Ὁ γέροντας Δομέτιος γιά τήν προσευχή

Για την προσευχή

   Τί μπορούμε να ειπούμε για την έρημο σαν τόπο προσευχής;

Πράγματι, η αναχώρησης στην ησυχία είναι ένας τόπος κατάλληλος για προσευχή. Ο Σωτήρ αγάπησε τούς ησυχαστικούς τόπους, μακριά από τον θόρυβο τού κόσμου καί εκεί έκαμε τά κηρύγματά Του. ’Έτσι έχουμε την επί τού όρους ομιλία Του καί την ομιλία Του στον πολλαπλασιασμό των άρτων. Ενώ για την προσωπική Του προσευχή ανέβαινε λίγο υψηλότερα σ’ ένα αναχωρητικό τόπο καί εκεί προσευχόταν, ενίοτε όλη την νύκτα. Οι άγιοι Απόστολοι ακολουθώντας Τον, εζήτησαν να τούς διδάξη πώς να προσεύχωνται. Τότε ο Ιησούς τούς παρέδωσε την λεγομένη Κυριακή Προσευχή: «Πάτερ ημών…» (ματ. 6, 9-17), η οποία είναι το τελειότερο είδος προσευχής, την οποία πρέπει να κάνουμε. Αυτή η προσευχή είναι εύκολη στα νοήματα της καί πλήρης στο περιεχόμενό της, διότι περιέχει όλα τά αιτήματα, πού χρειάζονται για την ψυχική καί την σωματική μας υγεία. Αυτή αποτελείται από τρία μέρη: Από την κλήσι, τίς αιτήσεις καί την κατακλείδα.

Continue reading

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης: «Καί μόνον τό κεφάλι σου νά ἀκουμπήσης σέ μία εἰκόνα, θά βρῆς παρηγοριά»

Γέροντα, όταν είμαι στενοχωρημένη, πώς θα βρώ παρηγοριά; 
– Να καταφύγης στην προσευχή. Και μόνον το κεφάλι σου να ακουμπήσης σε μία εικόνα, θα βρής παρηγοριά.
Κάνε το κελλί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που σε αναπαύουν, και να δής, θα βρίσκης μέσα σε αυτό πολλή παρηγοριά. 
– Μερικές φορές, Γέροντα, κατά την ώρα της προ­σευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό; 

Continue reading

Περί Προσευχῆς

 Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, λέγουν οι βιογράφοι του, ύψωνε τα χέρια του, σαν άλλος Μωϋσής, στην προσευχή, ενώ ο ήλιος έδυε πίσω του και τα κατέβαζε, όταν έλαμπε πάλι στο πρόσωπό του.
*******
ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ Επίσκοπον Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε ο Ηγούμενος ενός Μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο ανωτέρω Άγιος και 
του είπε με κάποια ικανοποίηση:
– Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμελούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζομε με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. (σ.σ. Οι ώρες από τα παλιά χρόνια διαβάζονταν στα μοναστήρια).
– Και τις άλλες ώρες τι κάνετε; ρώτησε με έκπληξι ο Άγιος Ιεράρχης. Δεν ασχολείσθε με την προσευχή; τότε δεν είσθε Μοναχοί.
 
Και βλέποντας την απορία του Ηγουμένου, εξήγησε: Continue reading

«Ἀπό τίς διδαχές τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γερμανοῦ Σταυροβουνιώτη Περί Προσευχῆς»

Καί μόνη ἡ ἐπίκλησις στήν προσευχή μας εἴτε τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἴτε τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴτε τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, εἴτε τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀλλ᾿ ἐπίσης καί ἡ ἐκζήτητις τῆς βοηθείας τῆς Πανυπερευλογημένης Θεοτόκου, καθώς καί τῆς μεσιτείας τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων καί ὁποιουδήποτε ἐκ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, προξενεῖ μέσα μας μεγάλη χαρά, ἀπερίγραπτη ἀγαλλίασι καί ἀνέκφραστη παρηγοριά!

**

Τό νά ἐκφωνοῦμε καθημερινά τούς «Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας» μας, αὐτό μᾶς θεραπεύει ἀπό τήν θλίψι, μᾶς ἀπαλάσσει ἀπό τήν ἀπόγνωσι, διώχνει ἀπό μέσα μας κάθε ἀπελπισία καί μᾶς γεμίζει ἀνείπωτη χαρά!!!** Continue reading

«Ἀπό τίς διδαχές τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γερμανοῦ Σταυροβουνιώτη Περί Προσευχῆς»

 Ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς προσευχές μας μέ ποικίλους τρόπους:
 Κάποτε ἀπαντᾶ μέ γεγονότα, πού ἐνῷ τά νομίζουμε συμπτώσεις, ὅμως στήν πραγματικότητα καθόλου δέν εἶναι συμπτώσεις, ἀλλά εἶναι ἔργο τῆς θείας Του Πρόνοιας!
 Ἀπαντᾶ ἄλλοτε καί μέ μιά ἀπρόσμενη ἐξέλιξι τῶν πραγμάτων!

Continue reading