8 Νοεμβρίου Συναξαριστής. Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Ἀγγελικῶν Ταγμάτων, Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτη, Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Ρουκουνιώτη, Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Αὐλακιώτη, Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Θαρρινοῦ, Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Καϊλλιώτη, Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Κουρκουνιώτη, Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Κοκκιμίδη.Ἅγιος Φιλάρετος Μητροπολίτης Νέας Ὑόρκης καὶ Ἀνατολικῆς Ἀμερικῆς, Ἁγία Ὄλγα τῆς Ἀλάσκας, ἡ Μαία.

Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων οὐρανίων Δυνάμεων Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τὴν Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων Ἀσωμάτων καὶ Οὐρανίων Ἀγγελικῶν Ταγμάτων. Ἡ Ἁγία Γραφή, ἀναφέρει σὲ πολλὰ σημεῖα τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἰδιαίτερα μὲ τοὺς ἐπικεφαλεῖς τῶν ἀγγελικῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης