Προφητεῖαι περί τῶν παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως (Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως)

  Ως διέγραψαν τας του Μεσσίου αρετάς αι προφητείαι, ούτω και τα πάθη και τον θάνατον αυτού· έμελλεν ίνα αυξήση ως τρυφερόν βλαστάριον εν γη ανύδρω, εισελάση εις Ιε­ρουσαλήμ εν μετριόφρονι θριάμβω οχούμενος επί πώλου όνου, προδοθή και πραθή επί τριάκοντα αργυρίοις· να μαστιγωθή, κολαφισθή, εμπτυσθή και χλευασθή-τρηθή τας χείρας και τους πόδας, αλλά μη κατεαγή τα οστά·…

Συνέχιση ανάγνωσης