«Περί προσευχῆς»

Ἅγιος Νεῖλος

Περί προσευχῆς

45. Ὅταν προσεύχεσαι, φύλαγε δυνατά τή μνήμη σου νά μή βάζει ἐμπρός σου τά δικά σου, ἀλλά νά παρακινεῖς τόν ἑαυτό σου νά ἐννοεῖ μπροστά σέ ποιόν βρίσκεται. Γιατί ὁ νοῦς ἔχει στή φύση του νά παρασύρεται πάρα πολύ ἀπό τή μνήμη στόν καιρό τῆς προσευχῆς.

 46. Στήν ὥρα τῆς προσευχῆς ἡ μνήμη σοῦ φέρνει ἤ φαντασίες παλαιῶν πραγμάτων, ἤ νέες φροντίδες, ἤ τό πρόσωπο ἐκείνου πού σ᾿ ἔχει λυπήσει.

47. Ὁ διάβολος φθονεῖ πάρα πολύ τόν ἄνθρωπο πού προσεύχεται, καί μεταχειρίζεται κάθε μηχανή γιά νά διαφθείρει τόν σκοπό του. Δέν παύει λοιπόν νά κινεῖ τίς σκέψεις τῶν πραγμάτων μέ τή μνήμη καί νά ἀνακατώνει ὅλα τά πάθη μέ τή σάρκα, γιά νά μπορέσει νά ἐμποδίσει τήν ἄριστη ἐργασία τῆς προσευχῆς καί τήν ἀνάβαση τοῦ νοῦ στό Θεό. Continue reading

«Περί προσευχῆς»

Ἅγιος Νεῖλος

Περί προσευχῆς

35. Προσευχή εἶναι ἡ τέλεια νόηση τοῦ νοῦ.

36. Προσευχή εἶναι τό ἀνέβασμα τοῦ νοῦ στό Θεό.

37. Ἄν ἔχεις πόθο νά προσευχηθεῖς, ἀπαρνήσου τά πάντα, γιά νά κληρονομήσεις τό πᾶν.

38. Πρῶτα-πρῶτα νά προσεύχεσαι νά καθαριστεῖς ἀπό τά πάθη σου·

δεύτερο, νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τήν ἄγνοια καί τή λήθη·

καί τρίτο, νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό κάθε πειρασμό καί ἐγκατάλειψη Θεοῦ.

39. Στήν προσευχή σου νά ζητεῖς μόνο τήν δικαιοσύνη καί τήν Βασιλεία1, δηλαδή τήν ἀρετή καί τήν πνευματική γνώση. Καί ὅλα τά ὑπόλοιπα θά σοῦ προστεθοῦν.40. Δίκαιο εἶναι νά μήν προσεύχεσαι μόνο γιά τή δική σου κάθαρση ἀπό τά πάθη, ἀλλά καί γιά τήν κάθαρση κάθε ἀνθρώπου, γιά νά μιμηθεῖς τόν ἀγγελικό τρόπο. Continue reading

«Περί προσευχῆς»

Ἅγιος Νεῖλος

Περί προσευχῆς

28. Μήν προσεύχεσαι μόνο μέ ἐξωτερικά σχήματα, ἀλλά νά προτρέπεις τό νοῦ σου νά συναισθάνεται τήν πνευματική προσευχή μέ μεγάλο φόβο.

29. Ἄλλοτε μπορεῖ νά σταθεῖς ξαφνικά στήν προσευχή καί νά προσευχηθεῖς καλά· ἄλλοτε μπορεῖ πολύ νά κοπιάσεις χωρίς νά ἐπιτύχεις τό σκοπό σου, κι αὐτό γιά νά τό ζητήσεις περισσότερο καί ἀφοῦ τό λάβεις νά ἔχεις ἀναφαίρετο κατόρθωμά σου.

30. Ὅταν φτάσει ὁ Ἄγγελος, ἀμέσως ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ πονηροί λογισμοί καί δαίμονες πού μᾶς ἐνοχλοῦν ἀπομακρύνονται καί τότε ὁ νοῦς μέ μεγάλη ἄνεση προσεύχεται ἀνεπηρέαστα. Ἄλλοτε πάλι, ὅταν ξεσπᾶ ἐπάνω μας ὁ συνηθισμένος πόλεμος, παλεύει ὁ νοῦς καί δέν τοῦ ἐπιτρέπεται νά σηκώσει κεφάλι. Γιατί ἔχει ἀποκτήσει ἀπό πρίν οἰκειότητα μέ τά διάφορα πάθη. Ὅμως, ἄν ἐπιμένει νά ζητεῖ, θά εὕρει· καί ἄν κρούει, θά τοῦ ἀνοιχθεῖ1.31. Μήν προσεύχεσαι νά γίνουν τά θελήματά σου, γιατί ὁπωσδήποτε δέν συμφωνοῦν μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ· ἀλλά μᾶλλον καθώς διδάχθηκες λέγε στήν προσευχή σου: «Γενηθήτω τό θέλημά Σου ἐν ἐμοί»2. Καί σέ κάθε πράγμα ἔτσι νά ζητᾶς ἀπό Αὐτόν, νά γίνει τό θέλημά Του, γιατί ὁ Θεός θέλει τό ἀγαθό καί συμφέρον τῆς ψυχῆς σου. Ἐνῶ ἐσύ ὁπωσδήποτε δέν ζητεῖς πάντοτε τό συμφέρον σου. Continue reading

Διάλογος περί προσευχῆς (Γέροντας Κλεόπας Ἡλίε)

     

Τι είναι η προσευχή και ποια τα είδη της, κατά τους αγίους Πατέρες;

– Προσευχή είναι η συνομιλία με τον Θεό. Είναι βλαστός της πραότητας και της αοργησίας, είναι καρπός της χαράς και της ευχαριστίας. Κατά τον Ευάγριο τον Ποντικό, είναι η αποδίωξη της λύπης και της απελπισίας. Είναι η ένωση και συνάφεια του ανθρώπου με τον Θεό και, κατά τους Πατέρες, η δύναμη του κόσμου, η συμφιλίωση με τον Θεό, η μητέρα των δακρύων και η θυγατέρα αυτών. Η προσευχή είναι το κλειδί της βασιλείας των ουρανών και, κατά τον Ρώσο άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, είναι η ανάβαση του νου και των σκέψεών μας στον Θεό.

Η προσευχή έχει τρεις βαθμούς: Στον πρώτο ανήκει η προφορική ή σωματική προσευχή, στον δεύτερο η νοερά και στον τρίτο η καρδιακή.

 – Πώς γνωρίζει κάποιος ότι προσευχήθηκε αληθινά στον Θεό;

– Η αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην προσευχή μας γίνεται κυρίως όταν ο προσευχόμενος δεν απαγγέλλει τίποτε με λόγια. Γι’ αυτό, όταν τα λόγια της ευχής φθάσουν στην καρδιά, τότε σίγουρα αυτή η προσευχή είναι αληθινή.

 – Γνωρίζει ο άνθρωπος πότε πέρασε από τη μία βαθμίδα της προσευχής στην άλλη; Continue reading

Μποροῦμε νά Προσευχόμαστε μόνο στό σπίτι μας;

   Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, Καθηγούμενου της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου
 
Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε μόνο στο σπίτι μας; Γιατί μόνο η Εκκλησία είναι ο χώρος της θεώσεως του ανθρώπου;
Όσοι θέλουν να ενωθούν με τον Χριστό και διά του Ιησού Χριστού με τον Θεό Πατέρα γνωρίζουν… 
ότι αυτή η ένωσις γίνεται στο σώμα του Χριστού, που είναι η αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία. Ένωσις όχι βέβαια με την Θεία ουσία, αλλά με την θεωμένη ανθρώπινη φύσι του Χριστού. Η ένωσις όμως αυτή με τον Χριστό δεν είναι εξωτερική, ούτε απλώς ηθική.
Δεν είμαστε οπαδοί του Χριστού, όπως ίσως οι άνθρωποι είναι οπαδοί ενός φιλόσοφου ή ενός διδασκάλου. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, το πραγματικό και όχι το ηθικό. Ο Χριστός μας παίρνει, τους Χριστιανούς, παρά την αναξιότητα και την αμαρτωλότητα μας, και μας ενσωματώνει στο σώμα Του. Μας κάνει μέλη Του. Και γινόμαστε πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού, όχι ηθικά. Όπως λέγει ο απόστολος Παύλος: «μέλη έσμεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού» (‘Εφεσ. Ε’, 30).
Βεβαίως ανάλογα με την πνευματική κατάσταση που έχουν οι Χριστιανοί, άλλοτε είναι ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού και άλλοτε νεκρά. Continue reading

