Μοῦ λείπει ὁ παράδεισος! Μοῦ λείπουν οἱ οὐρανοί! μοῦ λείπουν γιά πάντα”

“Θα ήθελα να είμαι μόνος, να μην μιλάω πια σε κανέναν, να μην βλέπω κανέναν πια, να μην ακούω πια θόρυβο, να μην ανησυχώ πια, να μην με ξέρει κανείς πια, να είμαι μόνος, πάντα μόνος. Μου λείπουν το βουνά!

Συνέχιση ανάγνωσης

9 πατρικές νουθεσίες πρός πιστούς τοῦ γέροντα Ἰωαννίκιου Μπαλάν

Ο γέροντας Ιωαννίκιος με τον π.Κλεόπα στη μονή Συχαστρία 1) Είπε ο γέροντας σ΄ έναν νέο δόκιμο που μόλις είχε λάβει δώρο ένα κομποσκοίνι από έναν άλλον πατέρα. ”Αυτό το κομποσκοίνι θα σου ζητήσει πολύ κόπο¨    2) Οι αρχάριοι στην προσευχή να λένε όσο πιο συχνά το ¨Πάτερ ημών ή τον Ν’ ψαλμό ή κάποια…

Συνέχιση ανάγνωσης

῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα. (Μέρος Ε’).Τελευταῖο

    ῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα. (Μέρος Ε’) Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν 91. ‘Ο π. Κλεόπας ἐγνώριζε ἀπό πρίν τό τέλος του, τό ὁποῖον καί περίμενε. Μία φορά εἶπε: «Πώ, πώ, τί ὡραῖο καί μεγάλο σταυρό ἔχω στό κεφάλι μου!» Πράγματι ἐκεῖνες τίς ἡμέρες,…

Συνέχιση ανάγνωσης

῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα. (Μέρος Δ’)

  ῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα. (Μέρος Δ’) Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν  78. Τά πουλιά παρηγοροῦσαν πολύ τόν π. Κλεόπα. Συνωμιλοῦσε συχνά μέ τά «παλληκάρια τῶν δασῶν», μέ τίς κουκουβάγιες, τά κοτσύφια καθώς καί ἄλλα τά ὁποῖα τραγουδοῦσαν καί χαροποιοῦσαν τόν Γέροντα. ‘Ο π. Κλεόπας…

Συνέχιση ανάγνωσης

῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα. (Μέρος Γ’)

 ῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα. (Μέρος Γ’) Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν 63. ῞Ενας ἀδελφός εἶπε στόν Γέροντα ὅτι εἶναι ἀπασχολημένος μέ τό διακόνημα καί δέν τοῦ μένει χρόνος γιά τήν προσευχή. Τί νά κάνη; -‘Αδελφέ μου, τοῦ εἶπε ὁ στάρετς, τό σῶμα εἶναι ἡ Μάρθα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα. (Μέρος β’)

   ῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα. (Μέρος β’) Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν 31. Πολλές φορές μᾶς ἔλεγε: «‘Η ‘Εκκλησία εἶναι ἡ μητέρα μας! Μήν ἀφήνετε τήν ‘Εκκλησία, διότι ἑνούμεθα δι’Αὐτῆς μέ τόν Χριστό. ‘Εδῶ μέσα στήν ‘Εκκλησία συναρμονίζονται ἡ Μάρθα καί ἡ Μαρία (δηλ. οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα.Μέρος α’

 ῎Εργα καί διδακτικοί Λόγοι τοῦ π. Κλεόπα Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν 1. ‘Ο π. Κλεόπας εἶχε μεγάλη εὐλάβεια στήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, τήν «Βασίλισσα τῶν Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί Δέσποινά μας. . . » Γι’αὐτό δέν ὑπῆρχε ἡμέρα πού νά μή διαβάση τούς Χαιρετισμούς της καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μακάριο τέλος τοῦ π. Κλεόπα. Ὁ τελευταῖος λόγος τοῦ π. Κλεόπα στήν ‘Αδελφότητα τῆς Μονῆς Συχαστρίας

  Τό μακάριο τέλος τοῦ π. Κλεόπα Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε  π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ‘Ο π. Κλεόπας μέχρι τίς ἡμέρες Παρασκευή καί Σάββατο τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἐσυνέχιζε νά συμβουλεύη καί εὐλογῆ τούς προσκυνητάς, Μοναχούς καί λαϊκούς. *Ητο πρᾶος στό πρόσωπο, ὡμιλοῦσε μέ γαλήνη καί δέν ἔφευγε κανείς πού ἤθελε νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἔγγαμοι νά κάνουν τό σπίτι τους μία ἀληθινή μικρή ἐκκλησία. Μοναχοί καί λαϊκοί μέ τό χάρισμα τῆς καρδιακῆς προσευχῆς

Οἱ ἔγγαμοι νά κάνουν τό σπίτι τους μία ἀληθινή μικρή ἐκκλησία Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε  π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Δηλαδή νά γεννοῦν καί ἀνατρέφουν τά παιδιά τους μέ τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, νά προσεύχωνται πολύ, νά κάνουν ἐλεημοσύνη στούς πτωχούς, ἀναπήρους καί ἀναξιοπαθοῦντας ἀδελφούς καί νά κοινωνοῦν τῶν ‘Αχράντων Μυστηρίων, κατά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικές συμβουλές γιά τούς μοναχούς. Πνευματικές συμβουλές γιά τούς Χριστιανούς

 Πνευματικές συμβουλές γιά τούς μοναχούς    Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε  π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Δεδομένου ὅτι ἤρχοντο καθημερινά πατέρες καί ἀδελφοί τόσο ἀπό τό Μοναστήρι Συχαστρία, ὅσο καί ἀπό ἄλλα Μοναστήρια γιά ἐξομολόγησι καί πνευματικές συμβουλές στόν π. Κλεόπα, ἡ Πανοσιότης του ἐπιθυμοῦσε νά δώση στόν καθένα τίς κατάλληλες συμβουλές, ἀνάλογα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πνευματική δρᾶσις τοῦ π. Κλεόπα.

  Ἡ πνευματική δρᾶσις τοῦ π. Κλεόπα.  Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ‘Η εἴδησις ἐπιστροφῆς του στήν Συχαστρία διαδόθηκε σέ ὀλίγες ἡμέρες σέ ὁλόκληρη τήν Χώρα. Σιγά-σιγά ἤρχισαν πάλι νά ἐπισκέπτωνται τήν Μονή ὁμάδες-ὁμάδες Πιστῶν ἀπό παντοῦ ζητῶντας συμβουλές καί τήν εὐλογία τοῦ μεγάλου Στάρετς. ῎Ετσι ἄρχισε …

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά δάκρυα τῆς Μοναχῆς Ἀγάθης.Ἡ ἐπιστροφή τοῦ π. Κλεόπα στό Μοναστήρι Συχαστρία

   Τά δάκρυα τῆς Μοναχῆς ‘Αγάθης     Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ῏Ηλθε τό καλοκαίρι τοῦ 1964. Τά γεγονότα τοῦ κόσμου διεξάγοντο μέ καλές προοπτικές γιά τήν ‘Εκκλησία. Οἱ ἄνθρωποι ἐπανέκτησαν τίς ἐλπίδες τους γιά τό αὔριον. Τά Μοναστήρια, τά φρούρια αὐτά τῆς δισχιλιετοῦς ‘Ορθοδοξίας μας, προσηύχοντο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τρίτη ἀναχώρησις τοῦ π. Κλεόπα στά βουνά. Ἡ Συχαστρία χωρίς τόν π. Κλεόπα.

    ‘Η τρίτη ἀναχώρησις τοῦ π. Κλεόπα στά βουνά  Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Βλέποντας ὁ π. Κλεόπας τήν δύσκολη αὐτή κατάστασι καί γνωρίζοντας ὅτι ἐλέγχεται πάντοτε ἀπό κρατικά ὄργανα, παρακινούμενος ἀπό τό ῞Αγιον Πνεῦμα, ἀνεχώρησε πάλι διά τρίτη φορά γιά τά Βουνά τῆς Μολδαβίας, στήν ἀγαπημένη του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Μοναστήρι Συχαστρία στήν δεκαετία 1949-1959.Ὁ διωγμός ἐναντίον τῆς ‘Εκκλησίας (1959-1964)

Τό Μοναστήρι Συχαστρία στήν δεκαετία 1949-1959   Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν “‘Ο ταπεινός στάρετς π. ‘Ιωήλ, διάδοχος τοῦ π. Κλεόπα, ἐκυβέρνησε τήν ‘Αδελφότητα τῆς Μονῆς Συχαστρίας μέ πολλή σοφία ἐπί 10 χρόνια. ‘Η μεγαλύτερη ἀρετή του, πού  ἐξεδηλώνετο ἡμέρα καί νύκτα ἦτο ἡ συμμετοχή του σ’ ὅλες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ π. Κλεόπας προσκαλεῖται γιά ἡγούμενος στήν Μονή Νεάμτς.Ἡ δεύτερη ἀναχώρησις τοῦ π. Κλεόπα στά Βουνά (1952-1954)

   ‘Ο π. Κλεόπας προσκαλεῖται γιά ἡγούμενος στήν Μονή Νεάμτς.  Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Στήν ἀρχή τοῦ ἔτους 1951 ὁ πατριάρχης ‘Ιουστινιανός ἐπιθυμῶντας νά ἀναβιώση πνευματικῶς καί ἡ Μονή Νεάμτς, ἡ μεγαλύτερη Κοινοβιακή λαύρα τῆς Χώρας μας, ἐνέκρινε νά μεταβῆ ὁ π. Κλεόπας στό Νεάμτς μέ 70…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ π. Κλεόπας στάρετς τῆς Μονῆς Σλάτινα. Πνευματικός ὁδηγός πολλῶν Μοναστηριῶν τῆς Μολδαβίας

    ‘Ο π. Κλεόπας στάρετς τῆς Μονῆς Σλάτινα. π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Μετά ἀπό ἕνα περίπου χρόνο ἡσυχίας, ἐξέσπασε πάλι ἄλλη δοκιμασία στήν ‘Αδελφότητα τῆς  Μονῆς Συχαστρίας. *Ηταν μῆνας Αὔγουστος, τοῦ ἔτιους 1949, ὅταν ὁ π. Κλεόπας προσκλήθηκε στό Πατριαρχεῖο ἀπό τόν πατριάρχη ‘Ιουστινιανό. Αὐτός τόν παρεκάλεσε πάρα πολύ καί τόν διέταξε νά πάρη μία ὁμάδα  30…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ διάσωσις μιᾶς γυναίκας ἀπό βέβαιο θάνατο. Πρώτη ἀναχώρησις τοῦ π. Κλεόπα στήν ἔρημο.

 Ἡ διάσωσις μιᾶς γυναίκας ἀπό βέβαιο θάνατο   Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Τό ἔτος 1947, κάποια νύκτα τῆς περιόδου τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ὁ π. Κλεόπας ἐξωμολογοῦσε πολύ κόσμο μέχρι στίς 12 τά μεσάνυκτα καί ἦτο κουρασμένος. ῞Οταν ξεκίνησε λίγο νά ἀναπαυθῆ, μπῆκε στό ἐξομολογητήριο μία γυναῖκα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

῞Ενα θαῦμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου.Χαρές καί θλίψεις. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

    ῞Ενα θαῦμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν  ῏Ηταν τό Καλοκαίρι τοῦ 1947. ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Κλεόπας εἶχε ἀναχωρήσει γιά τό Βουκουρέστι γιά ν’ ἀγοράση ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα γιά τό Νέο Παρεκκλήσιο. ῞Οταν ἔφθασε στήν πρωτεύουσα, οἱ Πατέρες τοῦ Πατριαρχείου τόν ἐκάλεσαν σέ μία πνευματική συνάντησι στό σπίτι τοῦ πανεπιστημιακοῦ διδασκάλου κ. ‘Αλεξάνδρου Μιρονέσκου, ὅπου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀνακήρυξις τῆς Σκήτης Συχαστρία σέ Μοναστήρι. Ἡ κουρά σέ Μοναχή τῆς μητέρας τοῦ π. Κλεόπα.Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

 Ἡ ἀνακήρυξις τῆς Σκήτης Συχαστρία σέ Μοναστήρι π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Τό ἔτος 1947, ἐπειδή ἔγινε γνωστό παντοῦ τό ὄνομα καί οἱ πνευματική δραστηριότητα καί τά διοικητικά χαρίσματα τοῦ ἱερομονάχου π. Κλεόπα ‘Ηλίε, ‘Ηγουμένου τῆς Σκήτης Συχαστρία, τό Ρουμανικό μας Πατριαρχεῖο ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν του τίς γενικές προσπάθειες ἀνακαινίσεως τοῦ ἱροῦ αὐτοῦ μοναχικοῦ καθιδρύματος Τό πρῶτο ἔργο…

Συνέχιση ανάγνωσης

῾Ο ἐπίσκοπος ἅγιος Ἰωάννης καί ὁ πατήρ Κλεόπας. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

῾Ο ‘Επίσκοπος ἅγιος ‘Ιωάννης καί ὁ πατήρ Κλεόπας π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ‘Ο μακάριος ‘Επίσκοπος ‘Ιωάννης συναντήθηκε γιά πρώτη φορά μέ τούς ἀδελφούς Κωνσταντῖνο καί Βασίλειο τό Φθινόπωρο τοῦ 1930, στά βουνά τῆς Σύχλας, στήν περιοχή πού ὀνομάζεται «Ρίπα τοῦ Κορόϊ», ὅταν  ἐπροφήτευσε γιά τόν Βασίλειο, μέσῳ τοῦ ἀδελφοῦ του Κωνσταντίνου ὅτι πρέπει  νά ἑτοιμάζεται διότι ἔχει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ π. Κλεόπας ἡγούμενος τῆς Σκήτης.Ἡ Σκήτη Συχαστρία κατά τά ἔτη 1945-1946.Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

 Ὁ π. Κλεόπας ἡγούμενος τῆς Σκήτης.Ἡ Σκήτη Συχαστρία κατά τά ἔτη 1945-1946. π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν   Μετά τήν μετάβασι στόν οὐρανό τοῦ πρώην Γέροντος π. ‘Ιωαννικίου, ὅλες οἱ φροντίδες τῆς Σκήτης ἔπεσαν στίς πλάτες τοῦ μοναχοῦ  π. Κλεόπα. ‘Αλλά αὐτός δέν ἤθελε νά δεχθῆ χειροτονία του σέ διάκονο καί ἱερέα, διότι ἐφοβεῖτο τίς μεγάλες ὑποχρεώσεις καί τί…

Συνέχιση ανάγνωσης

‘Αναπληρωτής τοῦ ‘Ηγουμένου. Τό τέλος τοῦ ἡγουμένου π. ‘Ιωαννικίου Μορόϊ. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

   Ἀναπληρωτής τοῦ Ἡγουμένου π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν   Ἡ πρώτη φροντίς τοῦ π. Κλεόπα ἦτο ἡ ἀνακαίνισις τῶν κελλίων καί καμμένων κελλίων. Μέ τήν βοήθεια τῆς Μονῆς Νεάμτς, ἡ ὁποία τούς ἐχάρισε ἑκατοντάδες κυβικά μέτρα οἰκοδομήσιμη ξυλεία καί μέ τήν βοήθεια Χριστιανῶν τῶν γύρω περιοχῶν, τό Φθινόπωρο τοῦ 1942 ἄρχισε ἡ κατασκευή δύο πτερύγων, στήν θέσι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς ἐξελέγη ἀναπληρωτής τοῦ ‘Ηγουμένου ὁ π. Κλεόπας. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

 Πῶς ἐξελέγη ἀναπληρωτής τοῦ ‘Ηγουμένου ὁ π. Κλεόπας.   Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Μετά τήν πυρκαϊά τό καλοκαίροι τοῦ 1941, ἡ Σκήτη Συχαστρία ἀνακαινίζετο σιγά σιγά. ‘Ο Γέροντας ὄντας τότε 82 ἐτῶν ἦτο ἄρρωστος δέν ἠμποροῦσε νά κατέβη στήν Θεία Λειτουργία. Μέ δυσκολία ἐξωμολογοῦσε καί ἐσυμβούλευε. ῏Ητο…

Συνέχιση ανάγνωσης

῎Αλλος πειρασμός μέ τήν φιλαργυρία. Πυρκαϊά στήν Σκήτη Συχαστρία. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

῎Αλλος πειρασμός μέ τήν φιλαργυρία Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε  π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ‘Ο πατήρ Κλεόπας μᾶς ἔλεγε: «῞Οταν ἤμουν Δόκιμος στήν Συχαστρία, κανείς μας δέν ἐκλείδωνε τό κελλί του, διότι δέν ὑπήρχε κάτι πού νά μᾶς κλέψη κάποιος. Κάθε τί πού εἴχαμε ἀνάγκη μᾶς τό ἔδιναν ἀπό τήν Σκήτη. ‘Αλλά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μοναχική του κουρά. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

Ἡ μοναχική  του κουρά   Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ‘Αφοῦ ἀπολύθηκε ἀπό τόν στρατό ὁ ρασοφόρος Κωνσταντῖνος ‘Ηλίε, ἐστάλη πάλι στό ἴδιο διακόνημά του. ‘Επειδή ἦτο νεώτερος ἀπό τούς ἄλλους συνδιακονητάς, τούς βοηθοῦσε. Οἱ ἄλλοι ὠνομάζοντο π. Γαλακτίων ‘Ηλίε καί π. ‘Αντώνιος ‘Ολάρου. Αὐτός ἔβαζε τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ δεσμός τοῦ μεγαλοσχήμου π. Παϊσίου μέ τόν Δόκιμο Κωνσταντῖνο. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

Ὁ δεσμός τοῦ μεγαλοσχήμου π. Παϊσίου μέ τόν Δόκιμο Κωνσταντῖνο  Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ‘Εδιηγεῖτο ὁ π. Κλεόπας στούς μαθητάς του: «῞Οταν ἤμουν στρατιώτης καί εἶχα ἀκόμη μερικούς μῆνες μέχρι νά ἀπολυθῶ, ἔμεινα στόν π. Παῒσιο  μέ ἄδεια ἀπό τόν στρατό καί τόν βοήθησα στίς δουλειές, δεδομένου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προσευχή καί ὑπακοή. Πῶς θεραπεύθηκε ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

   Προσευχή καί ὑπακοή Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ῞Οταν ἦτο στό διακόνημα τοῦ τσοπάνη ὁ ‘Αδελφός Κωνστατῖνος ἐδιάβασε σ’ ἕνα βιβλίο ὅτι ὁ κάθε μοναχός πρέπει νά διαβάζη τίς ἑπτά ‘Ακολουθίες τοῦ ἡμερονυκτίου. ῎Ετσι τίς ἔμαθε σιγά-σιγά ἀπ’ ἔξω. ‘Αλλά δέν ἠμποροῦσε νά τίς εἰπῆ δυνατά, διότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στά πρόβατα τῆς Σκήτης Συχαστρία. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

   Στά πρόβατα τῆς Σκήτης Συχαστρία  Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν   ‘Ο πάτηρ Κλεόπας μοῦ ἐδιηγεῖτο κάποτε: «Στά χρόνια πού ἤμουν τσοπάνος στά πρόβατα τῆς Σκήτης μαζί μέ τ’ἀδέλφια μου, εἴχαμε μεγάλες πνευματικές χαρές. ‘Η στάνη, τά πρόβατα, ἡ ζωή στήν ἐρημία καί ἡ μοναξιά στά βουνά μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἀδελφός Κωνσταντῖνος ἁγιογράφος. Ὁ μοναχός Γαλακτίων ὁ πρῶτος σύμβουλος τοῦ Δοκίμου Κωνσταντίνου. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

 Ὁ Ἀδελφός  Κωνσταντῖνος ἁγιογράφος   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Μοῦ ἐδιηγεῖτο ἀκόμη τά ἑξῆς ὁ πατήρ Κλεόπας: <῞Οταν ἤμουν Δόκιμος μοναχός, εἶχα ταλέντο στήν ἁγιογραφία. Μέ εἶχε διδάξει ζωγραφική τῶν εἰκόνων ἕνας μοναχός, Νεῖλος τό ὄνομά του ἀπό τήν Μονή Σέκου. ῞Οταν ἐσυνήθισα στήν ἰχνογραφία τῶν μορφῶν ἄρχισα  τήν ζωγραφική μέ νεροχρώματα καί ἐδούλευα καλά μέ τό πινέλλο….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος διακονητής τῆς ἐκκλησίας. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

‘Ο Δόκιμος Κωνσταντῖνος διακονητής τῆς ἐκκλησίας  π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν  ῞Οταν ὑπηρετοῦσε ὦς δεύτερος διακονητής στήν ἐκκλησία τῆς Μονῆς ἦτο αὐτόπτης μάρτυς μερικῶν θαυμάτων πού συνέβησαν στήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ἐκκλησία τῆς Σκήτης Συχαστρία. ‘Ιδού τί μᾶς διηγήθηκε: <Νά ἐβλέπατε τί ἔπαθα μ’ ἕνα ἐνάρετο ἱερέα, τόν π. Κάλλίστρατο Μπόμπου. ‘Ως Πνευματικός ἐπέρασε κάποτε ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης