Μέ ποιό τρόπο νικοῦν οἱ χριστιανοί τόν κόσμο

   Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς Αυτός ο κόσμος είναι πεδίο μάχης στο οποίο συνέχεια δίδεται ο αγώνας για τον Χριστός και ενάντια στο Χριστό. Εκείνοι που είναι από τον Θεό παλεύουν για τον Χριστό και νικούν εκείνους που είναι ενάντια στον Χριστό, τους νικούν με τον Χριστό-Θεό που είναι μέσα τους. Αυτός είναι στους ανθρώπινους κόσμους…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος ιβ΄ τελευταῖο

    ΟΜΙΛΙΑ 2η π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  Οἱ Χριστιανοί μέ τή ζωή τους ξεπερνοῦς τούς πολιτειακούς νόμους.   Ὄγδοο, καί τελευταῖο. «Πείθονται τοῖς ὡρισμένοις νόμοις –οἱ Χριστιανοί– καί τοῖς ἰδίοις βίοις νικῶσι τούς νόμους1». Τί ὡραῖο! Πείθονται, λέει, στούς ἀνθρώπινους νόμους, τούς νόμους τῆς πολιτείας· ἀλλά μέ τόν τρόπο πού ζοῦνε ξεπερνοῦνε τούς νόμους. Αὐτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος ια΄

  ΟΜΙΛΙΑ 2η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”   Τά πάντα θεῶνται ὑπό τό πρίσμα τοῦ Οὐρανοῦ.  Ἕβδομο.«Ἐπί γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ᾿ ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται»1. Εἶναι ἡ προηγούμενη ἔννοια μέ μιά ἄλλη ἔκφραση. Στή γῆ ζοῦν, ἀλλά στόν Οὐρανό πολιτεύονται οἱ Χριστιανοί. Τά ἔργα τους εἶναι ἐπίγεια, ὅπως καί ἡ ζωή τους· ἀλλά βιώνουν τό τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος ι

   ΟΜΙΛΙΑ 2η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  Οἱ Χριστιανοί ἔχουν σάρκα, ἀλλά δέν ζοῦν σαρκικά. Ἕκτο. «Ἐν σαρκί τυγχάνουσιν –οἱ Χριστιανοί– ἀλλ᾿ οὐ κατά σάρκα ζῶσιν»1. Αὐτή εἶναι, θά λέγαμε, μιά περιληπτική ἔκφραση τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Οἱ Χριστιανοί βρίσκονται ἐν σαρκί, «ἐν σαρκί τυγχάνουσιν», εἶναι μέ σάρκα, ὅπως τώρα δηλαδή κι ἐγώ κι ἐσεῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο», μέρος θ΄

   ΟΜΙΛΙΑ 2η π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  Χριστιανοί καί κοινωνικές σχέσεις.  Πέμπτο. «Τράπεζαν κοινήν παρατίθενται, ἀλλ᾿ οὐ κοινήν»1. Οἱ Χριστιανοί, λέει, παραθέτουν κοινό τραπέζι, συγκαλοῦν φίλους, ἀλλά τό τραπέζι τους δέν εἶναι ἀκάθαρτο ἀπό εὐωχίες καί ἀπρέπειες. Ἐδῶ ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει τό ἑξῆς πολύ χαρακτηριστικό: «μέτεχε τραπεζῶν καί λουτρῶν· ἁμαρτίας ἄπεχε»2.   Θές νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀναγκαῖος ὁ χωρισμός ἀπό τόν κόσμο

«Κανείς δέν μπορεῖ νά πλησιάσῃ στόν Θεό, παρά μόνον αὐτός, πού χωρίζεται ἀπό τόν κόσμο· χωρισμό ἀπό τόν κόσμο ἐννοῶ, ὄχι τήν ἀναχώρησι τοῦ σώματος, ἀλλά τήν ἀναχώρησι ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου»1. Αὐτά μᾶς διδάσκει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός διά τοῦ μεγάλου Ὁσίου Του Ἰσαάκ τοῦ Σύρου. Δέν μᾶς διδάσκει νά φύγουμε ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιτρέπεται γιά τούς χριστιανούς τό ρουσφέτι;

Το Γεροντικό είναι συλλογή γεγονότων ή λόγων από τον κόσμο της Μοναχικής πολιτείας. Εκεί βλέπει κανείς τη χριστιανική ζωή στην πράξη. Διακρίνει το ζήλο στο να εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο όχι κατά γράμμα αλλά κατά το πνεύμα του Χριστού. Αισθάνεται την ελευθερία μέσα από την ακρίβεια και απολαμβάνει την εφαρμογή της πνευματικής ζωής που βασίζεται στην…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος ζ΄

  ΟΜΙΛΙΑ 2η  π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”   Ὁ Χριστιανός δέν εἶναι πατριδολάτρης, γιατί «τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς». Τρίτο.«Πᾶσα ξένη πατρίς ἐστιν αὐτῶν, καί πᾶσα πατρίς ξένη»1. Μάλιστα ὅ,τι σᾶς διαβάζω τώρα, ἀλλά καί κάποια ἄλλα παρακάτω πού θά ποῦμε, χωρίς ἀνάλυση, ἔχουμε μία ποιητικότητα, μία ἄφθαστη λογοτεχνική ἀξία. Τό λέγω…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος στ΄

 ΟΜΙΛΙΑ 2η π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  Χρήση τοῦ πολιτισμοῦ· ὄχι κατάχρηση.  Δεύτερο. Οἱ Χριστιανοί, λέει ἡ Πρός Διόγνητον, «μετέχουσι πάντων ὡς πολῖται καί πάνθ᾿ ὑπομένουσιν ὡς ξένοι»· δηλαδή οἱ Χριστιανοί, σάν πολίτες μιᾶς πόλεως, μετέχουν σέ ὅσα προσφέρει αὐτή ἡ πόλη, καί ταυτόχρονα τά πάντα ὑπομένουν, σάν νά μήν ἦταν πολίτες αὐτῆς τῆς πόλεως.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος ε΄

    ΟΜΙΛΙΑ 2η π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”   Οἱ Χριστιανοί, ἄν καί πάροικοι, ἀγαποῦν καί  ὑπερασπίζονται τήν πατρίδα τους.   Πρῶτο. Οἱ χριστιανοί, λέει, «πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ᾿ ὡς πάροικοι». Ὁ καθένας κατοικεῖ στήν πατρίδα του· ἀλλά σάν νά εἶναι χωρίς πατρίδα, ὡς πάροικοι. Ξέρετε ποιός λέγεται πάροικος καί παρεπιδημών. Ὁ πάροικος εἶναι ὅπως…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος δ΄

    ΟΜΙΛΙΑ 2η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”   Ἄλλο κοινωνικός ἄνθρωπος καί ἄλλο κοσμικός.  Ἀπό μιά παρανόηση τῶν Κορινθίων, ὅταν τούς εἶχε πεῖ ὅτι δέν πρέπει νά μετέχουν θά λέγαμε στίς κοσμικές ἐκδηλώσεις, αὐτοί νόμισαν ὅτι θά ἔπρεπε νά φύγουν στά βουνά. Προσέξτε· ἄλλο πρᾶγμα ὁ Μοναχισμός. Δέν μιλῶ γι᾿ αὐτόν τώρα. Εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος γ΄

   ΟΜΙΛΙΑ 2η  π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  Ἡ Πρός Διόγνητον ἐπιστολή.   Ἡ ὑπόθεση τῆς ἐπιστολῆς εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὁ συγγραφέας της – ἄγνωστος ποιός εἶναι· εἰκάζεται ὅτι εἶναι ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Μάρτυς καί Φιλόσοφος, ἀλλά πιθανώτατα δέν εἶναι – στέλνει μία ἐπιστολή σέ κάποιον «κράτιστον», ἐξοχώτατον, ὀνόματι Διόγνητον, ὁ ὁποῖος τόν εἶχε ρωτήσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ χριστιανός εἶναι ὁ μοναδικός πραγματικός νικητής στόν κόσμο

    Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς Ο κόσμος ως σκλάβος της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου, ως «κράτος διαβόλου», ως «κράτος θανάτου» (Εβρ. Β΄, 14), είναι κάτι αντίθεο, κάτι που διαρκώς πολεμά τον Θεό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η συμμαχία της αμαρτίας με το θάνατο και το διάβολο είναι φοβερή δύναμη, πιο δυνατή από κάθε τι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πιστὸς μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν

Ὁ πιστὸς μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν Ὁ Ἅγιος Βασίλειος σέ ἐπιστολή του πρός μία χήρα γυναίκα, ἔγραφε γιά τό πῶς θά πρέπει νά λειτουργοῦν οἱ πιστοί μέσα στην κοινωνία: «Ὑπάρχει τό ἑξῆς θεωρητικόν τέχνασμα διά τάς περιστεράς· ὅταν οἱ ἀσχολούμενοι μέ τά τοιαῦτα συλλάβουν μίαν και τήν ἐξημερώσουν μέχρι σημείου νά στέκεται εἰς τά χέρια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νά ξεχωρίζουμε ἀπό τούς ἄλλους; (Ἱερά Μονή Παρακλήτου)

  Μελετώντας προσεκτικά την κοινωνική ζωή που μας περιβάλλει, καταλήγουμε αναπόφευκτα στο συμπέρασμα, ότι στις μέρες μας το καθήκον και η αρετή έχουν χάσει την παλιά τους αίγλη. Εκείνο που φαίνεται πως μετράει σήμερα είναι η δύναμη και ο αριθμός. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στην πολιτική, κοινοτική και ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Οι κάδε είδους…

Συνέχιση ανάγνωσης