Προκείμενα ἐσπερινοῦ

 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἑβδομάδος Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Ἦχος πλ. β´. Ψαλμὸς Ϟβ´. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύ­σα­το. Στίχ. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν, καὶ περιεζώσατο. Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσεν τὴν οἰκουμένην, ἥ­τις οὐ σαλευθήσεται. Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας. Ἦχος πλ. δ´. Ψαλμὸς ρλγ´. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦ­λοι Κυρίου. Στίχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν…

Συνέχιση ανάγνωσης