Τούς σούς ὑμνολόγους Θεοτόκε, Κανών Εὐαγγελισμοῦ, Εἱρμός γ΄ ὡδῆς, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεός μᾶς βοηθεῖ ὅταν ἐμεῖς κάνουμε ὅλα ὅσα μποροῦμε_Ἀρχιεπ. Νικηφ. Θεοτόκη_Β’ Κυρ. Νηστειῶν

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνοίξω τό στόμα μου_Κανών Εὐαγγελισμοῦ_Εἱρμός Α΄ ὡδῆς_Ἑορτοδρόμιο_Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό ὅσους μᾶς βλάπτουν_Εὐεργετινός_τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΚΓ΄

Συνέχιση ανάγνωσης

Πᾶσα ἀκαθαρσία μηδέ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν_Ἐφ. 5, 3-4_ Ἁγ. Ἱουστίνου Πόποβιτς

Συνέχιση ανάγνωσης

.Γίνεσθε εἰς ἀλλήλους χρηστοί_Ἐφεσίους 4 , 31-32 Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ κανόνας τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως_Κυριακή τοῦ Ἀσώτου

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀνάγκη τῆς καθαρᾶς ἐξομολογήσεως_Β΄ μέρος_Εὐεργετινός τόμ. Α΄_ὑπόθ. Κ΄

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά γνωρίσματα τοῦ ταπεινοῦ καί τοῦ ὑπερήφανου_Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου

Συνέχιση ανάγνωσης

Μή δίδετε τόπον τῷ διαβόλῳ_Ἐφ. 4, 27_Ἁγ. Ἱουστίνου Πόποβιτς

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐν πυρί βαπτίζει, τελευταίῳ Χριστός_Τροπάριον στ΄ ὠδῆς Θεοφανείων

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅτι πρέπει νά ἐπιδιώκουμε τίς συναναστροφές τῶν ἐνάρετων ἀνθρώπων_Εὐεργετινός_τόμ. Α΄_ὑπόθ. ΙΗ΄

Συνέχιση ανάγνωσης