” Οι μεταπατερικοί, όπως και όλοι οι Νεο-Νικολαίτες, με την ηδονιστική, την αντίθετη στους ιερούς κανόνες και αντισταυρική θεολογία τους, αποτελούν πρόδρομο του Αντιχρίστου, του οποίου το σύμβολο και ο αριθμός του ονόματός του είναι το ΧξΣτ’ ( 666 ). Ο Αντίχριστος θα αντιταχθεί στην όλη διδασκαλία του Χριστού και θα διακηρύξει μία ” χριστιανική ζωή χωρίς Σταυρό, χωρίς άσκηση, χωρίς πνευματικό αγώνα”. Γι’ αυτό και μία από τις επικρατέστερες Πατερικές ερμηνείες του συμβόλου του είναι το Χριστιανός ξένος Σταυρού ( ΧξΣτ’=666).
Ο σύγχρονος ασκητής του Κρήτης, π. Θεόδωρος αγιοφαραγγίτης – μοναχός Νείλος, δήλωνε σε ιερέα-πνευματικό του τέκνο: ” Με λυπεί αφάνταστα η καταπάτηση των ιερών κανόνων, η περιφρόνησις στους Αγίους Πατέρες και η εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Θέλουν μία Εκκλησία με ηδονές, χωρίς πόνο, χωρίς άσκηση, χωρίς δάκρυα, χωρίς μαρτύριο… Έρχονται εδώ ιερείς με πολλά κωλύματα…με συμβουλεύονται…τους υποδεικνύω την δική μου οδό ( εννοεί της ερήμου και της εγκατάλειψης της ιερουργίας ), αλλά ταυτόχρονα αναλύω και την μαρτυρική συνέχειά της. Τους ρωτώ: Θα αντέξετε; Αν ναι, προχωρήστε… διαφορετικά, κάνετε άσκηση, αλαδιές, μετάνοιες, καθαρή εξομολόγηση, κλαυθμό να έχετε… και μετά την σύνταξη παύσατε να λειτουργείτε… Φεύγουν προβληματισμένοι”.
ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΊΤΟΥ
” ΕΝ ΧΡΙΣΤΏ ΑΓΆΠΗ Ή ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ;
Ο Άγιος Πορφύριος απαντά…”
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΈΣΣΗΣ 2018
σελ. 141-142
Στά Αγγλικά 
 
The post- patristic, just as all the neo-Nicolaites, with their hedonistic theology, contrary to the Holy Canons and opposing the Cross, are the forerunners of the antichrist, whose symbol and also the number of his name is ΧξΣτ’ ( 666 ). The antichrist will oppose to the entire teaching of Christ and will declare a ” christian life without the Cross, without practice, without spiritual struggle”. That’s why one of the most predominant patristic interpretations of his symbol is ‘Christian estranged from the Cross’ ( ΧξΣτ’=666).
The contemporary ascetic of Crete, fr. Theodoros Hagiofaraggites-monk Neilos, used to declare to a priest, who happened to be his spiritual child: ” The violation of the Holy Canons, the contempt for the Holy Fathers and the secularisation of the Church, sadden me unimaginably. They want a Church with hedonistic pleasures, without pain, without practice, without tears, without ordeal … Priests with many impediments come here… asking for my councel…I indicate to them my own path ( he means the path of the wilderness, and of the abandonment of officiating), but at the same time I analyse its ordeal- like continuation. I ask them: will you be able to endure? If so, go on… otherwise, practice, abstain from oil, practice contrition, give clear confession, and cry… and when you retire, stop officiating religious ceremonies…They leave concerned”.
Archimandrite fr. Savvas Hagioreites
” Love in Christ or post-patristic agapologia? St. Porphyrios answers “
Holy Monastery of the Holy Trinity, Edessa, 2018
p.p. 141-142