«Ἐκεῖνος πού ἐγνώρισε τήν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, αὐτός ἐδοκίμασε τήν θείαν δύναμιν»

Ἐκεῖνος πού ἐγνώρισε τήν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, αὐτός ἐδοκίμασε τήν θείαν δύναμιν. Καί ἐπειδή ἄλλα ἔχει κατορθώσει καί ἄλλα ἐπιδιώκει νά κατορθώσῃ μέ τήν θείαν δύναμιν, δέν ἐξευτελίζει ποτέ κανένα ἄνθρωπον. Διότι γνωρίζει ὅτι ὅπως ἐβοήθησε ὁ Θεός τόν ἴδιον καί τόν ἐλευθέρωσε ἀπό πολλά καί φοβερά πάθη, ἔτσι εἶναι εἰς θέσιν νά βοηθήσῃ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γεννηθήτω τό θέλημά Σου ἐν ἐμοί»

 Μή προσεύχεσαι νά γίνουν τά θελήματά σου, ἀλλά μᾶλλον καθώς ἐδιδάχθης λέγε εἰς τήν προσευχήν σου: «Γεννηθήτω τό θέλημά Σου ἐν ἐμοί». Καί κάθε πρᾶγμα ἔτσι νά ζητῇς ἀπό Αὐτόν, νά γίνῃ τό θέλημά Του, διότι ὁ Θεός θέλει τό ἀγαθόν καί συμφέρον τῆς ψυχῆς σου.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἄς κοπιάσωμεν σάν τόν Δαβίδ, κράζοντας τό «Κύριε Ίησοῦ Χριστέ..»

Ἄς κοπιάσωμεν σάν τόν Δαβίδ, κράζοντας τό«Κύριε Ίησοῦ Χριστέ». Ἄς βραχνιάσῃ ὁ λάρυγγάς μας καί ἄς μή κουράζωνται τά μάτια τοῦ νοός μας ἀπό τό νά ἐλπίζωμέν εἰς τόν Κύριον καί Θεόν μας… ἘκτῆςΦιλοκαλίας. Let us struggle like David, crying out “ Lord Jesus Christ” until our throats are sore; and let our spiritual eyes…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀκατάπαυστος προσευχή μέ δάκρυα καί κακοπάθειαν…»

Ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀκατάπαυστος προσευχή μέ δάκρυα καί κακοπάθειαν. Αὐτή ἐπικαλεῖται πάντοτε τόν Θεόν εἰς βοήθειαν καί δέν ἀφήνει νά θαῤῥεύεται κανείς εἰς τήν ἰδικήν του δύναμιν καί σοφίαν ἀνόητα, οὔτε νά ὑπερηφανεύεται ἔναντι κανενός. Αὐτά εἶναι φοβερές ἀῤῥώστιες τοῦ πάθους τῆς ὑπερηφάνειας. ἘκτῆςΦιλοκαλίας. Humility consists in constant prayer combined with tears and suffering. For this…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ψυχή ἄς ἔχει τό θάῤῥος της εἰς τόν Χριστόν…»

Ἡ ψυχή ἄς ἔχει τό θάῤῥος της εἰς τόν Χριστόν καί ἄς τόν παρακαλῇ καί καθόλου ἄς μή δειλιάζῃ, διότι δέν πολεμεῖ μόνη της, ἀλλά μαζί μέ τόν φοβερόν βασιλέα Ἰησοῦν Χριστόν, πού εἶναι ὁ Κτίστης ὅλων τῶν ὄντων, ἀσωμάτων καί σωματικῶν, δηλαδή ὁρατῶν καί ἀοράτων. ἘκτῆςΦιλοκαλίας. Let your soul trust in Christ, let in…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Σέ παρακαλῶ, ἐφόσον εὑρίσκεσαι εἰς τήν ζωήν…»

Σέ παρακαλῶ, ἐφόσον εὑρίσκεσαι εἰς τήν ζωήν, μήν ἀφήσεις ἐλευθέραν τήν καρδίαν σου. Διότι ὅπως ὁ γεωργός δέν μπορεῖ νά εἶναι σίγουρος διά τούς καρπούς του, ἐπειδή δέν γνωρίζει τί μπορεῖ νά συμβῇ μέχρις ὅτου τούς μαζέψῃ, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος δέν ἐπιτρέπεται νά ἀφήσῃ ἀφύλακτον τήν καρδίαν του ὅσο ἀναπνέει, ἀλλά πρέπει πάντοτε νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μή φοβᾶσαι, παιδί μου Ἰακώβ, ὀλιγάριθμε Ἰσραήλ…»

Ἄν ὁ Θεός ἴδῃ ὅτι ὑπετάχθη εἰς Αὐτόν ὁ νοῦς μέ ὅλας του τας δυνάμεις καί δέν ἔχει ἄλλην βοήθειαν παρά Αὐτόν μόνον, τότε τόν ἐνδυναμώνει καί λέγει· «Μή φοβᾶσαι, παιδί μου Ἰακώβ, ὀλιγάριθμε Ἰσραήλ». Καί πάλιν λέγει·

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅταν συμβαίνῃ νά πληθύνωνται εἰς τόν νοῦν μας οἱ πονηροί λογισμοί…»

Ὅταν συμβαίνῃ νά πληθύνωνται εἰς τόν νοῦν μας οἱ πονηροί λογισμοί, νά βάζωμε ἀνάμεσά τους τήν ἐπίκλησιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἀμέσως θά τούς ἴδωμεν νά διαλύωνται σάν καπνός εἰς τόν ἀέρα, ὅπως μᾶς ἐδίδαξε ἡ πείρα. Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας. Whenever we are filled with evil thoughts, we should throw the invocation of…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἄν ἔχῃς πόθον νά προσευχηθῇς…»

Ἄν ἔχῃς πόθον νά προσευχηθῇς, μή κάμνῃς τίποτε ἀπό ἐκεῖνα πού εἶναι ἀντίθετα εἰς τήν προσευχήν, διά νά σέ πλησιάσῃ ὁ Θεός καί νά βαδίσῃ μαζί σου. Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας. If you long to pray, do nothing that is opposed to prayer, so that God may draw near draw near and journey with you. The…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τό πνεῦμα φωτίζει τούς θεοφόρους Πατέρας…»

 Τό πνεῦμα φωτίζει τούς θεοφόρος Πατέρας καί μαζί μέ τήν γενικῆν νῆψιν καί τήν προσευχήν εἰς ὅλα καί τήν φυλακήν τοῦ νοός τούς ἀποκαλύπτει τρόπον διά νά ξαναβροῦν τήν χάριν, τρόπον ἀληθινά θαυμαστόν καί ἐπιστημονικώτατον. Αὐτή ἦταν ἡ ἀδιάκοπος προσευχή εἰς τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν. Ὄχι ἁπλῶς, ἀλλ᾿ εἰς τά ἴδια τά βάθη τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης