Οἱ τρεῖς τρόποι σωτηρίας

«Τρεις τρόποι σωτηρίας υπάρχουν: Ο πρώτος, του να μην αμαρτάνουμε πιά. Ο δεύτερος, να μετανοήσει κανείς επάξια, και ο τρίτος, γι’ αυτούς που αμάρτησαν, οι δοκιμασίες και οι θλίψεις και η υπομονή…» Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης

Συνέχιση ανάγνωσης

ΗΜΕΡΑ ΚΑ΄. Περὶ τοῦ ἀβεβαίου τῆς σωτηρίας.

ΗΜΕΡΑ ΚΑ΄. Περὶ τοῦ ἀβεβαίου τῆς σωτηρίας. Α΄. Ἐγώ εἶμαι ἔνοχος κολάσεως ἐπειδὴ ἥμαρτον καὶ δὲν ἠξεύρω βέβαια ἂν ὁ Θεός μοῦ ἐσυγχώρησε τὰς ἁμαρτίας μου. Γ΄. Θέλω ὑπάγει εἰς τὴν κόλασιν ἂν δὲν ἀλλάξω ζωὴν καὶ ἂν δὲν κάμνω καρποὺς μετανοίας· καὶ δὲν ἠξεύρω βέβαια ἂν ἀλλάξω ζωὴν πρὶν ἀποθάνω. Ἄχ!

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος θεολόγος, λέγει περί τῆς σωτηρίας

«γ΄… οὐδείς ἀναμάρτητος, εί μή εἶς ὁ Θεός, οὐδ΄ ἄν μία ἡμέρα ἡ ζωή αὐτού, δέν λέγεται διά ἐκείνους ὁπου ἁμαρτάνουν, διότι πῶς δύναται νά ἁμαρτήσῃ μιᾶς ἡμέρας βρέφος ; ἀλλά τοῦτο εἶναι τό μυστήριον, ὅτι δηλαδή ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἁμαρτωλός ἀπό αὐτήν τήν σύλληψιν, διατί ὁ Θεός δέν ἔπλασε τόν ἄνθρωπον ἁμαρτωλόν, ἀλλά…

Συνέχιση ανάγνωσης