Λόγος περί προσευχῆς. Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. Π. Σωφρονίου. 49ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Λόγος περί προσευχῆς. Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης.
Π. Σωφρονίου. 49ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 02-01-2016
(Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν).
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

«Περί προσευχῆς»

Ἅγιος Νεῖλος

Περί προσευχῆς

9. Νά στέκεσαι ὑπομένοντας τόν κόπο, νά προσεύχεσαι μέ ἔνταση καί ἐπιμονή καί νά ἀποστρέφεσαι τίς φροντίδες καί τίς σκέψεις πού σοῦ ἤρθαν. Γιατί σέ ταράζουν καί σέ θορυβοῦν γιά νά παραλύσουν τήν δύναμη καί ἔντασή σου.

10. Ὅταν σέ δοῦν οἱ δαίμονες ὅτι εἶσαι πρόθυμος νά προσευχηθεῖς ἀληθινά, τότε σοῦ φέρνουν στό νοῦ σκέψεις πραγμάτων δῆθεν ἀναγκαίων καί σέ λίγο σέ κάνουν νά τά λησμονήσεις καί παρακινοῦν τό νοῦ νά τά ἀναζητήσει. Καί ἐπειδή αὐτός δέν τά βρίσκει, στενοχωρεῖται καί λυπᾶται. Ὅταν ξανασταθεῖ στήν προσευχή, τοῦ ὑπενθυμίζουν ἐκεῖνα πού τοῦ εἶχαν βάλει στό νοῦ του καί τά ἀναζητοῦσε, γιά νά στραφεῖ ὁ νοῦς σ᾿ αὐτά καί νά χάσει τήν καρποφόρα προσευχή.11. Ἀγωνίσου νά κρατήσεις τό νοῦ κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς κωφό καί ἄλαλο, καί τότε θά μπορέσεις νά προσευχηθεῖς. Continue reading

«Περί προσευχῆς»

Ἅγιος Νεῖλος

Περί προσευχῆς

……..

Θαυμάζω καί πολύ μακαρίζω τήν ἄριστη πρόθεσή σου πού ἔχεις ἔρωτα νά μάθεις περί προσευχῆς. Γιατί δέν ἐπιθυμεῖς ἐπιπόλαια νά μάθεις αὐτά πού εἶναι γραμμένα πάνω σέ χαρτί μέ μελάνη, ἀλλά ἐκεῖνα πού εἶναι γραμμένα στόν νοῦ μέ ἀγάπη καί ἀμνησικακία. Ἀλλά ἐπειδή εἶναι ὅλα διπλά, τό ἕνα ἀπέναντι στό ἄλλο1, δέξου τό γράμμα καί πρόσεξε στό πνεῦμα· γιατί πρίν ἀπό κάθε γράμμα προηγεῖται τό πνεῦμα. Ἄν λείπει τό πνεῦμα, δέν ὑπάρχει οὔτε γράμμα. Λοιπόν καί ὁ τρόπος τῆς προσευχῆς εἶναι διπλός. Ὁ ἕνας πρακτικός, ὁ ἄλλος θεωρητικός. Ἔτσι καί στόν ἀριθμό τό πρόχειρο εἶναι ἡ ποσότητα, τό σημαινόμενον ὅμως εἶναι ἡ ποιότητα.Χώρισα τόν περί προσευχῆς λόγο σέ 153 κεφάλαια καί σοῦ τόν στέλνω σάν ἐφόδιο πού ἀγόρασα ἀπό τό Εὐαγγέλιο, γιά νά βρεῖς τήν τερπνότητα τοῦ συμβολικοῦ ἀριθμοῦ πού ἔχει σχῆμα τρίγωνο καί ἑξάγωνο. Τό πρῶτο συμβολίζει τήν εὐσεβή γνώση τῆς Ἁγίας Τριάδας, τό δεύτερο τή δημιουργία αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἀλλά καί ὁ ἀριθμός 100 εἶναι τετράγωνος. Ὁ 53 εἶναι τρίγωνος καί σφαιρικός, ὡς ἄθροισμα τοῦ 28 πού εἶναι τρίγωνος καί τοῦ 25 πού εἶναι σφαιρικός, ἐπειδή εἶναι ἴσος μέ 5 φορές τό 5. Λοιπόν, ἔχεις ἕνα σχῆμα τετράγωνο πού συμβολίζει τίς τέσσερις γενικές ἀρετές ( φρόνηση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ἀνδρεία), ἀλλά καί ἕνα σφαιρικό ἀριθμό, τό 25, πού ἐκφράζει τή σοφή γνώση αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, ἐπειδή ὁ χρόνος κινεῖται κυκλικά. Γιατί ἡ ἑβδομάδα ἀκολουθεῖ τήν ἑβδομάδα, ὁ μήνας τό μήνα, ὁ χρόνος τό χρόνο καί ἡ ἐποχή τήν ἐποχή, ὅπως βλέπομε καί στήν κίνηση τοῦ ἡλίου καί τῆς σελήνης, τῆς ἄνοιξης καί τοῦ θέρους κλπ. Τό τρίγωνο συμβολίζει τή γνώση τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἤ, μέ τόν συνολικό ἀριθμό 153, πού εἶναι τρίγωνος, νά ἐννοήσεις τίς τρεῖς καταστάσεις, πρακτική, φυσική καί θεολόγική· ἤ τήν πίστη, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη2· ἤ χρυσάφι, ἀσήμι, πολύτιμα πετράδια3. Ἀρκοῦν αὐτά, σχετικά μέ τόν ἀριθμό. Continue reading

Ἡ δύναμις τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ

Υπάρχουν σε μας, υπάρχουν ξόρκια πνευματικά, το όνομα του Κυρίου μας, και η δύναμις του σταυρού. Αυτό το ξόρκι όχι μόνον βγάζει το φίδι από τη φωλιά του και το ρίχνει στη φωτιά, αλλά θεραπεύει και τα τραύματα.

Αν όμως υπάρχουν και πολλοί που λέγουν ότι δεν θεραπεύτηκαν, αυτό συνέβη από την ολιγοπιστία τους, όχι από την αδυναμία εκείνου που αναφέραμε. Διότι και τον Ιησού άλλοι τον έσπρωχναν και τον συνέθλιβαν από παν-τού και δεν κέρδιζαν τίποτε˙ η γυναίκα όμως που έπασχε από αιμορραγία, χωρίς να αγγίση το σώμα Του, αλλά μόνο την άκρη του ενδύματός Του ,σταμάτησε χρόνιες πληγές αιμάτων ( Ματθ. 9, 20-22 και Λουκ. 8, 43-48 ) . Continue reading

«Ὅσο περισσότερο ταπεινωνόμαστε μέσα στήν ὀδυνηρή μας μετάνοια τόσο γρηγορότερα ἡ προσευχή μας φθάνει στον Θεό».

Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ


«Εάν θέλουμε η προσευχή μας να οδηγήσει σε εκείνα τα αποτελέσματα, για τα οποία με τέτοιο θαυμασμό μιλούν οι Πατέρες και οι διδάσκαλοί μας είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία τους.
 
Πρώτος όρος της είναι η πίστη στον Χριστό ως Θεό Σωτήρα.
 
Δεύτερος είναι η δική μας επίγνωση πως είμαστε αμαρτωλοί εν απωλεία.
 
Η συνείδηση αυτή μπορεί να φθάσει σε τέτοιο βάθος, ώστε ο άνθρωπος να αισθάνεται ο πιο χειρότερος από όλους.
 
Τούτο παρουσιάζεται οφθαλμοφανές στον άνθρωπο όχι εξαιτίας των εξωτερικών του πράξεων αλλά με την ενόραση για την απόσταση που τον χωρίζει από τον Θεό και πώς ο εαυτός του δυνάμει είναι φορέας παντός κακού. Continue reading