Πρίν τήν ἐξομολόγηση…

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: 1)Προσευχήσου 2)«Ἐπίσκεψαι σεαυτόν» 3)Ἐξομολογήσου στόν Κύριο Προσευχή πρίν τήν ἐξομολόγηση: Σέ εὐλογῶ Πολυέλεε καί Πολυεύσπλαχνε Κύριε, Ὕψιστε Θεέ καί Κύριε τοῦ ἐλέους, Παντοδύναμε καί Παντοκράτορ. Σέ ὑμνῶ καί Σέ δόξάζω τόν Ποιμένα τόν Καλόν τόν αἵροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, τόν ἐλθόντα εἰς τόν κόσμον τοῦτον «ἁμαρτωλούς σῶσαι ὧν πρῶτος εἰμί ἐγώ»….

Συνέχιση ανάγνωσης