Θά δεῖτε ὅτι μέσα στό Σύμβολο τῆς Πίστεως μας ἐμπεριέχονται ὅλα τά γράμματα τῆς ἀλφαβήτου ἐκτός ἀπό…

  Θα δείτε ότι μέσα στο Σύμβολο της Πίστεως μας εμπεριεχονται όλα τα Ελληνικά γράμματα της αλφαβήτου εκτός από το γράμμα Ψ

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, μέρος δ’ (τελευταῖο)

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ “Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα…” Τό “ΠΙΣΤΕΥΩ” ἔχει τήν ἱστορία του. Συντάχθηκε ἀπό δύο Οἰκουμενικές Συνόδους, τήν Α΄ καί τή Β΄. Ἡ Α΄ ἔγινε τό 325, ὅταν βασίλευε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Τριακόσιοι δέκα ὀκτώ (318) ἅγιοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, Μάρτυρες καί Ὁμολογητές οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, μέρος γ’

   “Τάς θύρας, τάς θύρας!…   Μετά τήν ἐκφώνησι αὐτή ἀρχίζει ἡ ἀπαγγελία τῆς ὁμολογίας: “Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα… Πιστεύω καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν… Πιστεύω καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον… Πιστεύω καί ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν… Πιστεύω εἰς μίαν ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν… Πιστεύω καί προσδοκῶ ἀνάστασιν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό σύμβολο τῆς πίστεως, μέρος β’

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ μέροςβ΄ “Τάς θύρας, τάς θύρας!…    Φωνάζοντας ὁ ἱερεύς “τάς θύρας, τάς θύρας…” ἀλληγορικά προτρέπει νά προσέξουμε τίς αἰσθήσεις μας, τό μυαλό μας, τίς σκέψεις μας, διότι διά μέσου αὐτῶν περνᾶ ὁ θάνατος. Τό βεβαιώνει καί ἡ Ἁγία Γραφή: ὁ θάνατος εἰσέρχεται “διά τῶν θυρίδων”1. Οἱ “θυρίδες” εἶναι οἱ αἰσθήσεις τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης