Ἄχ, Γέροντα, καλή καί ἡ ἐξομολόγηση, ἀλλά ὁ κόσμος δέν μᾶς ἀφήνει νά σωθοῦμε.

 Παπα-Χαράλαμπος Διονυσιάτης -Αχ, Γέροντα, καλή και η εξομολόγηση, αλλά ο κόσμος δεν μας αφήνει να σωθούμε. βγαίνεις από το εξομολογητάρι. πάλι βλέπεις τα ίδια, ακούς τα ίδια, σκανδαλίζεσαι, θυμώνεις, φθονείς, κατακρίνεις…  -Εσύ δεν μιλάς σωστά. Ο Χριστός είπε, αν σε πειράζει το μάτι σου βγάλε το, δεν είπε βγάλε του αλλουνού. Βλέπεις μια γυναίκα ντυμένη άσεμνα….

Συνέχιση ανάγνωσης

Παπα-Χαραλάμπος Διονυσιάτης: «…καί μέ τά κομποσχοίνια σώζονται οἱ κολασμένοι…»

«Χριστιανός χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς προσευχή, χωρίς Θεία Κοινωνία, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου ανά πάσα στιγμήν η πόρτα είναι ανοιχτή να μπουν μέσα οι κλέφτες, δηλαδή οι δαίμονες, να το αλωνίσουν». «Βρε-βρε… εγώ μέχρι τώρα ενόμιζα ότι οι πεθαμένοι σώζονται μόνο με λειτουργίες και μνημόσυνα. Τώρα όμως είδα και κατάλαβα ότι και με τα κομποσχοίνια…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ πλανεμένος ἀσκητής»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ἀλλά γιά νά καταλάβουμε μέ πόσην τέχνη μετασχηματίζεται, κατά τήν Γραφήν, ὁ διάβολος σέ ἄγγελον φωτός, ἀναφέρω καί τό ἀκόλουθο: Ὅταν ἐγκαταβιώσαμε στό Μπουραζέρι, ἕνας γείτονας ἀσκητής μᾶς ἐπισκέφθηκε. Ἀφοῦ ἀναπαύθηκε πολύ, καθώς ἔλεγε, μέ τό πρόγραμμα τοῦ κελλιοῦ μας, ἐξομολογήθηκε στόν Γέροντα. Στή συνέχεια μπῆκε στό ἴδιο πρόγραμμα τῆς ἀγρυπνίας στό κελλάκι του….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ αἰσθητή παρουσία τῆς ἐνοικούσης χάριτος ἀντανακλᾶ καί στά τέκνα τοῦ Γέροντα»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ὁ Γέροντας προκειμένου νά κεντρίση τό θεῖο ζῆλο, ἐξωτερίκευε στά τέκνα του ὁρισμένες πνευματικές ἐμπειρίες. Ὡστόσο σ᾿ ἐμᾶς τούς ἀμύητους κάποτε περισσότερον αὐξάνονταν οἱ ἀπορίες μας. Αὐτό ὁ ἀείμνηστος τό διέβλεπε καί προσπαθοῦσε, μαζί μέ τόν λόγο, νά μεταδώση ἔστω μέρος ἀπό τόν ἐσωτερικόν του πλοῦτον. Ἕνας ἀρχάριος πού συνεχόταν ἀπό λογισμούς ἀπορίας, ἴσως…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μέ την πύρινη φλόγα »

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ἕνας ἀδελφός, ἐκστατικός ἀπό τήν ἀκριβῆ ἀπάντησιν πού τοῦ ἔδωσε στό πρόβλημά του, τόν ρωτᾶ: Μά πῶς Γέροντα, λαμβάνεις πληροφορία μέ τόσην ἀκρίβειαν; Αὐτό δέν εἶναι γιά τόν καθένα. Εἶναι δυσδιάκριτο νά καταλάβης ἄν ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀπό τόν Θεόν. Ὅμως μέ τήν πύρινη φλόγα τῆς προσευχῆς μπορεῖ ὁ μοναχός νά σταθῆ ὅπως ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα κομποσχοίνι γλύτωσε μία ψυχή ἀπό τήν κόλαση!

 *Διηγείται ο άγιος Γέρων παπα-Χαράλαμπος Διονυσιάτης, απαντώντας σε ερώτηση αν ωφελούν οι προσευχές μας τους άλλους. -Αφού παιδί μου ενδιαφέρεσαι, να σου πω και κάτι για το κομποσχοίνι πιο φοβερό, γύρω από την ζωή του Γέροντά μου (Ιωσήφ). Ο Γέροντάς μου, είχε στον κόσμο μια ξαδέλφη. Αν και η ζωή της δεν ήταν τόσο καλή,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Αἴσθησις Μυστηρίου Θ. Εὐχαριστίας – Ἐμπειρίες μέ Γεροντάκια τῆς Ν. Σκήτης»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Στήν Ν. Σκήτην ἀκριβῶς πάνω ἀπό τόν πύργον, ὑπάρχει μιά καλύβα ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἐκεῖ ἐπρόλαβα δύο γεροντάκια. Τό τελευταῖο λεγόταν Πρόδρομος. Ἀφοῦ ὁ Γέρο-Πρόδρομος ἔφθασε σέ μεγάλην ἡλικίαν, ἑπόμενο ἦταν τό καλύβι του νά εἶναι ἐντελῶς ἀνεπιμέλητο. Μάλιστα στά τελευταῖα του, μαζεύτηκαν τόσα σκουπίδια καί ἀκαθαρσίες στό σπίτι, πού νόμιζες…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πέτρος ὁ ἁπλός καί ἀπονήρευτος»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ὅταν ἤδη συνάντησα τούς δύο ἀνωτέρω ἀδελφούς μοῦ διηγήθηκε ὁ Γέροντας τό ἑξῆς: «Μ᾿ ἐπεσκέφθη πρόσφατα ὁ Πέτρος καί ζήτησε νά ἐξομολογηθῆ. Μά ἔκαμε τότον καθαρή, τόσον εἰλικρινῆ ἐξομολόγησιν, πού δέν μοῦ ξανάτυχε. Μεταξύ ἄλλων μοῦ λέγει μέ ὅλην του τήν εἰλικρίνειαν: Ἐγώ Γέροντα εἶμαι ὁ πιό ἁμαρτωλός, ἀλλά εἶμαι καί γεμάτος ἀρρώστιες καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ Γέροντας ὡς διδάσκαλος»

  Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ἀφοῦ ἀκροαζόταν ὁ Γέροντας τόν ἐξομολογούμενον, δέν ἀρκεῖτο μόνο στήν ἄφεσιν. «Ἔκκλινον ἀπό κακοῦ καί ποίησον ἀγαθόν», λέγει ὁ Δαυΐδ. (Ψαλμ. Λγ΄ 15, Α΄Πέτρ. Γ΄ : 11.). Ἀμέσως μετά τήν ἄφεσιν ἀκολουθοῦσεν ἡ ἀνάλογη συνταγή καί τά φάρμακα. Στούς ἐγγάμους ἔριχνε τό βάρος στήν ἁρμονικήν συμβίωσιν, τήν καλήν ἀνατροφήν τῶν παιδιῶν, τακτικήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἐπιστροφή στούς πρώτους ἀγῶνες – Ἐναλλακτική λύσις»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ἀφοῦ, λοιπόν, ὅπως εἴπαμε, ὁ Γέροντας ἀπαγόρευσε αὐστηρά στόν ἀρχάριον ἀγωνιστήν τίς πολλές γονυκλισίες, τότε ὁ ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ προβληματιζόταν, πῶς νά ἐξαγοράση πιό ἐποικοδομητικά τόν καιρόν του. Ὥριμος ἀπό τόν κόσμον καί ἀρκετά ἔμπειρος, ἀλλά καί μελετημένος, ἐννόησεν ἤδη ἐμπράκτως πόσην ἀξίαν ἔχει ἡ ὑπακοή, ἡ προθυμία, ἀλλά καί θυσία ὑπέρ τῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ καθημερινός ἀγῶνας τοῦ παπα-Χαράλαμπου»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ὅταν ὁ παπα-Χαράλαμπος ἀποφάσισε νά μονάση, τό καθημερινό πρόγραμμα τῆς συνοδείας διαμορφώθηκε καθώς ἤδη προαναφέραμε. Ὅμως ὁ ἴδιος ἦταν ἤδη σκληραγωγημένος καί ἐξασκημένος ἀπό τόν κόσμον. Γιά τόν λόγον αὐτόν, ὅταν ἐγκαταβίωσε ὡς δόκιμος, ἐνῶ συνειδητοποίησεν ὅτι βρίσκεται μέ ἁγίους ἀνθρώπους, ὅμως ὁ θεῖος ζῆλος τόν παρακινοῦσε γιά περισσότερην ἄσκησιν. Ἡ πρώτη δοκιμασία…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ κόλασις στή σκοτεινή σπηλιά μεταβάλλεται σέ παράδεισο»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Βλέποντας ὁ Γέροντας τήν ὑπερβολικήν προθυμίαν τοῦ δόκιμου Χαράλαμπου, μιά μέρα τόν προσκαλεῖ ἰδιαιτέρως καί τοῦ λέει: Ἐκεῖ πάνω σέ κείνα τά βράχια πού βλέπεις, ἔχει μιάν μικρή σπηλιά. Σέ διαβεβαιῶ ὅτι εἶναι παράδεισος. Λοιπόν θά σκαρφαλώσης νά πᾶς ἐκεῖ καί θά μείνης μέχρι νά σέ φωνάξω. Ἐντάξει; Νά ᾿ναι εὐλογημένο, Γέροντα. «Βάζω,…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Νουθεσίες τοῦ Γέροντα περί νοερᾶς καί ἀδιαλείπτου εὐχῆς»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Στά πλαίσια τῶς διδαχῶν του ὁ Γέροντας, ἔκαμνε ἰδιαίτερον λόγον σέ ὅλους γενικά, εἴτε ἔγγαμους εἴτε ἄγαμους, περί νοερᾶς προσευχῆς. Ὁ ἀείμνηστος καθώς τόν ἐζήσαμε ἀπό κοντά, ἀφοῦ ἐγεύθηκε ὁ ἴδιος τούς γλυκύτατους καρπούς τῆς νοερᾶς προσευχῆς, μέσα του διάπυρος ἦταν ὁ πόθος, εἰ δυνατόν ὅλος ὁ κόσμος ὁμοίως νά γευθῆ αὐτούς τούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κόψε τήν μέριμνα – Οἱ ἀγλαεῖς καρποί»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ὅταν τήν ἄνοιξιν τοῦ 1964 πρωτοεπισκέφθηκα τόν Γέροντά μου, ἦταν ἀκόμα μόνος του. Ὡστόσο λειτουργοῦσε κάθε νύχτα μέ τήν βοήθειαν τοῦ παπποῦ Ἀρσενίου καί τοῦ παραδελφοῦ του Μοναχοῦ Ἰωσήφ (νῦν Βατοπαιδινοῦ). Μέ τό πρόγραμμα αὐτό ὁ ἀείμνηστος ἐφάρμοζε πιστά τήν ἐντολήν τοῦ Γέροντός του: «παπα-Χαράλαμπε, νά κόψης τήν μέριμνα». Μέ τό ἡσυχαστικό αὐτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Παπα-Χαράλαμπε, νά κόψης τήν μέριμνα»

«Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα» “Εὐχή τῆς Ἐκκλησίας” Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Τήν ἄλλην ἡμέρα, ἀφοῦ ἐκοινώνησε, ἀναμένει νηφάλια ἀλλά καί μέ σχετικήν ἀγωνίαν τήν ὥραν τῆς ἐξόδου. Γνωρίζει ὁ Γέροντας ὅτι ἤδη «τά πάντα τετέλεσται» (Ματθ. Κς΄ :1). Μένει πλέον νά παραδώση, ὡς παρακαταθήκην στά τέκνα του, τίς τελευταῖες…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ Γέροντας ὡς διδάσκαλος»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ἀφοῦ ἀκροαζόταν ὁ Γέροντας τόν ἐξομολογούμενον, δέν ἀρκεῖτο μόνο στήν ἄφεσιν. «Ἔκκλινον ἀπό κακοῦ καί ποίησον ἀγαθόν», λέγει ὁ Δαυΐδ (Ψαλμ. Λγ΄: 15, Α΄ Πέτρ. Γ΄ : 11). Ἀμέσως μετά τήν ἄφεσιν ἀκολουθοῦσεν ἡ ἀνάλογη συνταγή καί τά φάρμακα. Στούς ἐγγάμους ἔριχνε τό βάρος στήν ἁρμονικήν συμβίωσιν, τήν καλήν ἀνατροφήν τῶν παιδιῶν, τακτικήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ μπαρμπα-Γιάννης ὁ ψαρᾶς μέ τήν βαρκούλα»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ἐκεῖ πού ψάρευε κάπου-κάπου ὁ ἀδελφός αὐτός μέ καμμιά μπετονιά στούς πιό ἀπόκρημνους θαλασσινούς βράχους τῆς Ν. Σκήτης, ἔτυχε νά γνωρίση ἕνα γεροντάκι, πού ἦταν στό ἐπάγγελμα ψαρᾶς. Εἶχε καί μιά ὡραία βαρκούλα, ἀλλά λόγω γήρατος, ἀδυνατοῦσε νά τήν μεταχειριστῆ. Ὁ ψαρᾶς λοιπόν τῆς συνοδείας π. Ν., λίγο ἄς ποῦμε λυπήθηκε τό γεροντάκι…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Παράδειγμα ἀπό ἄλλον ἕνα ἀθλητήν τῆς ὑπακοῆς»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης «Τήν ἐποχήν τῆς συγκομιδῆς τῶν λεπτοκαρυών συνήθιζε ὁ Γέροντάς μας, λέει ὁ παπα-Χαράλαμπος, νά στέλλει τούς παραδελφούς μου Ἀθανάσιον καί Ἰωσήφ στοῦ Καρακάλλου, νά βοηθήσουν καί ν᾿ ἀποκομίσουν στήν συνοδείαν μας μερικές ἀπαραίτητες προμήθειες. Μιά μέρα παραδόξως, μοῦ λέγει ὁ Γέροντας: “Νά πᾶς παιδί μου, νά βρῆς τούς παραδελφούς σου στά φουντούκια”. Τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τό θαῦμα τῆς ὑπακοῆς»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης ………… Ὁ ἱερομόναχος Μακάριος ὁ ἀπό Φιλοθέου καί νῦν Γέροντας τοῦ Χιλανδαρινοῦ Κελλίου «Μαρουδᾶ» συμπληρώνει: «Ὅταν ἤμουν ἀκόμα ἀρχάριος (16-17 ἐτῶν) στήν Προβάταν ὑποτακτικός τοῦ παπα-Ἐφραίμ, μετέπειτα ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου, ἐπόνεσε τό δόντι μου. Ὁ Γέροντάς μου μ᾿ ἔστειλε στόν τότε ὀδοντίατρον Καρυῶν ἀείμνηστον Μοναχόν Νικήταν, Γέροντα τοῦ Διονυσιατικοῦ κελλίου Ἅγ….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μυστήριον θεῖον ἡ πίστις εἰς τόν ἀνάδοχον Γέροντα»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης «Μία φορά πάλιν ὅταν ἤμουν ἀρχάριος πέρασε ἕνας μοναχός ἀπό τά καλύβια μας καί μᾶς λέει: “Ἄστε! ἦλθε ἐδῶ στήν σκήτην ἀπό τόν κόσμον ἕνας πνευματικός θεοφόρος”. Μόλις τόν ἀκούω σκέφτηκα: “Βρέ, εὐκαιρία νά ὠφεληθοῦμε”. Τρέχω στόν Γέροντα. Γέροντα ἔχει εὐλογία νά γνωρίσω αὐτόν τόν θεοφόρον πνευματικόν νά ὠφεληθῶ; Ἅμα θέλεις, πήγαινε, μοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Ὁ Θεός φυλάξοι μήν τύχει κανένας δαιμονισμένος νά τά βάλει μαζί μας. Πρόσεξε μή γελαστεῖς νά ἀντιμιλήσεις. Ὁ πονηρός μιά λέξη θέλει νά ἁρπάξει ἀπό σένα γιά νά μπεῖ μέσα σου”.

    “Γράφεις ότι μέσα σου αισθάνεσαι κάποτε έναν πόνο στο στήθος που σου φέρνει στεναχώρια και πνιγμό.    Αυτό, παιδί μου, να το προσέξεις πολύ. Άλλος πόνος είναι από τη δίψα της προσευχής. Άλλος προέρχεται από κάποιο δικαίωμα και ακαταστασίαν…   Αυτό (το δεύτερο) είναι του πειρασμού.  Θα το προσέξεις αυτό αν σου τύχει κάποτε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντα, μήπως εἶδες καμιά φορά στήν προσευχήν τόν Χριστό;

      — Βρε παιδί μου, όποιος δεν βλέπει στην προσευχή με τα μάτια της ψυχής τον Χριστό αυτός δεν έμαθε να προσεύχεται.   –Εντάξει αυτό το καταλαβαίνω όμως εννοώ αν είδες και με τα μάτια του σώματος ποτέ τον Κύριο. –Αχ νάξερες τι είναι να δεις τον Χριστό με τα μάτια! Μόλις τον βλέπεις…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ:”Ἔχω ἐντολή ἀπό τόν Γέροντά μου Ἀρσένιο, αὐτούς πού βλέπω ὅτι τούς οἰκονομᾶ ὁ Θεός νά τούς οἰκονομῶ κι ἐγώ!

      .”Γέροντα, τι είναι αυτό το πράγμα; Σαν έλεγα την ευχήν κόλλησε ο νους μου στην καρδιά και μια ευωδία έβγαινε από μέσα μου που δεν λέγεται. Από εκείνη την ώρα η ευχή μέσα μου δουλεύει μόνη της και έρχονται ασταμάτητα λυγμοί και δάκρυα”[….] Ο αείμνηστος αυτός αδελφός (μοναχός Πρόδρομος)  πραγματικά υπέφερε από διάφορες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μικρή ἐπιστολιμαῖα πραγματεία περί νοερᾶς προσευχῆς

   Επιστολή Αγαπητόν τέκνον εν Χριστώ Ν., χαίρετε εν Κυρίω. Έλαβα την επιστολή σου και χάρηκα ιδιαιτέρως για τις ερωτήσεις σου και το ενδιαφέρον σου περί νοεράς προσευχής. Θα προσπαθήσω να σου απαντήσω, εκ πείρας μου απ’ όσα εγεύτηκα ο ίδιος, όσα χρόνια αξιώθηκα στην υπακοήν και καθοδήγησιν του αγίου μου Γέροντα Ιωσήφ και όσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χριστιανός χωρίς ἐκκλησιασμό….;

  παπα-Χαράλαμπος Διονυσιάτης «Χριστιανός χωρίς ἐκκλησιασμό, χωρίς προσευχή, χωρίς ἐξομολόγηση, χωρίς Θεία Κοινωνία, εἶναι ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι, ὅπου ἀνά πάσαν στιγμήν ἡ πόρτα εἶναι ἀνοιχτή νά μποῦν μέσα οἱ κλέφτες, δηλαδή οἱ δαίμονες, νά τό ἀλωνίσουν» http://proskynitis.blogspot.gr/    

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅταν κοιμᾶσαι καί ἔρχεται ὁ πονηρός νά κάνεις τόν Σταυρό σου, νά γυρίζεις ἀπό τό ἄλλο πλευρό καί θα φύγει..»

Διηγείτο ο Παπα – Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης, συνασκητής του Γέροντα Ιωσήφ του Σπηλαιώτη: «Τις πρώτες δύο-τρεις βραδιές που ήρθα και έμεινα στο ασκητήριο του γερό-Ιωσήφ ως κοσμικός, ο διάβολος τέτοια λύσσα είχε, που δε μ’ άφηνε να κοιμηθώ και να κάνω προσευχή. Πάω να κοιμηθώ και να, ο διάβολος επάνω μου ολόκληρος. Πότε σαν σκύλος, πότε…

Συνέχιση ανάγνωσης

ρήματα Ζωῆς: Κλαῖς ἀσταμάτητα

Όποιος δεν βλέπει στην προσευχή, με τα μάτια της ψυχής, τον Χριστό αυτός δεν έμαθε να προσεύχεται. Αχ! να ’ξερες τι είναι να δεις τον Χριστό με τα μάτια! Μόλις τον βλέπεις μέσα σου γεμίζεις μια απερίγραπτη χαρά. Όμως σε καταλαμβάνει κι ένα ασυγκράτητο δέος, ώστε αυθόρμητα λυγίζουν τα πόδια, πέφτεις μπροστά του μπρούμυτα και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παπα-Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ὁ “νέος ἐλεήμων”.

Από τις πολλές αρετές που κοσμούσαν την απλή και καθαρή ψυχή του Ηγουμένου παπα-Χαραλάμπους Διονυσιάτου, ξεχώριζε η ελεημοσύνη. Δεν είχε όρια. Τα έδινε όλα. Κανείς δεν έφευγε με άδεια χέρια. Καμμία άλλη αρετή δεν εξομοιώνει τόσο τον άνθρωπο με τον Θεό, όσο η ελεημοσύνη, κατά τον άγιο Χρυσόστομο. Και τον Γέροντα παπα-Χαράλαμπο που είχε την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διηγήσεις π. Χαραλάμπου Διονυσιάτη (Προηγουμένου Ἱ. Μ. Διονυσίου)

    Κάναμε πολλές ώρες προσευχή, τότε όταν ήμασταν κοντά εις τον Γέροντα Ιωσήφ, και τα πρώτα χρόνια κατόπιν, μετά την κοίμηση του Γέροντος, και πολύ χάριν μας έδιδε ο Κύριος, δι’ ευχών του Γέροντος. Έκανα 6 -8 ή και 10 ώρες ενίοτε προσευχή όρθιος. Μερικές φορές μου έρχονταν πολύ κούραση, και αισθανόμουνα άσχημα. Άλλοτε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μέ τήν πύρινη φλόγα

     Ένας αδελφός ,εκστατικός από την ακριβή απάντησιν που του έδωσε  στο πρόβλημά του , τον ερωτά: –      Μα πώς Γέροντα, λαμβάνεις την πληροφορία με τόσην ακρίβεια; –      Αυτό δεν είναι για τον καθένα. Είναι δυσδιάκριτο να καταλάβης αν η απάντησις είναι από τον Θεόν. Όμως με την πύρινη φλόγα της προσευχής μπορεί ο…

Συνέχιση ανάγνωσης