ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
100.                      Κατάθλιψη.γ’ μέρος
101.                      Κατάθλιψη.β” μέρος
102.                      Κατάθλιψη
103.                      Θαυμαστά γεγονότα.θ’μέρος
104.                      Θαυμαστά γεγονότα.η’ μέρος
105.                      Θαυμαστά γεγονότα.ζ’ μέρος
106.                      Θαυμαστά γεγονότα.στ’ μέρος
107.                      Θαυμαστά γεγονότα.ε’ μέρος
108.                      Θαυμαστά γεγονότα.δ’ μέρος
109.                      Θαυμαστά γεγονότα.γ’ μέρος
110.                      Θαυμαστά γεγονότα.β’ μέρος
111.                      Θαυμαστά γεγονότα.α’ μέρος
117.                      Γέροντας Πορφύριος:Ὁμιλία του ἰδίου
118.                      Ὁ Γέροντας Πορφύριος τί σοῦ εἶπε;
134.                      Ἡ Θεία Χάρη ἀκτινοβολεῖται
 
156.                      Ἡ ὑπακοή καί ὁ Γέροντας Πορφύριος (mp3)
168.                      Μὲ τὸ παλιὸ ἢ μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο;
171.                      Εἶχα πολύ ζῆλο γιά τά πνευματικά
174.                      Ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων.
188.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Β΄)(mp3)
189.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Α΄)(mp3)
190.                      Οἱ μετάνοιες
196.                      Ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;
203.                      Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Ἀνάγνωση
Αὐτὸ ποὺ λένε, ἀνοίγονται τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, πατέρες, ξέρουν τί λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἤξεραν τί λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες. Γι᾿ αὐτὸ νὰ διαβάζουμε καὶ τὰ πατερικὰ βιβλία καὶ τὴ Θεία Γραφή. Μὰ δὲν ἀδειάζεις; Ἔστω μισὴ ὥρα κάθε μέρα νὰ διαβάζεις. Αὐτὴ ἡ κάθαρση, αὐτὸς ὁ φωτισμός, τὸν ὁποῖον θὰ πάρεις διαβάζοντας τὴ Θεία Γραφή, θὰ σοῦ κρατήσει ὅλη τὴν ἡμέρα καὶ τὴ νύχτα.
Ἁγιότης – Ἀρετὴ – Ἀγώνα
Ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐπαινεῖ τὸν πλησίον του καὶ κατακρίνει τὸν ἑαυτό του, φθάνει σὲ μέτρα ἁγιότητος. Ἂν ζητᾶς ἐσὺ ἀπὸ τὸν ἄλλονε, ἐπειδὴ σὲ λύπησε, νὰ σοῦ βάλει μετάνοια, δὲν εἶσαι καλά, δὲν εἶσαι ἐντάξει, δὲν βαδίζεις στὸ δρόμο τῆς καλογερικῆς.
Φθάσαμε, πατέρες, σ᾿ ἕνα τέτοιο σημεῖο, ποὺ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι, ὅταν ἤμασταν κοσμικοί, ἤμασταν καλύτεροι. Τώρα δὲν σηκώνουμε λόγο, δὲν σηκώνουμε λόγο.
Τὰ πατερικὰ βιβλία λένε ὅτι ὁ ἀββὰς Νισθερὼ ἀπέκτησε φήμη ἁγίου ἀνδρός. Καὶ πῆγε ἄλλος καὶ τοῦ λέει: «Τί ἀρετὴ ἔκανες, πάτερ, κι ἔφθασες σ᾿ αὐτὰ τὰ μέτρα;» Λέει: «Ἀφότου μπῆκα στὸ μοναστήρι, εἶπα, ἐγὼ καὶ τὸ γαϊδούρι ἕνα εἴμαστε. Ὅσο μιλάει τὸ γαϊδούρι, ὅταν τὸ δέρνεις, τόσο θὰ μιλήσω κι ἐγώ». Αὐτὸ ἦταν τὸ θεμέλιο, ὅτι καὶ νὰ τὸν δείρουνε, «εὐλόγησον». Τώρα ἐμεῖς φθάσαμε στὸ σημεῖο, δὲν σηκώνουμε λόγο.
Ὁ ἄνθρωπος, ἐφόσον ζεῖ, πρέπει πάντοτε νὰ ἀγωνίζεται. Καὶ ὁ πρῶτος ἀγώνας εἶναι νὰ νικήσει τὸν ἑαυτό του. Ὁ πρῶτος καὶ ὁ κυριότερος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ὁ διάβολος, ὄχι. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν ἑαυτό του ἐπίβουλος. Καὶ τοῦτο διότι δὲν ἀκούει τὸν ἄλλον, ἀκούει τί τὸν λέει ὁ λογισμός του. Ἐνῶ ἔχουμε τόσους ἁγίους Πατέρες νὰ τοὺς μιμηθοῦμε διαβάζοντας τὰ συγγράματά τους, ἐντούτοις ὅμως τὸ ἐγὼ μᾶς κυριεύει πολλὲς φορές. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος νικήσει τὸν ἑαυτό του, εἶναι ὁ μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας καὶ τροπαιοφόρος καὶ νικηφόρος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ!
*
Γι᾿ αὐτὸ πολλὲς φορές, νὰ σᾶς πῶ, πατέρες, ἐφοβήθηκα τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ. Εἶναι σύμφωνος ὁ Θεὸς μὲ μένανε ἢ μήπως ἀλλάζει ὁ Θεός; «Ἐμνήσθην τῶν κριμάτων Σου καὶ παρεκλήθην» (Ψαλμ. 118,12* 52). Ἔτσι εἶναι.
Ὁ Σταυρὸς δὲν λείπει. Γιατί; Γιατὶ ἐφ᾿ ὅσον κι ὁ ἀρχηγός μας ἀνέβηκε στὸ Σταυρό, κι ἐμεῖς θ᾿ ἀνεβοῦμε, νὰ ποῦμε. Ἀλλὰ ἀπ᾿ τὴ μία πλευρὰ εἶναι γλυκὺς καὶ ἐλαφρός, ἀπ᾿ τὴν ἄλλη μεριὰ εἶναι πικρὸς καὶ βαρύς. Κατὰ τὴν προαίρεσή μας. Ἂν πάρεις μὲ ἀγάπη τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πολὺ ἐλαφρός, εἶναι σφουγγάρι, φελλός. Ἂν τὸ πάρεις, δηλαδή, ἀπ᾿ τὴν ἄλλη πλευρά, τότες εἶναι βαρὺς καὶ ἀσήκωτος.
Γι᾿ αὐτό, καὶ μένα ἡ πείρα αὐτὸ μὲ δίδαξε. Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ γίνει. Ἦταν ἀπ᾿ τὸ Θεὸ ἔτσι. Καὶ εἰρηνεύεις, νὰ ποῦμε. Ἂν πεῖς μὰ γιατί ἐτοῦτο, ἐκεῖνο, δὲν εἰρηνεύεις, δὲν εἰρηνεύεις. Δὲν ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ φύγω τὴν Κυριακή, ἦταν τὴ Δευτέρα· δὲν ἤθελε ὁ Θεὸς τὴν Τρίτη, ἤθελε νὰ φύγω τὴν Τετάρτη· ἔ, ὁ Θεὸς ἔτσι τά ῾φερε. Ἂν τὰ πάρεις ἀπ᾿ τὴν ἄλλη πλευρὰ μὲ τὴν κρίση τὴ δική σου, θὰ σφάλεις καὶ μισθὸν δὲν ἔχεις. Μισθὸν δὲν ἔχεις!
Μέσα σου νὰ βράζει ἡ χαρά, νὰ μὴ φαίνεται· μέσα σου νὰ βράζει ἡ λύπη, ἡ κόλαση, ἀλλὰ μὴν τὸ ἐξωτερικεύεις. Αὐτὸς εἶναι ὁ καλόγηρος.
Εἰδάλλως, ἐσὺ κι ἐγὼ ἐδῶ, καὶ νὰ προσευχώμεθα· νὰ μὴν ἀκούει ὁ ἕνας τὸν ἄλλονε. Αὐτὸ εἶναι κατὰ Θεόν. Ἅμα τὸ ἐξωτερικεύεις, εἴτε ὑπερηφάνεια θὰ σὲ πιάσει, ἢ… θὰ τὸ χάσεις.
Γι᾿ αὐτὸ λέω ὅτι, ὅπου κι ἂν εὑρεθεῖ ὁ ἄνθρωπος, νὰ μὴν ἀπελπίζεται. Νὰ μὴν τὰ χάνει, νὰ μὴν τὰ σαστίζει. Γιὰ τὸν ἄλφα καὶ τὸν βῆτα λόγο, ὁ Θεὸς γνωρίζει, σὲ δοκιμάζει. Σὲ δοκιμάζει: Μπορεῖς νὰ κρατήσεις αὐτὴν τὴ θλίψη; Μπορῶ. Θὰ σοῦ δώσω χάρισμα. Δὲν μπορεῖς; Κι αὐτὸ ποὺ σοῦ ῾δωσα, θὰ τὸ ἀφαιρέσω. Ἐγὼ δὲν θέλω δειλοὺς ἀνθρώπους. Ὄχι ὅπως ἔστειλε ὁ Μωϋσῆς τοὺς κατασκόπους, λέει: «Ἐωράκαμεν υἱοὺς γιγάντων καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες» (Ἀριθμ. 13,34). Ἔτσι; Ναί, ἀλλὰ ποιὸς τὸ λέει αὐτό; Ποιὸς τὸ λέει; «Δειλὸς ἀποσταλεὶς εἰς ὑπακοήν, λέγει· λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονεῖς κατὰ τὰς πλατείας» (Παροιμ. 26,13). Δειλὸς ἄνθρωπος δὲν ἀξίζει τίποτες. Ἐνῶ τολμηρὸς πάντα βγαίνει νικητής. Βλέπεις;
Ἡ δικαιολογία δὲν εἶναι γραμμένη στὴ Γραφή. Οἱ ἅγιοι ὄχι μόνο δὲν δικαιολογοῦνται, ἀλλὰ ὑποφέρουν ἑκουσίως γιὰ τοὺς ἄλλους.
Πάτερ, ὄχι ἔτσι. Ἐσὺ νὰ διορθώσεις τὸν ἑαυτό σου, ὄχι νὰ περιμένεις τοὺς ἄλλους. Ἐσὺ νὰ σταθεῖς ἀπὸ κάτω, νὰ σὲ πατᾶν ὅλοι. Τότες εἶσαι ἐν τάξει. Εἰδάλλως…
Ἐσὺ νὰ ἁρματωθεῖς στὴν ὑπομονή. Ὁ δρόμος ὁ τοῦ Σταυροῦ αὐτὸς εἶναι.
Ὁ ἄνθρωπος, ὅσο καὶ σοφὸς νὰ εἶναι, νὰ συμβουλεύεται καὶ λιγάκι. Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς θεοδίδακτοι. Οὔτε ὁ Θεὸς καὶ σύ· μπορεῖς νὰ πάρεις πληροφορίαν ἀπὸ τὸ Θεό; Δὲν εἴμαστε σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάσταση. Ά, νὰ ρωτήσουμε καὶ κάναν ἄλλονε. Νὰ ρωτήσουμε, νὰ συμβουλευτοῦμε. Ἔ, δὲν ἔχεις κανέναν ἄνθρωπο καλύτερό σου;
Θὰ κάνεις ὑπομονὴ στὰ δικά σου τὰ πάθη, θὰ κάνεις καὶ στὰ δικά μου. Ἔτσι θὰ γίνεις ἅγιος.


Πηγή:http://foschristou.wordpress.com/2012/04/03/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1/ 

 1. Ἐπιστολὴ πρὸς γυναικεία Ἱερὰ Μονή Γέρων Ἐφραίμ Κατουνακιώτης
 2. Πνευματικές συμβουλές γέροντος Ἑφραίμ Κατουνακιώτη
 3. Ἐπιστολή Γέροντος Ἐφραίμ Κατουνακιώτη σέ καρκινοπαθῆ μοναχό
 4. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης γιά τήν ὑπομονή
 5. Γέρων Ἐφραίμ Κατουνακιώτης (+27/2/1998)
 6. Εἶπε ὁ πάπα Ἐφραίμ Κατουνακιώτης
 7. Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης – «Αγιότης – Αρετή – Αγώνας»
 8. Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Περί Ιερωσύνης
 9. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ
 10. Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, Υπακοή
 11. Mετάνοια και αυτομεμψία – Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης
 12. Ἡ δύναμη τῆς εὐχῆς
 13. Ἡ ἀξία τῆς ὑπακοῆς.
 14. Επιστολή προς ετοιμοθάνατο (Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου)
 15. Υπομονή. Λόγοι διδαχής. Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
 16. Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης Λόγοι Διδαχής Περί ιερωσύνης
 17. Γέρων Ἐφραίμ Κατουνακιώτης: Περί ὑπακοῆς, αὐτοελέγχου, ζήλου, μετεωρισμοῦ καί συγκέντρωσης τοῦ ἑαυτοῦ μας
 18. Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης Ἱερομόναχος – Πνευματικὲς νουθεσίες Περὶ Νοερᾶς Προσευχῆς, Δακρύων καὶ Χάριτος
 19. H δύναμη της ευχής Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με
 20. “Αγιορείτικες εμπειρίες”, βιντεοσκοπημένη ομιλία με τον π. Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη.
 21. Στα Κατουνάκια με τον Γέροντα Εφραίμ
 22. Μια αγράμματη γιαγιά φθάνει στη θέωση.(Μοναχή Μαρία: Ἡ μητέρα τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ Κατουνακιώτη).

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

 1. 1)Πρωϊνή προσευχή, 2)Προσευχή τῶν πατέρων τῆς Ὄπτινα, 3)Προσευχή τοῦ Γέροντος Σωφρονίου
 2. Προσευχή κατά την χαραυγή
 3. Eἰς τάς ἀπαρχάς τῆς ἡμέρας. π.Σαράντης Σαράντος
 4. Α΄. Πρίν τήν ἐξομολόγηση-Προσευχή πρίν τήν αὐτοεξέταση

 5. “Προετοιμασία για την εξομολόγηση”
 6. Προσευχή-εὐχαριστία μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τήν Θεία Κοινωνία.
 7. Κατάθλιψη, ψυχικές αρρώστειες, λύπη: Προσευχές
 8. Το τυπικό της προσευχής του Γέροντα Παϊσίου Αγιορείτου
 9. Προσευχή αἰτήσεως δακρύων
 10. Προσευχή τῶν συζύγων καί τῆς οἰκογένειας
 11. Προσευχή ενός ηλικιωμένου
 12. Ἡ χρήση τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαυΐδ ἀπό τόν Ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη καί τόν π. Παΐσιο
 13. Τί είναι και τί περιέχει η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με» ;
 14. Σύντομη ἑρμηνεία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν».
 15.  Ἡ προσευχή τοῦ γέροντα Παϊσίου
 16. Παρακλητική καί ἐξομολογητική προσευχή τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο

 17. Ἐπίκλησις βοηθείας παρὰ Θεοῦ

 18.  Τυρινῆς:Εὐλόγησε Κύριε τούς ἐχθρούς μου (Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος).

 19. Προσευχή μέσω ψαλμῶν πρός Θεία βοήθεια

 20. Σχέδιο Ἁπλῆς καὶ Ἐγκαρδίου Προσευχῆς

 21. Πατήρ Ἰωάννης τῆς μονῆς τῶν σπηλαίων Πσκώφ “Προσευχή γιά τή δωρεά τῆς ευχῆς τοῦ Ἰησοῦ

 22. Δώρησέ μου μετάνοια, Κύριε…

 23. Ἁγίου Φιλαρέτου Μητροπολίτου Μόσχας-Προσευχή ἐμπιστοσύνης πρός τόν Κύριο

 24. Προσευχή περί τῶν συγγνωστῶν καί μικρῶν ἁμαρτημάτων. Γέρων Μάρκελλος Καρακαλληνός

 25. Προσευχή στόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστό, κατανυκτική καί ἱκετήριος (Αγίου Συμεών του Θαυμαστορείτου – για τους αισχρούς λογισμούς)

 26. Εὐχή πρίν ἀπό τήν ἀνάγνωση ἱερῶν κειμένων

ΕΟΡΤΕΣ

Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ-ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 1. Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας (Ἁγίου Νικοδήμου)(mp3)
 2. Ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στόν Ἅδη (mp3)
 3. Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης μαζί μέ τό Χριστό Μας (mp3).
 4. Ομιλία εις την τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα – Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς
 5. Ἡ ἀποστασία τῶν ἡμερῶν μας καί ἡ ἐλπίδα τῶν πιστῶν. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.
 6. Ἀποδείξεις γιά τήν Ἀνάσταση μέσα ἀπό τίς Προφητεῖες (mp3)
 7. Ἀποδείξεις γιά τήν Ἀνάσταση μέσα ἀπό τίς Προφητεῖες mp3 Β΄
 8. Τό Ἅγιο Φῶς στόν Πανάγιο Τάφο (Ἱεροσόλυμα Πάσχα 2011)
 9. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
 10. Όταν τα αγια λείψανα απαντούν ”Αληθώς Ανέστη”
 11. Συνοδοιπόροι τοῦ Θείου Πάθους
 12. Μεγάλη Δευτέρα ἑσπέρας
 13. «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρός τό ἑκούσιον πάθος» (Θεολογικό σχόλιο στό περιεχόμενο καί τά νοήματα τῆς Μεγάλης Δευτέρας)
 14. «Τήν ὥρα, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα καί τήν ἐκκοπήν τῆς συκῆς δειλιάσασα, τό δοθέν σοι τάλαντον φιλοπόνως ἔργασαι, ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καί κράζουσα· Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ».
 15. «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα…».
 16. Δεινόν ἡ ραθυμία…
 17. Πῶς θά ζήσουμε τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα! Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος
 18. «Καλεῖται ὁ πιστὸς νὰ ζήσῃ τὸ Θεῖο Πάθος ὡς αὐτόπτης μάρτυς καὶ ὄχι ὡς ἄνθρωπος τῆς Ἱστορίας».
 19. Γιά τήν ψυχή μας ἀξίζει πραγματικά κάτι καλύτερο…
 20. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 21. Ὑποκρισία: Τό Κέλυφος τοῦ Θανάτου
 22. Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Λόγος ΜΕ΄ εἰς τό Πάσχα (ἀπόσπασμα)
 23. Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου.Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
 24. Ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἅδην
 25. Μιά στιγμή του Πάσχα (συγκλονιστική ἀληθινή ἱστορία)…
 26. Κατηχητικός Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
 27. Ἅγιον Πάσχα
 28. «Ποῦ εἶναι, θάνατε, τό κεντρί σου; ποῦ εἶναι, ἅδη, ἡ νίκη σου;»
 29. Στή φωτοφόρο καί Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης
 30. Κατήχηση ΙΗ Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων
 31. Στο ἅγιο καί σωτήριο Πάσχα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης
 32. “Καταδικασμένοι νά εἶναι ἀθάνατοι”.Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς
 33. Μελέτη Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
 34. Λόγος εἰς τό Πάσχα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
 35. Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου
 36. Περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.
 37. Πασχάλιος Ἡμερονύκτιος Ἀκολουθία
 38. Κατήχηση ιδ´ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμωνχ
 39. Ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
 40. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, δική μας ἀνάσταση
 41. Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στήν Ἀνάσταση
 42. Ἡ “Διακαινήσιμος” ἑβδομάδα.
 43. Τά γιατί τῆς Ἀνάστασης .Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
 44. Πάσχα στή φυλακή-Σιβηρία 1955
 45. Πῶς χαιρόμαστε τήν Ἀνάσταση μαζί μέ τήν Παναγία (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα)(mp3)
 46. Πῶς νικήθηκε ὁ θάνατος-Ἀποδείξεις γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ Μας (mp3)
 47. Για να μην λυπάσθε (*) (Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)
 48. Περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ (Β΄)(mp3)
 49. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου -Ὁμιλία τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (mp3)
 50. Γιατί ο Χριστός ενώ είπε “Μή μου άπτου” στην Μαρία την Μαγδαληνή, επέτρεψε στον Θωμά την ψηλάφισή Του; Και γιατί παραγγέλνει συνάντηση στην Γαλλιλαία;
 51. Στην Καινή Κυριακή και στον Απόστολο Θωμά.(Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
 52. Ποιός μου βεβαιώνει εμένα ότι ο Χριστός αναστήθηκε; (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 53. Να χαρείς μαζί με την Παναγία την Ανάσταση του Χριστού (Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου)
 54. Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Χριστοῦ Μας μετά τήν Ἀνάσταση (mp3)
 55. Ἀναστήτω ὁ Θεός καί…διασκορπισθήτωσαν ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ…
 56. Περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
 57. Ἀλήθειες σχετικές μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ Μας (mp3)
 58. Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου: Μελέτη Εις την Ανάστασιν του Κυρίου-Πῶς χαιρόμαστε μέ τό σῶμα μας τήν Ἀνάσταση; (mp3+κείμενο)
 59. Μαρτυρία Λατίνου για το Άγιον Φως τον καιρό των Σταυροφοριών
 60. Ἡ βίωση τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρας (mp3+κείμενο)
 61. Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου: Μελέτη Εις την Ανάστασιν του Κυρίου
 62. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου- Ἀπάντηση στούς ἀρνητές Της.
 63. Μιά στιγμή του Πάσχα…
 64. Τί συνέβη στήν Ἀνάσταση – Τό Βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ Μας- A΄ (mp3)
 65. Ανακοινωθέν Μητροπόλεως Πειραιώς για τα θλιβερά υποπροϊόντα των Σιωνιστών που προβάλλει ο ΣΚΑΪ
 66. Η Ανάστασις του Ιησού Χριστού και οι «αναστάσεις» των θεών της ελληνικής μυθολογίας
 67. Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος – Λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα Joannes Chrysostomus – In sanctum pascha
 68. Πῶς μποροῦμε νά δοῦμε τήν Ἀνάσταση; Περίοδος Πεντηκοσταρίου
 69. Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να ρίχνουν τουφέκια την Λαμπρή (Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης)(κείμενο+mp3)
 70. «Οἱ χριστιανοί ,γενικά, δέν πρέπει νά παίζουν μουσικά ὄργανα, οὔτε νά χορεύουν καί νά τραγουδοῦν» (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Χρηστοήθεια Β΄ μέρος΄)(mp3)
 71.  Μητροπολίτης Σπάρτης Εὐστάθιος:«Ὅψονται εἰς ὅν ἐξεκέντησαν»!
 72.  Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός θύτης και θύμα (Ἀρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους)
 73.  Εἰς τόν Μακάριον καί Θεοδέγμονα Τάφον
 74. Ἑσπερινός Ἀναστάσεως
 75.  Ὁ Ὕμνος τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων
 76. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ – Ὁ Θάνατος
 77. Antony Bloom, « Μέσα σ’ αὐτό τό πλῆθος, πού βρίσκομαι ἐγώ, ποιός εἶμαι; Ἕνας Φαρισαῖος; Ἕνας Γραμματέας; Ἕνας προδότης; Ἕνας δειλός; Ποιός; ….» 
 78.  Τὸ ἐσφαγμένον ἀρνίον
 79. Ὁ θάνατος τοῦ θανάτου
 80.  Μεγάλη Πέμπτη Ἑσπέρας. Στανίτσας
 81.  «Ἐξέδυσαν με …». Πρωτοψάλτης Στυλιανὸς Κοντακιώτης
 82.  Εἰς τό Σωτήριον Πάθος Β΄
 83.  Εἰς τό Σωτήριον Πάθος Α’
 84. «Ὁ πανάγαθος Θεός τόν Σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν…»
 85.  Τὸν Ἥλιον κρύψαντα
 86. Για τοὺς χιτῶνες τοῦ Κυρίου. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
 87.  Ὧρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη
 88.  Τὸ θεμέλιο τῆς νέας ζωῆς
 89. Οἱ ἑπτὰ φράσεις τοῦ Χριστοῦ στὸν σταυρό.
 90.  Ὁ Σταυρός ὡς μέσον ἁγιασμοῦ καί μεταμόρφωσης τοῦ κόσμου
 91.  Τροπάρια τῶν Μακαρισμῶν Ὄρθρου Μ.Πέμπτης
 92.  Εἰς τὸ Πάθος τοῦ Κύριου καὶ εἰς τὸν Θρῆνον τῆς Θεοτόκου
 93.  Τροπάριο καί Μακαρισμοί Μεγάλης Πέμπτης
 94.  Ἀντίφωνα τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης
 95. Τῆς προδοσίας τὸ φίλημα. Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου
 96.  Τό ποτήριο τοῦ Χριστοῦ
 97. Τό τροπάριον τῆς Κασσιανῆς ἀπό τή χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῷ»
 98.  Ἡ Ὁσία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος
 99.  Ἀντίφωνα Μ.Τετάρτης
 100.  Τά Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τετάρτης
 101.  ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ-Κοντάκιο-Στιχηρά Αἴνων
 102.  Ῥωμανὸς ὁ Μελωδός – Εἰς τὴν Πόρνην
 103.  Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου: Τά καθήκοντά μας τή Μεγάλη Ἑβδομάδα
 104.  Γιατί ὁ Χριστός δέν ἄλλαξε τόν Ἰούδα;
 105.  «Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, .. συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν..»
 106.  Μαθήματα Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη
 107.  «᾽Ιδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται» (σκέψεις τῆς Μεγάλης Δευτέρας) τοῦ π. Σταύρου Τρικαλιώτη 
 108.  Περί ἐκσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί περί φυλακῆς τοῦ προγράμματος . Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός
 109.  Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος.Ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων δεικνύει ὅτι δέν ὠφελούμεθα ἀπό τήν καθαρότητα τοῦ σώματος, ἐάν δέν συνυπάρχουν καί οἱ ὑπόλοιπες ἀρετές
 110. «Ἰδοῦ, ὁ Νυμφίος ἔρχεται»
 111.  Τό Κοντάκιον καί τά Ἀπόστιχα ἰδιόμελα τῆς Μεγάλης Τρίτης
 112.  «Γίνεσθε ἕτοιμοι» Ἡ παραβολή τῶν Δέκα Παρθένων. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη 
 113.  Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Μεγάλη Δευτέρα «Ἰδού, ὁ Νυμφίος ἔρχεται» (Θεολογικό σχόλιο στό περιεχόμενο καί τά νοήματα τῆς Μεγάλης Δευτέρας) 
 114.  Ἡ συκιὰ τοῦ Εὐαγγελίου
 115.  Πρός τό Πάθος
 116.  Πῶς δεῖ τιμᾶν τά Ἅγια Πάθη
 117.  Ἡ Θεία Κοινωνία καί ὁ Ἰούδας_mp3
 118.  Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα: Ἐρμηνεία εἰς τάς πράξεις τῶν Ἀποστόλων, τάς ἀναγινωσκομένας τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)
 119.  Πρός κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα Ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν Παπικῶν;
