Παραδείγματα συγχωρητικότητας,

Πᾶσα ἀκαθαρσία μηδέ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν_Ἐφ. 5, 3-4_ Ἁγ. Ἱουστίνου Πόποβιτς

Ποία εἶναι ἡ ἀληθινή νηστεία_Κυρ. τῆς τυροφάγου

Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 17 Φεβρουαρίου

.Γίνεσθε εἰς ἀλλήλους χρηστοί_Ἐφεσίους 4 , 31-32 Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Ὁ κανόνας τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως_Κυριακή τοῦ Ἀσώτου

Ἡ ἀνάγκη τῆς καθαρᾶς ἐξομολογήσεως_Β΄ μέρος_Εὐεργετινός τόμ. Α΄_ὑπόθ. Κ΄