς Παναγιᾶς τῆς Βαρνάκοβας, συντελεῖται ἕνα μυστήριο Χάριτος. Ἡ Χάρις πού ἐδόθη παρά τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τῆς Θεοτόκου, μεσιτείαις καί τοῦ Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς,…

Συνέχιση ανάγνωσης