 120.  Λόγοι εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου. Πατερικαί Διδαχαί
 121.  Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη 
 122.  Λόγος στό Ἅγιο Πάσχα
 123.  «Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει»
 124.  Σπάζοντας τά δεσμά τοῦ θανάτου
 125. Ἡ Εὐλογία τῆς Κατάλυσης τοῦ Πάσχα
 126.  Ὁ Θάνατος τοῦ Θεοῦ καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου
 127.  Ἡ Πασχαλινή Λαμπάδα
 128.  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
 129.  Τό Ἅγιον Φῶς καί περί τοῦ Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου
 130. Πασχάλιο Μήνυμα 2013 Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου
 131.  Λόγοι εἰς τό Ἅγιον Πάσχα-Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (mp3)
 132.  Ἀποδείξεις γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου (mp3)
 133. Τά μέν ὅπισθεν ἐπιλανθανόμενος τοῖς δέ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος
 134.  Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, νέκρωση τοῦ Θανάτου
 135.  Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως (Ἀρχ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Ἱεροκήρυκας Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρ. Θεολογίας)
 136. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου (Ἀπάντηση στοὺς ἀρνητές της)
 137.  Ὁ Χριστός στόν Ἅδη
 138.  Οἱ ἐπιστημονικές μετρήσεις τοῦ Ρώσου φυσικοῦ Ἀντρέι Βολκόβ τό Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2008
 139.  Νά βλέπουμε κατάματα τόν θάνατό μας καί νά μήν τόν φοβούμεθα
 140. Τί εἶναι στ’ ἀλήθεια Πάσχα; Διδαχή ἀπό γέροντα Πορφύριο
 141.  Ἰωάννης Χρυσόστομος – «Ἀληθῶς Ἀνέστη»
 142.  Χριστός Ἀνέστη! Χαίρετε!
 143.  Πασχαλινό μήνυμα ἀπό τό Ἅγιο Ὅρος – Ἱερά Μονή Γρηγορίου
 144.  Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ-Ἱστορική ἐξέλιξη
 145.  Ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
 146.  Γιά τήν ψυχή μας ἀξίζει πραγματικά κάτι καλύτερο…
 147. «Καλεῖται ὁ πιστὸς νὰ ζήσῃ τὸ Θεῖο Πάθος ὡς αὐτόπτης μάρτυς καὶ ὄχι ὡς ἄνθρωπος τῆς Ἱστορίας».
 148.  Δεινόν ἡ ραθυμία…
 149.  «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα…»
 150.  «Τήν ὥρα, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα καί τήν ἐκκοπήν τῆς συκῆς δειλιάσασα, τό δοθέν σοι τάλαντον φιλοπόνως ἔργασαι, ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καί κράζουσα· Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ».
 151.  «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρός τό ἑκούσιον πάθος» (Θεολογικό σχόλιο στό περιεχόμενο καί τά νοήματα τῆς Μεγάλης Δευτέρας)
 152.  Συγκλονιστικό video μέ τό Ἅγιο Φῶς (Πάσχα Ἱεροσόλυμα 2011)
 153. Ἡ ἀποστασία τῶν ἡμερῶν μας καί ἡ ἐλπίδα τῶν πιστῶν. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.
 154.  Εἶδα τό Ἅγιο Φῶς
 155.  Τελευταῖα Ἀναστάσιμη ἐπιστολή Γέροντος Εὐσεβίου Βίττη πρός τά πνευματικά του τέκνα (2009)
 156. Π. Πορφύριος: ” Σοῦ εὔχομαι νά “σκιρτᾶς” ἀπό χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος ἀπό τό ὁποῖο μᾶς πέρασε ὁ Ἀναστάς Κύριος”
 157.  Ἐπίσκοπος Στοβίων καί Τοποτηρητής Στρώμνιτσας Δαβίδ: Χριστός Ἀνέστη!
 158.  24 Οἴκοι τῆς Θεοτόκου ἐπί τῇ Ἀναστάση τοῦ Κυρίου
 159.  Ἀργά βαδίζει ὁ ΧριστόςἩ ἐπιστήμη μπροστά στή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
 160.  Ἀνάσταση! Ὁ θρίαμβος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἀρχιμανδρίτη Εὐσέβιου Βίττη
 161.  Ἡ ἐξουσία τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί ἡ ἐμφάνιση στίς Ἅγιες Μυροφόρες_mp3